1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28191

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 343)

MADDE 1 ‒ 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Diğer taraftan, evveliyatında kişiler adına kayıtlı iken, imar uygulaması nedeniyle tamamı Hazine adına tescil edilen taşınmazların üzerinde yapı bulunması halinde de, yapının bulunduğu alan için ecrimisil takibatı yapılmaz, tahakkuk etmiş ecrimisiller tahsil edilmez, tahsil edilmiş olanlar iade edilmez. Bu nitelikteki taşınmazların değerlendirilebilmesi amacıyla, üzerlerinde bulunan yapıların genel hükümlere göre tasfiyesi yoluna gidilir.”

MADDE 2 ‒ Aynı Genel Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının başında yer alan “Ecrimisilin” ibaresi “Ecrimisil” şeklinde, 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “geçici 1 inci” ibaresi “geçici 3 üncü” şeklinde ve 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “geçici 29 uncu” ibaresi “29 uncu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 ‒ Aynı Genel Tebliğin Ek-1’inde yer alan “Taksitle Ödenecek Ecrimisile İlişkin Ödeme Planı” tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 ‒ Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ‒ Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

“TAKSİTLE ÖDENECEK ECRİMİSİLE İLİŞKİN ÖDEME PLANI

 

Fuzuli Şagilin

(İşgalci)

Adı, Soyadı veya Unvanı

 

 

T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No

 

 

Adresi

 

 

 

 

 

Gsm No

E-Posta

 

 

Taşınmazın

Taşınmaz No

 

 

İli

 

 

İlçesi

 

 

Mahalle/Köyü

 

 

Mevkii/Yöre

 

 

Pafta No

 

 

Ada/Parsel No

 

 

Yüzölçümü (m²)

 

 

Hazine Payı (m²)

 

 

İşgal Edilen Alan (m²)

 

 

Ecrimisil Bedeli (TL)

 

 

”