28 Ocak 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28187

YNETMELK

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

TERSANE, TEKNE MAL VE EKEK YERLER YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/8/2008 tarihli ve 26963 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tersane, Tekne mal ve ekek Yerleri Ynetmeliinin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 655 sayl Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 12 nci maddesi ile 618 sayl Limanlar Kanununun 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (), (e) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, (m) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

a) Liman bakanl: dareye bal ve bu Ynetmelikte tanmlanan tesisleri snrlar ierisinde bulunduran liman bakanln,

) dare: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanln,

e) letme izni: Yatrmlar tamamlanm, darece tespit edilen Ek-3, Ek-4 ve Ek-5te belirtilen asgari kriterlere ve bavuru evraklarna gre uygunluu kontrol edilip onaylanan tesislere verilen izni,

f) Ksmi iletme izni: Ksmen tamamlanm, darece tespit edilen Ek-3, Ek-4 ve Ek-5te belirtilen asgari kriterlere ve bavuru evraklarna gre uygunluu kontrol edilip onaylanan tesislere verilen izni,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi, ikinci fkrasnn birinci cmlesi, ayn fkrann () bendi ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

) Ek-1deki kriterler dikkate alnarak hazrlanm, yetkilendirilmi kurulu tarafndan vize edilmi ve ilgili belediye veya Valilike tasdik edilmi tesis alan organizasyonu ve yerleim plan,

Mevcut tesisler iin onayl uygulama imar plan snrlar iindeki yatrmlarda halihazr durumun onay veya revizyon yaplmas durumunda, dare tarafndan belirlenmi cretin darenin Dner Sermaye letme Dairesi Bakanl hesabna yatrldna dair makbuz ve aadaki bilgi ve belgelerle dareye bavurulur; darece kurulacak TDK marifetiyle tesis alan organizasyonu ve yerleim plan incelenir.

) Ek-1deki kriterler dikkate alnarak hazrlanm ve ilgili belediye veya Valiliince de tasdik edilmi tesis alan organizasyonu ve yerleim plan,

(3) Onayl imar plan snrlar dndaki ve imar plan henz onaylanmam alanlara ynelik uygulama imar plan ve revizyonu talepleri iin ilgili mevzuat erevesinde bavuru yaplr. Bavurular, evre ve ehircilik Bakanlnca ilgili kurum ve kurulularn da grleri erevesinde deerlendirilerek onaylanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) darece gerekli grlmesi halinde, onayl uygulama imar plan snrlar dndaki imar plan henz onaylanmam alanlara ynelik yatrmlarla ilgili olarak, evre ve ehircilik Bakanlnca verilecek olan gr iin, TDK tarafndan bavuruya ynelik mahallinde yaplan inceleme sonucuna gre gr bildirilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Dolgu ve ky yaplarnn uygulama projesine uygun olarak tamamlandna dair darenin Altyap Yatrmlar Genel Mdrlnn uygunluk yazs,

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) letme izni veya ksmi iletme izni uygun grlen tesisler iin darece dzenlenen letme zin Belgesi veya Ksmi letme zin Belgesi tesis ileticisine verilir ve darenin ilgili birimlerine bildirilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Konulandrlmas uygun grlen yzer havuzun altrlabilmesi iin Ek-2de yer alan ve dareye sunulan belgelere uygunluu ve alabilirlii asndan TDK marifetiyle yaplan inceleme sonucunda yatrmcya darece Yzer Havuz letme zin Belgesi dzenlenir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Tesis ileticisi, inceleme yaplmas istenen konularla ilgili olarak dare tarafndan belirlenmi cretin darenin Dner Sermaye letme Dairesi Bakanl hesabna yatrldna dair makbuzunu bavuru dosyasna ekler.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) TDK tarafndan mahallinde yaplan incelemede Ek-3, Ek-4, Ek-5te yer alan kriterlerden tesisin kullanm amacna uygun olan asgari artlarn mevcut ve kullanlabilir olduu ve ksmi iletme ve iletme izni bavuru evraklar kontrol edilerek durum tespiti yaplr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Tesisin tamamnn kiraya verilmesi veya devredilmesi durumunda kirac veya devralan adna ksmi iletme izin/iletme izin belgesi yeniden dzenlenir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin onbirinci ve onnc fkralar aadaki ekilde deitirilmi, yedinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(11) Ksmi iletme, iletme veya yzer havuz iletme izni iptal edilen veya askya alnan tesislerin, izinlerinin iptaline veya askya alnmasna neden olan sebeplerin ortadan kalkmas halinde, tesis ileticisi tarafndan dareye bavuru yaplr. darece grevlendirilen TDK tarafndan yaplan deerlendirme sonucu talebin uygun bulunmas halinde gerekli izin darece verilir.

(13) Tesisin Ek-3, Ek-4 ve Ek-5teki asgari kriterlerden bazlarnn bir baka yerde olduunun beyan edilmesi halinde bu durum deerlendirmede dikkate alnr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin beinci fkras yrrlkten kaldrlm, altnc fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

f) Her trl sabit ve hareketli kaldrma vinleri kullanan operatrler tesisin daimi personeli olmak ve altrlan mhendis, operatr ve kalifiye elemanlar, diplomal/sertifikal olmak zorundadr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin nc fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Gemi Sanayi Veritaban Programna (GSVP)na veri girii ykmll bulunan tesislerin veri giriini yapp yapmadklar liman bakanlklarnca kontrol edilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tesis faaliyeti; TDK tarafndan iki ylda bir kez denetlenir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) dare tarafndan hazrlanm GSVPye ilikin bilgilerin girilmemesi durumunda iletmeci uyarlr. Uyarya ramen gereinin yerine getirilmemesi ve bu durumun tekrar halinde liman bakanlklarnca tesisin ilemleri gerekletirilmez.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin geici 3 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Mevcut tesisler iin ksmi iletme izninin 10/8/2014 tarihine kadar, iletme izninin ise 10/8/2015 tarihine kadar alnmas zorunludur.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin geici 4 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) elik yapl yzer havuzlarn planlarna gre konstrksiyon elemanlarnn, beton yapl yzer havuzlarn ise betonarme dndaki konstrksiyon elemanlar kalnlklarnn lmn ieren yetkilendirilmi kurululardan alnacak klas srvey uygunluk raporunun bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren be ylda bir dareye ibraz gereklidir. Mevcut yzer havuzlar iin 31/12/2012 tarihine kadar yzer havuz iletme izin belgesi alnmas zorunludur.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin geici 5 inci maddesinin birinci fkrasndaki bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren sene ierisinde ibaresi 10/8/2015 tarihine kadar olarak ve ayn fkradaki 12/10/2004 tarihinden sonra ibaresi 13/2/2009 tarihinden sonra olarak deitirilmitir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan yrtr.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin Ek-1i ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinin (6) numaral bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

6) elik yapl yzer havuzlarn planlarna gre konstrksiyon elemanlarnn, beton yapl yzer havuzlarn ise betonarme dndaki konstrksiyon elemanlar kalnlklarnn lmn ieren yetkilendirilmi kurululardan alnacak klas srvey uygunluk raporu, yzer havuzun yurt dndan getirilmesi durumunda mracaat tarihinden itibaren alt ay ierisinde sunulur.

MADDE 26 Bu Ynetmeliin Ek-6, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9u yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 27 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 28 Bu Ynetmelik hkmlerini Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan yrtr.

 

Ek-1

 

TESS ALANI ORGANZASYONU VE YERLEM PLANI KRTERLER

 

1) Plan; Tesis Alan Organizasyonu ve Yerleim Plan Kriterleri, Yaplacak Yatrmn Donatlar, Koordinat Listeleri ve Ba Pafta Blmlerinden olumaktadr. (Ba Pafta ksm; 290 mm eninde ve ihtiya duyulan boyda olacaktr.)

2) Tesis Alan Organizasyonu ve Yerleim Plan Blm: Yatrmn yapld yerin li, lesi, Ky/Mah., Pafta numaralar plann sol st kesine ilenir. mar veya kadastro mlkiyet snrlar, ky kenar izgisi ve komu parsel numara ve snrlar plan zerine ilenip, plandaki her trl yap numaralandrlarak ilevleri, boyutlar lejant ksmna ilenerek 1/1000 leinde lke koordinat sisteminde hazrlanr.

3) Yaplacak Yatrm Blm: Yatrmn donatlarnda her trl yapnn (kapal atlye, idari ve sosyal tesisler, kzak, deniz ii kzaklar, iskele vb.) ilevleri, boyutlar, ykseklikleri sol alt keye lejant blmne ilenir. Yatrm yapacak zel ya da tzel kiilerin ortaklar ve hisse oranlar ve yatrm yaplacak alann mlkiyet bilgileri de lejant ksmnn en altna eklenir.

4) Koordinat Listeleri Blm: zerinde yatrm yaplacak tanmazn parsel ke koordinatlar ve yaplacak sabit yaplarn ke koordinatlarnn lke Koordinat Sisteminde listesi, ayrca yatrm yaplacak alann snrlarnn lke koordinat sistemindeki koordinat listesine ek olarak; alann, Corafi koordinatlar (enlem/boylam eklinde) listesi de olmaldr.

5) Ba Pafta Blm: Tesis talebinde bulunulan yerin yerleim blgelerine olan durumunu gsteren uygun lekte klavuz plan, yatrmn genel ad, iletiim bilgileri, plan izenin ve tasarmcnn ad, soyad, grevi, meslei, imzas, iletme yetkilisinin imza ve kaesi bulunur. Tasarm; gemi mhendisi, izim; Harita Mhendisi, naat Mhendisi, Mimar veya ehir plancs tarafndan hazrlanr. Bakanln iletiim bilgileri ve kontrol eden kiilerin ad, soyad, grevi, meslei, imzas ve onay ksmndan oluur.

6) Tesis Alan Organizasyonu ve Yerleim Plan, ilgili mevzuat hkmleri erevesinde (kat ykseklii ve ekme mesafeleri) yetkili kurumca deerlendirilerek tasdik edilir.

7) Tesis Alan Organizasyonu ve Yerleim plan alt adet 1/1000 lekli ve gerekli grlmesi halinde bir adet 1/500 veya 1/2000 lekli hazrlanr.

8) Tesis Alan Organizasyonu ve Yerleim plan saysal olarak, (*.ncz), (*.dwg, *.dxf) formatnda, CD ortamnda 2 adet hazrlanarak dareye sunulur.

9) n izin iin yaplacak mracaatlarda, yatrmn yapld yerin ili, ilesi, ky/mah. pafta numaralar plann sol st kesine ilenir. mar veya kadastro mlkiyet snrlar, mevcut ise ky kenar izgisi, komu parsel numara ve snrlar taslak plan zerine ilenir. Taslak planda, tesiste yer alacak yaplar numaralandrlarak ebatlar ile birlikte lejant ksmnda belirtilir. na edilecek yaplarn taslak planda koordinatlarnn belirtilmesine gerek yoktur. Sadece kiralanmas talep edilen alann d koordinatlar lke koordinat sisteminde taslak planda yer alr. Taslak planda, izen, tasarlayan ve talep eden firmann imza ve kaesi haricinde, yetkilendirilmi kurulu ve ilgili belediyenin onay aranmaz.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz