1 ubat 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28191

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

HAYVANSAL RNLERN KSEL SEVKYATLARININ LKEYE GRNE
LKN KURALLAR HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2012/11)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gelen veya zel kiilere kk sevkiyatlar halinde gnderilen veya posta, telefon ve internet yoluyla sipari edilen ve tketiciye teslim edilen hayvansal rnlerin kiisel sevkiyatlarnn lkeye giriine ilikin kurallar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gelen veya zel kiilere kk sevkiyatlar halinde gnderilen veya posta, telefon ve internet yoluyla sipari edilen ve tketiciye teslim edilen hayvansal rnlerin kiisel sevkiyatlarnn lkeye giriine ilikin kurallar, yolculara ve kamuoyuna salanacak bilgilendirmeyi, uluslararas yolcu tamacl iletmecileri ve posta hizmetleri tarafndan mterilerine salanacak bilgilendirmeyi, kontrolleri ve yaptrmlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Ynetmeliin 26 nc maddesine, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan rnlerin lkeye Giriinde Veteriner Kontrollerinin Dzenlenmesine Dair Ynetmeliin 18 inci maddesine ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hayvan ve rnlerin lkeye Giriinde n Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Ynetmeliin 10 uncu maddesine dayanlarak,

b) 136/2004/EC sayl Ynetmelii Deitiren ve Hayvansal rnlerin Kiisel Sevkiyatlarnn Toplulua Giriine likin 206/2009/EC sayl Komisyon Ynetmeliine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Genel hkmler

MADDE 4 (1) Bu Tebli, hayvan hastalklarnn kontrol ve eradikasyonu veya belirli koruma nlemlerine ilikin mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla uygulanr.

(2) Bu Tebli, CITES kapsamndaki yabani fauna ve flora trlerinin korunmasn dzenleyen mevzuatta yer alan sertifikasyona ilikin kurallar sakl kalmak kaydyla uygulanr.

Hayvansal rnlerin kiisel sevkiyatlarnn lkeye giriine ilikin kurallar

MADDE 5 (1) Bu Tebliin Ek-1inin birinci blmnde listelenen ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayl Resm Gazetede yaymlanan lkeye Girite Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve rnlere Dair Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkras kapsamna girmeyen rnler kiisel sevkiyat olarak Trkiyeye getirilemez ve Trkiyeye gnderilemez.

(2) Aada belirtilen durumlarda, rnlerin lkeye Giriinde Veteriner Kontrollerinin Dzenlenmesine Dair Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve () bentlerinde belirtildii gibi, insan tketimine ynelik hayvansal rnlerin kiisel sevkiyatlar anlan Ynetmeliin ikinci blmndeki kurallara tabi olmaz:

a) Bu Tebliin Ek-2sinin birinci blmnde listelenen rnlerin tek bana veya bir aradaki miktar 2 kg amadnda.

b) 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hayvansal Gdalar in zel Hijyen Kurallar Ynetmeliinin 4 nc maddesinde tanmlanan i organlar karlm taze veya hazrlanm balklk rnleri veya ilenmi balklk rnlerinin tek bana veya bir aradaki miktar 20 kg amadnda veya bir balk olmas durumunda, arl ne olursa olsun bir balk.

c) Birinci fkrada ve ikinci fkrann (a) ve (b) bentlerinde veya lkeye Girite Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve rnlere Dair Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnda belirtilenler dnda kalan rnlerin tek bana veya bir aradaki miktar 2 kg amadnda.

(3) Bu Tebliin Ek-1inin ikinci blmnde listelenen rnler kiisel sevkiyat olarak Trkiyeye getirilemez ve Trkiyeye gnderilemez.

(4) Bu Tebliin Ek-2sinin ikinci blmnde listelenen rnlerin tek bana veya bir aradaki miktar 2 kg amadnda, ev ve ss hayvanlarnn beslenmesine ynelik hayvansal rnlerin kiisel sevkiyatlar, rnlerin lkeye Giriinde Veteriner Kontrollerinin Dzenlenmesine Dair Ynetmeliin ikinci blmndeki kurallara tabi olmaz.

Yolculara ve kamuoyuna salanacak bilgilendirme

MADDE 6 (1) Yetkili makamlar, lkeye giri yapan kiisel sevkiyatlara uygulanacak veteriner koullar hakknda, gelen yolculara lkeye giri noktalarnda uyar yaplmasn salar.

(2) Birinci fkraya uygun olarak yolculara salanan bilgilendirme en azndan Ek-3te yer alan afilerden birindeki bilgileri ierir ve kolayca grlebilen yerlere yerletirilen gze arpan bildiriler yoluyla gsterilir.

(3) Yetkili makamlar, bu bilgilendirmeyi aadaki ek bilgilendirme ile tamamlayabilir:

a) Bu Tebliin Ek-4nde yer alan bilgilendirme.

b) Yerel koullara uygun bilgilendirme ve rnlerin lkeye Giriinde Veteriner Kontrollerinin Dzenlenmesine Dair Ynetmelie uygun olarak belirlenmi hkmler.

(4) kinci ve nc fkralarda ngrlen bilgilendirme Trke hazrlanr. Yetkili makamlar tarafndan, komu lkede kullanlan dil veya havaliman ve limanlarda, gelen yolcular tarafndan ounlukla kullanlan dil ikinci bir dil olarak belirlenebilir.

(5) Yetkili makamlar, zel kiilere kk sevkiyatlar halinde gnderilen veya son tketici tarafndan sipari edilen hayvansal rnlerin lkeye giriine ilikin artlar konusunda kamuoyu farkndaln salar.

Uluslararas yolcu tamacl iletmecileri ve posta hizmetleri tarafndan mterilerine salanacak bilgilendirme

MADDE 7 (1) Havaliman ve liman iletmecileri ve seyahat acentalar dhil uluslararas yolcu tamacl iletmecileri ve posta servisleri, 6 nc maddede ngrld gibi, zellikle Ek-3 ve Ek-4te yer alan bilgileri salayarak bu Teblide belirtilen kurallar hakknda mterilerini bilgilendirir.

Kontroller

MADDE 8 (1) Resmi kontrolleri yrtenler dhil yetkili makamlar, liman ve havaliman iletmecileri ve hayvansal rnlerin kiisel sevkiyatlarnn dier giri noktalarndan sorumlu iletmeciler ile ibirlii ierisinde lkeye giri noktalarnda etkin kontrolleri organize eder.

(2) Birinci fkrada ngrlen kontroller, hayvansal rnlerin kiisel sevkiyatlarn tespit etmeye ve 5 inci maddede belirtilen koullarn karlandn dorulamaya ynelik olmaldr.

(3) Birinci fkrada ngrlen kontroller, yetkili makamlar tarafndan gerekli grlmesi durumunda dedektr kpekler ve tarama ekipmanlar gibi etkin tespit desteklerinin kullanm dhil hayvansal rnleri tespit etmek iin kiisel sevkiyatlarn taranmasnda risk bazl bir yaklam kullanlarak organize edilebilir.

Yaptrmlar

MADDE 9 (1) Resmi kontrolleri yrten yetkili makamlar:

a) Bu Teblide belirtilen kurallara aykr olan kiisel sevkiyatlar tespit etmelidir.

b) Mevzuata uygun olarak bu sevkiyatlar alkoymal ve imha etmelidir.

(2) Bu Teblide belirtilen kurallara aykr bulunan herhangi bir kiisel sevkiyattan sorumlu kiiye, rnlerin lkeye Giriinde Veteriner Kontrollerinin Dzenlenmesine Dair Ynetmeliin 19 uncu maddesinde ngrlen yaptrmlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz