25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28184

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/2)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/9 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu belirtilen eşyanın ithalatında, geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere üç yıl süreyle gümrük kıymeti üzerinden ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün uygulamanın birinci, ikinci ve üçüncü dönemleri için tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütunlarında belirtilen tutarlarda tespit edilmesine, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

 

GÜMRÜK
TARİFE
POZİSYONU

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK ORANLARI (%)

1. Dönem (15/7/2011-14/7/2012)

2. Dönem (15/7/2012-14/7/2013)

3. Dönem (15/7/2013-
14/7/2014)

52.05

 

% 10

 

En yüksek 0,85 ABD
Doları/Net Kg

 

En düşük 0,29  ABD
Doları/Net Kg

 

% 9

 

En yüksek 0,80 ABD
Doları/Net Kg

 

En düşük 0,26 ABD
Doları/Net Kg

 

% 8

 

En yüksek 0,75 ABD
Doları/Net Kg

 

En düşük 0,23  ABD
Doları/Net Kg

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 EK-1

 

PAMUK İPLİĞİ İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN UZATMA SORUŞTURMASINA
İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

 

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.1. Kapsam

Bu rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Mevzuat) çerçevesinde yürütülen uzatma soruşturması sonucunda ulaşılan tespitleri içermektedir.

1.2. Soruşturmanın Başlatılması

Pamuk ipliği ithalatında uygulanan korunma önlemine yönelik uzatma soruşturması, yerli üreticiler ile yerli üreticileri adına bazı meslek örgütleri tarafından yapılan başvuruya istinaden, 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/9 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır.

1.3. Soruşturma Konusu Eşya

Soruşturma konusu eşya, 52.05 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)dir.

1.4. Yerli Üreticiler

Soruşturma kapsamında yerli üreticilere ilişkin göstergeler değerlendirilirken Türkiye toplam üretiminin % 50’sini gerçekleştiren 59 yerli üretici firmaya ait bilgiler kullanılmıştır. Söz konusu yerli üreticiler, Mevzuat çerçevesinde yerli üretimi temsil niteliğini haiz bulunmaktadır.

1.5. İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi ve Dinlenmesi

Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Ekonomi Bakanlığı internet sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturmaya ilgili taraf olarak iştirak etmek isteyen tüzel kişilerin başvuruları kabul edilmiş ve söz konusu tarafların görüşlerinin dinlenebilmesini teminen, 18/8/2011 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Gerek bu toplantı öncesinde gerekse toplantıdan sonra Bakanlığa yazılı olarak iletilen bilgi formları ve ilgili taraf görüşleri, soruşturma kapsamında değerlendirilmiştir.

1.6. Yerinde İnceleme

Soruşturma sırasında, Bakanlığımıza verilmiş olan bilgilerin yerinde incelenmesi ve önlemin etkileriyle devamına gerek olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi amacıyla, 24/11/2011 tarihinde Gaziantep’te, 25/11/2011 tarihinde ise Kahramanmaraş’ta yerleşik pamuk ipliği üreticilerinin tesislerinde yerinde inceleme yapılmıştır.

1.7. Sonuçların Değerlendirilmesi

Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun 9/1/2012 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir.

2. SORUŞTURMA KONUSU EŞYANIN İTHALATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

2.1. Genel İthalat

 

YILLAR

İTHALAT

DEĞİŞİM

MİKTAR
(KG)

DEĞER
(USD)

BİRİM FİYAT
(USD/Kg)

MİKTAR
(%)

DEĞER
(%)

BİRİM FİYAT
(%)

2008

128.997.270

407.477.521

3,16

-29

-26

5

2009

94.585.828

276.275.755

2,92

-27

-32

-8

2010

149.252.877

545.017.836

3,65

58

97

25

2011*

96.828.447

496.603.504

5,13

-35

-9

41

* 2011 yılına ait ithalat istatistikleri azo boyar denetimi kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan Aralık ayı ithalat rakamları dahil edilerek elde edilmiştir.

 

Soruşturma konusu dönemde dalgalı bir seyir izleyen ithalatın 2010 yılında hızla arttığı, 2011 yılında ise gerilediği görülmektedir. Söz konusu dönemde soruşturma konusu eşyanın ithal birim fiyatları ise 2,92 $/kg ila 5,13 $/kg arasında değişmiştir.

