26 Ocak 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28185

KANUN

TRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII KANUNU LE BAZI

KANUNLARDA DEKLK YAPILMASINA DAR KANUN

Kanun No. 6270 Kabul Tarihi: 17/1/2012

MADDE 1 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayl Trkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanununun 89 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 89 Hizmet srelerinin tamam bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun geici 4 nc maddesi kapsamnda geenlerden emekli, adi malullk veya vazife malull ayl balanan veyahut toptan deme yaplan asker ve sivil tm itirakilere, her tam fiili hizmet yl iin aylk balamaya esas tutarn bir ayl emekli ikramiyesi olarak verilir.

Birinci fkra kapsamna girmemekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayl Kanunun geici 4 nc maddesi kapsamnda hizmeti bulunanlardan mlga 2829 sayl Sosyal Gvenlik Kurumlarna Tabi Olarak Geen Hizmetlerin Birletirilmesi Hakknda Kanunun 8 inci maddesi uyarnca birletirilen hizmet sreleri zerinden emeklilik, yallk ya da malullk ayl balananlara ise; bu Kanun veya 5510 sayl Kanunun geici 4 nc maddesi hkmlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kurulu ve ortaklklarda geen almalarnn, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayl Kanununun 14 nc maddesinde belirtilen kdem tazminatna hak kazanma artlarna uygun olarak sona ermi olmas artyla emekli ikramiyesi denir.

kinci fkra uyarnca denecek emekli ikramiyesi, bu Kanun veya 5510 sayl Kanunun geici 4 nc maddesi kapsamna giren grevlerde geen her tam fiili hizmet yl ile snrl olarak bu grevlerden ayrldklar tarihteki emeklilik keseneine esas aylk tutar zerinden ve ayln balang tarihindeki katsaylar dikkate alnarak denir. Mlga 2829 sayl Kanunun 12 nci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi ile nc fkrasnn son cmlesinin bu maddeye aykr hkmleri uygulanmaz.

Yukardaki fkralara gre verilecek emekli ikramiyesinin hesabnda 30 fiili hizmet ylndan fazla sreler ile mlga 2829 sayl Kanunun 8 inci maddesi uyarnca birletirilen hizmet sreleri zerinden aylk balananlara denecek emeklilik ikramiyesinin hesabnda bu Kanun veya 5510 sayl Kanunun geici 4 nc maddesi hkmlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kurulu ve ortaklklarda geen ve 1475 sayl Kanunun 14 nc maddesine gre kdem tazminat denmesini gerektirmeyecek ekilde sona eren gemi hizmet sreleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce i sonu tazminat veya bu mahiyette olmakla birlikte baka bir adla tazminat denen sreleri ile kdem tazminat ya da emekli ikramiyesi denmi olan sreleri dikkate alnmaz. Ancak, mlga 2829 sayl Kanun hkmleri uygulanm olmakla birlikte, bu Kanun veya 5510 sayl Kanunun geici 4 nc maddesi kapsamnda hizmetleri arasnda baka bir sigortallk hali kapsamnda almas bulunmayanlarn emekli ikramiyesine esas fiili hizmet srelerinin hesabnda, 1475 sayl Kanunun 14 nc maddesindeki artlar aranmaz.

Emekli ikramiyesinin hesabna esas hizmet sresinin tespitinde dikkate alnmak zere, emeklilik veya malullk ayl balanmas dnda herhangi bir sebeple grevleri sona erenler iin, grevin sona erme sebebinin bu durumu kantlayan belgelerle birlikte yazl olarak kuruma bildirilmesi ve bunlarn zlk dosyasnda saklanmas zorunludur. Bu zorunlulua uymayanlar ikinci fkra hkmlerinden yararlandrlmazlar.

