25 Ocak 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28184

YNETMELK

Konya niversitesinden:

KONYA NVERSTES LSANSST ETM VE

RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Konya niversitesi bnyesindeki enstitler tarafndan yrtlen lisansst eitim ve retime ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; yksek lisans, doktora, sanat dallarnda yaplan sanatta yeterlik, bilimsel hazrlk program, zel renci, ortaretim alan retmenlii, ulusal ve uluslararas ortak lisansst programlar ve benzeri programlara renci kabul, ders plan ve programlar, snavlar, tez, diploma ve benzeri faaliyetlerin dzenlenmesi ile ilgili hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitim Giri Snavn,

b) Enstit: Konya niversitesine bal lisansst eitim-retim yapan enstitleri,

c) Anabilim/anasanat dal: lgili enstit anabilim/anasanat daln,

) Enstit kurulu: lgili enstit kurulunu,

d) Enstit ynetim kurulu: lgili enstit ynetim kurulunu,

e) Rektr: Konya niversitesi Rektrn,

f) Senato: Konya niversitesi Senatosunu,

g) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

) TUS: Tpta Uzmanlk Snavn,

h) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

i) TOEFL (Test of English as a Foreign Language): ngilizce dil snavn,

j) niversite: Konya niversitesini,

k) niversite Ynetim Kurulu: Konya niversitesi Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Programlara renci Kabulne ve Kaytlara likin Esaslar

renci kabul

MADDE 5 (1) Lisansst programlara aadaki artlar ve kurallara gre renci alnr.

a) Yksek lisans programlarna renci kabul:

1)Yksek lisans programlarna, yazl bilim snav veya sanat ierikli programlarda yazl veya uygulamal sanat-kltr snav yaplarak renci alnr. Yksek lisans programlarna alnacak renci saylar ve aday rencilerde aranacak nitelikler enstity oluturan anabilim dallarnn nerileri, ilgili faklte, yksek okul veya konservatuar yetkili kurullarnn grleri, Dekanlk veya mdrlk kanal ile alnarak ilgili enstit kurulunca karara balanr ve Senatonun onayndan sonra her yaryl bandan nce ilan edilir. Bu ilanda bavuru tarihleri, bavuru koullar, adaylarn snava alnacaklar yer ve tarihler belirtilir.

2) Bir yksek lisans programna bavurabilmek iin; adaylarn lisans diplomasna sahip olmas ve SYM tarafndan merkezi olarak yaplan ALESden bavurduu programn puan trnde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) snavndan 55 ALES puanna edeer bir puana sahip olmalar gerekir. Lisansst programlara bavurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altndaki ksratl puanlar tam sayya tamamlanmaz. Yurt dndan alnm lisans diplomalarnn denkliinin Yksekretim Kurulunca onaylanmas gerekir.

3) Adaylar; ilanda belirtilen son bavuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarn, lisans kademesinde okuduklar derslerden aldklar baar notlarn, mezuniyet not ortalamalarn belirten onayl belgeleri, dier kayt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstit mdrlne bavuruda bulunurlar. Adaylarn kayt ilemleri, ilgili enstit mdrlnce dzenlenir ve yrtlr.

4) Tezli Yksek Lisans programlarna bavuracak adaylarn, lisans mezuniyet notunun yzlk sistemde en az 65; drtlk sistemde en az 2,50 olmas gerekir. Tezli yksek lisansta baar durumu; ALES puannn %50si, lisans arlkl mezuniyet not ortalamasnn % 30u ve yazl bilim snavnn veya sanat ierikli programlarda yazl veya uygulamal sanat-kltr snav notunun %20sinin toplamnn alnmasyla tespit edilir. Bu yntemle 100 zerinden en az 60 puan alan adaylar en yksek puandan balanarak sralanr.

5) Tezsiz yksek lisansa girite baar durumu ALES puan dikkate alnarak en yksekten balanarak sralama yaplmas yoluyla tespit edilir.

b) Doktora programlarna bavuru artlar ve renci kabulne ilikin esaslar unlardr:

1) Doktora programlarna, yazl bilim snavnn veya sanat ierikli programlarda yazl veya uygulamal sanat-kltr snav yaplarak aadaki esaslara gre gz ve bahar yaryllar banda renci alnr. Doktora retimi programlarna alnacak renci saylar ve aday rencilerde aranacak nitelikler, enstity oluturan anabilim dallarnn nerileri ilgili faklte, yksekokul veya konservatuar yetkili kurulunun grleri, dekanlk veya mdrlk kanal ile alnarak, enstit kurulunca kararlatrlr ve Senatonun onayndan sonra her yaryl bandan nce ilan edilir. Bu ilanda bavuru koullar ve son bavuru tarihi, adaylarn mlakata alnacaklar yer ve tarih belirtilir.

2) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli tp, di hekimlii ve veteriner faklteleri diplomasna, eczaclk ve fen faklteleri yksek lisans derecesine veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar gerekir. Doktora programna bavuracak adaylarn yksek lisans mezuniyet arlkl not ortalamasnn yzlk sistemde en az 80, drtlk sistemde en az 3,0 olmas gerekir. Hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli tp, di hekimlii ve veteriner faklteleri mezunlar iin yksek lisans mezuniyet arlkl not ortalamas yerine, lisans mezuniyet arlkl not ortalamas dikkate alnr. Ayn ekilde eczaclk ve fen faklteleri mezunlarndan yksek lisans yapmam olanlar iin Salk Bakanl'nca dzenlenen esaslara gre laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk notu yerine lisans mezuniyet arlkl not ortalamas esas alnr. Bu adaylar lisans mezuniyet not ortalamasnn yzlk sistemde en az 65, drtlk sistemde en az 2,50 olmas gerekir. Lisans diplomas ile veya alan retmenlii tezsiz yksek lisans diplomas ile btnletirilmi doktora (yksek lisans + doktora) programna bavuran adaylarn lisans mezuniyet arlkl not ortalamasnn yzlk sistemde en az 85, drtlk sistemde en az 3,50 olmas gerekir.

