1 ubat 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28191

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

ORGAN VE DOKU NAKL HZMETLER YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; tedavisi doku veya organ nakli ile mmkn olan hastalarn hayatn srdrmesine ynelik nakilleri gerekletirecek organ ve doku nakli merkezlerinin, organ ve doku kayna merkezlerinin ve doku tipleme laboratuvarlarnn almas, almas ve denetimi ile organ ve doku nakli hizmetlerinin yrtlmesinde uyulmas gereken usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; kamu kurum ve kurulular ile gerek veya tzel kiiler tarafndan alan organ ve doku nakli merkezleri, organ ve doku kayna merkezleri ve doku tipleme laboratuvarlarnn organ ve doku nakilleri ile ilgili faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 29/5/1979 tarihli ve 2238 sayl Organ ve Doku Alnmas, Saklanmas, Alanmas ve Nakli Hakknda Kanuna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aile puan sistemi: Beyin lm tans alm ve Ulusal Koordinasyon Sistemine organ banda bulunmu kiinin bekleme listesindeki ei ile ikinci dereceye kadar olan (ikinci derece dahil) kan hsmlarna verilen ek puan,

b) Bakanlk: Salk Bakanln,

c) Blge Koordinasyon Merkezleri: Organ ve doku nakli blge koordinasyon merkezlerini,

) apraz nakil: Canl uygunsuz vericisi olan ve bekleme listesinde bulunan hastalar arasnda verici deitirmek suretiyle yaplan nakil trn,

d) Doku tipleme laboratuvar: Organ ve doku verici aday ile alclarn doku tiplemelerini yapabilecek donanm ve personele sahip laboratuvarlar,

e) Genel Mdrlk: Bakanlk Salk Hizmetleri Genel Mdrln,

f) Genel Mdr: Bakanlk Salk Hizmetleri Genel Mdrn,

g) Kanun: 2238 sayl Organ ve Doku Alnmas, Saklanmas, Alanmas ve Nakli Hakknda Kanunu,

) Organ ve doku nakli: Terminal dnemdeki hastalklarda tedavi amacyla uygulanan organ ve doku nakli uygulamasn,

h) Organ ve doku nakli merkezi: Organ ve doku nakillerinin uyguland tbbi tedavi merkezlerini,

) Organ ve doku kayna merkezi: Beyin lm kriterlerini tespit edebilecek donanm ve personeli temin edebilecek merkezleri,

i) Tercihli ba: Beyin lm tans konulmu vericinin, Ulusal Koordinasyon Sistemine en az bir organnn balanmas halinde, lenin bekleme listesinde kaytl olan ei ile drdnc dereceye kadar olan (drdnc derece dahil) kan ve kayn hsmna bir baka organ iin yapt ba trn,

j) Trkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi (TODS): Bakanlka oluturulan, lke genelinde tm organ ve doku balar ile nakil bekleyen hasta bilgilerini, verici kaytlarn ve gerekleen nakillere ait alc ve verici izlem bilgilerini ieren veri taban sistemini,

k) Ulusal Koordinasyon Kurulu: Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kurulunu,

l) Ulusal Koordinasyon Sistemi: Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemini,

ifade eder.

KNC BLM

Ulusal Koordinasyon Kurulu ve Bilimsel Danma Komisyonlar

Ulusal Koordinasyon Kurulunun yaps

MADDE 5 (1) Ulusal Koordinasyon Kurulu; Genel Mdr veya Genel Mdrlk ierisinde grevlendirecei en az daire bakan dzeyinde bir amir bakanlnda;

a) Kalp, kalp ve akcier nakli,

b) Akcier nakli,

c) Karacier nakli,

) Bbrek nakli,

d) Kornea nakli,

e) Kemik ilii nakli,

f) Kompozit doku nakli,

g) Doku tipleme,

) Diyaliz,

bilimsel danma komisyonlarndan, koordinatrler komisyonundan ve ihtiyaca gre kurulacak olan dier komisyonlardan Bakanlka belirlenecek bir yenin katlmyla oluur.

(2) Ulusal Koordinasyon Kurulu yeleri bir yl sre ile grev yapar. yelerin grevleri yeni yeler seilinceye kadar devam eder.

Ulusal Koordinasyon Kurulunun grevleri

MADDE 6 (1) Ulusal Koordinasyon Kurulu aadaki grevleri yrtmekle ykmldr:

a) Organ ve doku nakilleri konusunda ulusal stratejileri belirlemek, alnmas gereken nlemleri, organ ve doku nakli hizmetlerinin gelitirilmesine ynelik plan ve programlar Bakanla nermek,

b) Ulusal Koordinasyon Sistemini gelitirmek,

c) Bilimsel danma komisyonlar arasnda koordinasyonu salamak,

) Dier lkelerdeki gelimeleri izlemek ve lkeye kazandrmak,

d) lke genelinde, nakil merkezlerinin planlama kriterlerinin belirlenmesinde neride bulunmak,

e) Nakil merkezlerinin alma iznine ait nitelikleri kaybetmeleri ve/veya faaliyetlerinin mevzuata aykr bulunmas halinde Bakanla kapatlma nerisinde bulunmak.

Ulusal Koordinasyon Kurulunun alma usul

MADDE 7 (1) Kurul, Bakanlka olaanst toplantya arlmadka ylda en az iki defa Bakanln daveti ile Genel Mdr veya grevlendirecei en az daire bakan dzeyinde bir yetkilinin bakanlnda toplanr.

(2) Toplantlarn sekreterlii, Genel Mdrlk tarafndan yrtlr. Kurul yelerinin yol ve toplant giderleri Bakanlka karlanr. Toplantlara memuriyet mahalli dndan katlan yelerin harcrahlar 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanununa gre Bakanlka karlanr.

Bilimsel danma komisyonlarnn yaps

MADDE 8 (1) htiya duyulmas halinde, 5 inci maddenin birinci fkrasnda yer alan komisyonlar haricinde, yeni bilimsel danma komisyonlar oluturulabilir.

(2) Bilimsel danma komisyonlarnn yeleri, saylar her komisyon iin altdan ok olmamak zere Bakanlka seilir.

(3) Bakanlka yelerin belirlenmesini mteakip 1 Ocak tarihi itibariyle yelik balar ve yelik sresi bir yldr. Herhangi bir nedenle boalan yelik iin ayn usulle bir ye seilir. Seilen ye boalan yenin sresini tamamlar. Sresi dolan her ye tekrar seilebilir. Genel Mdr ya da Genel Mdrlk ierisinde yetkili klaca en az daire bakan dzeyinde bir amir, bilimsel danma komisyonlarnn bakan ve daimi yesidir.

Bilimsel danma komisyonlarnn grevleri

MADDE 9 (1) Komisyonlar, Bakanln alt dzenleyici ilemleri ile belirtilen grevleri yerine getirir.

(2) Bakanlka ihtiya duyulmas halinde alt komisyonlar oluturulabilir. Komisyonlar;

a) Bakanln gerekli grd hallerde grev aldklar organ ve doku nakli trne ait organ ve doku nakli merkezlerinin alma bavurularn deerlendirir ve Bakanla neride bulunur.

b) Organ ve doku nakli merkezlerinin almalarn izler ve Bakanln gerekli grd durumlarda bunlarn denetimine katlr.

c) Grev alanlar ile ilgili organlarn merkezi datm sisteminin prensiplerini oluturur ve Bakanla sunar.

) lkedeki organ ve doku nakilleri konusunda stratejileri belirler, alnmas gereken nlemleri, hizmetin geliimine ynelik plan ve programlar nerir.

d) Bakanlka verilen dier grevleri yapar.

Bilimsel danma komisyonlarnn alma usul

MADDE 10 (1) Toplantlara kabul edilebilir bir mazereti olmakszn iki kez katlmayan temsilcinin yelii sona erer. Yerine Bakanlka yeni bir ye seilir.

(2) Komisyonun sekreterlii, Genel Mdrlk tarafndan yrtlr. Komisyon yelerinin ulam ve toplant giderleri Bakanlka karlanr. Toplantlara memuriyet mahalli dndan katlan yelerin harcrahlar 6245 sayl Harcrah Kanununa gre Bakanlka karlanr.