tirakilerden, kanunlarla belirlenen bekleme sreleri sonunda kadrosuzluk veya ya haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malull hkmlerine gre vazife malull ayl balananlar ile lm sebebiyle haklarnda emeklilik ilemi uygulananlara; bu Kanuna gre ayla hak kazandklar tarihi takip eden ay iinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasna esas alnan katsaylarda meydana gelecek art nedeniyle oluacak ikramiye farklar ile ilk mali yln birinci aynda katsaylar dndaki dier unsurlarda meydana gelecek arta, bu tarihte yrrlkte olan katsaylar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farklar, emekli ikramiyesi ile ilgili hkmlere gre ayrca denir. Ancak, ayla hak kazandklar tarihi takip eden ay iinde katsaylarda art yaplmad takdirde, mteakiben katsaylarda alt ay iinde yaplacak ilk arttan doan ikramiye farklar da bunlara ayrca denir.

Emekli, adi malullk veya vazife malull ayl balanmadan veyahut toptan deme yaplmadan len itirakiler iin yukardaki esaslara gre hesaplanacak ikramiyenin tamam, ayla veya toptan demeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun mlga 68 inci maddesinde gsterilen hisseleriyle orantl olarak denir.

Emekli ikramiyesini aldktan sonra yeniden itiraki durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrlmalarnda, sadece sonradan geen hizmetlerine karlk yukardaki esaslara gre emekli ikramiyesi denir. u kadar ki, evvelce verilmi olan ikramiye ile sonradan geen hizmetler iin ayrca tahakkuk ettirilecek ikramiyenin hesabna esas alnan fiili hizmet sreleri toplam, 30 yldan fazla olamaz ve evvelce 30 hizmet yl iin emekli ikramiyesi denmi olanlara hibir ekilde ikramiye fark denmez.

Bu Kanunun mlga 88 inci maddesi kapsamna girenlerin emekli ikramiyeleri hakknda da yukardaki hkmlere gre ilem yaplr.

Sosyal Gvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmi veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan lenler ile lm tarihinde ayla mstahak dul ve yetim brakmadan len itirakilerin ikramiyeleri, kanuni miraslarna denir.

Bu madde gereince Sosyal Gvenlik Kurumunca denen emekli ikramiyeleri, dzenlenecek fatura zerine Saytay ve Dantay bakanlar iin kendi kurumlar, dierleri iin emekliye sevk onayn veren kurum tarafndan karlanr. zelletirilen, faaliyeti durdurulan, kapatlan veya tasfiye edilen kamu idareleri tarafndan karlanmas gereken emekli ikramiyesi tutarlar ise, emekliye sevk onay aranmakszn ve faturas karlnda Hazine tarafndan karlanr. Bu fkraya gre Sosyal Gvenlik Kurumuna yaplacak demelerin, fatura dzenlenmesini mteakip iki ay iinde Sosyal Gvenlik Kurumuna aktarlmas zorunludur.

lenlerin hak sahiplerine denecek emekli ikramiyesinin tahsili hakknda da yukardaki fkra hkm uygulanr.

MADDE 2 5434 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 223 Bu maddenin yrrlk tarihinden nce, mlga 2829 sayl Kanunun 8 inci maddesi uyarnca birletirilen hizmet sreleri zerinden emeklilik, yallk ya da malullk ayl balananlar ile lenlerin hak sahiplerine, varsa atklar davalardan vazgemeleri ve bu Kanunun 89 uncu maddesindeki artlarn varl halinde ayn esas ve usuller erevesinde emekli ikramiyesi denir. Davalardan vazgeilmesi halinde, mahkemelerce Sosyal Gvenlik Kurumu lehine hkmedilecek vekalet cretleri Kurumca tahsil edilmez.

Bu Kanun veya 5510 sayl Kanunun geici 4 nc maddesi kapsamnda faslal olarak hizmeti bulunan ve bu maddenin yrrle girdii tarihte ayn kapsamda almakta olanlardan, bu maddenin yrrle girdii tarihten sonra emeklilik, yallk, malullk ile dul ve yetim ayl balanacak olanlar hakknda 89 uncu maddenin drdnc fkrasnn uygulanmasnda, bu maddenin yrrle girdii tarihten nceki faslal hizmet sreleri iin 1475 sayl Kanunun 14 nc maddesindeki artlar aranmaz.