3) Adaylar, ALESden bavurduu programn puan trnde 55, lisans diplomas ile veya alan retmenlii tezsiz yksek lisans diplomas ile btnletirilmi doktora (yksek lisans + doktora) programna bavuranlar ise 70 standart puan almaldrlar. Uluslararas geerlii olan lisansst giri snav sonular bu Ynetmeliin 11 inci maddesi erevesinde deerlendirilir. Ancak, tp fakltesi mezunu olup temel tp bilimleri doktora programlarna bavuranlarn TUSdan en az 50 temel tp puanna sahip olmalar gerekir.

4) Doktoraya bavuran adaylarn DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen snavlardan bu puana edeer bir puan, yabanc uyruklu rencilerin ise ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinin birinden en az 55 DS puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana edeer bir puan alm olmas gerekir. Bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre ykseltilmesi konusunda niversite Senatosu yetkilidir.

5) Adaylar ilanda belirtilen son bavuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabanc dil snav sonu belgelerini, lisans veya yksek lisans diplomasn, lisans ve yksek lisans renim kademelerinde okuduklar derslerin baar notlar ile not ortalamasn belirten onayl listeleri, dier kayt ile ilgili bilgileri doldurarak enstit mdrlne bavuruda bulunurlar. Adaylarn kayt ilemleri ilgili enstit mdrlnce dzenlenir ve yrtlr.

6) Enstit ynetim kurulu; ilgili anabilim dal kurulunun nerisini de dikkate alarak her anabilim dal iin en az , en ok yedi yeden oluan bir aday deerlendirme jrisi seer. Ayrca iki yedek ye belirler. Jri adaylarn bilimsel dzeylerini belirler. Adaylar, nceden duyurulan gn ve saatlerde jri tarafndan yazl bilim snav veya sanat ierikli programlarda yazl veya uygulamal sanat-kltr snavna alnarak, 100 tam not zerinden, yazl bilim snav veya sanat ierikli programlarda yazl veya uygulamal sanat-kltr snav notu belirlenir.

7) Doktorada baar durumu; ALES puannn % 50si, yksek lisans arlkl mezuniyet not ortalamasnn % 30u ve yazl bilim snavnn veya sanat ierikli programlarda yazl veya uygulamal sanat-kltr snav notunun % 20sinin toplamnn alnmasyla tespit edilir. Temel tp bilimleri programlarna bavuran tp fakltesi mezunlar iin ALES veya TUS temel tp puan dikkate alnr. Bu yntemle 100 zerinden en az 65 (TUS ile bavuranlar iin en az 60) puan alan adaylar en yksek puandan balanarak sralanr.

c) Sanatta yeterlik programlarna bavuru artlar ve renci kabulne ilikin esaslar unlardr:

1) Sanatta yeterlik almasna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya yksek lisans diplomasna ve ALES in szel ksmndan 55 standart puana sahip olmalar gerekir. Hangi dzeyde yabanc dil bilgisi gerektii niversite Senatosunca belirlenir.

2) Sanatta yeterlik programna renci kabulnde enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ile yazl snav/yetenek snav / portfolyo incelemesi sonucu deerlendirilir. ALES puannn katks %50 , lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas %30 ve yazl snav, yetenek snav, portfolyo incelemesi sonucunun katks %20 olarak deerlendirilir.

) Yabanc uyruklu adaylarn kabulne ilikin esaslar unlardr:

1) Trkiye ile aralarnda kltr anlamas bulunan lkelerden veya Trk Devlet ve Akraba Topluluklarndan gelen yabanc uyruklu yksek lisans ve doktora adaylarnn lisans ve yksek lisans kademelerinde okuduklar dersler ve baar notlar ile referans mektuplar varsa dier kiisel bilgi ve belgeleri, ilgili anabilim dal bakanlnca incelenerek bilimsel dzeyi yeterli grlenler bavurduklar lisansst programa kabul edilebilirler.

2) Yabanc uyruklu adaylar iin yabanc dil Trkedir. Yabanc uyruklu adaylar ilgili enstit ynetim kurulunun seecei kiilik jri tarafndan yaplacak Trk Dili snavnda en az 70 puan alanlar yksek lisans ve doktora programna devam etme hakk kazanrlar. Bu snavda baarsz olanlar Trke renmek iin bir yl izinli saylrlar. Bir yl iinde ayn usulle yaplacak Trk Dili snavlarnda baarl olamayan yabanc uyruklu adaylar yksek lisans ve doktora programlarna kayt haklarn kaybederler.

3) Yabanc dilde retim yapan anabilim dallarna bavuran yabanc uyruklu adaylar Trk Dili snavna ek olarak o retim dilinde de yazl dil snavna alnrlar. Bu snavda baarsz olanlara ilgili dili gelitirmeleri iin bir yl sre tannr. Bu sre iinde dil snavnda baarl olamayan yabanc uyruklu aday bavurduu retim programna kayt hakkn kaybeder.

4) Yabanc uyruklu olup, Trkiyede lisans veya yksek lisans renimini tamamlayanlardan ALES e girme art aranr ancak, 55 puan alma zorunluluu yoktur. Yabanc uyruklu olup, lisans ve yksek lisans renimlerini yurt d niversitelerde tamamlayan adaylardan ALES snav belgesi aranmaz.

Bilimsel hazrlk program

MADDE 6 (1) Bilimsel hazrlk programna ilikin esaslar unlardr:

a) Yksek lisans ve doktora programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla Bilimsel Hazrlk Program uygulanabilir:

1) Lisans derecesini bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda alm olan adaylar.

2) Lisans derecesini bavurduklar yksekretim kurumu dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan yksek lisans program adaylar.

3) Lisans ve yksek lisans derecelerini bavurduklar yksekretim kurumu dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan doktora adaylar.

4) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar doktora programndan farkl alanda alm olan adaylar.

b) Bilimsel hazrlk programnn sresi en az bir yaryl, en fazla bir takvim yldr. Sre herhangi bir nedenle uzatlamaz ve bu programda geirilen sre lisansst retim sresinin dnda tutulur.

c) 5 inci maddenin (a) ve (b) bentlerine gre kesin kayt hakk kazanan rencilerin, bilimsel hazrlk programna devamna ve programda hangi dersleri almalar gerektiine anabilim dal bakanlnn teklifi ile enstit ynetim kurulu karar verir. Dersler lisans ve lisansst programlardan seilebilir. Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez.

