25 Ocak 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28184

YNETMELK

Sakarya niversitesinden:

SAKARYA NVERSTES LSANSST ETM VE

RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Sakarya niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim-retim programlarna ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Sakarya niversitesine bal enstitlerde yrtlen ve tezli yksek lisans, tezsiz yksek lisans, uzaktan eitim tezsiz yksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarndan oluan lisansst eitim-retim ile bilimsel aratrma ve uygulama faaliyetlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yksekretim Yeterlilikler erevesinde yedinci ve sekizinci dzey iin belirlenen ve program baznda ngrlen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandrlmasna dayal renci i ykn esas alan sistemi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

c) Enstit: Sakarya niversitesine bal olarak lisansst eitim-retim yapan enstitleri,

) EABD/EASD: Enstit ana bilim daln/enstit ana sanat daln,

d) Enstit Kurulu (EK): Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve enstitde retim programlar bulunan ve/veya ortak retim program yrten anabilim/anasanat dal bakanlarndan oluan kurulu,

e) Enstit Ynetim Kurulu (EYK): Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve mdrn gsterecei alt aday arasndan enstit kurulunca seilecek retim yesinden oluan kurulu,

f) Danman: Enstitde kaytl renciye ders ve tez dnemlerinde rehberlik etmek zere Enstit Ynetim Kurulu tarafndan atanan retim elamann,

g) Dnem projesi: Tezsiz yksek lisans program rencilerince hazrlanacak proje almasn,

) Lisansst ikinci retim program: Mesai saatleri dnda yaplan retim programn,

h) Lisansst uzaktan eitim program: Biliim teknolojileri destekli internet aracl ile gerekletirilen lisansst eitim programn,

) Program: Yksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarna ynelik belirli sayda ve belirli ierikte zorunlu ve semeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarn,

i) Rektrlk: Sakarya niversitesi Rektrln,

j) SA: Sakarya niversitesini,

k) Senato: Sakarya niversitesi Senatosunu,

l) Tez: En az 24 AKTS karl olan, tezli yksek lisans ve doktora tez almas ile sanatta yeterlik eserini,

m) Uzmanlk alan ve seminer dersi: Her retim yesinin, danmanlk yapmakta olduu lisansst rencisine verdii dersi,

n) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

o) niversite: Sakarya niversitesini,

) YK: Yksekretim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retime likin Genel Esaslar

retim dili

MADDE 5 (1) Enstitlerde retim dili Trkedir. htiya duyulduu takdirde, EKnin nerisi ve Senatonun karar ile dersler yabanc dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve snavlarn yabanc dilde yaplabilmesi iin ilgili retim yelerinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelikte belirtilen artlara uygun olmas gerekir.

Program ve yeni ders almas, ders grevlendirmeleri

MADDE 6 (1) Enstit ve bir EABD/EASD bnyesinde lisansst program YKn belirlemi olduu lisansst program ama ltlerine uygun olmak kouluyla, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmelii hkmleri erevesinde ilgili EABD/EASD bakanlnn teklifi, blm kurulu karar, EKnin uygun gr, Senatonun kabul ve YKn onay ile alr.

(2) Bir lisansst programn almasnda grev alan retim yeleri, ayn anda baka bir lisansst programn almasnda grev alamaz. lgili retim yeleri farkl lisansst programlarda ders verebilir.

(3) Bir EABD/EASDde almas dnlen yeni bir ders iin, dersi verecek retim yesi; dersin ierii, gerekesi ve kaynaklarn ieren mracaatn EABD/EASD bakanlna yapar. EABD/EASD bakanlnn teklifi ve blm kurulu karar sonrasnda en ge Mays ay sonuna kadar ilgili enstitlere teklif edilen dersler EKnin uygun gr ve Senato onay ile alr.

(4) EABD/EASDde bir yarylda alacak ders ve dersi verecek retim yelerinin grevlendirilmeleri; ilgili blm kurulu karar, EKnin uygun gr ve Senato onay ile gerekleir.

(5) EABD/EASDde ders verecek retim yelerinin grevlendirme deiiklikleri; ilgili blm kurulu karar, EYKnin uygun gr ve niversite Ynetim Kurulu karar ile gerekleir.

(6) Senato tarafndan uygun grlmesi halinde baz dersler sadece uzaktan retim veya hem uzaktan hem de rgn retim yoluyla yrtlebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi hkmlerine gre yaplr.

(7) Sosyal Bilimler ve Eitim Bilimleri Enstitsnde lisans, yksek lisans ve doktora programlarnda ayn isim veya ierikle ders alamaz.

Lisansst programlarn kontenjan, bavuru ilan ve renci kabul

MADDE 7 (1) Her program iin kontenjan ve bavuru koullar, ilgili EABD/EASD bakanlnn teklifi, EK karar ve Senato onay ile belirlenir. Her dnem iin yeni renci kontenjanlar ilgili EABD/EASDdeki retim yelerinin danmanlk ykleri dikkate alnarak tespit edilir.

(2) renci kabulne ilikin artlar Rektrlk tarafndan ulusal ve yerel gazeteler aracl ile duyurulur. Ayrca; renci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, bavuru koullar, gerekli belgeler ile bavuru, kabul, snav, mlakat ve kayt tarihleri enstit mdrl tarafndan enstitnn internet sayfasnda duyurulur.

(3) Lisansst programlara renci kabul iin gerekli artlar ve baar deerlendirmelerinde Senatonun belirledii esaslar uygulanr.

Bilim, sanat snav jrilerinin belirlenmesi

MADDE 8 (1) Snav jrileri; ilan edilen her program iin, ilgili EABD/EASD bakanlnn nerecei yedi retim yesi arasndan EYK tarafndan belirlenen asil iki yedek yeden oluur.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 9 (1) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar EABD/EASD dndaki programlardan alm olan adaylarn eksiklerini gidermek amacyla bilimsel hazrlk program uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazrlk program Senato tarafndan belirlenir.

zel renci kabul

MADDE 10 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, ilgili EABD/EASD bakanlnn gr ve EYKnin onay ile lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. zel renci kabulne ilikin olarak, ilgili mevzuat hkmleri ve Senatonun belirledii esaslar uygulanr.

Yatay gei yolu ile renci kabul

MADDE 11 (1) Yurtiindeki veya yurtdndaki bir yksekretim kurumunda lisansst programlarda kaytl Trk vatanda veya yabanc uyruklu rencilerin, yatay gei ile kabulne ilikin olarak, ilgili mevzuat hkmleri ve Senatonun belirledii esaslar uygulanr.

Yabanc uyruklu renci kabul

MADDE 12 (1) Yabanc uyruklu rencilerin kabulne ilikin olarak, ilgili mevzuat hkmleri ve Senatonun belirledii esaslar uygulanr.

zel artl renci kabul

MADDE 13 (1) Engelli ve birinci derece ehit yaknlarnn ilgili programlara kabulnde Senatonun belirledii esaslar uygulanr.

Katk pay ve renim creti

MADDE 14 (1) Lisansst programlara kayt hakk kazanan ve kaytl renciler, gz ve bahar yaryllar banda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katk pay ve/veya renim cretini demekle ykmldr. Sresi iinde katk pay veya renim cretini demeyen ve mazeretleri ilgili enstit ynetim kurulunca kabul edilmeyen renciler o dnem iin kayt yaptramaz ve rencilik haklarndan yararlanamaz.

Kayt, kayt yenileme, derslerin almas, ders deitirme, kredi aktarma ve ders muafiyeti, farkl niversiteden, enstitden ders alma

MADDE 15 (1) Lisansst programlara kayt hakk elde eden adaylar ile renime devam eden rencilerin kayt yenileme ilemleri, rencilerin kayt yaptrdklar ders ya da derslerin almamas durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farkl niversiteden/enstitden ders alma durumlar akademik takvimde belirlenen sre iinde Senatonun belirledii esaslara gre yrtlr.

Danman, proje danman belirleme, ortak danman atama, danman, proje danman deiiklii

MADDE 16 (1) Danman/proje danman belirleme, ortak danman atama ve danman/proje danman deiikliiyle ilgili hususlar Senatonun belirledii esaslara gre yrtlr.

Tez, proje almas, yazm dili

MADDE 17 (1) Tez/proje yazm ve oaltlmas ile ilgili hususlar; enstitlerce hazrlanp Senato tarafndan onaylanan tez yazm klavuzu ve proje yazm klavuzunda belirtilir. Tezler, Trke ve ngilizce yazlr. Gerekli grlen hallerde ilgili EABD/EASDnin nerisi, EK ve Senatonun onay ile tezin bir baka dilde de yazlmasna karar verilebilir.

Deerlendirme

MADDE 18 (1) rencilerin yaryl sonu baar notu, aldklar her ders iin, retim eleman tarafndan aadaki harf notlarndan biri ile deerlendirilir. Lisansst programlarla ilgili devam, snavdan baarl saylma koullar, ders tekrar, snav notuna itiraz ve retim yesinin snav sonucunu dzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirledii esaslara gre yrtlr.

Baar Derecesi Baar Notu Puan

Pekiyi AA 4.00 90-100

yi-Pekiyi BA 3.50 85-89

yi BB 3.00 80-84

Orta-yi CB 2.50 75-79

Orta CC 2.00 65-74

Zayf-Orta DC 1.50 58-64

Zayf DD 1.00 50-57

Baarsz FF 0.00 49 ve alt

Muaf MU -- --

Dnem Sonu Snavna Girmedi GR 0.00 0.00

Devamsz DZ 0.00 0.00

Genel arlkl not ortalamas ve ykseltilmesi

MADDE 19 (1) Genel arlkl not ortalamas; her bir dersten elde edilen baar notu katsaysnn AKTS kredisi ile arplmasndan bulunan sonucun toplam AKTS kredisine blnmesi yolu ile bulunacak deerdir.

(2) Genel arlk not ortalamas hesabnda virglden sonra haneli ilem yrtlr ve gsterim iki hane zerinden yaplr. Yuvarlama ileminde virglden sonraki nc hane 0-4 ise aa, 5-9 ise yukar yuvarlama yaplr.

(3) Genel arlkl not ortalamasnn ykseltilmesi amacyla tekrar alnan derslerde son not geerlidir.

(4) Uzmanlk Alan Dersi/Dnem Projesi ve Tez almas baar notu ile deerlendirilir ve not ortalamasna katlr. Uzmanlk Alan dersinin baar deerlendirmesi ve uygulamas, Senato tarafndan belirlenecek esaslara gre yrtlr.

Kayt silme

MADDE 20 (1) Aadaki durumlarda rencinin EYK kararyla kayd silinir ve demi olduu katk pay ve renim giderleri iade edilmez:

a) Kendi istei ile kaydn sildirmek istediini yazl olarak beyan etmesi,

b) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas almas durumunda.

(2) Kayd silinen rencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 21 (1) Lisansst rencileri, disiplin i ve ilemlerinde; Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine tabidir.

NC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama

MADDE 22 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; renciye bilimsel aratrma yapma becerisinin yannda bilgiye erime, deerlendirme, yorumlama, eletiri ve zm nerisi getirebilme yetkinliini kazandrmaktr.

Ders ve avrupa kredi transfer sistemi kredi yk

MADDE 23 (1) Tezli yksek lisans program, 90 AKTS krediden az olmamak kouluyla, EABD/EASD bakanlnn ngrd zorunlu ve seimlik dersler ile seminer almas ve tez almasndan oluur.

(2) Sosyal Bilimler Enstitsnde seminer almas, uzmanlk alan dersi eklinde uygulanr ve bu dersten baarl olan renciler seminer almasndan baarl olmu saylr. Eitim bilimleri ve fen bilimleri enstitsnde seminer dersi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir

(3) Bir renci bir yarylda en ok 36 AKTS kredilik derse yazlabilir. AKTS Kredi ve deerlendirme Senatonun belirledii esaslara gre yrtlr.

(4) rencinin lisans eitiminde baarl olduu dersler yksek lisans eitiminde ders ykne ve kredisine saylmaz.

Baar denetlemesi

MADDE 24 (1) Tezli yksek lisans yapan rencinin; tez aamasna geebilmesi iin arlkl genel not ortalamas 2.50'den az olamaz. Ortalama artn salayncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla ykmldr. Mezuniyet iin arlkl genel not ortalamas 2.50den az olamaz. Tez savunma snav sonunda ortalama artn salayamayan renci tez savunma snavndan baarsz saylr.

Sre

MADDE 25 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlamak iin azami sre alt yaryldr. Ancak renci; ilk iki yarylda AKTS kredi ykn tamamlamak ve en az bir yaryln tez almasnda geirmek kaydyla yarylda mezun olabilir.