MADDE 3 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayl Sosyal Gvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan 50 kiiyi ibaresi 80 kiiyi eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 5502 sayl Kanunun 35 inci maddesinin altnc fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Ancak ekonomik koullar gz nnde bulundurularak kira bedellerini belirlemeye Ynetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 5 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 43 nc maddesinin bal Cumhurbakanl, Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanl, Babakanlk, Bakanlk ve Trkiye Byk Millet Meclisi yelii grevinde bulunanlarn aylklar eklinde deitirilmi, maddeye beinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkralar eklenmi ve maddenin mevcut altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Dardan bakanlk veya Trkiye Byk Millet Meclisi yelii grevlerinde bulunanlara veya bu grevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, Kanunun 26, 28, 44, geici 2 ve geici 4 nc maddeleri gereince aylk balanmasna hak kazanmalar ve en az 2 yl sreyle bu grevlerde bulunmu olmalar halinde, 27, 29, geici 2 ve geici 4 nc maddelere gre hesaplanacak aylk tutarndan az olmamak kaydyla, Cumhurbakanna denmekte olan aylk denein % 40 esas alnarak Cumhurbakanna balanacak yallk aylnn % 42si orannda malullk, emeklilik veya yallk ayl denir. Bu fkra hkmlerine gre aylk denebilmesi iin, bu maddenin yrrle girdii tarihten nce geici 4 nc madde kapsamnda dardan bakanlk ya da Trkiye Byk Millet Meclisi yelii grevi esas alnarak malullk veya emeklilik ayl denenler hari olmak zere, malullk, emeklilik veya yallk ayl balanm olanlar ile aylk balanma artlarn haiz olmayanlarn en az 2 yl sreyle Babakanlk Mstear emsal alnarak sigorta primi veya geici 4 nc madde kapsamnda emekli kesenei ile kurum karl demi olmalar da zorunludur.

Yukardaki fkraya gre tespit edilen ayl almakta iken ya da dardan bakanlk veya Trkiye Byk Millet Meclisi yelii grevleri srasnda veya bu grevlerinin sona ermesinden sonra lenlerin bu Kanunda dzenlenen koullara sahip olan hak sahiplerine, 2 yl sreyle bu grevlerde bulunmu olma ve sigorta primi veya emekli kesenei ile kurum karl denmesi asndan yukardaki fkrada dzenlenmi olan art aranmakszn, bu maddeye gre hesap edilen aylk esas alnarak lm ya da dul ve yetim ayl balanr.

Ancak, dardan bakanlk veya Trkiye Byk Millet Meclisi yelii grevlerinde bulunanlar ile bunlardan lenlerin hak sahiplerine, 27, 29, 33, geici 2 ve geici 4 nc maddelere gre hesaplanan aylk, altnc ve yedinci fkraya gre balanan aylktan dkse aradaki fark, Hazineden tahsil edilir.

Bu madde kapsamnda balanan aylklar, Cumhurbakanna denmekte olan aylk denekteki deiime bal olarak yeniden hesaplanarak denir ve bu aylklar hakknda 55 inci maddenin ikinci fkras uygulanmaz.

MADDE 6 5510 sayl Kanunun 60 nc maddesinin yedinci fkrasnn birinci cmlesine 30 gnlk ibaresinden nce gelmek zere te birinin ibaresi eklenmitir.

MADDE 7 5510 sayl Kanunun 64 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (d) bendi eklenmitir.

d) 63 nc maddeye gre yntem, tr, miktar ve kullanm srelerinin belirlenmesi sonucunda Kurumca finansman salanacak salk hizmetlerinin kapsam dnda braklan salk hizmetleri.