) Bilimsel hazrlk programnda rencilerin 12 krediden az olmamak artyla en az drt ders almalar zorunludur.

d) Program sonunda yaplacak snavlarda lisansst eitimi iin ngrlen baar notunu alamayan rencinin enstit ile iliii kesilir. Derslerini baaran renciler, takip eden dnemde lisansst retime devam ederler.

e) Bilimsel hazrlk programndaki renciler, lisansst retimdeki dier rencilerle ayn haklara sahiptirler ve ilgili senatonun lisansst renciler hakknda ald btn kararlara uymakla ykmldrler.

f) Bilimsel hazrlk programn tamamlayan ve baarl olan adaya, istei halinde enstit mdrlnce; bilimsel hazrlk programnda ald dersleri ve baar durumunu gsterir bir belge verilir.

zel renci kabul

MADDE 7 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir.

(2) zel renci statsnde ders alanlar, rencilik haklarndan yararlanamaz.

(3) zel rencilie kabul; kiinin bavurusu; ilgili anabilim dal bakanlnn gr zerine enstit ynetim kurulu karar ile olur. zel renciler devam ettikleri derslere kaytl normal rencilerin uymas gereken usul ve esaslara uymak zorundadr.

(4) Derslerini baaran rencilere, istei halinde enstit mdrlnce; bilimsel hazrlk programnda ald dersleri ve baar durumunu gsterir bir belge verilir.

(5) zel renciler drt yaryl geirmemek kaydyla devam ettikleri lisansst programn renci kabul artlarn yerine getirerek asl renci olmalar durumunda, zel renci iken baardklar lisansst derslerden kendi anabilim veya bilim alanlar ile ilgili olanlardan aldklar krediler devam ettikleri programdaki kredi toplam danman ve anabilim dal bakannn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile renime devam etmekte olduu program iin geerli saylabilir.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 8 (1) lgili enstit iindeki baka bir anabilim dalnda veya baka bir yksek retim kurumunun lisansst retim programnda en az bir yaryl tamamlam olan baarl renciler, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin artlarna uygunluu da dikkate alnarak anabilim dal bakanlnn gr ve ilgili enstit ynetim kurulu karar ile lisansst programlara yatay gei yoluyla renci kabul edilirler.

(2) Yatay geie mracaat, yaryl balangcndan bir ay nce ilgili enstitye yaplr. Anabilim dal bakanlnn gr alnarak enstit ynetim kurulunca deerlendirilir.

(3) lgili enstit iindeki baka bir anabilim dalnda veya baka bir yksekretim kurumunun lisansst retim programnda tez alma aamasndaki renciler, normal tez teslim sresine tezli yksek lisansta , doktorada alt aydan daha az sresi kalm olanlar hari olmak zere yatay gei talebinde bulunabilirler.

(4) Tezli yksek lisans programlarndan tezsiz yksek lisans programlarna geilebilir. Bu ekildeki geie anabilim dal bakanlnn oluru zerine enstit ynetim kurulunca karar verilir.

Kontenjanlarn ilan

MADDE 9 (1) niversite Rektrl, enstitlerin atklar lisansst programlarn adlarn, bavuru iin gerekli belgeleri, son bavuru tarihini ve dier hususlar ilan vererek duyurur. Sz konusu ilan, her yaryl banda renci almak zere verilebilir.

(2) Aday renciler ilanda belirtilen son bavuru tarihine kadar istenen bilgi ve belgeleri ekledikleri bir dileke ile ilgili enstit mdrlne bavururlar.

Lisansst programlara kayt

MADDE 10 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesindeki giri snavlarnda baarl olup, enstit mdrlnce yaplan ilandaki asl aday listesinde yer alan adaylar; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilan tarihini izleyen yedi gn iinde ilgili enstit mdrlne teslim ederek kesin kaytlarn yaptrmak zorundadrlar. Yedi gn iinde kaydn yaptrmayanlarn yerine yedek listedeki renci adaylar sra ile davet edilir.

(2) Kayt yenileme: Yksek lisans ve doktora programlarnda kaytl renciler, her yaryln ilk haftas ierisinde enstit ynetim kurulunun belirleyecei esaslar erevesinde kaytlarn yenilemek zorundadrlar. Bu sre iinde kaytlarn yenilemeyen renciler o yaryldaki dersleri alamazlar ve bu sre, belirtilen programlar iin ngrlen azami renim sresinin hesabnda dikkate alnr. ki yaryl st ste kaydn yenilemeyen renci 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin ayrca kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlanmakszn rencilik statleri devam eder.

(3) Kayt dondurma: Enstit ynetim kurulu, yksek lisans ve doktora programlarndan hastalk, doum, doal afet, askerlik hizmeti, yurt d grevlendirme ve bunun gibi eitim ve retime devam engelleyen nedenlerden tr devam edemeyen rencilerin renim sresini en ok iki yla kadar dondurabilir. Yukardaki zrlerden, hastalk ve doum iin herhangi bir resmi yatakl tedavi kurumlarndan alnacak bir rapor ile doal afetler ve benzeri durumlarda ise yre mlki idari amirinin gerekeli resmi yazs ile belgelendirilmesi ve bunlarn ilgili enstit ynetim kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Kayt dondurma sresi renim sresine dhil edilmez.

Muafiyetler

MADDE 11 (1) ALES puan: Uluslararas geerlii olan "Graduate Record Examination" (GRE) snavnn saysal (quantitative) ve szel (analytical) blmlerinde toplam puan en az 1100 olan adaylar ile "Graduate Management Aptitude" (GMAT) snavnda en az 550 puan alan adaylarn puanlar ALES snav yerine geerli saylr.

