25 Ocak 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28184

YNETMELK

Avrasya niversitesinden:

AVRASYA NVERSTES LSANSST ETM RETM VE

SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Avrasya niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim-retim ve snavlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Avrasya niversitesine bal Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitleri tarafndan yrtlen tezli ve tezsiz yksek lisans ve doktora programlarndan oluan lisansst eitim-retim ile bilimsel aratrma ve uygulama faaliyetlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ALES: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan merkez olarak yaplan Akademik Personel ve Lisansst Eitim Giri Snavn,

b) Anabilim Dal: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilt ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan ve enstitde eitim program bulunan anabilim daln,

c) Anabilim Dal Akademik Kurulu: Anabilim dalnn lisansst programlarnda grev alan profesr, doent, yardmc doent ve retim grevlilerinden oluan kurulu,

) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

d) Bilimsel Hazrlk: Lisansst programlara kabul edilen rencilerin gerektiinde eksikliklerini gidermek iin ngrlen ve en ok bir takvim yl sreli tamamlama eitimini,

e) Danman: Enstitde kaytl renciye ders, proje, tez almas dnemlerinde rehberlik etmek zere enstit ynetim kurulu tarafndan atanan retim yesini,

f) Enstit: Avrasya niversitesi Fen Bilimleri, Salk Bilimleri, Sosyal Bilimler veya Gzel Sanatlar Enstitsn,

g) Enstit Kurulu: Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ile enstitde eitim programlar bulunan anabilim dal bakanlarndan oluan kurulu,

) Enstit Mdr: Avrasya niversitesine bal enstitlerin mdrlerini,

h) Enstit Ynetim Kurulu: Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ile mdrn gsterecei alt aday arasndan seilen retim yesinden oluan kurulu,

) IELTS: Uluslararas yabanc dil snavlarndan olan International English Language Testing System Snavn,

i) kinci Danman: Lisansst program rencisinin tez almas konusunun zellii gerei; Enstit Ynetim Kurulunca atanan, Avrasya niversitesinde veya baka bir yksek retim kurumunda grevli bir retim yesi veya doktora derecesine sahip bir retim grevlisini,

j) Kredi: Bir lisansst dersin yaryl kredi deeri; bir yaryl devam eden bir dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama, alan veya atlye almas ya da laboratuar ve benzeri alma saatinin yarsnn toplamn,

k) Lisansst eitim: Tezsiz yksek lisans, tezli yksek lisans ve doktoraya ynelik programlardan oluan eitimi,

l) Mtevelli Heyet: Avrasya niversitesi Mtevelli Heyetini,

m) Proje: Tezsiz yksek lisans programnda rencinin kazand bilgi ve deneyimi ieren bilimsel aratrma yntemlerine uygun olarak hazrlanan metni,

n) Proje Deerlendirme Komisyonu: Tezsiz yksek lisans projelerini deerlendirip sonulandran komisyonu,

o) Rektr: Avrasya niversitesi Rektrn,

) Senato: Avrasya niversitesi Senatosunu,

p) Tez: Lisansst eitim ve retim sonunda bilimsel aratrma yntemlerine uygun olarak hazrlanm bilimsel bir metni,

r) Tez Danman: Tezli yksek lisans ve doktora rencilerine tez almalarnda rehberlik etmek zere enstit ynetim kurulunca atanan retim yesini,

s) Tez zleme Komitesi: Doktora rencisinin tez nerisini deerlendirmek, tez almalarna rehberlik etmek zere grevlendirilen biri tez danman olmak zere grevlendirilen retim yesinden oluan komiteyi,

) TOEFL: Uluslararas yabanc dil snavlarndan olan Test of English as a Foreign Language Snavn,

t) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

u) niversite: Avrasya niversitesini,

) niversite Ynetim Kurulu: Avrasya niversitesi Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Programlarn Almas, renci Kabul,

retim Dili, zin ve retim creti

Program almas ve kontenjanlar

MADDE 5 (1) Lisansst programlar, enstit kurulunun nerisi, Senato karar, Mtevelli Heyetinin onay ve Yksekretim Kurulunun karar ile alr.

(2) Alan programlara renci alnp alnmayaca, programa kabul edilecek renci saysnn saptanmas, enstit kurulunun nerisi, Senato karar ve Mtevelli Heyetinin onay ile belirlenir.

(3) Her yaryl eitim ve retime alan lisansst programlarn adlar, bavuru iin gerekli belgeler ve varsa dier koullar Rektrlk tarafndan ilan edilir.

renci kabul

MADDE 6 (1) Lisansst programlara bavuru yapan adaylarn aada belirtilen koullar yerine getirmesi gerekir:

a) Bir adayn; yksek lisans programna kabul edilebilmesi iin lisans diplomasna, doktora programna kabul edilebilmesi iin lisans veya yksek lisans diplomasna sahip olmas gerekir.

b) Enstit anabilim dallarnn birden fazla enstitnn ilgi alanna giren lisansst eitim-retim, uygulama ve yayn faaliyetlerinin gerektirdii durumlarda, koordinasyon ilgili enstit mdrleri tarafndan salanr.

c) Bir lisansst programa yaplan bavurular deerlendirmek zere ilgili enstit tarafndan en az , en fazla be retim yesinden oluan bir snav jrisi kurulur.