2.2. İthalatın Yerli Üretime Oranı

 

İthalatın Yerli Üretime Oranı

Birim

2008

2009

2010

2011

%

29

22

30

22

 

Soruşturma dönemi boyunca ithalatın yerli üretime oranı 2010 yılındaki artış dışında azalarak 2011 yılında, 2008 yılındaki %29 seviyesinden %22 seviyesine gerilemiştir. Bu hesaplamada 59 firmanın verileri dikkate alınmıştır.

Pamuk tüketiminden yola çıkılarak hesaplanan pamuk ipliği üretim rakamları dikkate alındığında ise ithalatın yerli üretime oranı aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi olmaktadır.

 

İthalatın Yerli Üretime Oranı

Birim

2008

2009

2010

2011

%

13

12

16

11

 

Pamuk tüketiminden yola çıkılarak hesaplanan Türkiye toplam pamuk ipliği üretimi rakamları dikkate alındığında, soruşturma dönemi süresince ithalatın yerli üretime oranının dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 2011 yılında 2010 yılındaki %16 seviyesinden %11 seviyesine gerilediği görülmektedir.

2.3. İthalatın Piyasa Payı

 

Piyasa Payı

Birim

2008

2009

2010

2011

Yerli Ürünlerin Payı

%

71

78

71

78

İthal Ürünlerin Payı

%

29

22

29

22

 

Soruşturma dönemi olarak alınan 2008 ve 2011 yılları arasında yerli üretimin piyasa payı 2010 yılındaki düşüş hariç giderek artmış, 2011 yılında 2008 yılındaki %71 seviyesinden %78 seviyesine yükselmiştir. Bu hesaplamada 59 firmanın verileri dikkate alınmıştır.

Pamuk tüketiminden yola çıkılarak hesaplanan pamuk ipliği üretim rakamları dikkate alındığında ise piyasa payları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi olmaktadır.

 

Piyasa Payı

Birim

2008

2009

2010

2011

Yerli Ürünlerin Payı

%

87

88

85

89

İthal Ürünlerin Payı

%

13

12

15

11

 

2.4. Ülkeler İtibariyle İthalat

Ülkeler itibariyle ithalat istatistikleri EK’te verilmektedir. Aşağıdaki tabloda ithalatta 2010 yılı baz alınarak yapılan sıralamada yer alan ilk 10 ülkeden gerçekleşen ithalatın genel ithalat içindeki payları görülmektedir.

 

Ülkeler %

2008

2009

2010

2010/11

2011/11

Özbekistan

25,94

34,07

22,55

23,04

17,01

Hindistan

30,76

14,42

21,01

20,57

17,72

Türkmenistan

15,93

17,31

20,82

20,72

28,30

Suriye

2,95

6,01

13,43

13,70

6,24

Mısır

4,92

6,94

7,46

7,46

7,90

Vietnam

0,19

1,56

4,74

4,58

3,30

Pakistan

11,21

11,65

3,81

3,76

11,14

Endonezya

0,15

1,11

1,52

1,49

0,69

Tayland

0,24

1,24

1,36

1,34

1,14

Etiyopya

0,02

2,39

0,83

0,89

1,75

 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2010 yılında Türkiye’nin pamuk ipliği ithalatında başı çeken ülkeler Özbekistan, Hindistan, Türkmenistan ve Suriye olmuştur. 2011 yılının 11 aylık döneminde Pakistan’dan yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise artış göstermiş ve 2010 yılındaki %3,76 seviyesinden %11,14 seviyesine yükselmiştir.

3. YERLİ ÜRETİCİLERE İLİŞKİN GÖSTERGELER

Bu bölümde, soruşturma sürecinde yerli üretimi temsil eden 59 firmanın ekonomik göstergeleri kullanılmıştır.

Diğer taraftan,  ülkemizde pamuk ipliği üretim ve üretim kapasitesine ait bilgilerin çeşitli kaynaklarda farklılık göstermekte olduğu tespitinden hareketle, yıllık toplam pamuk tüketiminden yola çıkılarak hesaplanan yıllık toplam pamuk ipliği üretim rakamları baz alınarak hesaplanan oranlara da yer verilmiştir.  