(2) Yabanc dil: Enstitnn ilgili lisansst programa bavuru iin arad yabanc dil/dillerden aadaki koullardan birini salayan adaylar yabanc dil snavndan muaf tutulurlar:

a) Lisans ve/veya yksek lisans reniminin tamamn Yksekretim Kurulunun kabul ettii yabanc dille retim yapan bir kurumda yapm bulunanlar,

b) Yksek lisans programlarna bavuranlardan lisans renimlerini, doktora programlarna bavuranlardan lisans ve yksek lisans renimlerinden birini Trke retim yapan bir niversitede tamamladn belgeleyen veya son iki yl iinde Trkiyedeki niversitelerden birinin dil retim merkezi Trke kursu diploma snavn baarm olan yabanc uyruklular.

NC BLM

Lisansst Eitim-retime likin Genel Esaslar

Lisansst programlarn kapsam

MADDE 12 (1) niversitede yrtlen lisansst programlar; yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik almasndan oluur.

(2) Lisansst programlardan olan yksek lisans program da, tezli ve tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Bu programlarn hangi enstit anabilim dallarnda ve nasl yrtlecei ilgili enstit kurulunun nerisi ve Senatonun onay ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda geie ilikin esaslar ilgili enstit ynetim kurullarnca belirlenir ve gei iin izin enstit ynetim kurullarnca verilir.

Dersler, devam, snavlar ve baar notunun tespiti

MADDE 13 (1) Bir lisansst dersin yaryl kredi deeri, bir yaryl devam eden bir dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama veya laboratuar saatinin yarsnn toplamdr.

(2) Lisansst renimine balayan renciler, danmann nerileri ve anabilim dal bakannn onay ile her yaryln ilk haftasnda ders kaytlarn yaptrmak zorundadrlar. renciler, danman ve anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile baka bir enstitde ya da dier yurt ii ve yurt d yksekretim kurumlarnda verilmekte olan lisansst derslerden de seim yapabilirler.

(3) rencilerin snavlara girebilmeleri iin teorik derslerin % 70ine, uygulama ve laboratuar almalarnn % 80ine devam etmi olmalar gerekir. Devam artn yerine getirmeyen renci o dersten baarsz saylr.

(4) Lisansst dersleri iin niversite senatosunca belirlenen akademik takvime gre her ders iin her yarylda en az bir genel snav ve bir ek genel snav yaplr. Snavlarda baarl olmak iin tezli ve tezsiz yksek lisans rencilerinin 100 tam puan zerinden en az 70, doktora rencilerinin 75 almas arttr. Seminer dersi ise kredisiz olup, "baarl" ya da "baarsz" eklinde deerlendirilir. Snav ve seminer sonular snavn yapld tarihten itibaren en ge on gn iinde enstitye iletilir.

(5) Tekrara kalan renciler, ncelikle tekrara kaldklar dersi almak zorundadrlar. O yaryl tekrara kalnan dersin programda yer almamas halinde, danmann teklifi, enstit ynetim kurulunun kabulyle baka bir ders seilebilir.

(6) Tez danmanlar, senato tarafndan belirlenecek esaslar dhilinde "uzmanlk alan dersi" ad altnda haftada en fazla sekiz saat olacak ekilde ders aabilir. renciler, bu dersi baarmakla ykmldrler.

DRDNC BLM

Tezli Yksek Lisans retimi

Ama ve kapsam

MADDE 14 (1) Tezli yksek lisans programnn amac, rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak kouluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez almasndan oluur. Seminer dersi ve tez almas kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, en ge nc yaryln bandan itibaren her yaryl tez almasna kayt yaptrmak zorundadr.

(2) Yksek lisans renim program zorunlu ve semeli derslerden oluur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, yirmi bir kredilik ders yk iindeki pay, ilgili enstit tarafndan belirlenir.

(3) rencinin alaca derslerin en ok iki tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir. Ayrca dersler danman ve ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden seilebilecei gibi, danmann uygun ve gerekli grmesi halinde doktora program derslerinden de seilebilir. Dier yksekretim kurumlarndan alnan derslerin dokuz krediyi amamak kouluyla ne kadarnn asgari yirmi bir kredilik ders yknden saylabilecei ilgili enstit tarafndan belirtilir.

(4) rencinin bir baka niversitenin lisansst programna kaytl iken ald derslerin, sonradan niversitede bir lisansst programa kayt olmas durumunda hangilerinin asgari yirmi bir kredilik ders yknden saylaca, danman ve ilgili anabilim dal kurulu nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile belirlenir.

(5) Her yaryln ilk iki haftas iinde ders deiiklii, ders ekleme ve ders brakma ilemleri yaplabilir.

Sre

MADDE 15 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi drt yaryldr. Drt yaryl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini baaryla tamamlayamayan renci 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin ayrca kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlanmakszn rencilik statleri devam eder.

(2) Kredili derslerini ve seminer dersini baar ile bitiren, ancak tez almasn drt yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin tez savunma snavna giremeyen renciye, danmann ve ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile tezini jri nnde savunmas iin en fazla iki yaryl ek sre verilir. Bu sre zarfnda da tez savunmasna giremeyen veya baarsz olan renci 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin ayrca kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlanmakszn rencilik statleri devam eder.

Tez danman atanmas

MADDE 16 (1) Tezli yksek lisans programnda, enstit anabilim dal kurulu ilk yaryln banda her renci iin bir tez danman belirler ve bunu ilgili anabilim dal bakanl enstitye yazyla nerir. Ancak, bu Ynetmelik hkmleri gerei danmanlk grevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen retim yesine enstit ynetim kurulu karar ile yeni danmanlk grevi verilmeyebilir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci bir tez danman da nerilebilir. Enstit ynetim kurulu karar ile danmanla atanan retim yesi, danman olduu rencinin raporu ile birlikte tez konusu nerisini ikinci yaryl iinde, Enstit Anabilim Dal Bakanl kanalyla ilgili enstitye gnderir.

(2) Tez danman, retim yeleri veya yeterli sayda retim yesi yoksa tez konusu ile ilgili bilim dalnda doktora yapm retim grevlileri arasndan seilir.

(3) Tez danman, bu Ynetmelikte belirtilen grevleri ile birlikte rencinin renimi sresince; alaca dersleri belirlemek, bu derslere devamn ve renim durumunu srekli izlemekle, rencinin tez almasn ynetmek ve ynlendirmekle, gerektiinde idare ile ilikilerinde araclk yapmakla, sosyal, kltrel ve dier problemleriyle ilgilenmek ve yol gstermekle, gerekli grd hallerde uyarmakla, her yaryl sonunda, rencinin baar dzeyi hakknda ilgili anabilim dal bakannn onaylayaca bir raporu enstit mdrlne iletmekle ykmldr.