(3) Yeni komisyon yeleri belirleninceye kadar eski yelerin grevi devam eder.

Koordinatrler Komisyonu

MADDE 11 (1) Organ ve doku nakli merkezleri ile organ ve doku kayna merkezlerinde alan koordinatrler arasndan Bakanlka seilecek be ye ile Koordinatrler Komisyonu oluturulur. Genel Mdr ya da Genel Mdrlk ierisinde yetkili klaca bir kii, Komisyonun bakan ve daimi yesidir.

(2) Koordinatrler komisyonunun grevi; organ ve doku nakli hizmetlerinde karlalan problemlerin tespiti, zm bulunmas ve organ ve doku bann artrlmas amacyla almalar yrtmek ve koordinatrler arasnda iletiimi salamaktr.

NC BLM

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Ynetimi

Ulusal Koordinasyon Merkezi

MADDE 12 (1) Ulusal Koordinasyon Merkezi, Genel Mdrle bal olarak yirmi drt saat kesintisiz hizmet verir.

(2) Ulusal Koordinasyon Merkezinde, lke genelinde organ ve doku nakli bekleyen hastalarn ve nakil merkezlerinin kaytlar tutulur. Bakanlka belirlenen kurallara uygun olarak, organ ve doku karmnn koordinasyonu ile TODS zerinden datm yaplr.

Blge Koordinasyon Merkezleri

MADDE 13 (1) Blge Koordinasyon Merkezleri, Ulusal Koordinasyon Merkezine bal olarak alr ve kendilerine bal illerde hizmetin yrtlmesinde koordinasyonu salar. Bu merkezler, bilimsel danma komisyonlarnn nerileri de alnarak lke apnda Bakanlka belirlenecek hizmet blgelerinde kurulur.

(2) Blge Koordinasyon Merkezleri;

a) Organ ve doku kayna merkezleri, doku tipleme laboratuvarlar ile organ ve doku nakli merkezleri arasnda koordinasyonu,

b) Organ ve doku alm ekiplerinin, karlan organ ve dokularn ve nakil yaplacak hastalarn merkezlere nakilleri ile koordinasyonunu,

c) Organ ve doku naklinin gerekletirilmesine ilikin verici aday ve alc ile ilgili yaplmas gereken tbbi, idari ve hukuki ilemlerin tamamlanmasn,

salar.

Ulusal Koordinasyon Sistemi

MADDE 14 (1) lke genelinde organ ve doku nakli hizmetleri alannda alan kurum ve kurulular arasnda gerekli koordinasyonu salamak ve almalarn verimliliini artrmak, kadavra organ saysn artrmak, bilimsel kurallara gre ve tbbi etik anlayna uygun, adaletli organ ve doku datmn salamak zere Ulusal Koordinasyon Sistemi oluturulur.

(2) Ulusal Koordinasyon Sistemi iindeki birimler arasnda koordinasyonu, organ ve doku kayna merkezlerinde grev yapacak olan organ ve doku nakli koordinatrleri salar. Organ ve doku nakli koordinatrleri beyin lm tutanann EK-1de yer alan beyin lm kriterlerine gre ve kurallara uygun biimde dzenlenip dzenlenmediinin kontrolnden, Kanuna gre gerekiyorsa verici adaynn ailesinden organ ve doku ba iin izin alnmasndan ve alnan organ ve dokunun ilgili merkeze naklinden sorumludur.

(3) Nakil merkezleri Bakanlka istenilen tm bilgileri TODSa kaydetmekle ykmldr. Sistemde tutulacak her trl kiisel bilginin gizlilii esastr. Bu kapsamda, sisteme giri yapacak olan kiiler, kayd bulunan hastalarn bilgilerinin ama d kullanmn engelleyecek nlemleri almak, hasta haklarna ve kiisel haklara uymak ile ykmldr.

(4) Kadavra vericiye ait tm organlar bu sistem zerinden datlr. TODSda kayd olmayan hastalara, kadavradan organ datm ve nakli ile canldan organ nakli yaplamaz.