(2) Azami sre sonunda AKTS kredi ykn tamamlayamayan, uzmanlk alan dersi ve tez savunma snavndan da baarl olamayan rencinin, ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek kouluyla rencilik haklarndan yararlandrlmakszn, ders veya tez hazrlama hakk verilerek rencilik stats devam eder.

Yksek lisans tez konusunun belirlenmesi, deitirilmesi

MADDE 26 (1) Tez konusu belirleme: renci 60 AKTS ders kredisini tamamladktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda tez konusunu belirleyerek danmann onayn tayan tez neri formunu EABD/EASD bakanlna teslim eder. Blm kurulu karar ile ilgili enstitye iletilen tez nerisi EYK karar ile kesinleir.

(2) Tez konusu deiiklii: Akademik takvimde belirtilen srede danmann onayn tayan tez neri formunu renci EABD/EASD bakanlna teslim eder. Blm kurulu karar ile ilgili enstitye iletilen tez konusu deiiklii EYK karar ile kesinleir.

(3) Tez konusu EYK karar ile deitirilen renci, renim sresi iinde EYK karar tarihini takip eden en az alt ay iinde tezini teslim edemez.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 27 (1) Yksek lisans tezinin sonulandrlmas iin renci;

a) Tezini Senato tarafndan belirlenen tez yazm klavuzuna uygun biimde yazmak,

b) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitlerinde gz ve bahar yaryl iinde en ge akademik takvimde belirlenen tarihlerde; eitim bilimleri enstitsnde tezin bitirildii tarihte tezini teslim etmek ve tezini jri nnde szl olarak savunmak,

c) Senato tarafndan belirlenen yksek lisans yayn koullarn salamak

zorundadr.

Tez savunma jrisi ve tez savunma snav

MADDE 28 (1) Tez savunma jrisinin oluumuna ilikin esaslar unlardr:

a) Jri, ilgili EABD/EASD bakanlnn nerisi ve EYK onay ile atanr. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri niversite iinden veya dndan baka bir anabilim dalndan olmak zere en az doktora unvanl veya be kiiden oluur.

b) Jrinin kiiden olumas durumunda EABD/EASD bakanl enstitye, tez teslim formu ile danman hari EABD/EASD iinden , EABD/EASD dndan iki olmak zere toplam be retim yesi ismi nerir. kiiden oluan jrilerde ortak danman jride grev alamaz.

c) Be kiiden oluan jrilerde ortak danman jride yer alabilir. Jriyi belirlemek zere, ilgili EABD/EASD bakanl enstitye, tez teslim formu ile danman ve ortak danman hari EABD/EASD iinden drt, EABD/EASD dndan olmak zere toplam yedi retim yesi ismi nerir.

) EYK nerilen retim yeleri arasndan sralamaya baklmakszn savunma jrisini oluturur. nerilen jri yelerinin uzmanlk alanlar ile rencinin tez konusunun uyumlu olmas gerekir.

d) Sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitsnde tez yazm klavuzuna uygun olarak yazlmayan tezlerin EYK tarafndan savunma jrileri oluturulmaz.

(2) Tez savunma snavyla ilgili esaslar unlardr:

a) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en erken yedi gn, en ge krkbe gn iinde toplanarak renciyi tez savunma snavna alr.

b) Zorunlu nedenlerle jriye katlamayacak yeler, katlamama gerekelerini tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge yedi gn iinde danmanna ve enstit mdrlne yazl olarak bildirir. Gerekesiz bir ekilde tez savunma snavna katlmayan veya mazeretleri EYK tarafndan uygun bulunmayan jri yesi retim yelerine EABD/EASD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile bir yl sre ile yeni danmanlk ve lisansst ders verilmez.

c) Tez savunma snav tarihi danman tarafndan belirlenerek, ilan edilmek zere snav tarihinden yedi gn nce yazl olarak enstitye bildirilir. Snav, enstit tarafndan belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye ak olarak yaplr.

) Tez savunma snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmlerinden oluur. Snav esnasnda renciye yalnz jri yeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri yeleri, tez almasn baar notu ile deerlendirir. Salt ounlukla baarl/baarsz veya dzeltme karar verir. Bu karar danman retim yesi tarafndan tez savunma snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

e) Tez savunma snav sonunda baarl bulunup mezuniyet not ortalamas artn salayan rencinin, tez savunma snav tarihini takip eden iki ay ierisinde, ekil artlar yerine getirilmi drt adet ciltlenmi tezi ile elektronik ortamda kaydedilmi drt adet tez CDsi ve YK tarafndan istenen belge ve dokmanlar tamamlayarak enstitye teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet ilemleri yaplmaz.

f) Dzeltme kararnn verilmesi halinde, tezin dzeltilmesi iin renciye en fazla ay sre tannr. renci dzeltme snav tarihinden en ge yedi gn nce dzeltme karar veren jriye tezini teslim eder ve ayn jri nnde tezini yeniden savunur.

g) Dzeltme karar sonunda belirtilen sre ierisinde tez savunma snavna katlmayan ya da savunma snav sonunda baarsz saylan renci iin, EYK karar ile ilgili EABD/EASD bakanlndan blm kurulu karar ile yeni bir danman nerisi istenir. EYK karar ile danman atama ilemi yaplan renci yeni danman retim yesi ile yeni bir tez konusu belirler.

) Tez savunma snavna katlmayan ya da savunma snav sonunda baarsz saylan renci iin, EYK karar ile ilgili EABD/EASD bakanlndan blm kurulu karar ile yeni bir danman nerisi istenir. EYK karar ile danman atama ilemi yaplan renci yeni danman retim yesi ile yeni bir tez konusunu belirler.

h) Azami sreyi dolduran renciler, rencilik haklarndan yararlandrlmakszn, tez hazrlama hakk verilerek rencilik stats devam eder.

Tezli yksek lisans diplomas

MADDE 29 (1) Tezi kabul edilen renci; tez savunma snav tarihini takip eden iki ay ierisinde, tezinin drt adet ciltlenmi kopyas ile elektronik ortamda kaydedilmi drt adet kopyasn ve YK tarafndan istenen belge ve dokmanlar tamamlayarak enstitye teslim edip tez teslim artlarn yerine getiren rencinin tezi EYKde grlr. EYK karar ile renci yksek lisans derecesi almaya hak kazanr.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu EABD/EASDde dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numaras ve T.C. kimlik numaras yazlr ve diploma ile birlikte program sresince alm olduu derslerin not dkm verilir.

