25 Ocak 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28184

YNETMELK

Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrlnden:

TRKYE ELEKTRK LETM A.. TEFT KURULU YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Trkiye Elektrik letim A.. Tefti Kurulu Ynetmeliinin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 Bu Ynetmelik Trkiye Elektrik letim A.. (TEA) Tefti Kurulunun, tekilat ve grevleri ile Tefti Kurulu Bakan, Mfettiler, Mfetti Yardmclar ve Tefti Kurulu Bro Mdrlnn grev, yetki ve sorumluluklarn, tefti edilenlerin sorumluluklarn, Tefti Kurulu Bakan ile Mfetti ve Mfetti Yardmclarnn atanmalarn, zlk haklarn ve Tefti Kurulu ile Mfetti ve Mfetti Yardmclarnn alma usul ve esaslarn kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesinde yer alan Bro eflii: TEA Tefti Kurulu Bakanl Bro efliini ibaresi Bro Mdrl: TEA Tefti Kurulu Bakanl Bro Mdrln,; Bro eflii Personeli: TEA Tefti Kurulu Bakanl Bro efliinde grevli personeli, ibaresi Bro Personeli: TEA Tefti Kurulu Bakanl broda grevli personeli, olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kurulun yaz, hesap, ariv, ktphane v.b. ileri, Bakanla bal Bro Mdrlnce yrtlr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin ikinci ksm drdnc blm bal Tefti Kurulu Bro Mdrl olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tefti Kurulu Bro Mdrlnn grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 19 Bro Mdr, Bakann talimat altnda yeter sayda personelden kurulu broyu ynetmekle grevli ve yetkilidir.

Tefti Kurulu Bro Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Tefti Kurulu Bakanlna intikal eden her trl evrakn kaydn tutmak ve cevaplarn sevketmek,

b) Mfettilerden gelen rapor ve yazlar kayt etmek ve ilgili olduklar yerlere vererek takip etmek,

c) leri biten raporlar dzenli bir ekilde muhafaza etmek,

d) Mfettilerin alma ve hakedi cetvellerini izleyerek zamannda ilgililere intikal ettirmek,

e) Tefti Kurulunun almalar ile ilgili kayt ve dosyalar tutmak,

f) Tefti Kurulu Bakanlna maledilen kitap, dergi, her trl demirba, mefruat ve bro levazmnn kayt ve muhafazasn temin etmek, krtasiye ve matbuann ihtiyaca gre temin ve tevziini salamak,

g) Her trl mevzuat takip ve tasnif ederek saklamak ve bunlar Mfettilere datmak,

h) Kurula gelen gizli zarflar almak ve amadan Tefti Kurulu Bakanna sunmak,

) Kurulda ve broda bulunanlarn mali ve zlk ilerini zamannda ve dzenli yrtmek,

i) Mfettilerin hareket, var ve dn tarihlerini izlemek,

j) Gerei yerine getirmek zere ilgili birimlere gnderilen rapor ve yazlarn sonularn takip etmek,

k) Krtasiye ve basl katlar, gereksinime gre salamak, saklamak ve datmak,

l) Mfettilerce ve Tefti Kurulu Bakanlnca dzenlenen mzekkere ve yazlar daktilo etmek,

m) Tefti Kurulu Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak,

n) Beklenilen cevaplar ya da, raporlar zerinde ilgili nitelerce yaplmas gereken ilemlerin sonularn takip etmek ve geciken iler hakknda Bakana bilgi vermek, tekit yazlarn hazrlamak.

Mdrln idaresinden Bakan ve Bakana yardmla grevlendirilen Refakat Mfettilerine kar birinci derecede Bro Mdr sorumludur.

Bro ilerinde gizlilik esastr. Grevleri sebebiyle rendikleri gizli konular, raporlar, yazmalar ve dosyalar Bakanln izni olmadan hi kimseye gsterilemez verilemez ve aklanamaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 56 nc maddesinin birinci fkrasnn (2) ve (8) numaral bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

2) Cevapl Tefti Raporlar, Mfettiler tarafndan nsha olarak hazrlanr. Dzenlenen tefti raporunun ilk iki nshas Tefti Kurulu Bakanlna verilir, raporun ikinci nshas, cevaplandrlmak zere Tefti Kurulu Bakanlnca tefti edilen birimin amirine gnderilir, verilen cevap Bakanlk araclyla son mtalaa iin Mfettie intikal ettirilir, Mfettie yazlacak son mtalaa Tefti Kurulu Bakanlna sunulur, nc nsha rapor ise Mfettite kalr.

Daire Bakanlklarna bal tara birimlerinin teftii sonunda cevapl tefti raporu drt nsha olarak dzenlenir. Dzenlenen cevapl tefti raporunun ilk nshas Tefti Kurulu Bakanlna verilir, raporun ikinci ve nc nshalar, cevaplandrlmak zere Tefti Kurulu Bakanlnca tefti edilen birimin amirine gnderilir, verilen cevap Bakanlk araclyla son mtalaa iin Mfettie intikal ettirilir, mfettie yazlacak son mtalaa Tefti Kurulu Bakanlna sunulur, drdnc nsha rapor ise Mfettite kalr.

8) Merkez birimlerince nsha hazrlanan cevabn bir nshas tefti raporunun ikinci nshas ile birlikte tefti dosyasnda saklanr ve iki nshas da bir yaz ekinde Tefti Kurulu Bakanl araclyla ilgili Mfettie intikal ettirilir.

Daire Bakanlklarna bal tara birimlerince drt nsha olarak hazrlanan rapor cevabnn bir nshas tefti raporunun ikinci nshas ile birlikte tefti dosyasnda saklanr ve nshas ise bir yaz ekinde cevapl tefti raporunun nc nshas ile birlikte bal olunan Daire Bakanlna gnderilir. lgili Bakanlka gelen cevapl tefti raporu ve verilen rapor cevab incelenir, gelen rapor cevabnn bir nshas ve cevapl tefti raporunun nc nshas tefti dosyasna konulur, kalan iki nsha rapor cevab ise bu teftie ilikin gr ve kanaatleri ieren bir yazyla Tefti Kurulu Bakanl araclyla ilgili Mfettie intikal ettirilir.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdr yrtr.