(5) Bakanln gerekli grd hallerde, kadavra ve canldan elde edilen dokularn datm da TODS zerinden yaplr.

Organ ve doku datm esaslar

MADDE 15 (1) Organ datm elektronik ortamda yaplr. Nakil merkezleri kendilerinde sra bekleyen hastalara ait listeleri gncelletirmek zorundadr. Organ ve doku datm, Bakanlka belirlenen esaslara gre yaplr.

(2) Sosyal Gvenlik Kurumu ile szlemesi bulunmayan organ ve doku nakli merkezlerine Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi dhilinde kadavradan organ ve doku datm yaplmaz. Sosyal Gvenlik Kurumu ile szlemesi olan organ ve doku nakli merkezleri ise Sosyal Gvenlik Kurumunca ilgili mevzuatna gre belirlenen geri deme cretleri haricinde cret talep edemez ve hastalardan ilave cret alamaz. Aksine davranan organ ve doku nakli merkezleri, ilgili Bilimsel Danma Komisyonunun nerisi de dikkate alnarak, alt aydan az, iki yldan fazla olmamak zere, Ulusal Koordinasyon Sistemi dhilindeki kadavradan organ ve doku datmnn dnda tutulur. Ayn fiilin tekrarlanmas halinde ise merkezin faaliyeti sresiz olarak durdurulur.

(3) Sosyal Gvenlik Kurumu ile szlemesi bulunmayan organ ve doku nakli merkezleri ile bu maddeye gre meyyide uygulanan merkezler, kendi youn bakm servislerinde beyin lm gerekleip de organ ve doku ba yaplan kadavra vericilerin organ ve dokularn Ulusal Koordinasyon Sistemi iinde kullandrmak zorundadr.

(4) Bakanlk, tercihli ba ve aile puan sistemi ile ilgili datma ynelik dzenlemeler yapar.

Canldan organ ba ve nakli

MADDE 16 (1) Canldan organ nakli; alcnn en az iki yldan beri fiilen birlikte yaad ei ile drdnc dereceye kadar (drdnc derece dhil) kan ve kayn hsmlarndan yaplabilir. Alc, verici ve nakil sonularnn TODSa kayd yaplr.

(2) Akraba d canldan organ nakli, naklin yaplaca ilde oluturulacak Etik Komisyonun verici ile alc arasnda, bu Ynetmelie ve dier ilgili mevzuata aykr herhangi bir hususun bulunmadn ve etik adan organ bann uygunluunu onaylamas ile gerekletirilecek akraba d kiilerden yaplr. Akraba d canldan organ nakli iin;

a) Alcnn TODSa kayd yaplr.

b) Nakil iin alc ve verici, il salk mdrl araclyla aada yer alan belgelerle birlikte Etik Komisyona bavurur.

1) Alc ve vericinin T.C. Kimlik Numaras,

2) Vericinin mmeyyiz olduuna dair rapor,

3) Vericiden alnm, en az iki tankl hekim onayl muvafakat belgesi,

4) Verici ve alcnn hekim onayl bilgilendirme formu,

5) Verici ve alcnn nkile uygunluunu bildiren salk raporu,

6) Alc ile vericinin yaknlnn nereden kaynaklandn gsteren dileke ve mevcut ise ilgili belgeleri,

7) Alcnn ve vericinin gelir dzeyini gsteren beyan,

8) Vericinin borcunun olup olmadna dair beyan,

9) Alcnn ve vericinin adres beyan,

10) Komisyonun gerekli grmesi halinde ilgili dier belgeler.

(3) Etik Komisyon, il salk mdr yardmcs bakanlnda aadaki yelerden oluur;

a) Valilike grevlendirilecek il emniyet mdr yardmcs ya da kaaklk ve organize sularla mcadele ube mdr,

b) Naklin yaplaca hastane haricindeki kamu hastanesinden bir tabip,

c) Naklin yaplaca hastane personelinden olmayan bir psikiyatri uzman,

) Baro tarafndan grevlendirilecek bir avukat,

d) Valilike grevlendirilecek bir sosyal hizmet uzman.