) Yksek lisans programna bavurabilmek iin; adaylarn bir lisans diplomasna sahip olmalar ve SYM tarafndan merkezi olarak yaplan ALES bavurduu programn puan trnde 55 ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Yksek lisans programlarna renci kabulnde, ALES puannn yan sra lisans not ortalamas ve mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken dier belgeler ve hangi dzeyde yabanc dil bilgisi gerektii, Senato tarafndan belirlenir. ALES puannn % 50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, Senato tarafndan belirlenir. Senato kararna bal olarak sadece ALES puan ile de renci kabul edilebilir.

d) Doktora programna bavurabilmek iin; lisans diplomasyla bavuran adaylarn bavurduu programn puan trnde ALESden 70, yksek lisans diplomasyla bavuran adaylarn ise bavurduu programn puan trnde ALESden 55 ve st puana sahip olmalar gerekir. Doktora programlarna renci kabulnde; ALES puannn yan sra gerekirse, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken dier belgeler Senato tarafndan belirlenir. Ancak doktora programna renci kabulnde; DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana edeer bir puan almak esastr. Yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinin birinden DS den en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana edeer bir puan alnmas zorunludur. Bu asgari puanlar girilecek programlarn zelliklerine gre Senato tarafndan ykseltilebilir. ALES puannn % 50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca Senato tarafndan belirlenir. Senato kararna bal olarak sadece ALES puan ile de renci kabul edilebilir. ALES'e edeer kabul edilen ve YKce ilan edilen edeer puanlar, Senato karar ile ykseltilebilir.

e) Adaylarn baar notu; alannda ALES puannn en az % 50si, lisans notu, yabanc dil puan, szl snav ve referanslar ilgili enstit anabilim dal bakanl tarafndan her yaryl banda belirlenen ve Senatoca onaylanan oranlara gre snav jrisi tarafndan deerlendirilerek hesaplanr. Baarl bulunanlar puan srasna gre lisansst programlara kabul edilir. Gerektiinde, ilgili anabilim dalnn zelliine bal olarak; bavuru alanlarnn snrlandrlmas, kontenjanlarn alanlara gre dalm, yabanc dil puan koulunun ykseltilmesi ilgili enstit kurulunun nerisi ile Senatoca yaplr. Yksek lisans programlarna ilan edilen kontenjanlar dhilinde kabul edilen rencilerin listeleri, ilgili enstit mdrl tarafndan aklanr.

f) Rektrlk; renci kabul edilecek lisansst programlarnn adlarn, bavuru iin gerekli belgeleri, son bavuru tarihini ve dier hususlar, ilgili enstit ynetim kurulu karar dorultusunda ilan eder. Sz konusu ilan, her yaryl banda yaplr.

g) Yeni kurulan ve gelimekte olan niversitelere veya yksek teknoloji enstitlerine lisansst eitim yaptrmak amacyla alnan aratrma grevlileri; sz konusu niversite veya yksek teknoloji enstitsnn nerisi, retim yesi ve aratrc yetitirme kurulunun gr ve YKn karar ile yeniden snav yaplmasna gerek kalmadan, renim cretini demek kouluyla, niversite enstitlerinde lisansst renim grebilirler. Bu aratrma grevlilerinin tez projeleri, kendi niversite veya yksek teknoloji enstitlerinin aratrma fonlarndan ncelik verilmek suretiyle desteklenir.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 7 (1) Bilimsel hazrlk, baarl rencilerin bavurduklar programa uyumlarn salamak amacyla uygulanan bir programdr. Bilimsel hazrlk program toplam 18 krediyi geemez. Bu programa alnacak renciler enstit anabilim dal bakanl tarafndan adaylarn lisans ve/veya lisansst baar dzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansst programlarn yaps deerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazrlk programna kabul edilen bir yksek lisans rencisinin ders program, lisans seviyesindeki derslerden oluur. Bu dersler yksek lisans programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez.

(3) Bilimsel hazrlk programna kabul edilen bir doktora rencisinin almas zorunlu dersler, ilgili doktora programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez.

(4) Bilimsel hazrlk programndaki renciler, bilimsel hazrlk derslerinin yan sra ilgili enstit anabilim dalnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile lisansst programa ynelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre en ok bir takvim yldr. Bu sre yaryl izinleri dnda uzatlmaz. Bu programda geirilen sre, bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans veya doktora program srelerine dhil edilmez.

(6) Bilimsel hazrlk programna kabul edilen bir yksek lisans veya doktora rencisinin bavurmu olduu programa balayabilmesi iin bilimsel hazrlk program derslerinin tmn en az CC notu ile tamamlamas zorunludur.

zel renci kabul

MADDE 8 (1) Bir yksekretim kurumu lisans program mezunu veya rencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttrmak isteyenler, ders sorumlusunun gr, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn onay ile lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. zel renci olarak kabul edilenlere; eitim-retim, snav ve disiplin ile ilgili konularda ilgili mevzuat hkmleri uygulanr. zel renci statsnde ders alanlar, rencilik haklarndan yararlanamaz. Ancak kendilerine kaytl olduklar dersleri ve bu derslerden aldklar notlar gsteren bir belge verilir. Bunlardan daha sonra lisansst renciliine kayt hakk kazananlar, zel renci statsnde 12 krediye kadar baarm olduklar derslere edeer olan derslerden, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile muaf saylabilirler.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 9 (1) niversitedeki bir lisansst programndan baka bir lisansst programna veya baka bir yksekretim kurumundaki lisansst programndan niversitedeki lisansst programlarna, sz konusu programlarda en az bir yaryl tamamlam olan baarl renciler, Senatonun belirleyecei esaslara gre yatay gei yoluyla kabul edilir.

ngilizce hazrlk programna renci kabul

MADDE 10 (1) Bilimsel baar dzeyleri lisansst programlara kabul iin yeterli grlen adaylar; niversitenin Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan yaplacak olan ngilizce yeterlik snavna alnrlar. Snav sonular puan srasna gre ilan edilir. lan edilen yabanc dil puanlar baar ltleri ile bu ltlere edeer saylan Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (KPDS), DS veya uluslararas dil snavlarndan TOEFL ve IELTS gibi snav sonularnn asgari kabul edilen limitleri ilgili enstit ynetim kurulunun nerisi ve Senatonun onay ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) renci kabul iin aranan dier koullar yerine getiren, ancak yabanc dil yeterliliini istenen belgelerle belgeleyemeyen adaylar, niversitenin yabanc dil hazrlk programna kabul edilebilir. Yabanc dil hazrlk programna kaydolan renciler; bu program en ok bir akademik yl ierisinde tamamlar. Bu sre ierisinde yaplacak yeterlik snavlarndan enstitnn ngrd yabanc dil yeterlik belgelerini alamayan rencilerin enstit ile iliii kesilir.