MADDE 8 5510 sayl Kanunun 65 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Kurum gerekli grd hallerde bu fkra gereince kiilerin ulam hizmetlerini, hizmet satn alma ve kiralama gibi usullerle temin etmeye yetkilidir.

MADDE 9 5510 sayl Kanunun 68 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Katlm pay, birinci fkrann (a) bendindeki salk hizmetleri iin 2 Trk Liras olarak uygulanr. Katlm pay, (b) ve (c) bentlerindeki salk hizmetleri iin gereksiz kullanm azaltma, salk hizmetlerinin nitelii itibaryla hayati neme sahip olup olmamas, kiilerin prime esas kazanlarnn, gelir ve aylklarnn tutar ve benzeri ltler dikkate alnarak % 10 il % 20 oranlar arasnda olmak zere Kurumca belirlenir. Ayrca Kurum, birinci fkrann (c) bendinde belirtilen salk hizmetlerinde, aile hekimlerince yazlan reeteler dhil olmak zere reetede yer alan kaleme/ kutuya kadar ila/ilalar iin 3 Trk Liras, ilave her bir kalem/kutu ila iin 1 Trk Liras olmak zere katlm pay uygulamaya yetkilidir. Katlm payna ilikin kutu hesabnda enjektable formlar, serum ve beslenme rnleri ile Kurum tarafndan belirlenecek ilalar dikkate alnmaz. Kurum, birinci fkrann (a) bendi gerei belirledii katlm payn; birinci basamak salk hizmeti sunucularnda yaplan muayenelerde almamaya ya da daha dk tutarlarda belirlemeye veya tekrar birinci fkrann (a) bendi iin belirlenen tutara getirmeye, ikinci ve nc basamak salk hizmet sunucularnda yaplan muayenelerde ise mracaat edilen salk hizmeti sunucusunun yer ald basamak, salk hizmeti sunucusunun resmi ve zel salk hizmeti sunucusu niteliinde olup olmamas, nceki basamaklardan sevkli olarak bavurulup bavurulmad gibi hususlar gz nnde bulundurarak on katna kadar artrmaya ve salk hizmeti sunucular iin farkl belirlemeye yetkilidir. Birinci fkrann (d) bendinde belirtilen salk hizmetleri bedelinin % 1ine kadar katlm pay alnabilir. % 1ine kadar tespit edilen katlm payn almamaya, yarsna kadar indirmeye Kurum yetkilidir. Kurum, bu fkrada belirtilen 1 Trk Liras, 2 Trk Liras ve 3 Trk Lirasn, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca belirlenen yeniden deerleme oranna kadar her yl artrmaya yetkilidir.

MADDE 10 5510 sayl Kanunun 70 inci maddesinin ikinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

60 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaral alt bentlerinde saylanlarn, Kurumla szlemeli niversite ve istisnai hallerde zel salk hizmeti sunucularna mracaat edebilme koullar ile uygulamaya ilikin usul ve esaslar Kurum tarafndan belirlenir.

MADDE 11 5510 sayl Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Mahkeme kararna, Kurumun denetim ve kontrol ile grevlendirilmi memurlarnca yaplan tespitler veya dier kamu idarelerinin denetim elemanlarnca kendi mevzuatlar gereince yapacaklar soruturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alnan belgelere istinaden dzenlenenler hari olmak zere, bildirgenin veya belgenin yasal sresi getikten sonra ilgililerce kendiliinden 30 gn iinde verilmesi ve sz konusu cezalarn ilgililerce, yaplacak tebligat tarihini takip eden gnden itibaren 15 gn iinde denmesi halinde, bu maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde ngrlen cezalar drtte bir oranna karlk gelen tutar zerinden uygulanr.

MADDE 12 5510 sayl Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.

EK MADDE 7 Trkiye Byk Millet Meclisi yeleri ile dardan bakanla atananlardan bu grevleri sona erdii halde, yallk, emeklilik veya malullk ayl balanmasna hak kazanamayanlarn, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda kurmu olduklar sigortallk ilikisi, bu grevlerinin sona erdii tarihten itibaren 30 gn iinde Kuruma bavurmalar ve bu Kanuna gre uzun vadeli sigorta kollar ynnden sigortal olmay gerektiren bir ite almamalar halinde, Trkiye Byk Millet Meclisi yelii veya dardan bakanlk grevi sebebiyle denen denein ilikili olduu dnemin bitimini izleyen ay bandan balamak zere 4 yl sreyle ayn kapsamda devam ettirilir ve denecek sigorta primi Babakanlk Mstear iin Kanunun 80 inci maddesinin nc fkras ile belirlenen prime esas kazanc zerinden hesaplanr. Bu ekilde hesaplanan sigorta prim tutarlar, sigortal pay da dhil olmak zere, Kurum tarafndan er aylk dnemler itibaryla dzenlenecek fatura zerine Trkiye Byk Millet Meclisi btesinden karlanr. Yallk ayl balanmas iin en erken yaa gre tamamlanmas gereken prim deme gn saysn dolduranlar iin bu fkra hkmlerine gre sigorta primi denmesine son verilir.

Trkiye Byk Millet Meclisi yeleri ile dardan bakanla atananlardan bu grevleri sona erdii halde, yallk, emeklilik veya malullk ayl balanmasna hak kazanamayan ve uzun vadeli sigorta kollar ynnden sigortal olmay gerektiren bir ite alanlarn ise birinci fkraya gre belirlenecek sigorta primine esas kazan tutar ile bu Kanunun 80 inci maddesi veya geici 4 nc maddesi uyarnca fiilen alt i iin tespit olunan prime esas kazan veya emeklilik keseneine esas ayl arasndaki farka ilikin sigortal pay dhil sigorta primleri ile emekli kesenei ve kurum karl farklar, birinci fkraya gre belirlenecek sre ve usuller esas alnarak Trkiye Byk Millet Meclisi btesinden denir.

Sigorta primlerinin, Trkiye Byk Millet Meclisi btesinden karlanaca sre ierisinde Kanuna gre uzun vadeli sigorta kollar asndan sigortal olmay gerektiren bir ite almakta iken bu almalar sona erenler ise birinci fkra hkmlerine gre belirlenecek 4 yllk sreyi amamak kaydyla ve bavuru tarihinden itibaren ayn usul ve esaslarla birinci fkra hkmnden yararlandrlr.

Yukardaki birinci, ikinci ve nc fkra hkmleri, Trkiye Byk Millet Meclisi yelii veya dardan atand bakanlk grevi sona erdii halde, yallk, emeklilik veya malullk ayl balanmasna hak kazanamayanlardan, Kanunun geici 4 nc maddesi kapsamna girenlerin, 5434 sayl Trkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanununa gre denmeye devam olunacak emekli kesenekleri ile kurum karlklar hakknda da uygulanr.

4 yl sreyle sigorta primlerinin veya emekli kesenekleri ile kurum karlklarnn Trkiye Byk Millet Meclisi btesinden karlanmasna ilikin uygulamadan bir dnemden fazla yararlanlamaz.

Bu madde hkmlerine gre, sigorta primleri veya emekli kesenekleri ile kurum karlklarnn tamam Trkiye Byk Millet Meclisi btesinden karlanan sreler emekli ikramiyesinin hesabna esas srenin tespitinde dikkate alnmaz. Birinci fkrada belirtilen 4 yllk srenin bitimine ramen yallk ayl veya emeklilik ayl balanabilecek en erken ya itibaryla tamamlanmas iin gerekli olan prim deme gn saysn veya fiili hizmet sresini tamamlamam olanlarn kalan sreye ilikin sigorta primine esas kazanlar veya emekli keseneine esas aylk tutarlar, birinci fkraya gre belirlenecek tutardan az olamaz.

Trkiye Byk Millet Meclisi yeleri ile dardan bakanla atananlardan bu grevleri sona erdii halde, birinci fkrada belirtilen 4 yllk sre sonunda da yallk, emeklilik veya malullk ayl balanmasna hak kazanamayanlardan, uzun vadeli sigorta kollar asndan sigortal olmay gerektirecek ekilde alanlarn veya istee bal sigortal olanlarn sigorta primine esas kazanlar veya emekli keseneine esas aylk tutarlar da birinci fkraya gre belirlenecek tutardan az olamaz. Ayrca, bu tutar ile Kanunun 80 inci maddesi veya geici 4 nc maddesi uyarnca fiilen alt i iin tespit olunan prime esas kazan veya emeklilik keseneine esas aylk arasndaki farka ilikin iveren pay veya kurum karl fark da kendileri tarafndan denir.

MADDE 13 5510 sayl Kanunun geici 7 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

24/7/2003 tarihli ve 4956 sayl Kanunun 48 inci maddesi ile deiik, mlga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayl Kanunun 2 nci maddesi hkm 2/8/2003 tarihi ncesi iin de uygulanr.

MADDE 14 5510 sayl Kanunun geici 14 nc maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

2008 yl Ekim ay bandan nce 5434 sayl Kanuna gre emekli olup yine bu tarihten nce serbest avukatlk veya noterlik yapanlarn aylklarndan bu maddenin birinci fkrasnn (b) bendi hkmlerine gre sosyal gvenlik destek primi kesilir.

MADDE 15 5510 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 37 19/5/2011, 23/10/2011 ve 9/11/2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortallar ile len sigortallar iin, malullk ya da lme sebep olan deprem tarihinden nceki dneme ilikin olarak en az 30 gn malullk, yallk ve lm sigortalar primi veya bir aylk kesenek ile karlk denmi ve bu sreye ilikin sigortal tescil ileminin Kanunda belirtilen sigortal bildirim srelerinden kaynaklanan haller sakl kalmak kaydyla deprem tarihlerinden nce yaplm olmas artyla, Kanunda ngrlen prim deme sresi, hizmet, prim ve prime ilikin borcu olmama ve sigortallk srelerine ilikin dier artlar aranmakszn bu Kanun hkmlerine gre Kurumca kendilerine veya hak sahiplerine aylk balanr. Bu ekilde balanan aylklarla ilgili Kanunda ngrlen prim veya kesenek ile karlklarn eksik olan ksm Maliye Bakanl tarafndan Kuruma denir. Bu konudaki usul ve esaslar alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Maliye Bakanl ve Hazine Mstearlnca mtereken tespit edilir.

Birinci fkra kapsamna girenlerden depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, ara ve gere bedelleri iin katlm pay alnmaz.

MADDE 16 5510 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 38 Bu Kanunun 43 nc maddesindeki % 42 oran yeni bir yasal dzenleme yaplncaya kadar % 45 olarak uygulanr.

Bu maddenin yrrlk tarihinden nce bu Kanunun 43 nc maddesinin nc fkrasnda saylan grevlerde bulunmu olanlardan herhangi bir sebeple bu grevleri sona erenler ile Byk Millet Meclisi, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Temsilciler Meclisi ve Danma Meclisi Bakanlar da bu maddenin yrrle girdii tarihi takip eden aybandan itibaren bu Kanunun 43 nc maddesi hkmnden yararlanr.

Bu maddenin yrrle girdii tarih itibariyle Trkiye Byk Millet Meclisi yelii grevi devam edenler ile daha nce yasama organ yelii grevi sona ermi olanlardan veya dardan bakanla atanm olanlardan halen milletvekillii esas alnarak emekli ayl denenlerin, bu Kanunun 43 nc maddesine gre ayla hak kazanabilmesinde, ayn maddenin altnc fkrasnn birinci cmlesinde belirtilen 2 yllk sre art aranmaz.

Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce Trkiye Byk Millet Meclisi yelii ile dardan atand bakanlk grevi sona erdii halde, malullk, yallk veya emeklilik ayl balanmasna hak kazanamayanlardan, bu Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda sigortallk ilikisi devam edenlerin veya bu kapsamda sigortallk ilikisi kurmalar gerekenlerin bu sigortallk ilikisinden kaynaklanan emekli kesenekleri ve kurum karlklar, bu Kanunun ek 7 nci maddesi ile belirlenmi olan esas ve usuller erevesinde ve bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren 60 gn iinde Kuruma bavurmalar halinde, bavurularn izleyen aybandan balayarak 4 yl sreyle Trkiye Byk Millet Meclisi btesinden karlanr.

Bu madde esas alnarak geriye dnk herhangi bir deme yaplmaz ve geriye dnk hak talep edilemez.

MADDE 17 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun;

a) 99 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan elli milyon lira para cezas ibaresi yzon Trk Liras idari para cezas eklinde,

b) 100 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan ikiyz milyon lira para cezas ibaresi drtyzelli Trk Liras idari para cezas eklinde,

c) 101 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan yediyzelli milyon lira para cezas ibaresi binyediyz Trk Liras idari para cezas eklinde,

) 102 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan yz Yeni Trk Liras ibaresi yzyirmibe Trk Liras eklinde, (b) bendinde yer alan ikiyz milyon lira para cezas ibaresi drtyzelli Trk Liras idari para cezas eklinde, (c) bendinde yer alan yz milyon lira para cezas ibaresi ikiyzyirmi Trk Liras idari para cezas eklinde,

d) 103 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan yz milyon lira para cezas ibaresi ikiyzyirmi Trk Liras idari para cezas eklinde,

e) 104 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan beyz milyon lira para cezas ibaresi binikiyz Trk Liras idari para cezas eklinde, ikinci fkrasnda yer alan yzmilyon lira para cezas ibaresi ikiyzyirmi Trk Liras idari para cezas eklinde,

f) 105 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde yer alan iki yz Yeni Trk Liras ibareleri ikiyzelli Trk Liras eklinde, (c) bendinde yer alan biner Yeni Trk Liras ibaresi binikiyzellier Trk Liras eklinde, (d) bendinde yer alan bin Yeni Trk Liras ibaresi binikiyzelli Trk Liras, beyz Yeni Trk Liras ibaresi beyzelli Trk Liras eklinde,

deitirilmitir.

MADDE 18 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayl Meslek Yeterlilik Kurumu Kanununun 26 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Kurumun ulusal ve uluslararas dzeyde gerek veya tzel kiilere verecei hizmetler karlnda elde edecei gelirler.

MADDE 19 5544 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 3 (1) 26 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen kurulularn 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yllarna ait Kurum aidat miktarlar her yl iin ayr ayr olmak zere her bir Genel Kurul temsilcisi bana bu maddenin yrrle girdii tarihte geerli olan aylk brt asgari cretin yirmi kat olarak uygulanr. Bu kapsamda yer alan kurulularca sz konusu yllara ait denmi olan aidat miktarlarnn bu dzenleme ile yeniden tespit edilen aidat tutarlarn aan ksm bakmndan ilgili kurulu iin alacak hakk domaz.

(2) Birinci fkrada belirtilen kurulularn, ayn fkra esaslarna gre yaplandrlan toplam aidat borlarn ve 2012 yl aidatlarn 31/12/2012 tarihine kadar Kuruma demeleri halinde aidat borlarna gecikme zamm ve gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 20 Bu Kanunun;

a) 14 nc maddesi 1/2/2012 tarihinde,

b) 12 nci maddesi 1/3/2012 tarihinde,

c) 5 ve 16 nc maddeleri 1/1/2012 tarihinden geerli olmak zere 1/3/2012 tarihinde,

) Dier maddeleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 21 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

25/1/2012