31 Ocak 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28190

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

GAYRMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA LKN ESASLAR

TEBLNDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER: VI, NO: 32)

MADDE 1 8/11/1998 tarihli ve 23517 sayl Resm Gazetede yaymlanan Seri:VI, No:11 sayl Gayrimenkul Yatrm Ortaklklarna likin Esaslar Tebliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin (g) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

b) Lider sermayedar: Kurulu/dnm ve kayda alnma bavurusu aamasnda, ortaklkta tek bana veya biraraya gelmek suretiyle sermayenin asgari %20si orannda pay sahibi olan ve bu Tebliin 7 ve 8 inci maddelerinde yazl artlar tayan ortak ya da ortaklardr. Ortakln ticaret unvannda dorudan ismi veya unvan kullanlan veya dorudan olmasa da ortakln ticaret unvannda kendisi ile balantl olduu izlenimini uyandran bir ibareye yer verilen gerek veya tzel kiilerin bu Tebli kapsamnda lider sermayedar olmas zorunludur.

) Portfy: Ortakln aktifinde bulundurulan gayrimenkuller, gayrimenkule dayal projeler, gayrimenkule dayal haklar, sermaye piyasas aralar, borsa para piyasas ve ters repo ilemleri, Trk Liras veya yabanc para cinsinden mevduat/katlma hesaplar ile itiraklerden ve Kurulca uygun grlen dier varlklardan oluan malvarldr.

MADDE 2 Ayn Tebliin 16 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ortaklkta imtiyazl paylarn mevcut olmamas halinde lider sermayedarn ortaklkta hakim ortak konumunda olmas ve bu konumunu 10 uncu maddenin birinci fkras uyarnca ulalmas gereken asgari halka aklk orann temsil eden paylarn halka arz suretiyle sat sresinin bitimini takip eden iki yl boyunca korumas gerekmektedir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 18 Ynetim ve denetim kurulu, Kurul dzenlemeleri ile TTKnn ilgili maddeleri erevesinde seilir ve grev yapar.

MADDE 4 Ayn Tebliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 Ynetim kurulu yeleri, ynetim kurulunun alaca kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere gre bamsz olmamas durumunda, bu hususu gerekeleri ile birlikte ynetim kuruluna bildirmek ve toplant tutanana iletmekle ykmldr. Bu hususta TTKnn "Mzakerelere itirak edilmemesi" balkl 332 nci maddesi hkm sakldr.

MADDE 5 Ayn Tebliin 22 nci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ortaklk tarafndan gayrimenkul portfy ile ilgili olarak, ilikili taraflardan danmanlk hizmeti alnmas halinde, bu hizmetler kapsamnda danman irketlere denecek komisyon ve cretler iin Kurulca st snr belirlenebilir. Danman irket ile iletmeci irket sfat ayn kiide birleemez.

MADDE 6 Ayn Tebliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Sermaye piyasas aralarn alabilir ve satabilir, borsa para piyasas ve ters repo ilemi yapabilir, Trk Liras veya yabanc para cinsinden mevduat/katlma hesab atrabilirler, sermaye piyasas aralarn dn verebilirler, bu kapsamda, Kurulun dn verme ilemlerine ilikin dzenlemelerinde belirtilen esaslar erevesinde yaplacak bir szleme ile herhangi bir anda portfylerindeki menkul kymetlerin piyasa deerlerinin en fazla %25i tutarndaki menkul kymetlerini dn verebilirler, dn verme ilemi en fazla 90 ign sreyle yaplabilir, ortaklk portfynden dn verme ilemi, dn verilen menkul kymetlerin en az %100 karlnda nakit veya devlet i borlanma senetlerinden oluabilecek teminatn ortaklk adna saklaycda bloke edilmesi artyla yaplabilir, teminat tutarnn dn verilen menkul kymetlerin piyasa deerinin %80inin altna dmesi halinde ortaklk teminatn tamamlanmasn istemesi gereklidir, ortakln taraf olduu dn verme szlemelerine, ortaklk lehine tek tarafl olarak szlemenin fesh edilebileceine ilikin bir hkmn konulmas mecburidir,

MADDE 7 Ayn Tebliin 27 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Bu Tebliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yazl varlklar ile 32/A maddesinde belirtilen itiraklerin tamamna en fazla aktif toplamnn % 50si orannda, bu varlklar ierisinde yer alan yatrm amal Trk Liras veya yabanc para cinsinden mevduat/katlma hesabna ise en fazla aktif toplamnn % 10u orannda yatrm yapabilirler. Portfye alnan varlklarn veya projelerin maliyetlerine ilikin bedel demeleri belirli hakediler karlnda veya taksitler halinde yaplyorsa, bunlara karlk gelen nakit fazlalar da bu Tebliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yazl varlklar araclyla deerlendirilebilir. Finansal tablolarn hazrland yl ve takip eden iki yl ierisinde bu kapsamda yaplacak harcamalarn tutar, % 50 orannn hesaplanmasnda portfyde yer alan bu Tebliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yazl varlklarn toplam tutarndan indirilir ve bu maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda yaplacak hesaplamaya dahil edilir. Ancak, finansal tablonun hazrland tarihten nceki dnemlere ilikin planlanan harcamalardan gerekletirilmemi olanlar, indirim konusu yaplamaz. Belirtilen indirimin yaplabilmesi iin projenin finansal tablolara dahil edilmesinden nce, projenin tamamlanmasna kadar olan sre iin planlanan yllk harcama tutarlar Kurula bildirilir. Harcamalara ilikin planlarda yaplan deiiklikler nedeniyle, % 50 orannn hesaplanmasnda dikkate alnmak zere nceden Kurula bildirilmi olan tutarn deitirilmesi Kurul iznine tabidir.

MADDE 8 Ayn Tebliin 35 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ortaklklar, portfydeki gayrimenkullerin sat veya sat vaadi szlemeleri ile satndan kaynaklanan senetli alacaklar ile kira gelirlerinin teminat altnda ve Kurul dzenlemeleri erevesinde varlk teminatl menkul kymet ihra edebilirler.

MADDE 9 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.