(3) Lisansst programlara kayt yaptran renciler, talep ettikleri takdirde Enstit Ynetim Kurulu karar ile niversitenin Yabanc Dil Hazrlk Snfna bir yl sre ile devam edebilirler.

Yabanc renci kabul

MADDE 11 (1) Trkiye Cumhuriyeti Hkmetinden veya kendi hkmetinden burs alan adaylar ile ikili anlamalara gre veya kendi hesabna lisansst eitimi almak zere bavuran yabanc uyruklu adaylar, ayrca bir snav yaplmadan lisans notlar deerlendirilerek ilgili enstit ynetim kurulunun karar ile lisansst programlara renci olarak kabul edilebilir. Bu renciler ngilizce eitim almak istiyorlarsa, bulunduklar lkede ngilizce eitim yapan bir retim kurumundan mezun olduklarn veya ngilizce dzeylerini gsteren TOEFL veya edeer snav sonularn belgelemeleri halinde, enstit ynetim kurulunun karar ile ngilizce yeterlik snavndan muaf saylabilir. Gerekli grlrse bu rencilerin yabanc dil ve bilim seviyelerinin tespiti iin snav yaplabilir. Bu snav sonucunda eksiklikleri belirlenenler zel bir programa alnr. Bu renciler, lisansst programna kayt olmak iin Mtevelli Heyete her yl belirlenen retim cretini demek zorundadr.

Lisansst programlara renci kayd

MADDE 12 (1) Lisansst programlara kabul edilen renciler ile zel rencilie kabul edilenler; akademik takvimde belirlenen sreler iinde, gerekli belgeleri renci leri Mdrlne teslim ederek kesin kayt ilemini yaptrmak zorundadr. Kayt iin gereken belgeler niversite tarafndan duyurulur. Geerli bir nedenle ilk kayt iin gelemeyen renci, ilk kayt ilemini, bir yaknn vekil tayin ederek de yaptrabilir. Sresi iinde kayt ilemini yapmayan veya gerekli belgeleri salayamayan renciler kayt hakkndan vazgemi saylr. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlarn veya herhangi bir yksekretim kurumundan disiplin cezas ile karlm olanlarn kaytlar yaplm olsa dahi iptal edilir.

(2) Lisansst rencilik hakk kazanan Trk ve yabanc uyruklu adaylarn kesin kaytlarnda, enstit tarafndan duyurulan tarihlerde aadaki belgeler istenir:

a) Trk uyruklu rencilerden;

1) Yksek lisans programna veya en az sekiz yaryl (drt yl) sreli lisans reniminden sonra doktora programna kabul edilen adaylardan, lisans diplomasnn veya mezuniyet belgesinin asl ya da bunlarn niversitece onayl suretleri; yksek lisans yaptktan sonra doktora programlarna kabul edilenlerden yksek lisans diplomasnn asl veya niversitece onayl sureti; Salk Bakanlndan uzmanlk yetkisi kazanm ilgili faklte mezunlarnn dorudan doktora programna kabul edilmeleri halinde lisans diplomasnn asl veya niversitece onayl sureti ve yetki belgesinin asl ya da onayl sureti,

2) ALES veya edeer snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts,

3) Yabanc dil veya edeer snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts,

4) Mezuniyet not ortalamasn gsteren not belgesi (transkript) asl veya niversitece onayl sureti,

5) T.C. Kimlik Numaras beyan,

6) Erkek adaylar iin askerlikle iliiinin bulunmadna dair yazl beyan,

7) 6 adet renkli vesikalk fotoraf (4.5x6 cm.),

8) Mtevelli Heyetince belirlenen retim cretinin dendiini gsteren makbuz,

b) Yabanc uyruklu rencilerden;

1) Lisans veya lisansst renimini; Trkiye'de yapm olanlardan bu fkrann (a) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabanc lkelerden alnan diplomalarn noterden onayl tercmesi ve Yksekretim Kurulundan alnan denklik belgesinin asl veya onayl sureti,

2) Mezuniyet not ortalamasn gsteren not belgesinin (transkript) asl veya niversitece onayl sureti; yabanc lkelerden alnanlarn noterden onayl tercmesi,

3) Trke bildiine dair snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts,

4) Bilim snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts,

5) renim vizesi ve pasaport ile bunlarn tercmelerinin noter tasdikli suretleri,

6) l emniyet mdrlnden alnan ikamet belgesinin asl veya onayl sureti,

7) 6 adet renkli vesikalk fotoraf (4.5x6 cm.),

8) Burslu adaylardan, burslu okuyacana dair belgenin asl veya onayl sureti,

9) Mtevelli Heyetince belirlenen retim cretinin dendiini gsteren makbuz.

Kayt yenileme

MADDE 13 (1) renciler; her dnem banda ve akademik takvimde ilan edilen sreler iinde, demekle ykml olduklar dnem retim creti dedikten sonra, derslerini seerek danmanlarna onaylatmak suretiyle dnem kaytlarn yenilemek zorundadr. renciler dnem kaytlarn bizzat yaptrmakla ykmldr. Yedi haftalk yaz dneminde renim istee baldr ve sadece ders alacak rencilerin kayt yaptrmas gerekir.

(2) Gz ve bahar yaryllar ile yaz dnemi kaytlar sresinde kayt ilemlerini gerekletirmeyen renciler ders ekleme-brakma sresi iinde mazeretli kayt yaptrabilir. Ders ekleme-brakma sresi sona erdikten sonra kayt yaptrlamaz. Ancak, rencinin geerli bir mazereti olmas durumunda, ders ekleme-brakma sresi bitiminden itibaren iki haftadan fazla gememi olmas koulu ile enstit ynetim kurulu karar ve Rektrn onay ile mazeretli kayt hakk tannabilir.