(4) Bir rencinin tez danman, anabilim dal kurulunun gerekeli nerisi zerine enstit ynetim kurulu karar ile deitirilebilir.

(5) Tez danman; enstit ynetim kurulunca atand tarihten itibaren her yaryl ve yaz dneminde, danman olduu renciler iin, tm dier akademik ve idari yk ve grevlerine ek olarak uzmanlk alan dersi adl bir ders aabilir. Uzmanlk alan dersi rencinin kredisine dahil edilmez. Her renci, alan uzmanlk alan dersini almakla ykmldr. Uzmanlk alan dersine ilikin esaslar, Senato tarafndan kararlatrlr ve enstit ynetim kurulunca uygulanr.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 17 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci, tezini enstit ynetim kurullar tarafndan belirlenen tez yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Yksek lisans tez jrisi, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri yksekretim kurumu iindeki baka bir anabilim dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere asl ve bir veya iki yedek kiiden oluur. kinci danman jri yesi olamaz.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanr ve renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. 45-90 dakika srer ve dinleyicilere ak olarak yaplr.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda salt ounlukla "kabul", "ret" veya "dzeltme" karar verir. Ret veya dzeltme kararlar gerekeli olur. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen renci 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin ayrca kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlanmakszn rencilik statleri devam eder.

(5) Tez savunma snavna mazeretsiz olarak gelmeyen renci 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin ayrca kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlanmakszn rencilik statleri devam eder. Ancak tez savunma snav tarihinden itibaren en ge yedi gn ierisinde enstitye mazeretini bildiren rencinin mazereti enstit ynetim kurulunca kabul edilirse renciye bir snav hakk daha verilir.

Yksek lisans diplomas

MADDE 18 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, yksek lisans tezinin ciltlenmi en az kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim veya anasanat dalndaki programn onaylanm ad ve varsa, meslek unvan yazlr.

(3) Yksek lisans diplomas; enstit mdr ve Rektr tarafndan imzalanr, niversitenin souk damgas ile mhrlenir.

BENC BLM

Tezsiz Yksek Lisans retimi

Ama ve kapsam

MADDE 19 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program kinci Lisansst retimde de yrtlebilir.

(2) Bu program toplam otuz krediden az olmamak kouluyla en az on ders ile dnem projesi dersinden oluur. Dnem projesi dersi kredisiz olup "baarl" veya "baarsz" olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr.

(3) rencinin alaca derslerin en ok , lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir.

(4) lgili anabilim dal veya anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile tezsiz yksek lisans programna kabul iin zel koullar konulabilir.

Danman atanmas

MADDE 20 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, enstit anabilim dal bakanl her renci iin ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak doktora unvanna sahip bir retim yesini birinci yaryln banda enstitye nerir. Danman atanmas enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Danman atanmasnda, bir danmana decek lisansst renci says enstit anabilim dalnn zellii dikkate alnarak enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

(2) Herhangi bir sebeple danmansz kalan veya danman deiiklii gerektiren durumlarda, ilk defa tez danman tayini iin takip edilen sre uygulanarak en ge iki hafta iinde yeni bir tez danman belirlenir.

Sre

MADDE 21 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi en az iki en fazla alt yaryldr. Bu sreleri aan renci 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin ayrca kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlanmakszn rencilik statleri devam eder.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 22 (1) Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan tezsiz yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir. Yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim veya anasanat dalndaki programn onaylanm ad ve varsa, meslek unvan yazlr.

(2) Yksek lisans diplomas; enstit mdr ve Rektr tarafndan imzalanr, niversitenin souk damgas ile mhrlenir.

ALTINCI BLM

Doktora retimi

Ama ve kapsam

MADDE 23 (1) Doktora programnn amac, renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora program, yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam yirmi bir krediden az olmamak kouluyla en az yedi ayr ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Drt yllk lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de en az krk iki kredilik on drt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(3) Lisansst dersler, danman ve ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(4) Lisans dersleri ders ykne ve doktora kredisine saylmaz. Dier yksekretim kurumlarndan alnan derslerin dokuz krediyi amamak kouluyla ne kadarnn asgari yirmi bir kredilik ders yknden saylabilecei ilgili enstit tarafndan belirlenir.

(5) rencinin bir baka niversitenin lisansst programna kaytlyken ald derslerin, sonradan niversitede bir lisansst programa kayt olmas durumunda hangilerinin asgari yirmi bir kredilik ders yknden saylaca, danman ve ilgili anabilim dal kurulu nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile belirlenir.

(6) Her yaryln ilk iki haftas ierisinde ders deiiklii, ders ekleme ve ders brakma ilemleri yaplabilir.

(7) Doktora programlar yurt ii ve yurt d entegre doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn uygulama usul ve esaslar, niversite Senatosunun teklifi, retim yesi ve Aratrc Yetitirme Kurulu'nun gr zerine Yksekretim Kurulu'nca belirlenir.

Sre

MADDE 24 (1) Doktora programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin sekiz yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin on yaryldr. Doktora programn tamamlama sresi alt yaryldan az ve tez hazrlama sresi de iki yaryldan az olamaz. Doktora program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldr. Bu sre iinde kredili derslerini baaryla tamamlayamayanlar veya Yksekretim Kurulunun ngrd en az genel not ortalamasn tutturamayan renci 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin ayrca kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlanmakszn rencilik statleri devam eder.

(2) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn bu maddenin birinci fkrasnda belirtildii zere sekiz yaryl sonuna (lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin on yaryl sonuna) kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin en fazla drt yaryl ek sre verilir.

(3) Doktora almasnda baarl olan renciler; ilgili anabilim dalnn gerekeli nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile daha ksa srede mezun olabilir. Bununla birlikte, bir rencinin doktora renim sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilmise alt, lisans derecesiyle kabul edilmise sekiz yaryldan az olmaz. Bu srenin, yksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az , lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise en az drt yaryl tez hazrlama sresi olarak kullanlm olmas gerekir.

