25 Ocak 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28184

YNETMELK

Dzce niversitesinden:

DZCE NVERSTES SANAY VE DNYASI BRL UYGULAMA
VE ARA
TIRMA MERKEZ YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Dzce niversitesi Sanayi ve Dnyas birlii Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, grevlerine, ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik Dzce niversitesi Sanayi ve Dnyas birlii Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Dzce niversitesi Sanayi ve Dnyas birlii Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Dzce niversitesi Rektrn,

d) Senato: Dzce niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Dzce niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac, niversitedeki bilgi birikimini, sanayi ve i dnyasndaki tecrbe ve pratik uygulama ile birletirerek, sektrde faaliyet gsteren firmalarn hizmet kalitelerinin ve kltrel seviyelerinin ykselmesine destek olmak, ulusal ve uluslararas rekabet gcn arttrmak, teknolojik gelimeye nclk etmek, ekonomik kalknmaya katkda bulunmak, yeni i ve rn potansiyellerini ortaya karmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversite nlisans/lisans rencilerini i dnyas ile tantrmak ve becerilerini gerek hayatta uygulama frsat sunmak,

b) niversitenin lisansst rencilerinin tez konularnn sanayi ve i dnyasnn ihtiyacna ynelik seilmesine ve tez almalarnn sonularnn bir rne veya teknolojik gelimeye dnmesine araclk etmek,

c) niversite retim elemanlarnn bilgi birikiminden sanayi ve i dnyasnn faydalanmasn salamak, sanayi ve i dnyasnn piyasa tecrbesinden retim elemanlarnn faydalanmasn salamak,

) KOB'lere yeni rn gelitirme, retim, finansman, pazarlama, insan kaynaklar, ynetim organizasyon, mali mavirlik ve benzeri alanlarda destek vermek, danmanlk ve ibirlii yapmak,

d) Orta ve byk lekli sanayi kurulularnn problemlerine zm orta olmak, teknoloji yenileme ve gelitirme srelerinde destek vermek,

e) Teknoparkta kurulu firmalara bilgi, teknoloji ve igc destei salamak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Merkez mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir. Merkez Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere niversite retim elemanlar arasndan, en fazla iki kiiyi, mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Merkez Mdrnn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn grevi de sona erer. Merkez Mdrnn grevi banda bulunmad zamanlarda yerine mdr yardmclarndan birisi veklet eder.

Merkez mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kurulunun ald kararlar ve hazrlad alma programn uygulamak,

c) Merkezi amalar dorultusunda ynetmek,

) niversitenin tm birimleriyle, Merkezin faaliyet alanndaki koordinasyonunu salamak,

d) Sektrde faaliyet gsteren firmalar, sivil toplum kurulular, mesleki odalar ve dier kurulularla ilgili ibirlii ve koordinasyonu salamak,

e) Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

f) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrle sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Merkez Mdr ve mdr yardmclar dahil be yeden oluur. Dier yeler; niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde yeni ye grevlendirilebilir. Merkez Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu, Merkez Mdrnn daveti zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek,

c) Aratrc ve uygulayc elemanlarn, aratrma, uygulama, yayn ve bilimsel almalara katlmak iin yapacaklar mali destek isteklerini deerlendirmek,

) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip, nerilerde bulunmak,

d) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak.

Danma kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu, Merkez Mdrnn bakanlnda, konusunda uzman niversite retim elemanlarndan, konusunda deneyimli sanayici, i adam, meslek odalar yneticileri, organize sanayi blgesi yneticileri veya dier kurulularda grevli kiilerden oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Danma Kurulu yeleri Rektr tarafndan grevlendirilir. Danma Kurulu, ylda en az iki defa toplanr.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulu, Merkezin faaliyet konularnda Ynetim Kuruluna danmanlk yapar, Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek ilgili konularda Ynetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, Merkez Mdr tarafndan hazrlanm ve Ynetim Kurulunca onaylanm yllk faaliyet raporunu, alma programn, uygulama ve aratrma faaliyetlerini deerlendirir, yaplm ve halen yrtlen almalar hakknda gr bildirir, nerilerde bulunur ve bir sonraki alma ylna ait program deerlendirir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1)Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Dzce niversitesi Rektr yrtr.