3.1. Tüketim

Pamuk ipliği tüketim miktarı hesaplanırken soruşturmada verileri değerlendirilen 59 firmanın yurt içi satış rakamları ile ithalat rakamları toplanmıştır. İthalatın piyasa payı ve ithalatın yerli üretime oranı bu rakamlardan yola çıkılarak hesaplanmıştır.

 

Tüketim

Birim

2008

2009

2010

2011

Endeks

100

98

118

98

 

Soruşturma döneminde, baz yılı olarak alınan 2008 yılı ile karşılaştırıldığında pamuk ipliği tüketiminin dalgalı bir seyir izlediği, 2008 yılında 100 olan miktar endeksinin izleyen yıllarla sırasıyla 98, 118 ve 98 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2011 yılında miktar endeksinin 2010 yılındaki 118 seviyesinden 98 seviyesine gerilediği görülmektedir.

Diğer yandan, pamuk tüketiminden yola çıkılarak hesaplanan pamuk ipliği üretim rakamları dikkate alındığında ise tüketim miktarı aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi olmaktadır.

 

Tüketim

Birim

2008

2009

2010

2011

Endeks

100

78

102

91

 

3.2. Üretim

 

Üretim

Birim

2008

2009

2010

2011

Endeks

100

100

115

102

 

Soruşturma döneminde 59 firmanın 2010 yılına kadar düşen üretimi, miktar endeksi olarak 2010 yılında artarak 2009 yılındaki 100 seviyesinden 115 seviyesine yükselmiştir. Üretim miktar endeksi 2011 yılında düşerek 102 seviyesine gerilemekle birlikte 2009 yılındaki miktardan daha yüksek bir seviyede kalmıştır.

3.3. Yurt İçi Satışlar

 

Üretimden
Yurtiçi Satışlar

Birim

2008

2009

2010

2011

Endeks

100

109

118

107

 

Soruşturma konusu dönemde dalgalı bir seyir izleyen 59 firmanın yurt içi satış miktar endeksi, 2011 yılında azalarak 2010 yılındaki 118 seviyesinden 107 seviyesine gerilemiştir.

3.4. Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

 

 

Birim

2008

2009

2010

2011

Kapasite

Endeks

100

107

110

110

KKO

%

87

82

91

81

 

Verileri değerlendirmeye alınan firmaların üretim dalı kapasitesi önlem sonrası dönemde önemli bir değişiklik göstermemiştir. Kapasite kullanım oranı ise görece dalgalı bir seyir izlemiş,  2011 yılında 2010 yılındaki %91 seviyesinden %81 seviyesine gerilemiştir.

3.5. Dönem Sonu Stoklar

 

Stoklar

Birim

2008

2009

2010

2011

Endeks

100

80

89

71

 

Soruşturma konusu dönemde dalgalı bir seyir izleyen dönem sonu stok miktar endeksi, 2011 yılında 2010 yılındaki 89 seviyesinden 71 seviyesine gerilemiştir.

3.6. İstihdam

 

İstihdam

Birim

2008

2009

2010

2011

Endeks

100

100

111

118

 

Soruşturma konusu dönemde verileri değerlendirilen firmalarda çalışan direk işçi sayısı, 2008 yılı ile karşılaştırıldığında, 2009 yılında önemli bir değişiklik göstermemiş olmakla birlikte ilerleyen yıllarda artarak, miktar endeksi 2010 yılında 111, 2011 yılında 118 seviyesine ulaşmıştır.

3.7. Verimlilik

 

Verimlilik

Birim

2008

2009

2010

2011

%

24

24

25

21

 

Soruşturma konusu dönemde verileri değerlendirilen firmaların verimliliği 2010 yılında artmakla birlikte, verimlilik 2011 yılında 2010 yılındaki % 25 seviyesinden % 21 seviyesine gerilemiştir.