Tez danman

MADDE 25 (1) Enstit anabilim dal kurulu ilk yaryln banda her renci iin bir tez danman saptar ve bunu ilgili anabilim dal bakanl enstitye yazyla nerir. Ancak, bu Ynetmelikte yazl danmanlk grevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen retim yesine enstit ynetim kurulu karar ile yeni danmanlk grevi verilmez. Tez danman nerisi enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanabilir.

(2) Tez danman, bu Ynetmeliin 16 nc maddesinin nc fkrasnda belirtilen grevleri yerine getirir.

(3) Tez danman retim yeleri arasndan seilir. kinci tez danmannn doktora derecesine sahip olmas gerekir.

(4) Bir rencinin tez danman anabilim dal kurulunun gerekeli nerisi zerine enstit ynetim kurulu karar ile deitirilebilir.

(5) Tez danman; enstit ynetim kurulunca atand tarihten itibaren her yaryl ve yaz dneminde danman olduu renciler iin, tm dier akademik ve idari yk ve grevlerine ek olarak uzmanlk alan dersi adl bir ders aabilir. Uzmanlk alan dersi rencinin kredisine dahil edilmez. Her renci, alan uzmanlk alan dersini almakla ykmldr. Uzmanlk alan dersine ilikin esaslar, Senato tarafndan kararlatrlr ve enstit ynetim kurulunca uygulanr.

Yeterlik snav

MADDE 26 (1) Yeterlik snavnn amac, rencinin temel ve doktora almasyla ilgili konularda derinlie sahip olup olmadnn snanmasdr.

(2) Yeterlik snavlar eyll-ekim ve mart-nisan aylarnda olmak zere ylda iki kez enstit ynetim kurulunun belirleyecei tarihlerde yaplr.

(3) Ders aamasn tamamlayan ve enstit ynetim kurulunun belirleyecei dier koullar yerine getiren renciler yeterlik snavna girebilirler. Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge beinci yaryln (lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci en ge yedinci yaryln) sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr.

(4) Yeterlik snavlar, enstit anabilim dal bakanl tarafndan nerilen ve enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komitenin grev sresi bir yldr. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla snav jrileri kurabilir.

(5) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Doktora yeterlik komitesi snav jri nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin "baarl" veya "baarsz" olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr ve bu snavda da baarsz olan renci 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin ayrca kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlanmakszn rencilik statleri devam eder.

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, 24 nc maddenin birinci fkrasnda ngrlen srelerden sonra da fazladan ders(ler) almasn isteyebilir. Fazladan alnacak ders(ler)i, (yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci altnc yaryln, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci sekizinci yaryln sonuna kadar) baaryla tamamlayamayan rencinin enstit ile iliii kesilir.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmi ve en az yedi dersini baar ile tamamlam bir renci, renimi devam ederken ayn programn yksek lisans programna geebilir. Disiplin suu nedeniyle iliii kesilenler hari olmak zere enstit ile iliii kesilen renciler de iliii kesildii tarihten itibaren alt ay iinde bavurmak art ile ayn programn yksek lisans programna geebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 27 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili enstit anabilim dal iinden ve dndan birer ye yer alr. Eer varsa, ikinci tez danman da komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili enstit anabilim dal bakanl nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 28 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az on be gn nce komite yelerine datr.

(2) Tez nerisi savunmas dinleyicilere ak olarak yaplr.

(3) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca tez nerisi savunmasn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(4) Tez nerisi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu isteme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci ay iinde; danman ve tez konusu deitiren bir renci ise alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr. Tez nerisi bu savunmada da reddedilen renci 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin ayrca kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlanmakszn rencilik statleri devam eder.

(5) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan "baarl" veya "baarsz" olarak belirlenir. Komite tarafndan st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz bulunan renci 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin ayrca kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlanmakszn rencilik statleri devam eder.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 29 (1) Doktora programndaki bir renci, tezini enstit tarafndan belirlenen tez yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Doktora tez jrisi, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be asl ve biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere iki yedek kiiden oluur.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Sresi 60-120 dakikadr. Tez snav dinleyicilere ak olarak yaplr.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda salt ounlukla "kabul", "ret" veya "dzeltme" kararn gerekeli olarak verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini mmknse ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme karar verilen ancak yeniden yaplan savunma sonunda da tezi reddedilen renci 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin ayrca kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlanmakszn rencilik statleri devam eder.

Doktora diplomas

MADDE 30 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, doktora tezinin ciltlenmi en az kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve enstit ynetim kurulunun istedii dier hususlar yerine getiren ve tezi ekil ynnden uygun bulunan renci, Doktora Diplomas almaya hak kazanr.

(2) Doktora diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Doktora diplomas; enstit mdr ve Rektr tarafndan imzalanr, niversitenin souk damgas ile mhrlenir.

YEDNC BLM

Sanatta Yeterlik almas retimi

Ama ve kapsam

MADDE 31 (1) Sanatta yeterlik almas, zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve yaratcl amalayan bir yksekretim programdr. Hangi dallarda sanatta yeterlik program alabilecei niversiteleraras Kurulun nerisi zerine Yksekretim Kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik program toplam yirmi bir krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalardan oluur.

(3) Lisansst dersler ilgili enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

Sre

MADDE 32 (1) Sanatta yeterlik programlarn tamamlamada bu Ynetmeliin 24 nc maddesi uygulanr.

Danman atanmas

MADDE 33 (1) Enstit ana sanat dal bakanl her renci iin ders ve uygulama seimiyle tez ve sergi veya proje yrtlmesinde danmanlk yapacak retim yesini veya ilgili dalda doktora yapm retim grevlisini Konservatuar Mdrl kanal ile Sosyal Bilimler Enstitsne nerir. Danman nerisi enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir. Ancak, bu Ynetmelikte yazl danmanlk grevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen retim yesine enstit ynetim kurulu karar ile yeni danmanlk grevi verilmez. Danmann en ge birinci yaryl sonuna kadar atanmas zorunludur.