(3) Herhangi bir dnemde kaydn yaptrmayan ve en fazla bir dnem sresince kaytsz kalan renci, renimi sresince bir defaya mahsus olmak zere, enstit ynetim kurulu tarafndan mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, izleyen dnem banda kaydn yenileyebilir. Yenilemedii takdirde rencilik haklarn kaybeder. Bu ekilde kayt yaptran rencinin, kaytsz kald dnem, azami renim sresi hesabna katlr.

(4) Herhangi bir dnemde niversiteden iliii kesilmi olan renciler ders kayd yaptramaz.

retim dili

MADDE 14 (1) Lisansst programlarnn retim dili; programn al srasnda Senatoca belirlenir.

Mazeret ve izinler

MADDE 15 (1) Lisansst rencilere ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi, enstit ynetim kurulu onay ile en ok iki yaryl izin verilebilir. Danman ve enstit anabilim dal bakanlnn nerisi zerine gerekli grld hallerde enstit ynetim kurulunun onay ile bu sre bir yl daha uzatlabilir. Lisansst rencilerine, ancak aadaki gerekelere dayal olarak enstit ynetim kurulu onay ile izin verilebilir:

(2) Hastalk, tabii afetler, tutukluluk, yurt ii ve yurt d grevlendirme, ekonomik nedenler, mahkmiyet ve askerlik tecilinin kaldrlmas gibi, rencinin mazeret olarak beyan edecei ve ilgili enstit ynetim kurulunun uygun grecei hakl ve geerli nedenlerle yaryl iinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki rencilere dedikleri retim creti iade edilmez.

(3) kinci fkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde rencinin, olayn meydana gelmesinden itibaren en ge yirmi gn iinde renci leri Mdrlne bavurmas ve olay gerekli belgelerle kantlamas gerekir. Sz konusu nedenlerin devam halinde ilgili enstit ynetim kurulunca izin sresi uzatlabilir.

(4) zinli saylan renci, derslere devam edemez ve izinli olduu dnemde yaryl sonu snavlarna giremez.

(5) zinli saylan sreler, renim sresinden saylmaz.

retim creti

MADDE 16 (1) Enstitde lisansst eitim-retim crete tabidir.

(2) rencilerden her eitim-retim ylnda alnacak cret, deme koullar ve deme usulleri, Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

(3) Sresinde eitim-retim cretini sresi iinde yatrmayan rencinin kesin kayd yaplmaz, kayd yenilenmez, kayd dondurulmaz. Bu durumda olan renciler, rencilik haklarndan yararlandrlmaz ve enstit ile iliii kesilir.

NC BLM

Dersler, Snavlar, Deerlendirme ve Lisansst Programlarn Kapsam

Ders ekleme-ders brakma

MADDE 17 (1) renciler; her yaryln balangcnda ve akademik takvimde belirtilen gnlerde danmann uygun grn almak artyla, o yaryln eitim programnda mevcut olan baka dersleri programlarna ekleyebilir veya devam etmekte olduklar dersleri brakabilir. Ders ekleme-brakma sresinden sonra deiiklik, sadece enstit ynetim kurulunun rencinin mazeretini uygun grmesi ile yaplabilir. Yedi haftalk yaz dneminde ders ekleme-brakma birinci hafta sonuna kadar yaplabilir.

Derslerden ekilme

MADDE 18 (1) Danmann uygun gr olmak artyla, renci yedinci haftann sonuna kadar bir ya da birok dersten ekilebilir ve bu dersler rencinin not izelgesinde yer alr. Bu ekilde braklan ders yerine, o yaryl iinde, enstit ynetim kurulu tarafndan kabul edilebilecek zorunlu sebepler dnda, renci baka bir derse kayt yaptramaz.

Derslerin almas ve ders sorumlular

MADDE 19 (1) Her yarylda alacak dersler enstit anabilim dal bakannn nerisi ile enstit kurulunca karara balanr ve ilan edilir. Enstit kurulunca kabul edilen derslerin hangi retim yeleri tarafndan yrtlecei, enstit anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun onay ile kesinleir. Lisansst dzeydeki dersler, retim yelerince verilir.

(2) Zorunlu hallerde, enstit anabilim dal bakannn gerekeli nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile alannda kendini kantlam doktora programlarndaki retim grevlilerine ve Devlet sanats olan retim elemanlarna da lisansst dzeyde dersler verdirilebilir.

Derslerin kredi-saat deerleri

MADDE 20 (1) Bir dersin kredi saat deeri; bir yaryl sren o derse ait haftalk teorik ders saatinin tamamyla haftalk uygulama, laboratuvar, atlye ve benzeri saatlerin yarsnn toplamna eittir. Ancak bir dersin kredi/saat deeri iki kredi saatten az, drt kredi saatten ok olmaz. Zorunluluk halinde bu snrlar Senato kararyla deitirilebilir.

(2) Lisansst derslerinin kredi/saat deerleri, lisansst derslerin kredi ve AKTS deerleri ile hangi lisansst derslerin kredisiz olaca, enstit kurulu karar ve Senato onay ile belirlenir.

Ders snavlar ve deerlendirme

MADDE 21 (1) Bir yaryl iinde en az iki kez baar lm yaplr. lgili retim yesinin takdirine gre bunlardan biri snav eklinde dieri; snav, dev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama almas biiminde yaplr. Yaryl ii almalar ve takvimi, yaryl banda blm bakanlnca faklte veya yksekokul kuruluna sunulur ve renciye duyurulur. Bir snfn dersleri iin bir gnde ikiden fazla snav yaplmayacak ekilde program hazrlanr.