(4) Komisyonun sekretaryas il salk mdrlnce yrtlr. Bavurular naklin yaplaca hastane bahekimliince il salk mdrlne yaplr. Komisyon 15 gnde bir ye tamsaysnn en az 2/3 ounluuyla toplanr, gerekli grd takdirde verici ve/veya alcy ve akrabalarn dinler. Komisyona sunulan bilgi ve belgelerin doruluunu aratrr, alc ve verici arasnda etik ve yasal olmayan bir durumun bulunmad kanaati olutuunda naklin etik adan uygunluuna karar verir. Kararlar ye tamsaysnn 2/3 oy ounluu ile alnr. Acil nakil gereken hasta iin bavuru olmas halinde Komisyon ivedilikle toplanr ve karar alr. Etik Komisyon kaytlar TODSa kayt edilir. Komisyon kararlar kesindir ve Komisyonca uygun grlmeyen nakiller yaplamaz. Bir komisyonun uygun grmedii bavuru iin baka bir komisyon karar alamaz.

(5) Komisyon, mracaat eden hasta ve vericinin T.C. kimlik numaralar ile birlikte kararn bir rneini nakli yapacak merkeze, TODS zerinden alnan bir rneini de imzal olarak Bakanla gnderir. Komisyona sunulacak dosyalar nakil merkezleri tarafndan kiilerin daha nce bavurusunun olup olmad ynnde TODS zerinden incelenir.

(6) Bakanlk gerektiinde apraz nakillere ynelik dzenleme yapabilir.

DRDNC BLM

Organ ve Doku Nakli Merkezleri ve Dier Hizmet Birimleri

Organ ve doku nakli merkezleri ve dier hizmet birimlerinin kuruluu

MADDE 17 (1) Organ ve doku nakli merkezleri, kamu kurum ve kurulular ile gerek veya tzel kiiler tarafndan, bunlara ait genel ve zel hastaneler bnyesinde bir nite biiminde kurulabilir. Gz bankalar, yalnzca Bakanlk hastaneleri ve Devlet niversitesi hastaneleri bnyesinde kurulabilir.

(2) Bu Ynetmelikte belirtilen, organ ve doku nakli merkezleri ve bu hizmetlere ynelik faaliyet gsterecek dier hizmet birimleri, Bakanlka belirlenen usule uygun olarak bavuru yapp Bakanlka dzenlenecek ruhsat ve/veya faaliyet izin belgesini alarak alr.

(3) Bakanlk; illerin demografik yapsn, hastalarn blgesel dalmn ve dier epidemiyolojik zellikleri, kaynaklarn etkin kullanmn ve atl kapasiteye yol almamasn dikkate alarak, bu Ynetmeliin kapsamnda yer alan hizmet birimleri iin her yl Kasm ve Aralk aynda bir sonraki yln planlamasn yapabilir.

(4) Hizmetlerin deerlendirilmesi asndan Bakanlka iller, bir veya birden fazla blge olarak belirlenebilir.

(5) lke genelinde yeni hizmet birimleri almasna ihtiya duyulan blgeler ile ihtiya kapasitesi Bakanlka internet sitesinde ilan edilir.

(6) Bakanln ilan ettii yerlerde nakil merkezleri alabilmesi iin n izin bavurular alnr.

Organ ve doku nakli merkezlerinin izlenmesi ve denetimi

MADDE 18 (1) Organ ve doku nakil merkezleri, TODS zerinden alnacak, yaplan nakilleri ve hasta izlemlerini ieren bir nceki yla ait verileri en ge 31 Ocak tarihinde Bakanla ulaacak ekilde bildirir. Bu veriler Bakanlk tarafndan yllk rapor olarak yaymlanr.

(2) Nakil merkezlerinin izlenmesi, denetim ve deerlendirilmesi ilgili bilim komisyonlarnn nerisi alnarak Bakanln belirleyecei kriterler erevesinde yaplr. Nakil merkezlerinin alma iznine ait nitelikleri kaybetmeleri veya faaliyetlerinin mevzuata aykr bulunmas hallerinde gerektiinde Ulusal Koordinasyon Kurulunun da nerisi alnarak Bakanlka almalar ksmen veya tamamen durdurulur veya dier idari tedbirler alnr. lgili merkezler kendilerine ilikin uyarlar dorultusunda gereken dzenlemeleri yapmakla ykmldr.