(2) Tez danman, retim yeleri veya yeterli sayda retim yesi yoksa ilgili dalda doktora yapm retim grevlileri arasndan seilir.

(3) Bir rencinin tez danman anabilim dal kurulunun gerekeli nerisi zerine enstit ynetim kurulu karar ile deitirilebilir.

Yeterlik snav

MADDE 34 (1) Sanatta yeterlik almasn sonulandrabilmek DS veya KPDSden 100 zerinden en az 50 puan alm olmak ya da niversiteleraras Kurul tarafndan belirlenen yabanc dil snavlarndan birinde niversite Senatosunun belirledii puan almas gerekir. Yabanc uyruklular, kendi anadili dndaki dier yabanc dillerden veya Trk Dilinden snava tabi tutulurlar.

(2) Yabanc uyruklu adaylar iin yabanc dil Trkedir. Yabanc uyruklu adaylar ilgili enstit ynetim kurulunun seecei kiilik jri tarafndan yaplacak Trk Dili snavnda en az 70 puan alanlar lisan programna devam etme hakk kazanrlar. Bu snavda baarsz olanlar Trke renmek iin bir yl izinli saylrlar. Bir yl iinde ayn usulle yaplacak Trk Dili snavlarnda baarl olamayan yabanc uyruklu adaylar yksek lisans ve doktora programlarna kayt haklarn kaybederler.

(3) Tez hazrlayan bir renci elde ettii sonular, sergi veya proje hazrlayan bir renci ise almasn aklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstit tarafndan kabul edilen yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve ayrca tezini veya sergisi veya projesini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(4) Jri, ilgili enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, biri rencinin danman ve en az ikisi baka yksekretim kurumlarnn retim yeleri olmak zere be kiiden oluur.

(5) Jri yeleri, sz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi snava alr. Snav, sanatta yeterlik almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur.

(6) Snavn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakknda salt ounlukla "kabul", "red" veya "dzeltme" karar verir. Bu karar, enstit anasanat dal bakanlnca snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik almas hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini veya sergisini veya projesini ayn jri nnde yeniden savunur. Sanatta yeterlik almas reddedilen veya dzeltme karar verilen ancak yeniden yaplan savunma sonunda da Sanatta yeterlik almas reddedilen renci 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin ayrca kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlanmakszn rencilik statleri devam eder.

Sanatta yeterlik diplomas

MADDE 35 (1) Sanatta yeterlik almasnda baarl olan renciye, dier koullar da salamak kaydyla sanat dalnn zelliine gre verilecek unvan belirleyen bir diploma verilir.

(2) Diploma, enstit mdr ve Rektr tarafndan imzalanr, niversitenin souk damgas ile mhrlenir.

Ortaretim alan retmenlerinin yetitirilmesine ynelik programlar

MADDE 36 (1) Ortaretim alan retmenlerinin yetitirilmesi amacna ynelik olarak iki tr program dzenlenebilir:

a) Birletirilmi Lisans Art Tezsiz Yksek Lisans Program: lgili alann bulunduu faklte (alan fakltesi) ile eitim faklteleri ve ilgili enstit anabilim dallarnca ortak yrtlen birletirilmi lisans art tezsiz yksek lisans programlar dzenlenir. Bu programlarn lisans kademesindeki renciler ilk yedi yaryldaki derslerini alan fakltesinden alrlar. Bu derslerin tmn baar ile tamamlayan renciler lisans kademesinin son yarylnda o alann nasl retileceini kapsayan ders ve uygulamalarn eitim fakltesinden alrlar ve bunlar da baar ile tamamlayan rencilere o alann adn anadal, eitimi de yandal olarak belirten lisans diplomas verilir. Lisans kademesini tamamlayan renciler ilgili enstitye bal bir enstit anabilim dal olarak yrtlen tezsiz yksek lisans kademesine dorudan geirilirler. Lisansst kademede iki yaryla edeer bir sre iinde mezuniyet iin ngrlen tm artlar tamamlayan rencilere ilgili alan retmenliinin adn tayan yksek lisans diplomas verilir.

b) Tezsiz Yksek Lisans Program: Yksekretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diplomas alm rencileri; lisans diplomas alm olduklar programla ilgili ortaretim alannda retmen olarak yetitirmek amacyla yaryla edeer bir sreyi kapsayan tezsiz yksek lisans programlar dzenlenir. Bu tr yksek lisans programlarna, usul ve esaslar Yksekretim Kurulunca tespit edilen snavla renci seilir ve yerletirilir. Ortaretim alan retmenlerinin yetitirilmesi amac ile dzenlenen birletirilmi lisans art tezsiz yksek lisans ve tezsiz yksek lisans programlarna ilikin giri ve mezuniyet artlar ile bu programlarn yrtlmesine ilikin usul ve esaslar niversiteleraras Kurulun gr alnarak Yksekretim Kurulunca tespit edilir.

SEKZNC BLM

Ulusal ve Uluslararas Ortak Lisansst Programlar

Ama ve kapsam

MADDE 37 (1) Bu programlarn amac; lisansst retim enstitlerinin anabilim/anasanat dallarnn ulusal ve uluslararas kapsama dahil yksekretim kurumlar ve kurulular ile ibirlii yaplarak ortak programlar tesis etmek, iki kuruluun akademik ibirliini ve etkileimini salamak ve programa katlan rencilerin ulusal ve uluslararas rekabete ak, giriimci bireyler olarak yetimelerini salamaktr.

Ortak programn balatlmas

MADDE 38 (1) Ortak programlar; YK tarafndan hazrlanan, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnn Yurtiindeki Yksekretim Kurumlaryla Ortak Lisansst Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik ve/veya 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnn Yurtdndaki Kapsama Dahil Yksekretim Kurumlaryla Ortak Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik hkmleri ile kendi zel koullarn gzeten ortak bir protokoln hazrlanmas ve enstit, Senato ve YKn onay ile uygulamaya konulur.

(2) Ortak programlar yksek lisans ve doktora olmak zere her iki dzeyde alabilir.