DRDNC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama

MADDE 30 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac; renciye mesleki konuda bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans programlar ikinci retim ve uzaktan eitim olarak yrtlr. Uzaktan eitim lisansst programlar Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

Ders ve avrupa kredi transfer sistemi kredi yk

MADDE 31 (1) Tezsiz yksek lisans program; 90 AKTS krediden az olmamak kouluyla, EABD/EASD bakanlnn ngrd zorunlu ve seimlik dersler ile proje almasndan oluur.

(2) Bir renci bir yarylda en ok 40 AKTS kredilik derse yazlabilir. AKTS kredi ve deerlendirme Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

(3) rencinin lisans ve yksek lisans eitiminde baarl olduu dersler st renimde ders ykne ve kredisine saylmaz.

Baar denetlemesi

MADDE 32 (1) Tezsiz yksek lisans yapan rencinin; mezun olabilmesi iin arlkl genel not ortalamasnn en az 2.50 olmas gerekir. Arlkl genel not ortalamas 2.50'den az olan renciler proje dersinden baarl olsalar dahi yeterlik snavna giremez. Ortalama artn salayncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla ykmldr.

Sre

MADDE 33 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlamak iin azami sre alt yaryldr. Ancak renci; nc yarylda AKTS kredi ykn tamamlamak, proje ve yeterlik snavnda baarl olmak kaydyla en erken nc yaryl sonunda mezun olabilir.

(2) Azami sre sonunda AKTS kredi ykn tamamlayamayan, proje ve yeterlik snavndan baarl olamayan bir rencinin, ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek kouluyla rencilik haklarndan yararlandrlmakszn, ders veya proje hazrlama hakk verilerek rencilik stats devam eder.

Proje alma konusu belirlenmesi ve deitirilmesi

MADDE 34 (1) Tezsiz yksek lisans program rencisi, dnem projesine yazld yaryln balad tarihten itibaren onbe gn iinde proje konusunu enstitye bildirir.

(2) renci, proje dersini tekrarlayaca yaryl banda proje dersine tekrar kayt olmak artyla proje konusu deiiklii talebinde bulunabilir.

Proje ve yeterlik snavnn sonulanmas

MADDE 35 (1) Tezsiz yksek lisans program rencileri en erken nc yarylda proje savunma snavna alnr. Proje almasnda elde edilen sonular, Senato tarafndan belirlenen proje yazm klavuzuna uygun olarak yazmakla ykmldr.

(2) renci projesini; ilgili enstitye, gz ve bahar yaryl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde, adet spiral ciltli olarak teslim etmek ve jri nnde szl olarak savunmakla ykmldr.

(3) Proje snavndan baarl bulunan renci AKTS kredisi ykn tamamlamak kaydyla jri nnde yeterlik snavna girer. Yeterlik snav szl olarak yaplr.

Proje savunma ve yeterlik snav

MADDE 36 (1) Proje savunma snav aadaki esaslara gre yrtlr:

a) EABD bakanl teklifi ile EYK tarafndan oluturulmu, biri rencinin proje danman olmak zere kiilik jri nnde akademik takvimde belirtilen proje savunma snav tarihinde yaplr.

b) Proje savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri yeleri, salt ounlukla projeyi baar notu ile baarl veya baarsz olarak deerlendirir. Bu karar jri bakan tarafndan proje savunma snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

c) Projesi savunma snavndan baarl bulunan renci mezuniyet iin gerekli not ortalamas artn salad takdirde ayn jri nnde yeterlik snavna alnr.

) Projesi jri tarafndan baarsz bulunan renci iin, EYK karar ile ilgili EABD bakanlndan yeni bir proje danman nerisi istenir. EYK karar ile proje danman atama ilemi yaplan renci yeni proje danman retim yesi ile yeni bir proje konusunu belirler. Azami sreyi dolduran renciler, rencilik haklarndan yararlandrlmakszn, proje hazrlama hakk verilerek rencilik stats devam eder.

(2) Yeterlik snav aadaki esaslara gre yrtlr:

a) rencinin, proje dersi dahil ald btn derslerin baar ile tamamlanmasndan ve mezuniyet not ortalamas artn saladktan sonra, EYKce oluturulmu, biri rencinin proje danman olmak zere kiilik jri huzurunda yaplr.

b) Sonu, jri bakan tarafndan snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

c) Yeterlik snavnda baarsz olup, azami sreyi dolduran renciler, rencilik haklarndan yararlandrlmakszn, takip eden yarylda renci katk pay veya renim creti demek koulu ile akademik takvimde belirtilen yeterlik snav tarihlerinde snav tekrarlanr.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 37 (1) Proje savunma ve yeterlik snavndan baarl bulanan renci, proje savunma snav tarihini takip eden iki ay ierisinde, elektronik ortamda kaydedilmi bir adet proje CDsini enstitye teslim eder. Aksi halde mezuniyet ilemleri yaplmaz. renci EYK karar ile yksek lisans derecesi almaya hak kazanr.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu EABD/EASDde dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Ayrca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numaras ve T.C. kimlik numaras yazlr ve diploma ile birlikte program sresince alm olduu derslerin not dkm verilir.

BENC BLM

Doktora Program

Ama

MADDE 38 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yntem gelitirme, bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yk

MADDE 39 (1) Doktora program; 90 AKTS krediden az olmamak kouluyla, EABD/EASD bakanlnn ngrd zorunlu ve seimlik dersler ile her yaryl alnacak uzmanlk alan dersi, yeterlik snav ve tez almasndan oluur.

(2) Bir renci bir yarylda en ok 36 AKTS kredilik derse yazlabilir. AKTS Kredi ve deerlendirme esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(3) rencinin lisans ve yksek lisans eitiminde baarl olduu dersler st renimde ders ykne ve kredisine saylmaz.

Baar denetlemesi

MADDE 40 (1) Doktora yapan rencinin; yeterlik snavna girebilmesi iin arlkl genel not ortalamasnn en az 3.00 olmas gerekir. Ortalama artn salayamayan renci yeterlik snavna giremez, tekrar veya yeni ders almakla ykmldr. Mezuniyet iin genel arlkl not ortalamas 3.00den az olamaz. Tez savunma snav sonunda ortalama artn salayamayan renci tez savunma snavndan baarsz saylr.

Sre

MADDE 41 (1) Doktora programn tamamlamak iin azami sre oniki yaryldr. En az drt yaryl tez sresi olmak zere bir doktora program daha erken de tamamlanabilir. Ancak; tez neri savunma snavndan sonra en az tez izleme snavndan baarl olan ve yayn artn yerine getiren renci tezini teslim edebilir.

(2) Azami sre sonunda AKTS kredi ykn tamamlayamayan, Yeterlik snav, tez izleme snavlar ve tez savunma snavndan baarl olamayan bir rencinin, ilgili dneme ait renci katk pay cretlerini demek kouluyla rencilik haklarndan yararlandrlmakszn, ders veya tez hazrlama hakk verilerek rencilik stats devam eder.

Yeterlik snav

MADDE 42 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Derslerini baar ile tamamlayan rencilerin yeterlik snavlar Mart-Nisan ve Ekim-Kasm aylarnda olmak zere ylda iki kez yaplr.

(2) Yeterlik snavna girmek isteyen renci, gz ve bahar yaryllar banda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik snav bavurusunu ilgili enstitye yapar. Belirlenen tarih dnda yaplan bavurular deerlendirmeye alnmaz.

(3) Yeterlik snavlar, EABD bakanl tarafndan ilgili EABDde grev yapan retim yeleri arasndan nerilen ve EYKce onaylanan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komitenin grev sresi yldr.

(4) Doktora yeterlik komitesi; snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla, en az biri niversite dndan ve en az doktor unvanna sahip olmak kaydyla ilgili alandan be kiilik snav jrisini tekil eder. Doktora yeterlik jrisi, her renci iin EYK karar ile kesinleir.

(5) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Snavlardan baarl saylmak iin her iki snavdan da 100 zerinden en az 75 puan alm olmak gerekir.

(6) Bu snavlardan herhangi birinde baarsz olan renci yeterlik snavndan baarsz saylr ve takip eden yeterlik snav dneminde ayn jri nnde yazl ve szl olmak zere her iki snav da tekrarlanr.

(7) Doktora yeterlik komitesi, snav jrisinin nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumlarn deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(8) kinci defa yeterlik snavnda baarsz olan renci, almam olduu derslerden balayarak takip eden yarylda danmannn onaylayaca en az 18 AKTS kredi deerinde daha ders almak zorundadr. renci bu dersleri de baaryla tamamladktan sonra tekrar yeterlik snav dnemlerinde snava girmek iin yazl bavuruda bulunur.

(9) Zorunlu nedenlerle jriye katlamayacak yeler gerekelerini, yeterlik snavndan nce danman retim yesine ve enstit mdrlne yazl olarak bildirir. Gerekesiz bir ekilde yeterlik snavna katlmayan veya mazeretleri EYK tarafndan uygun bulunmayan jri yesi retim yelerine EABD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile bir yl sre ile yeni danmanlk ve lisansst ders verilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin, enstitnn talebi, ilgili EABD bakanlnn nerisi ve EYK onay ile yeterlik snavn takip eden bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD bakanlnca nerilen alt retim yesi iinden, danmanndan baka ilgili EABD iinden ve dndan birer ye olmak zere sralamaya baklmakszn EYK tarafndan seilen retim yesinden oluur.

(3) Tez nerisi savunma snav ile takip eden izleme snavlar bu komite tarafndan yaplr. Ortak danmannn olmas durumunda, ortak danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili EABD bakanlnn gerekeli nerisi ve EYK karar ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunma snav

MADDE 44 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, snav tarihinden itibaren en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur.

(2) renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az onbe gn nce komite yelerine datr.

(3) Tez nerisi savunma snav, yer ve saati ilan edilmek zere, snav tarihinden yedi gn nce enstitye danman tarafndan yazl olarak bildirilir.

(4) EYK tarafndan kabul edilmi bir mazereti bulunmadan komiteye sresi iinde rapor sunmayan veya ilan edilen gn ve saatte snava girmeyen rencinin tez nerisi reddedilmi saylr.

(5) Programa ayn danmanla devam etmek isteyen renci en ge ay ierisinde, farkl bir danman ile devam etmek isteyen renci ise en ge alt ay ierisinde tekrar tez nerisi savunma snavna girebilir.

(6) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, danman tarafndan snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanak ve tez nerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez nerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK karar ile onaylanr.

(8) Tez nerisi ikinci kez reddedilen renci iin, EABD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile yeni bir danman ve/veya tez izleme komitesi atanr.

Tez izleme snavlar

MADDE 45 (1) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi ylda iki kez toplanr. Bu toplantlarn birincisi Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralk aylar arasnda yaplr.

(2) ki izleme snav arasnda en az drt ay sre olmas gerekir.

(3) renci tez izleme snav tarihinden en az bir ay nce tez izleme komitesi yelerine verilmek zere enstitye yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir.

(4) Tez izleme snav, yer ve saati ilan edilmek zere snav tarihinden yedi gn nce enstitye danman tarafndan yazl olarak bildirilir.

(5) Tez izleme snav sonucunda rencinin tez almas, tez izleme komitesi tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir.

(6) EYK tarafndan kabul edilmi bir mazereti bulunmadan enstitye sresi iinde rapor sunmayan veya ilan edilen gn ve saatte snava girmeyen rencinin tez izleme snav baarsz saylr.

(7) Tez izleme snavna katlarak veya mazeretsiz olarak tez izleme snavna katlmayarak st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz bulunan renci iin enstitnn yazl talebi, EABD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile yeni bir danman ve/veya tez izleme komitesi atanr.

(8) Tez nerisi savunma snav sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme snavlar sonucunda tez konusu deiikliinin sz konusu olduu hallerde, Komite konuya ilikin bir rapor hazrlar ve enstitye sunar. Komite yelerinin imzalarn tayan rapor EYK tarafndan incelenir ve tez konusu deiiklii EYK karar ile uygun grld takdirde EYK karar tarihi itibari ile en ge alt ay ierisinde renci tez nerisi savunma snavna girer.

(9) Baarszlktan dolay danman ve/veya tez izleme komitesi deien veya tez izleme komitesi tarafndan tez konusu deitirilen renci yeni bir tez nerisi ve en az tez izleme snavna girmek ve baarl olmak zorundadr.