3.8. Kârlılık

 

Kârlılık

Birim

2008

2009

2010

2011

%

-5

2

7

2

 

Verileri değerlendirilen firmaların incelenmesi sonucu elde edilen karlılık verileri, firmalardan sağlanan olağan kar değerleri toplamının net ciro toplamı değerine bölünmesi ile elde edilmiş olup, hammadde fiyatlarında 2010 ve 2011 yıllarında yaşanan ani düşüş ve yükseliş eğilimini de yansıtmaktadır. Nitekim, soruşturma konusu dönemde 2010 yılına kadar artan karlılık, 2011 yılında azalarak 2010’daki % 7 seviyesinden % 2 seviyesine gerilemiştir.

3.9. Yerli Üreticilerce Alınan Uyum Önlemleri

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması ve İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı çerçevesinde bir korunma önleminin süresinin uzatılabilmesi, ancak korunma tedbirinin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiğinin ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyum sağlamakta olduğunu gösteren kanıtların bir soruşturma süreci ile tespit edilebilmesi halinde mümkün olabilmektedir.

Bu bağlamda, gerek yerli üreticiler ve başvuruyu koordine eden Sanayi Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan alınan bilgiler, gerekse soruşturma sırasında yapılan yerinde incelemelerde varılan tespitler, korunma önleminin uygulanmaya başladığı 2008 yılı sonrasında yerli sanayi dalına ilişkin aşağıdaki gelişmeleri ortaya koymaktadır.

1. Ar-ge ve ür-ge çalışmaları ile ürün kalitesi ile çeşitliliği arttırılmış, kalite kontrolü için laboratuarlar kurulmuş, teknik tekstile ağırlık verilmeye başlanmış, yenileme yatırımları yapılmıştır.

2. Teknoloji yatırımı gerektiren ring ve penyeleme üretim sistemine ağırlık verilerek yeni compact tesisler kurulmuştur.

3. Üretim süreçlerinde gerçekleştirdikleri iyileştirme çalışmaları ve personel eğitimi ile işçilik ve enerji maliyetlerinde kısmi iyileştirmelere gidilmiştir. Ayrıca, hammadde satın alma ve satış politikalarında gerçekleştirilen iyileştirmeler yoluyla hem kalite hem de hammadde verimliliğini arttırma yolunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bununla da ilintili olarak, üretim planları sürekli pazar ihtiyacına göre yapılarak stok maliyetlerinin azaltılmasına çalışılmıştır.

4. Önlem sonrası dönemde ölçek ekonomilerini kısmen de olsa sağlayabilen firmalar pazarlama ağlarını genişletme ve yurt dışı pazar arayışları kapsamında fuarlara katılma çalışmalarına başlamışlardır.

5. Önlem öncesi dönemde birçok yerli üretici firmanın faaliyetine son vermiş olduğu yönünde bilgiler alınmış olmakla birlikte, önlem sonrası dönemde herhangi bir firmanın üretim faaliyetine son verdiğine ilişkin bir bilgi Bakanlığımıza ulaşmamıştır.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Soruşturma esnasında ilgili taraf görüşlerinin değerlendirilmesi ve gerçekleştirilen yerinde inceleme ziyaretleri sonucunda önlemin uzatılıp uzatılmaması gerekliliğine ilişkin olarak şu hususlar tespit edilmiştir.

1. Küresel krizden önce kriz alarmı veren pamuk ipliği sektörüne yönelik olarak alınan önlem sonrasında, 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin etkileri göz ardı edildiğinde, yerli üretim dalının yeni şartlara uyum sağlamaya başladığı görülmektedir. Bununla beraber spekülatif etkilere açık olan sektörde kaydedilen ilerlemeler dünya pamuk piyasalarındaki ve diğer küresel piyasalardaki istikrarsızlıktan olumsuz etkilenmiştir.

2. Pamuk fiyatlarında ve pamuk ipliği fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması üzerine 2011 yılında ithalat da üretim de 2010 yılına göre bir miktar azalma göstermiştir.

3. Tekstil ve hazır giyim sektörü ihracatımızda çok büyük payı olan Avrupa Birliği’ndeki sıkıntı yerli üreticilerimizi önemli oranda etkileme potansiyeline sahiptir. Önümüzdeki dönemde bu bölgeye yapılan tekstil ve konfeksiyon ihracatında azalma beklenmektedir. Bu durum pamuk ipliği üretimini de olumsuz etkileyebilecektir. Önlemin uzatılmaması durumunda pamuk ipliği üreticilerimiz bu durumdan daha fazla etkilenebilecektir.