(3) Ortak programa ynelik kontenjanlar ilgili anabilim/anasanat dallar tarafndan nceden ayr olarak belirlenir ve bal olduklar enstitler tarafndan ilan edilir.

renci kabul

MADDE 39 (1) Ortak programa kabul edilecek lisansst rencilerin her iki kurum/kuruluun asgari kabul koullarn salamalar gerekir.

(2) Uluslararas ortak programlara kabul edilecek rencilerin bavurularnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden en az birinden yeterlik belgesine sahip olmalar gerekir. Dil seviyesini tespit eden TOEFL gibi uluslararas bir dil snav ile bu snavda alnmas gerekli asgari puan protokolde belirtilir.

(3) Uluslararas ortak programa Trkiyeden bavuracak yabanc uyruklu rencilerin kabulnde aranacak koullar ortak program protokolnde belirtilir.

(4) Uluslararas ortak programlara kabul edilen renciler yabanc lkede eitim grmek iin o lkenin vize uygulamalar erevesinde vize almakla ykmldr. Vize bavurularnda, ortak program yrten kurumlarn program koordinatrleri rencilere yardmc olur.

Eitim retim creti

MADDE 40 (1) Uluslararas ortak lisansst programlara kabul edilen Trk rencilerden alnacak katk paylar, Bakanlar Kurulu tarafndan belirlenen devlet niversitelerindeki rencilerden alnacak yurt ii retim cretinin be kat, Trkiyeden bavuracak yabanc uyruklu renciler iin sekiz katndan fazla olmamak zere ilgili enstitnn bulunduu niversitenin nerisi ile YK tarafndan belirlenir. Uluslararas ortak programa dahil rencinin retim katk paynn renim sresi ierisinde hangi kuruma denecei ortak protokolde belirtilir.

(2) Ulusal ortak lisansst programlarda retim creti ilgili mevzuat hkmlerine gre alnr, uygulanr ve cretin hangi niversiteye denecei protokolde belirtilir.

retim cretini deme usul

MADDE 41 (1) retim creti iki eit taksitte denir. lk taksit eitim retim yl banda kayt ve kayt yenileme srasnda, ikinci taksit ise ikinci dnemin banda kayt yenilenirken denir.

Eitim-retim

MADDE 42 (1) Ulusal dzeyde yrtlen ortak lisansst programlarda eitim ve retime ynelik hususlar, YK ile her iki niversitenin ilgili mevzuat hkmlerine aykr olmayacak ekilde nceden protokolde yer alr.

(2) Ulusal ortak programa dahil renci iin ilgili niversitelerden birinden danman atanmas gerekir.

(3) Uluslararas ortak programa dahil renci iin her iki kurumdan ayr ayr olmak zere iki danman retim yesi atanr.

(4) Uluslararas ortak yksek lisans ve doktora programlarnn sreleri, Trkiyedeki niversitelerin benzer programlarnn srelerinden daha az olmaz. Bu sreler yksek lisans iin en az , doktora iin en az alt yaryldr. Ortak programn, ilgili niversitelerde geirilecek asgari sreleri ve bu srelerin geirilecei dnemler ile toplam sre, protokolde belirtilir. Toplam retim sresinin en az 1/3 nn kurumlardan birinde gerekletirilmesi zorunludur.

(5) Uluslararas programa kabul edilen renciler, her yaryl otuz Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredisi almak zorundadr.

Tezin sonulandrlmas

MADDE 43 (1) Ortak programlarda; tez snavnn kurumlardan birinde yaplmas gerekir. Ancak; snav esnasnda, varsa her iki danmann jride yer almas zorunludur.

(2) Tezin yazm, jri oluumu, tez snavnn ekli ve benzeri konular ile akademik baarszlk ve baka bir nedenle ortak programn feshi halinde yaplacak ilemlerle ilgili hususlar protokolde belirtilir.

(3) Uluslararas ortak programda her iki niversitenin akademik gereklerini baar ile yerine getiren bir renciye, her iki niversiteden bir tane olmak zere iki ayr diploma veya her iki niversitenin ortak hazrlad tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler protokollerde aka yer alr.

(4) renciler, ift veya ortak diplomaya ynelik uluslararas ortak programn her iki niversitedeki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz.

(5) Ulusal ortak lisansst programlarda her iki kurumun akademik gereklerini baar ile yerine getiren bir renciye iki niversitenin ortak hazrlad tek bir diploma verilir.

zin ve disiplin

MADDE 44 (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek kouluyla renciye her iki tarafn mutabakat ile bir yaryl veya bir akademik yl izin verilebilir. zinde geen sre azami retim sresinden saylmaz. renim sresi boyunca kullanlacak toplam izin sresi, normal retim sresinin yarsndan fazla olmaz.

(2) renciler, disiplin ynnden eitim iin bulunduklar kurumun ilgili mevzuat hkmlerine tabidir.

Yatay gei

MADDE 45 (1) Bir uluslararas ortak programa kabul edilmi olmak, renciye, Trk veya dier lkedeki niversitenin bir baka programna veya ift diplomaya ynelik dier programlarna yatay gei hakk vermez. Bir uluslar aras ortak programdan baka bir programa veya baka bir programdan uluslararas ortak programa yatay gei, taraf kurumlarn yatay geile ilgili mevzuatna uygun ekilde yaplr.

Programlarn izlenmesi, denetimi ve mfredat

MADDE 46 (1) Uluslararas ortak programn izlenmesi ve denetlenmesinde ilgili birimin bal bulunduu enstitler yetkilidir.

(2) Ortak programn mfredat; mfredat oluturan dersler, laboratuar, uygulama, seminer, staj ve tez gibi etkinliklerin tanmlar ve kredileri ile program yrten niversiteler arasndaki blm, iki niversitenin (kurumun) imzalayaca protokolde belirtilir.

DOKUZUNCU BLM

eitli ve Son Hkmler

Dier niversitelerin aratrma grevlilerini yetitirme

MADDE 47 (1) Yeni kurulan ve gelimekte olan niversiteler veya yksek teknolojileri adna niversitede yksek lisans ve doktora yapan aratrma grevlilerinin tez projeleri, kendi niversite veya ileri teknoloji enstitsnn bilimsel aratrma projeleri btesinden ve/veya bu amaca