Doktora tezinin sonulanmas

MADDE 46 (1) Doktora tezinin sonulandrlmas iin renci;

a) Tezini senato tarafndan belirlenen tez yazm klavuzuna uygun biimde yazmak,

b) Yeterlik snavn takip eden en erken drt yaryl tamamlandktan sonra tezini enstitye teslim ederek jri nnde szl olarak savunmak,

c) Senato tarafndan belirlenen doktora yayn koullarn salamak

zorundadr.

Tez savunma jrisi ve tez savunma snav

MADDE 47 (1) Tez savunma jrisinin oluumuna ilikin esaslar unlardr:

a) Jri, ilgili EABD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be kiiden, ikinci danmann yer almas durumunda yedi kiiden oluur.

b) Jrinin be kiiden olumas durumunda rencinin tez izleme komitesi sabit olmak zere niversite iinden , farkl bir yksekretim kurumundan olmak zere toplam alt retim yesi ismi nerilir.

c) Yedi kiiden oluan jrilerde ortak danman jride yer alabilir. Jriyi belirlemek zere, ilgili EABD/EASD bakanl enstitye, rencinin tez izleme komitesi ve ortak danman retim yesi sabit olmak zere niversite iinden , farkl yksekretim kurumundan drt olmak zere toplam yedi retim yesi ismi nerir.

) EYK nerilen retim yeleri arasndan sralamaya bakmakszn savunma jrisini oluturur. nerilen jri yelerinin uzmanlk alanlar ile rencinin tez konusunun uyumlu olmas gerekir.

d) Sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitsnde tez yazm klavuzuna uygun olarak yazlmayan tezlerin EYK tarafndan savunma jrileri oluturulmaz.

(2) Tez savunma snavna ilikin esaslar unlardr:

a) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en erken onbe gn, en ge krkbe gn iinde toplanarak renciyi tez savunma snavna alr.

b) Zorunlu nedenlerle jriye katlamayacak yeler, katlamama gerekelerini tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren yedi gn iinde danmanna ve ilgili enstit mdrlne yazl olarak bildirir. Gerekesiz bir ekilde tez savunma snavna katlmayan veya mazeretleri EYK tarafndan uygun bulunmayan jri yesi retim yelerine EABD/EASD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile bir yl sre ile yeni danmanlk ve lisansst ders verilmez.

c) Tez savunma snav tarihi danman tarafndan belirlenerek, ilan edilmek zere snav tarihinden yedi gn nce yazl olarak enstitye bildirilir. Snav, enstit tarafndan belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye ak olarak yaplr.

) Tez savunma snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmlerinden oluur. Snav esnasnda renciye yalnz jri yeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri yeleri, tez almasn baar notu ile deerlendirir. Salt ounlukla baarl/baarsz veya dzeltme karar verir. Danman retim yesi tarafndan tez savunma snavn izleyen gn iinde jri yeleri tarafndan hazrlanan jri deerlendirme rapor formlar ile birlikte tez savunma tutana ilgili enstitye teslim edilir.

e) Dzeltme kararnn verilmesi halinde, tezin dzeltilmesi iin renciye en fazla alt ay sre tannr. renci snav tarihinden en ge onbe gn nce dzeltme karar veren jriye tezini teslim eder ve ayn jri nnde tezini yeniden savunur.

f) Dzeltme karar sonrasnda belirtilen sre ierisinde tez savunma snavna katlmayan ya da savunma snav sonunda baarsz bulunan renci iin, EYK karar ile, ilgili EABD bakanlndan blm kurulu karar ile yeni bir danman nerilmesi istenir.

g) Tez savunma snavna katlmayan ya da savunma snav sonunda baarsz bulunan renci iin, EYK karar ile ilgili EABD bakanlndan blm kurulu karar ile yeni bir danman nerilmesi istenir.

) EYK karar ile yeni danman atama ilemi yaplan rencinin EYK karar tarihinden itibaren en ge bir ay ierisinde tez izleme komitesi oluturulur. Tez izleme komitesinin oluturulmasndan sonra renci en ge alt ay ierisinde tez neri savunma snavna alnr.

h) Azami sreyi dolduran renciler, rencilik haklarndan yararlandrlmakszn, tez hazrlama hakk verilerek rencilik stats devam eder.

Doktora diplomas

MADDE 48 (1) Tezi kabul edilen renci; tez savunma snav tarihini takip eden iki ay ierisinde, tezinin drt adet ciltlenmi kopyas ile elektronik ortamda kaydedilmi drt adet kopyasn ve YK tarafndan istenen belge ve dokmanlar tamamlayarak enstitye teslim eder. Tez teslim artn yerine getiren rencinin tezi Senatoya gnderilir. Senato karar ile renci doktora derecesi almaya hak kazanr.

(2) Doktora diplomas zerinde rencinin izlemi olduu EABDdeki programn onaylanm ad bulunur. Ayrca diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numaras ve T.C. kimlik numaras yazlr. Diploma ile birlikte program sresince alm olduu derslerin not dkm de verilir.

ALTINCI BLM

Sanatta Yeterlik almas

Ama

MADDE 49 (1) Sanatta yeterlik programnn amac; renciye bamsz aratrma yapmay ve sanat/tasarm dalnda yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmay ve rencinin kendi disiplini ierisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasn amalar. Sanatta yeterlik program sonunda hazrlanacak olan tezin ve birlikte sunulacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gsteri, performans, temsil gibi uygulamal almalarn; sanat/tasarm dalna yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yntem gelitirme ve/veya bilinen bir sanatsal yntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yk

MADDE 50 (1) Sanatta yeterlik program; 90 AKTS krediden az olmamak kouluyla, EASD bakanlnn ngrd zorunlu ve seimlik dersler ile her yaryl alnacak uzmanlk alan dersi, yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalardan oluur.

(2) Bir renci bir yarylda en ok 36 AKTS kredilik derse yazlabilir. AKTS kredisi ve deerlendirme esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(3) rencinin lisans ve yksek lisans eitiminde baarl olduu dersler sanatta yeterlik kredisine saylmaz.

Baar denetlemesi

MADDE 51 (1) Sanatta yeterlik yapan rencinin; yeterlik snavna girebilmesi iin arlkl genel not ortalamas en az 3.00 olmas gerekir. Ortalama artn salayamayan renci yeterlik snavna giremez, tekrar veya yeni ders almakla ykmldr. Mezuniyet iin genel arlkl not ortalamas 3.00ten az olamaz. Tez savunma snav sonunda ortalama artn salayamayan renci tez savunma snavndan baarsz saylr.