Korunma önleminin uygulama sürecinde yerli üreticilerin mevcut makine parkına ilişkin yenileme yatırımları ile dünya piyasalarında talebi artan compact iplik ve teknik tekstil hammaddesi olarak kullanılan spesifik amaçlı ipliklerin üretimine yönelik yeni yatırımları, global krizin etkilerinin belli ölçülerde hafiflemeye başladığı yıllarda gerçekleştirilebilmiştir. Söz konusu yatırımların ölçek ekonomisi etkisi yaratmak suretiyle doğuracağı maliyet düşürücü etkisi ile ürün çeşitliliğini artırarak talebin yoğun olduğu ürünlerde de yerli üreticilerin rekabet gücünü artırma etkisi ancak yatırımları takip eden yıllarda görülmeye başlayacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmasının yarattığı spekülatif ortamda, yerli üreticilerin dış kaynaklı piyasa hareketlerinden daha az etkilenmesini teminen 2008 yılı Temmuz ayından beri uygulanmakta olan korunma önlemi sayesinde meydana gelen olumlu gelişmelerin ve yerli üreticilerin uyum konusundaki çalışmalarının devamı bakımından mevcut uygulama süresinin uzatılmasının gerekli olduğu; diğer yandan mevcut pazar koşulları ve yerli üreticilerin durumu dikkate alındığında önlem oranının ilk üç yıla göre daha düşük oranlarda belirlenmesinin uygun olabileceği değerlendirilmektedir.

 

EK

 

ÜLKELER İTİBARİYLE İTHALAT İSTATİSTİKLERİ

 

Ülke Adı

2008

2009

2010

2011 (11)

Miktar (kg)

Değer ($)

Miktar (kg)

Değer ($)

Miktar (kg)

Değer ($)

Miktar (kg)

Değer ($)

ÖZBEKİSTAN

33.459.970

89.365.604

32.226.090

81.050.401

33.659.486

113.608.463

15.412.859

72.442.194

HİNDİSTAN

39.673.133

141.004.854

13.643.034

47.679.352

31.355.034

126.456.040

16.055.829

90.836.116

TÜRKMENİSTAN

20.543.645

46.203.323

16.371.443

37.701.185

31.081.178

90.432.372

25.633.995

104.315.982

SURİYE

3.810.733

10.224.594

5.681.214

12.850.521

20.046.520

58.375.959

5.650.400

28.027.240

MISIR

6.340.742

31.251.287

6.563.696

31.634.220

11.127.129

61.577.052

7.155.049

61.096.879

VİETNAM

239.230

811.587

1.471.917

5.208.841

7.080.943

27.746.678

2.985.443

15.347.039

PAKİSTAN

14.462.099

42.398.710

11.023.838

28.258.626

5.691.088

21.434.561

10.093.111

48.911.328

ENDONEZYA

194.080

677.784

1.054.410

3.439.416

2.268.249

9.244.251

627.265

3.863.950

TAYLAND

314.058

1.082.178

1.174.083

4.198.536

2.027.618

8.507.909

1.032.778

6.365.247

ETİYOPYA

29.720

96.594

2.262.961

6.517.872

1.245.946

4.615.148

1.589.286

7.320.410

ÇİN

2.807.968

15.310.682

1.158.335

6.565.161

1.132.505

8.338.346

854.771

9.833.235

TACİKİSTAN

 

 

 

 

607.606

1.828.071

748.851

2.969.638

KAZAKİSTAN

2.178.001

6.092.853

104.461

275.433

465.857

1.509.268

60.045

308.413

İTALYA

691.632

9.758.879

437.293

6.312.991

448.649

6.558.978

222.074

4.055.129

SRİ LANKA

78.016

275.996

465.525

1.511.214

215.513

739.724

 

 

TANZANYA

446.083

1.068.262

313.639

693.127

143.159

610.300

116.023

768.792

AVRUPA SER. B.