(2) renciler, yaryl ii snav ve almalarndan baka yaryl sonu snavna tabi tutulur. Yaryl sonu snavlar ve/veya deerlendirmeleri, anabilim dallarnca belirlenen ve enstit mdrlnce ilan edilen yer ve zamanda yaplr. Mazeretleri nedeniyle ara snavlara ve final snavlarna giremeyen rencilere, mazeretleri ilgili enstit ynetim kurulu kararyla kabul edilmesi artyla giremedikleri snavlarn yerine zr snav hakk verilebilir.

(3) Yaryl sonu snavna girebilmek iin;

a) Teorik derslerin en az % 70'ine katlmak,

b) Uygulama veya varsa laboratuvarlarn en az % 80'ine katlmak,

c) Uygulama veya laboratuvarda baarl olmak gerekir.

(4) Yaryl sonu snavna girmi bir renciye verilecek yaryl ders notu, yaryl snav sonular ile yaryl ii almalar gz nnde tutularak retim yesi tarafndan takdir olunur. Yaryl sonu snavn gerektirmeyen proje, stdyo ve benzeri dersler; retim yesinin, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn grleri de alnarak enstit kurulunun karar ile belirlenir ve renci leri Mdrlne bildirilir. Bu durumda yaryl ders notu, rencinin yaryl ii almalar ve/veya deerlendirmeleri gz nnde tutularak verilir.

(5) Yaryl ii deerlendirmelerin baar notuna katks % 40dan az, % 60dan fazla olamaz. Dersi veren retim yesi verdii dersin yl ii deerlendirmesinin ne ekilde olacan ve baar notuna katksn yaryl banda anabilim dal bakanlna bildirir ve ayrca rencilere duyurur. Son deerlendirme; o dersi alan tm rencilerin genel baar dzeyi de gz nne alnarak, dersi veren retim elemanlarnca, bu Ynetmeliin 22 nci maddesinde belirtilen harf notlarndan birisi ile belirlenir.

Ders baar notlar

MADDE 22 (1) rencilere aldklar her ders iin, aadaki harf notlarndan biri retim eleman tarafndan dnem sonu ders baar notu olarak takdir olunur.

a) Harf notlarnn katsaylar ve 100 puan zerinden karlklar aada gsterilmitir:

Harfli Baar Notu Katsay 100lk Not

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 75-79

CC 2.00 70-74

FF 0.00 0-69

b) Ortalamalara katlmayan notlara karlk gelen ancak rencilerin not izelgelerinde ve dosyalarnda durumlarn gsteren aadaki ksaltmalar ya da aklamalar da kullanlabilir:

1) (E) Eksik notu; hastalk veya geerli baka bir nedenle dnem iinde baarl olduu halde ders iin gerekli koullar tamamlayamayan rencilere verilir. renci, herhangi bir dersten (E) notu ald takdirde, notlarn renci leri Mdrlne teslim tarihinden itibaren onbe gn iinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Aksi halde (E) notu kendiliinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalk ve benzeri hallerde, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onayyla (E) notunun sresi bir sonraki kayt dneminin balangcna kadar uzatlabilir.

2) (B) Baarl notu; kredisiz derslerde, tez almalarnda ve dnem projesinde baarl rencilere verilir.

3) (K) Kalr notu; kredisiz derslerde, tez almalarnda ve dnem projesinde baarsz olan rencilere verilir.

4) (S) Sren alma notu; yaryl sonunda tamamlanamayarak uzatma sresi alan proje, tez ve benzeri almalara verilir. Uzatma sresi sonunda (S) notu, harfli baar notuna dntrlr.

5) (T) Transfer notu; yatay gei yoluyla kabul edilen rencilere, daha nce baarm olduklar ve edeerlii anabilim dal bakanlnn nerisi zerine ilgili enstit tarafndan kabul edilmi dersler iin verilir. (T) notu ortalama hesaplarna dhil edilmez.

6) (GR) Girmedi notu; rencinin girmedii snavlara verilir. Snavlarda (GR) notu alan renci mazeret snavlarna girerse, (GR) notu saysal nota dntrlr. Mazeret snavlarna girmezse (GR) notu sfra dntrlr.

7) (M) Muaf notu; Senatoca belirlenen derslerden ilgili anabilim dalnca uygulanan muafiyet snav sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan rencilere verilir. (M) notu ortalamaya katlmaz, ancak not belgelerinde gsterilir.

8) () ekilmi notu; normal ders ekleme ve ders brakma sresi bittikten sonra rencinin yaryl bandan itibaren ilk yedi hafta iinde, danmannn nerisi ve enstit ynetim kurulunun izni ile ekilmesine izin verilen bir ders iin kullanlr.

9) (D) Devamsz notu; derse devam ykmllklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarna ilikin koullar yerine getirmedii iin baarsz olan rencilere retim elemannca verilir. (D) notu, not ortalamas hesabnda (FF) notu ilemi grr.

(2) Arlkl genel not ortalamas, her dersten alnan baar notunun saysal deerinin o dersin kredisi ile arpmndan elde edilen deerlerin toplamnn bu derslerin kredilerinin toplamna blnmesi ile bulunan deerdir. Sonu; virglden sonra iki hane zerinden yuvarlatlarak verilir.

(3) Herhangi bir yaryln arlkl not ortalamas; o yarylda rencinin ald her dersin kredisi ile o dersten alnan yaryl ders notu katsays arpmlar toplam kredi toplamna blnerek bulunur. Elde edilen ortalama, virglden sonra iki haneli olarak gsterilir.

(4) Dersleri baar ile tamamlam saylmak iin arlkl genel not ortalamasnn 4.0 zerinden yksek lisansta en az 2.0, doktorada en az 3.0 olmas gerekir. Arlkl genel not ortalamalar bu deerlerin altnda olan renciler, renim sresi iinde olmak kouluyla, baar notu en dk olandan balayarak yeteri kadar dersi tekrarlar veya ayn nitelikteki baka dersleri alrlar. Bu dersler iin en son alnan notlar geerlidir.

(5) Yksek lisans programnda bulunan bir rencinin, bir dersten baarl saylabilmesi iin, o dersten yaryl baar notu olarak (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarndan birini alm olmas gerekir. Ancak, doktora programlarnda okuyan bir rencinin, bir dersten baarl saylabilmesi iin o dersten en az (BB) notu almas gerekir.

(6) Yaryl sonu ders notlar, renci leri Mdrlne verildii anda kesinleir ve ilan edilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 23 (1) renci leri Mdrl tarafndan aklanan yaryl sonu ders notlarna ilikin herhangi bir maddi hatann yaplm olmas halinde, dzeltme istemi, retim elemannn veya rencinin bavurusu zerine, ilgili enstit anabilim dal bakanl tarafndan karara balanr. Yaryl sonu snavlarndan sonra verilen notlarla ilgili maddi hatalarn en ge ertesi yaryl ders kaytlarndan nce dzeltilmi olmas gerekir.

Baarszlk nedeniyle ders tekrarlama

MADDE 24 (1) Zorunlu bir dersten (FF) notu alan renci, bu dersi ilk aldnda tekrar almak zorundadr. Ancak (FF) alnan dersin ilgili dnemde almamas halinde, enstit ynetim kurulu, rencinin danmannn ya da program koordinatrnn olumlu grn alarak, zorunlu dersin kredi saatini karlayan baka bir veya birka dersi almasna izin verebilir.

(2) Seimlik bir dersten (FF) notu alan renci, bu dersi ilk aldnda tekrarlar veya bu dersin yerine baka bir dersi alabilir.

(3) Tekrar edilen veya yeni dersten alnan ders baar notu, (FF) notunun yerine geer, ancak (FF) notu akademik kaytlarda ve not dkmnde renci mezun olana kadar gsterilir.

(4) (K) notu alnan ders ilk ald dnemde tekrar alnr.

Not ortalamalar

MADDE 25 (1) rencilerin baar durumu, her yaryl sonunda not ortalamalar renci leri Mdrl tarafndan hesaplanarak belirlenir.

(2) Herhangi bir yaryln arlkl not ortalamas; o yarylda rencinin ald her dersin kredisi ile o dersten alnan yaryl ders notu katsays arpmlar toplam kredi toplamna blnerek bulunur. Elde edilen ortalama, virglden sonra iki haneli olarak gsterilir.

(3) Arlkl genel not ortalamas, rencinin lisansst programa kabul ediliinden itibaren alm olduu ve bu lisansst programda geerli olan derslerin tm gz nnde bulundurularak hesaplanr. Gerek yaryl, gerekse genel not ortalamasnda (AA)dan (FF)ye kadar verilen notlar esas alnr. Genel not ortalamasna, tekrar edilen derslerden alnan en son not katlr.

Ders yknn tamamlanmas

MADDE 26 (1) Lisansst programa kaytl rencilerin ders yklerini tamamlam saylabilmesi iin, ilgili lisansst programnda belirlenen zorunlu ve semeli derslere kayt yaptrm ve bu dersleri baarm olmas gerekir.

Lisansst programlarn kapsam

MADDE 27 (1) niversitede lisansst programlar; tezli ve tezsiz yksek lisans ve doktora programlarndan oluur. Bunlardan, yksek lisans programlar da, tezli ve tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Tezsiz yksek lisans programlarnn hangi enstit anabilim dallarnda alaca, enstit anabilim dal bakanlnn nerisi, enstit kurulunun teklifi, Senatonun karar ve YKn onay ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda gei; rencinin bavurusu zerine, enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile yaplr.

DRDNC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 28 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel/sanatsal aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma ve uygulama yeteneini kazanmasn salamaktr. Bu program toplam 21 krediden az olmamak kouluyla; en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi ve tez almasndan oluur. Ders says ve kredi toplam, ilgili enstit kurulu karar ile %50 orannda arttrlabilir. Seminer dersi ve tez almas kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, en ge nc yaryln bandan itibaren her yaryl tez almasna kayt yaptrmak zorundadr.

(2) rencilerin alaca derslerden toplam 6 krediyi amayan en ok ikisi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir. Ayrca, danmann uygun grmesi halinde, enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile en ok 9 kredilik ders, dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan dersler arasndan seilebilir.

Sre

MADDE 29 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi drt yaryldr. Ancak, en erken nc yaryln iinde mezuniyet iin tm koullar yerine getiren renciler tez snavna alnabilir. Baarl olmalar durumunda kendilerine yksek lisans diplomas verilir.

(2) renci; daha nce herhangi bir yksek lisans programnda alm ve baarm olduu derslerinin, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun kararyla saylmas sonucu, mezuniyet iin gerekli artlar belirtilen srelerden nce salamas halinde daha erken mezun olabilir.

(3) Drt yaryl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini baaryla tamamlayamayan rencinin enstit ile iliii kesilir.

(4) Kredili derslerini ve seminer dersini baaryla bitiren, ancak tez almasn drdnc yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin en fazla iki yaryl ek sre verilebilir.

(5) Yksek lisans rencileri; her yaryl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayt yenilemek zorundadr. Enstit ynetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya tez aamasnda her yaryl kaydn yenilemeyenlerin veya ilgili mevzuatla belirlenen sre iinde renimlerini bitiremeyenlerin enstit ile iliikleri kesilir.