Sre

MADDE 52 (1) Sanatta yeterlik programn tamamlamak iin azami sre oniki yaryldr. En az drt yaryl tez sresi olmak zere bir sanatta yeterlik program daha erken de tamamlanabilir. Ancak; tez neri savunma snavndan sonra en az tez izleme snavndan baarl olan ve yayn artn yerine getiren renci tezini teslim edebilir.

(2) Azami sre sonunda almas gereken AKTS kredi ykn tamamlayamayan, Yeterlik snav, tez izleme snavlar ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalarndan baarl olamayan bir rencinin, ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek kouluyla rencilik haklarndan yararlandrlmakszn, ders veya tez hazrlama hakk verilerek rencilik stats devam eder.

Yeterlik snav

MADDE 53 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve sanatta yeterlik almasyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Derslerini baar ile tamamlayan rencilerin yeterlik snavlar Mart-Nisan ve Ekim-Kasm aylarnda olmak zere ylda iki kez yaplr.

(2) Yeterlik snavna girmek isteyen renci, gz ve bahar yaryllar banda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik snav bavurusunu ilgili enstitye yapar. Belirlenen tarih dnda yaplan bavurular deerlendirmeye alnmaz.

(3) Yeterlik snavlar, EASD bakanl tarafndan ilgili EASDde grev yapan retim yeleri arasndan nerilen ve EYKce onaylanan be kiilik Sanatta Yeterlik Komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Sanatta Yeterlik Komitesinin grev sresi yldr.

(4) Sanatta Yeterlik Komitesi; snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla, en az biri niversite dndan ve en az doktor unvanna sahip olmak kaydyla ilgili alandan be kiilik snav jrisini tekil eder. Sanatta yeterlik jrisi, her renci iin EYK karar ile kesinleir.

(5) Yeterlik Snav, ilgili sanat dallarnn zeliklerine yazl, szl ve uygulamal olarak blm halinde yaplr. Snavlardan baarl saylmak iin her snavdan da yz zerinden en az 75 puan alm olmak gerekir.

(6) Bu snavlardan herhangi birinde baarsz olan renci sanatta yeterlik snavndan baarsz saylr ve takip eden yeterlik snav dneminde ayn jri nnde yazl, szl ve uygulamal olmak zere her snav da tekrarlanr.

(7) Sanatta yeterlik komitesi, snav jrisinin nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumlarn deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, yeterlik komitesi bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(8) kinci defa sanatta yeterlik snavnda baarsz olan renci, almam olduu derslerden balayarak takip eden yarylda danmannn onaylayaca en az 18 AKTS kredi deerinde daha ders almak zorundadr. renci bu dersleri de baaryla tamamladktan sonra tekrar sanatta yeterlik snav dnemlerinde snava girmek iin yazl bavuruda bulunur.

(9) Zorunlu nedenlerle jriye katlamayacak yeler gerekelerini, yeterlik snavndan nce danman retim yesine ve enstit mdrlne yazl olarak bildirir. Gerekesiz bir ekilde sanatta yeterlik snavna katlmayan veya mazeretleri EYK tarafndan uygun bulunmayan jri yesi retim yelerine EASD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile bir yl sre ile yeni danmanlk ve lisansst ders verilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 54 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin, enstitnn talebi, ilgili EASD bakanlnn nerisi ve EYK onay ile yeterlik snavn takip eden bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez zleme Komitesi, EASD bakanlnca nerilen alt retim yesi iinden, danmanndan baka ilgili EASD iinden ve dndan birer ye olmak zere sralamaya baklmakszn EYK tarafndan seilen retim yesinden oluur.

(3) Tez neri savunma snav ile takip eden izleme snavlar bu komite tarafndan yaplr. Ortak danmannn olmas durumunda, ortak danman komite toplantlarna katlabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili EASD bakanlnn gerekeli nerisi ve EYK karar ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunma snav

MADDE 55 (1) Yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, snav tarihinden itibaren en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini Tez zleme Komitesi nnde szl olarak savunur.

(2) renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az onbe gn nce komite yelerine datr.

(3) Tez nerisi savunma snav, yer ve saati ilan edilmek zere, snav tarihinden yedi gn nce enstitye danman tarafndan yazl olarak bildirilir.

(4) EYK tarafndan kabul edilmi bir mazereti bulunmadan komiteye sresi iinde rapor sunmayan veya ilan edilen gn ve saatte snava girmeyen rencinin tez nerisi reddedilmi saylr.

(5) Programa ayn danmanla devam etmek isteyen renci en ge ay ierisinde, farkl bir danman ile devam edecek renci en ge alt ay ierisinde tekrar tez neri savunma snavna girebilir.

(6) Tez zleme Komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, danman tarafndan snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanak ve tez neri raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez nerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK karar ile onaylanr.

(8) Tez nerisi ikinci kez reddedilen renci iin, EASD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile yeni bir danman ve/veya tez izleme komitesi atanr.

Tez izleme snavlar

MADDE 56 (1) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi ylda iki kez toplanr. Bu toplantlarn birincisi Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralk aylar arasnda yaplr.

(2) ki izleme snav arasnda en az drt ay sre olmas gerekir.

(3) renci tez izleme snav tarihinden en az bir ay nce tez izleme komite yelerine verilmek zere enstitye yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir.

(4) Tez izleme snav, yer ve saati ilan edilmek zere snav tarihinden yedi gn nce enstitye danman tarafndan yazl olarak bildirilir.

(5) Tez izleme snav sonucunda rencinin tez almas, tez izleme komitesi tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir.

(6) EYK tarafndan kabul edilmi bir mazereti bulunmadan enstitye sresi iinde rapor sunmayan veya ilan edilen gn ve saatte snava girmeyen rencinin tez izleme snav baarsz saylr.

(7) Tez izleme snavna katlarak veya mazeretsiz olarak tez izleme snavna katlmayarak st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz bulunan renci iin enstitnn yazl talebi, EASD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile yeni bir danman ve/veya tez izleme komitesi atanr.