260

1.362

15.156

31.286

137.467

371.511

284.181

995.195

BURSA S.. BÖL.

 

 

 

 

94.613

296.117

 

 

PORTEKİZ

52.495

257.819

10.587

107.809

91.586

388.315

51.100

409.823

ALMANYA

73.179

702.669

36.806

376.060

80.178

1.006.636

132.265

1.761.048

B.A.E.

 

 

60.096

217.527

69.140

257.245

372.856

1.825.192

İSPANYA

68.981

271.705

23.880

58.173

47.239

128.992

12.072

63.072

MAKEDONYA

8.544

20.869

 

 

19.419

46.384

 

 

A.B.D.

10.851

35.268

1.246

20.265

18.909

87.557

410.113

1.665.800

İRAN

 

 

 

 

15.000

61.007

 

 

BELÇİKA

72.442

291.116

27.893

55.087

14.869

69.215

31.182

153.543

İSVİÇRE

65.112

719.088

21.809

246.804

12.462

179.244

7.369

98.032

YUNANİSTAN

136.951

644.409

37.653

152.214

11.921

87.306

27.148

83.373

ROMANYA

76.934

226.875

20.042

53.215

9.980

27.901

2

253

MACARİSTAN

9.397

57.878

1

129

6.187

84.247

1.579

19.187

BULGARİSTAN

66.919

336.801

56.491

222.808

6.056

44.971

7.824

68.407

JAPONYA

1.255

20.754

120

2.852

5.310

135.959

96

1.583

BOSNA HERSEK

 

 

 

 

4.235

49.530

 

 

AVUSTURYA

 

 

1.089

21.140

3.972

17.460

18.155

230.392

FRANSA

17.458

200.764

2.665

16.491

3.124

45.907

506

12.187

SLOVENYA

 

 

 

 

2.928

16.081

1.361

15.137

İNGİLTERE

368

25.567

14.889

40.960

900

8.763

19.052

103.990

HONG-KONG

20.035

85.500

2.227

24.073

651

4.370

9

747

BANGLADEŞ

 

 

 

 

116

500

305.945

1.381.785

HOLLANDA

 

 

 

 

52

591

 

 

İST.AHL.SER. B

20.680

59.356

 

 

43

143

 

 

GÜNEY KORE

16.927

30.468

 

 

29

657

 

 

İSVEÇ

1.274

27.729

 

 

11

1.118

 

 

POLONYA

3.991

28.636

23.947

192.336

 

 

2.967

18.319

ÇEK CUM.

179

1.501

187

1.850

 

 

41

991

SLOVAK CUM.

9.381

18.672

1.453

9.823

 

 

 

 

AZERBAYCAN

99.548

201.010

14.945

32.607

 

 

 

 

KIRGIZİSTAN

181.738

443.038

 

 

 

 

128.480

586.689

HIRVATİSTAN

12.006

42.792

 

 

 

 

161

1.963

İSRAİL

41.695

118.727

965

2.413

 

 

 

 

SİNGAPUR

18.144

59.512

 

 

 

 

 

 

TAYVAN

35

884

 

 

 

 

 

 

KAYSERİ S..B.

2.641.381

6.923.565

233.000

384.241

 

 

 

 

DANİMARKA

 

 

50

1.024

 

 

1.292

6.281

UKRAYNA

 

 

6.716

12.180

 

 

 

 

MOLDOVYA

 

 

11.749

41.747

 

 

 

 

GÜRCİSTAN

 

 

768

19.984

 

 

 

 

UGANDA

 

 

748

7.070

 

 

 

 

ÜRDÜN

 

 

6.531

26.217

 

 

 

 

EGE SER. BÖL.

 

 

180

474

 

 

 

 

RUSYA FED.

 

 

 

 

 

 

9.166

54.613

PERU

 

 

 

 

 

 

6.921

85.987

LÜBNAN

 

 

 

 

 

 

32.511

171.267

BAHREYN

 

 

 

 

 

 

80.045

316.166

MERSİN SER. B.

 

 

 

 

 

 

412.119

3.185.005

 Genel Toplam

128.997.270

407.477.521

94.585.828

276.275.755

149.252.877

545.000.847

90.594.297

469.777.619