7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2011 tarihli ve 28143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacağı derslerin toplam kredi sayısının en çok % 50’sini alabilirler.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve tez çalışması veya dönem projesi yapamazlar, ancak Üniversite ve ilgili enstitüye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

(3) Özel öğrencilerin almış ve başarılı oldukları dersler, öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre bir lisansüstü programa kabul edilmesi halinde yazılı başvurusu ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programda yer alan dersler yerine sayılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/12/2011

28143

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2012

28171