Tez danman atanmas

MADDE 30 (1) Tezli yksek lisans programnda renci; birinci yaryln sonundan itibaren en ge ikinci yaryln sonuna kadar, almak istedii danman adaynn ana bilim dallarn, tercih srasna gre yazp ilgili enstit anabilim dal bakanlna bildirir. Enstit anabilim dal bakanl bu retim yelerinden en az ikisini enstit ynetim kuruluna nerir ve enstit ynetim kurulu karar ile rencinin danman belirlenir. Yine en ge ikinci yaryln sonuna kadar, tez konusu ve tez neri raporu; renci tarafndan, tez danman denetiminde hazrlanarak enstit anabilim dal araclyla enstit mdrlne iletilir. Tez neri raporu zerinde daha sonra yaplmas istenilen deiiklikler iin enstit ynetim kurulunun onay alnr. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ve/veya tez danmannn hakl ve geerli bir nedenle danmanl srdremeyecei hallerde, enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile ikinci tez danman atanabilir. Tez danman atanncaya kadar bu grev enstit anabilim dal bakan tarafndan yrtlr.

(2) Tez danman, programda grevli retim yelerinden seilir. Zorunlu durumlarda danman, enstit anabilim dal bakanlnn gerekeli nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile belirlenen doktoral olan retim grevlileri ve dier niversitelerde grevli retim yeleri arasndan da seilebilir. Gerekli hallerde rencinin veya tez danmannn talebi, anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun kararyla tez danman deiiklii yaplabilir.

Seminer dersi

MADDE 31 (1) Tezli yksek lisans programnda yer alan seminer dersi, anabilim dal bakanl tarafndan her yaryl banda alr. kinci yaryl sonuna kadar tez danmann ve konusunu belirleyerek enstitye bildiren renci, en ge nc yaryl banda seminer dersine kayt yaptrmak ve ayn dnem ierisinde tez konusuyla ilgili semineri vermek zorundadr.

(2) renci seminer dersine ilikin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta nce enstitye verir. Seminer sunumu enstit tarafndan ilan edilir. Seminer sunumu program koordinatr, tez danman, ilgili programdan bir retim yesi ve dinleyicilerin katlmyla yaplr.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatr, tez danman ve ilgili programdan seminer sunumuna katlan retim elemannca imzalanan seminer tutana ayn gn enstitye verilir. Tutanakta sonu baarl ise (S), baarsz ise (U) notu verilir. Baarsz olan renci seminer dersini bir sonraki dnem tekrar alr.

(4) Seminer dersinden drdnc yaryl sonuna kadar baarl olamayan rencinin enstit ile iliii kesilir.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 32 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci, elde ettii sonular, enstit kurulu tarafndan nerilip Senato tarafndan onaylanan tez yazm esaslarna uygun biimde yazar ve tezini jri nnde szl olarak savunur.

(2) Yksek lisans tez jrisi, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile atanr. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri niversite iindeki baka bir enstit anabilim dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere veya be retim yesinden oluur. Jrinin retim yesinden olumas durumunda, ikinci tez danman jri yesi olamaz.

(3) Jri yeleri sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. lan edilen gnde yaplamayan jri toplants iin durum bir tutanakla belirlenerek enstit mdrlne bildirilir ve en ge on be gn iinde ikinci bir toplant gn belirlenir. Tez snavnn tarihi ve saati jri bakan tarafndan ilgili enstitye en ge bir hafta nceden bildirilir. Enstit tez snavyla ilgili bilgileri ilan eder. Tez snav tm dinleyicilere ak olan tez almasnn savunulmas ve bunu izleyen soru ve cevap blmnden oluur.

(4) Tez savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak tez savunmas hakknda kabul, ret veya dzeltme eklinde karar verir. Bu karar, ilgili enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen rencinin ilgili enstit ile iliii kesilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen rencinin ilgili enstit ile iliii kesilir.

(5) renci, baaryla savunduu ve tez yazm klavuzuna uygun olarak yazp ciltlettii tezini, alt kopya halinde jri yelerine onaylatarak snava girdii tarihten itibaren en ge bir ay iinde ilgili enstitye teslim eder ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine, yksek lisans diplomas verilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 33 (1) Tezli lisansst programnn btn gereklerini baaryla tamamlayan bir rencinin mezuniyeti iin aada belirtilen bilgi ve belgelerin enstitye eksiksiz teslim edilmi olmas gerekir:

a) Tezin veya proje almas raporunun oaltlm ve ciltlenmi alt kopyas,

b) Yksekretim Kurulunca istenen, tez raporu iin doldurulmu tez veri giri formu ile zet bilgiyi ieren bilgisayar disketi,

c) Enstit tarafndan istenen tez veya proje alma raporunun Trke ve yabanc dilde yazlm zetlerini ieren bilgisayar disketi,

) Dnem projesi savunma snav tutanaklar ve snava ilikin rapor.

(2) lgili btn belge ve bilgiler enstitye ulatktan sonra rencinin dosyas enstit ynetim kurulunca incelenir. Mezuniyet iin btn koullar eksiksiz yerine getiren rencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen renciye, kaytl bulunduu anabilim dalnn onaylanm ad ve zelliine gre tezli yksek lisans diplomas verilir.

(3) Diplomada; rencinin renim grd anabilim dal programnn onaylanm ad ve verilen unvan belirtilir. Diplomada, enstit mdr ve Rektrn imzas bulunur.

BENC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 34 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasl kullanacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program; toplam 30 krediden az olmamak kouluyla en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluur. Ders says ve kredi toplam ilgili enstit kurulu karar ile %50 orannda arttrlabilir. Dnem projesi dersi kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda bu derse kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. rencinin alaca derslerin en fazla 9 krediyi gememek kouluyla en ok tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla lisans derslerinden seilebilir.

(2) renci derslerini ve dnem projesini tamamlamasndan sonra, enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile belirlenen veya be kiilik jri tarafndan yeterlik snavna alnr. Bu snavda, renciye ald dersler ve dnem projesi ile ilgili sorular sorulur. Szl olan bu snav sonucunda jri, baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Snav sonucu enstit anabilim dal bakanl tarafndan, yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye bir tutanakla bildirilir. Yeterlik snavnda baarsz olan renci en ge ay sonra tekrar snava alnr. Bu snavda baarsz olan rencinin ilgili enstit ile iliii kesilir. Uzaktan eitime dayal tezsiz yksek lisans programlarnn yeterlik snav Senatonun karar ile internet zerinden web tabanl konferans olarak canl ekilde yaplabilir.