(8) Tez nerisi savunma snav sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme snavlar sonucunda tez konusu deiikliinin sz konusu olduu hallerde, komite konuya ilikin bir rapor hazrlar ve enstitye sunar. Komite yelerinin imzalarn tayan rapor EYK tarafndan incelenir ve tez konusu deiiklii EYK karar ile uygun grld takdirde EYK karar tarihi itibari ile en ge alt ay ierisinde renci tez neri savunma snavna girer.

(9) Baarszlktan dolay danman ve/veya Tez zleme Komitesi deien veya Tez zleme Komitesi tarafndan tez konusu deitirilen renci yeni bir tez nerisi ve en az tez izleme snavna girmek ve baarl olmak zorundadr.

Sanatta yeterlik tezinin sonulanmas

MADDE 57 (1) Sanata yeterlilik tezinin sonulandrlmas iin renci;

a) Tezini senato tarafndan belirlenen tez yazm klavuzuna uygun biimde yazmak,

b) Yeterlik snavn takip eden en erken drt yaryl tamamlandktan sonra tezini enstitye teslim ederek jri nnde szl olarak savunmak,

c) Senato tarafndan belirlenen sanatta yeterlik yayn koullarn salamak

zorundadr.

Sanatta yeterlik savunma jrisi ve tez savunma snav

MADDE 58 (1) Tez savunma jrisinin oluumuna ilikin esaslar unlardr:

a) lgili EASD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumundan olmak zere be kiiden, ikinci danmann yer almas durumunda yedi kiiden oluur.

b) Sanatta yeterlik tez savunma jrisinin be kiiden olumas durumunda rencinin tez izleme komitesi sabit olmak zere niversite iinden , farkl bir yksekretim kurumundan olmak zere toplam alt retim yesi ismi nerilir.

c) Yedi kiiden oluan jrilerde ortak danman jride yer alabilir. Tez savunma jrisini belirlemek zere, ilgili EASD bakanl enstitye, rencinin tez izleme komitesi ve ortak danman retim yesi sabit olmak zere niversite iinden , farkl yksekretim kurumundan drt olmak zere toplam yedi retim yesi ismi nerir.

) EYK nerilen retim yeleri arasndan sralamaya bakmakszn savunma jrisini oluturur. nerilen jri yelerinin uzmanlk alanlar ile rencinin tez konusunun uyumlu olmas gerekir.

d) Tez yazm klavuzuna uygun olarak yazlmayan tezlerin EYK tarafndan savunma jrileri oluturulmaz.

(2) Tez savunma snavyla ilgili olarak aadaki esaslara uyulur,

a) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en erken onbe gn, en ge krkbe gn iinde toplanarak renciyi tez savunma snavna alr.

b) Zorunlu nedenlerle jriye katlamayacak yeler, katlamama gerekelerini tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge yedi gn iinde ilgili enstit mdrlne yazl olarak bildirir. Gerekesiz bir ekilde tez savunma snavna katlmayan veya mazeretleri EYK tarafndan uygun bulunmayan jri yesi retim yelerine EASD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile bir yl sre ile yeni danmanlk ve lisansst ders verilmez.

c) Tez savunma snav tarihi danman tarafndan belirlenerek, ilan edilmek zere snav tarihinden yedi gn nce yazl olarak enstitye bildirilir. Snav, enstit tarafndan belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye ak olarak yaplr.

) Tez savunma snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmlerinden oluur. Snav esnasnda renciye yalnz jri yeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri yeleri, tez almasn baar notu ile deerlendirir. Salt ounlukla baarl/baarsz veya dzeltme karar verir. Danman retim yesi tarafndan tez savunma snavn izleyen gn iinde jri yeleri tarafndan hazrlanan jri deerlendirme rapor formlar ile birlikte tez savunma tutana ilgili enstitye teslim edilir.

e) Dzeltme kararnn verilmesi halinde, tezin dzeltilmesi iin renciye en fazla alt ay sre tannr. renci snav tarihinden en ge onbe gn nce dzeltme karar veren jriye tezini teslim eder ve ayn jri nnde tezini yeniden savunur.

f) Dzeltme karar sonrasnda belirtilen sre ierisinde tez savunma snavna katlmayan ya da savunma snav sonunda baarsz bulunan renci iin, EYK karar ile, ilgili EASD bakanlndan blm kurulu karar ile yeni bir danman nerilmesi istenir.

g) Tez savunma snavna katlmayan ya da savunma snav sonunda baarsz bulunan renci iin, EYK karar ile, ilgili EASD bakanlndan blm kurulu karar ile yeni bir danman nerilmesi istenir.

) EYK karar ile yeni danman atama ilemi yaplan rencinin EYK karar tarihinden itibaren en ge bir ay ierisinde tez izleme komitesi oluturulur. Tez izleme komitesinin oluturulmasndan sonra renci en ge alt ay ierisinde tez neri savunma snavna alnr.

h) Azami sreyi dolduran rencilere, rencilik haklarndan yararlandrlmakszn, tez hazrlama hakk verilerek rencilik statleri devam ettirilir.

Sanatta yeterlik diplomas

MADDE 59 (1) Tezi kabul edilen renci; tez savunma snav tarihini takip eden iki ay ierisinde, tezinin drt adet ciltlenmi kopyas ile elektronik ortamda kaydedilmi drt adet kopyasn ve YK tarafndan istenen belge ve dokmanlar tamamlayarak enstitye teslim eder. Tez teslim artn yerine getiren rencinin tezi Senatoya gnderilir. Senato karar ile renci doktora derecesi almaya hak kazanr.

(2) Sanatta yeterlik diplomas zerinde rencinin izlemi olduu EASDdeki programn onaylanm ad bulunur. Ayrca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numaras ve T.C. kimlik numaras yazlr. Diploma ile birlikte program sresince alm olduu derslerin not dkm de verilir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tebligat

MADDE 60 (1) Eitim-retim, snavlar ve benzeri konularda ilgili enstit tarafndan yaplan ilanlar rencinin ahsna yaplm saylr. renci hakkndaki dier bireysel ilemler, ilk kaytta renci tarafndan yazl olarak beyan edilen veya daha sonra yazl bildirimle deitirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebli edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 61 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevuzat hkmleri ile YK ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 62 (1) 19/3/2010 tarihli ve 27526 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Sakarya niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 63 (1) Bu Ynetmelik 2011-2012 eitim-retim yl bahar yaryl banda yrrle girer.

Yrtme

MADDE 64 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sakarya niversitesi Rektr yrtr.