Organ ve doku kayna merkezi

MADDE 19 (1) Organ ve doku kayna merkezi, organ ve doku alnabilecek potansiyel vericilerin saptanp izlenecei hastanelerdir. Bu hastaneler, organ ve doku alm operasyonunu gerekletirebilecek altyap koullarn, potansiyel vericinin izlenmesine imkn veren ara-gereci ve tbbi lm durumunu saptayacak Kanunda belirtilen branlara sahip hekimleri temin eder.

(2) Organ ve doku kayna merkezleri beyin lm tans konulan her hastay Blge Koordinasyon Merkezine bildirir.

(3) Her organ ve doku kayna merkezinde en az bir koordinatr grevlendirilir. Organ ve doku nakil koordinatr bahekimlie bal olarak alr. htiya halinde verici aday ailesinden ban alnmasnda tabip d salk personeli, psikolog, imam ve gnll kiiler grevlendirilebilir.

(4) Organ ve doku nakli koordinatrnn eitimi, grev, yetki ve sorumluluklar Bakanlka belirlenir.

Doku tipleme laboratuvarlar

MADDE 20 (1) Doku tiplemesini gerekletirecek laboratuvarlarn yapsal ve fonksiyonel koullar Bakanlka belirlenir.

Gnll kurulular

MADDE 21 (1) Gnll kurulular, organ bann lke dzeyinde gelimesini salayc faaliyetleri destekleyerek, organ nakli ile ilgili almalarda halkn hizmete katlmn salayan faaliyetleri Bakanlktan izin alarak yrtebilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

dari yaptrmlar

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik ile belirlenen nitelik ve koullara sahip olmadan ve Bakanlktan izin almadan, hekimler ve dier ahslar tarafndan organ ve doku nakli yapmak iin zel merkezler almas, organ ve doku nakli yaplmas yasaktr. Bu yasaa uymad saptanan merkezlerin faaliyetleri Bakanlka durdurulur ve haklarnda ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

(2) Hastalara veya nc kiilere maddi kar temin ederek, etik d yntemlerle kendisine hasta ynlendirdii Bakanlka tespit edilen nakil merkezlerinin birinci tespitinde ay, ikinci tespitinde alt ay sreyle nakil yapmas durdurulur. nc tespitte faaliyet izni iptal edilir ve ilgililer hakknda ilgili mevzuat hkmlerine gre ilem yaplr.

(3) TODS zerinden alc ve verici kayd olmadan organ nakli yapt tespit edilen nakil merkezinin ilk tespitinde nakil yapmas ay sre ile durdurulur. Ayn fiilin tekrar halinde faaliyet izni iptal edilir.

(4) kinci ve nc fkralarn dnda kalan hususlarda Ynetmelik hkmlerine aykr olarak veya endikasyon d organ veya doku nakli yapt tespit edilen nakil merkezinin ilk tespitinde yeni nakil yapmas ay sre ile durdurulur. Ayn fiilin tekrar halinde faaliyet izni iptal edilir.

(5) Organ ve doku nakli merkezleri ve bu hizmetlere ynelik faaliyet gsterecek dier hizmet birimleri ile sorumlu personelin, bu Ynetmelik ile ilgili faaliyetlerinden dolay adli takibata uradnn anlalmas durumunda, takibatn devam ettii sre boyunca merkezin faaliyetinin devamnda mevzuata aykrlk grlmesi halinde Bakanlka faaliyet durdurulabilir ve ilgili personel bu faaliyet alanlarnda grev alamaz. Takibat neticesinde adli cezaya hkmedilmesi halinde ise ilgili merkezin faaliyeti temelli olarak durdurularak ceza alan personel bir daha bu faaliyet alanlarnda grev alamaz.

