4 Şubat 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28194

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL

MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2002/12)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2012/1)

MADDE 1 – 7/1/2003 tarihli ve 24986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12)’in eki, I ve II Sayılı Listeler ekte yer alan şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğde yer alan;

a) “Dış Ticaret Müsteşarlığının” ibaresi “Ekonomi Bakanlığının”,

b) “Müsteşarlıkça” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca”,

c) “Müsteşarlık” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı”,

d) “Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/1/2003

24986

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

25/6/2010

27622

2

18/1/2011

27819

 

EK

 

 

 

 

Ek-1

 

 I Sayılı Liste

 

 

 

CAS

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Numarası

2921.19.99.00.33

HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin)

538-07-8

2921.19.99.00.34

HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin)

51-75-2

2921.19.99.00.35

HN 3 (tris (2-kloretil) amin)

555-77-1

2930.90.99.90.17

Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür)

505-60-2

2930.90.99.90.18

Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan)

3563-36-8

2930.90.99.90.21

O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter)

63918-89-8

2930.90.99.90.22

2-Kloretil klormetil sülfür

2625-76-5

2930.90.99.90.24

Bis (2-kloretiltiyo) metan

63869-13-6

2930.90.99.90.25

1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan 

63905-10-2

2930.90.99.90.26

1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan 

142868-93-7

2930.90.99.90.45

1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan 

142868-94-8

2930.90.99.90.46

Bis (2-kloretiltiyometil) eter 

63918-90-1

2930.90.99.90.47

O-Etil S-2- diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat

50782-69-9

2930.90.99.90.49

Diğerleri

 

2931.90.20.00.00

Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)

676-99-3

2931.90.90.90.14

Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate)

107-44-08

2931.90.90.90.15

Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate)

96-64-0

2931.90.90.90.19

Diğerleri

 

2931.90.90.90.21

Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat)

77-81-6

2931.90.90.90.29

Diğerleri

 

2931.90.90.90.31

Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin)

541-25-3

2931.90.90.90.32

Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin)

40334-69-8

2931.90.90.90.33

Levizit 3 (tris  (2-klorvinil) arsin)

40334-70-1

2931.90.90.90.35

Alkil (metil, etil, n-propil veya isopropyl) fosfonil diflorürler

2931.90.90.90.36

O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit

57856-11-8

2931.90.90.90.39

Diğerleri

 

2931.90.90.90.41

Klor sarin (CR)(O-isopropil metil fosfonokloridat)

1445-76-7

2931.90.90.90.42

Klor soman (CS)(O-pinakolil metil fosfonokloridat)

7040-57-5

3002.90.90.00.11

Saksitoksin

35523-89-8

3002.90.90.00.12

Risin

9009-86-3

3824.90.97.90.27

Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl,

 

n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar

3824.90.97.90.28

Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl,

 

ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren

 

karışımlar

 

3824.90.97.90.31

Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino)

 

ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)

 

phosphonothioates ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren)

 

esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya

 

protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

3824.90.97.90.32

Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-difluorides içeren karışımlar

 

3824.90.97.90.33

Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)

 

aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)

 

phosphonites ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren)

 

esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya

 

protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

 

 

 

 

Ek-2

 

 II Sayılı Liste

 

 

 

CAS

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Numarası

2812.10.99.00.12

Arsenik triklorürler

7784-34-1

2903.39.90.10.41

1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene

382-21-8

2905.19.00.90.15

3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol)

464-07-3

2918.19.50.00.00

2,2-Difenil-2- hidroksi asetik asit (benzilik asit)

76-93-7

2921.19.60.00.11

2-(N,N-dietilamino) etilklorür hidroklorür

869-24-9

2921.19.60.00.12

2-(N,N-diizopropilamino) etilklorür hidroklorür

4261-68-1

2921.19.60.00.13

2-(N,N-dimetilamino) etilklorür hidroklorür

4584-46-7

2921.19.99.00.41

N,N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorür

96-79-7

2921.19.99.00.49

Diğerleri

 

2922.19.30.00.00

2-(N,N-diizopropilamino) etanol

96-80-0

2922.19.85.00.17

N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları

 

2922.19.85.00.19

Diğerleri

 

2929.90.00.00.15

N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)

 

 

phosphoramidic dihalides

 

2929.90.00.00.16

Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  N,N-dialkyl 

 

 

(methyl,ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates

 

2930.90.20.00.00

Tiyodiglikol (2,2'-tiyodietanol)

111-48-8

2930.90.60.00.00

2-(N,N-dietilamino) etantiol

100-38-9

2930.90.99.90.32

N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)

 

 

aminoethane-2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları

 

2930.90.99.90.51

o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate

 

 

ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları

78-53-5

2930.90.99.90.61

Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil

 

 

grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup

 

 

ihtiva etmeyen)

 

2931.90.10.00.00

Dimetil metil fosfanat

756-79-6

2931.90.30.00.00

Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür)

676-97-1

2931.90.40.00.11

(5- Etil-2- metil-2- oksido- 1,3,2- dioksafosfinan-5-il) metil metil metilfosfonat

41203-81-0

2931.90.40.00.12

Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]

 

 

metilfosfanat

42595-45-9

2931.90.40.00.13

2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit

68957-94-8

2931.90.40.00.14

Dimetil propilfosfanat

18755-43-6

2931.90.40.00.15

Dietil etilfosfonat (Fosfonik asit etil-dietil ester)

78-38-6

2931.90.40.00.16

Sodyum 3-(trihidroksisilil) propil metil fosfanat

84962-98-1

2931.90.40.00.17

Çoğunlukla metilfosfonik asit ve (aminoiminometil) üre

 

 

karışımlarından oluşanlar (50:50 oranında) Fosfonik asit,

 

 

(aminoimino metil) üre-metil-bileşiği (1:1)

84402-58-4

2931.90.90.90.51

Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil

 

 

grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup

 

 

ihtiva etmeyen)

 

2931.90.90.90.62

Fosfonik asit, metil-poliglikol ester

294675-51-7

2933.39.99.00.16

3 - Quinüklidinil benzilat

6581-06-2

2933.39.99.00.17

Quinüklidin-3-ol

1619-34-7

3824.90.97.90.34

Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)

 

 

phosphoramidic dihalides içeren karışımlar

 

3824.90.97.90.35

Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl

 

(methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren

 

karışımlar

 

3824.90.97.90.36

Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)

 

 

2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren

 

karışımlar

 

3824.90.97.90.41

Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino-

 

ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

3824.90.97.90.49

Diğerleri

 

3824.90.97.90.51

Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)

 

 

aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını

 

 

içeren karışımlar

 

3824.90.97.90.52

Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil

 

grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva

 

 

etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar

 

3824.90.97.90.53

(5-etil-2-metil-1,3,2-dioksafosforoinan-5-yl metil metil ester,

 

 

 P-oksit) ve (metilfosfonil-bis (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-

 

 

dioksafosforinan-5-yl) metil ester) den oluşan metil fosfonik

 

 

asit karışımı

170836-68-7