Dzenleme yetkisi

MADDE 23 (1) Organ ve doku nakli merkezlerinin ilgili doku ve organ grubuna gre alabilmesi iin gereken izinler, organ ve doku datm sistemi ile organ ve doku nakli hizmetlerine dair dier hususlar Bakanlka belirlenir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 24 (1) 1/6/2000 tarihli ve 24066 sayl Resm Gazetede yaymlanan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

 

EK-1

BEYN LM TANISI

(1) Beyin lm klinik bir tandr ve tm beyin fonksiyonlarnn tam ve geri dnm olmayan kaybdr. Beyin lm tansnda gereken n koullar aada belirtilmitir.

a) Komann nedeninin belirlenmi olmas,

b) Beyin hasarnn yaygn ve geri dnmsz olduunun belirlenmi olmas,

c) Santral vcut ss 32 oC olmas,

) Hipotansif ok tablosu olmamas,

d) Komadan geriye dnm salanabilecek ila etkileri ve intoksikasyonlarn dlanm olmas,

e) Beyin hasarndan bamsz ekilde klinik tabloyu aklayabilecek metabolik, elektrolit ve asit-baz bozukluklarnn olmamas.

(2) Birinci fkrada yer alan tm koullarn tespiti halinde beyin lm tans iin aadaki hususlar aranr.

a) Derin komann olmas (Tam yantszlk hali; Santral arl uyaranlara motor cevap alnamamas),

b) Beyin sap reflekslerinin alnmamas;

1) Pupiller parlak a yantsz, orta hatta ve dilatedir (4-9 mm),

2) Oklosefalik ve Vestibulo-okler refleks yokluu,

3) Kornea refleksi yokluu,

4) Faringeal ve trakeal reflekslerin yokluu.

c) Spontan solunum abasnn bulunmamas ve apne testinin pozitif olmas.

(3) Apne testi yaplabilmesi iin normotermi, normotansiyon ve normovolemi n koullar salanr. Bu koullarda hastaya uygun mekanik ventilasyon yaklam ile PaCO2nin 35-45 mmHg ve PaO2nin 200 mmHg zerinde olmas salanmaldr. Bu koullar salandktan sonra hasta mekanik solunum desteinden ayrlarak intratrakeal oksijen uygulanmaldr. Test sonunda PaCO2 60 mmHg ve/veya PaCO2 bazal deerine gre 20 mmHg veya daha fazla ykselmesine ramen spontan solunumu yoksa apne testi pozitiftir.

(4) Pnomotoraks, pnomomediastinum gibi apne testinin yaplmasnn mmkn olmad tbbi durumlarda, hekimler kurulunun belirleyecei beyin dolamnn durduunu deerlendiren bir destekleyici test yaplr ve test sonucu beyin lm tans ile uyumlu ise beyin lm tespiti tamamlanr.

(5) Aadaki bulgular beyin lm tansna engel oluturmaz.

a) Derin tendon reflekslerinin alnmas,

b) Yzeyel reflekslerin alnmas,

c) Babinski iaretinin bulunmas,

) Spinal refleks ve otomatizmalarn olmas,

d) Terleme, kzarma, ate ve taikardi bulunmas,

e) Diabetes insipitus olmamas.

(6) Beyin lm tans konan vakalarda;

a) Beyin lm tansnn konulduu birinci nrolojik muayenedeki klinik tablonun; yeni doanda (2 aydan kk) 48 saat, 2 ay-1 ya aras 24 saat, 1 ya ve zerindeki ocuklarda ve yetikinlerde 12 saat ve anoksik beyin lmlerinde 24 saat sonra yaplan ikinci nrolojik muayenede de deimeden devam ettii gzlenmelidir.

b) Klinik beyin lm tans alm vakalarda, yeni doan (2 aydan kk) grubunda iki adet destekleyici test, 2 ay ve zerindeki dier vakalarda ise hekimler kurulunun uygun grecei bir laboratuvar yntemi ile beyin lm tans teyit edilir.

c) Klinik olarak beyin lm tans konulan vakalar iin beyin dolamn deerlendiren bir destekleyici test yaplm ve yaplan bu test beyin lm ile uyumlu ise ikinci nrolojik muayene iin beklemeye gerek kalmaz.