Danman atanmas

MADDE 35 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, program ana bilim dal bakanl, her renci iin ders seiminde ve proje dersinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini veya Senatoca belirlenen niteliklere sahip bir retim grevlisini birinci yaryl sonuna kadar belirler ve danman olarak atar. Danman anabilim dalndaki retim yeleri arasndan seilir. Zorunlu durumlarda, enstit anabilim dal bakanlnn gerekeli nerisi, enstit ynetim kurulu onay ile belirlenen doktoral olan retim grevlileri ve dier niversitelerde grevli retim yeleri arasndan da danman atanabilir. Danman atamas, enstit anabilim dal bakanl nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir.

Sre

MADDE 36 (1) Tezsiz yksek lisans programn normal tamamlama sresi drt yaryldr. Ancak almakla ykml olduklar kredileri baar ile tamamlam ve yksek lisans proje almas baarl bulunmu olan renciler daha az sre iinde mezun olabilirler. Yksek lisans eitimi kredili dersleri, birbirini izleyen iki yaryl iinde tamamlanr. Bu sre iinde bu dersleri baar ile tamamlayamayan rencilere, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn gerekeli nerisi zerine enstit ynetim kurulunca iki yaryl ek sre verilebilir.

(2) Drt yaryl sonunda kredili derslerini baaryla tamamlayamayan rencinin ilgili enstit ile iliii kesilir.

(3) Kredili derslerini baaryla bitiren, ancak dnem projesini bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen drt yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin yeterlik snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn gerekeli nerisi zerine, enstit ynetim kurulunun onay ile dnem projesini savunmas iin en fazla iki yaryl ek sre verilebilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 37 (1) Bu Ynetmeliin 32 nci maddesine gre lisansst programnn btn gereklerini yerine getiren ve enstit ynetim kurulunca mezuniyetine karar verilen renciye tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

ALTINCI BLM

Doktora Program

Ama ve kapsam

MADDE 38 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almalar sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora program, yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de; en az 42 kredilik ondrt adet ders, yeterlik snav tez nerisi ve tez almasndan oluur. Tez almas kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

(3) Lisansst dersler, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(4) Doktora rencileri danmann nerisiyle lisans dersleri alabilir. Lisans dersleri ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(5) Doktora programlar, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnn Yurtdndaki Kapsama Dahil Yksekretim Kurumlaryla Ortak Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnn Yurtiindeki Yksekretim Kurumlaryla Ortak Lisansst Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yurt ii ve yurt dndaki dier yksekretim kurumlaryla ortaklaa dzenlenen programlar eklinde de yrtlebilir.

renci kabul

MADDE 39 (1) niversitede doktora program almas iin YKten onay alndktan sonra; hangi programa, ne kadar renci alnaca, enstitlerin ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi, enstit ynetim kurulu karar ve Senatonun onay ile kesinleir. Kabul edilen renci kontenjanlar, bavuru iin gerekli belgeler, bavuru ve snav tarihleri ve varsa dier koullar Rektrlk tarafndan ilan edilir.

(2) Doktora programna bavurabilmek iin; adaylarn bir lisans veya yksek lisans diplomasna sahip olmalar ve son iki yl iinde ALESden, bavurduu programn puan trnde; yksek lisans diplomasna sahip olanlarn 55, lisans diplomasyla bavuranlarn 70 standart puan alm olmalar gerekir. ALES puan tr enstit ynetim kurulunca belirlenir. Uluslararas geerlilii olan Graduate Record Examination (GRE) snavnn szel (verbal) ve saysal (quantitative) blmlerinden toplam puan en az 1000, analitik yazma (analytical writing) blmnden alnan toplam puan ise en az 3,5 olan adaylar ile Graduate Management Admission Test (GMAT) snavndan en az 550 puan alan adaylarn puanlar ALES snav yerine geerli saylabilir. Sz konusu puanlarn ALES karl, enstitlerin ortak nerisi ve niversite Ynetim Kurulunun kararyla belirlenir.

(3) Adaylarn baar dzeyleri; programn trne gre uygun ALES puannn %50'si, lisans ve/veya yksek lisans eitimlerinin not belgeleri ve referans mektuplar, ilgili enstit anabilim dal bakanl tarafndan her yaryl banda belirlenen oranlara gre deerlendirilerek doktora program giri notu hesaplanr. Baarl bulunan adaylar baar sralamasna gre doktora programna kabul edilirler.

(4) Doktora programlarna; hangi lisans ve/veya yksek lisans programlarndan mezun olanlarn bavurabilecei, niversiteleraras Kurul karar ile belirlenir. Bu programlara ayrca, Senatoca belirlenen lisans ve/veya yksek lisans programlarndan mezun olan renciler de kabul edilebilir.

(5) niversitede yksek lisans yapmakta olan renciler; ALESten alannda en az 70 puan alanlar, dier koullar tamalar ve yazl bavurmalar halinde doktora programlarna kabul edilerek intibaklar yaplr.

Sre

MADDE 40 (1) Doktora programn tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin sekiz yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin on yaryldr. Doktora programna yksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az iki yaryl tez sresi olmak zere, bir doktora programn be yarylda; lisans derecesi ile kabul edilenler iin en az iki yaryl tez sresi olmak zere, doktora programn yedi yarylda tamamlayabilirler. Bu sreler iinde kredili derslerini baar ile tamamlayamayanlar veya genel not ortalamas 4.0 zerinden 3.0dan az olan rencinin enstit ile iliii kesilir.

(2) Doktora program iin gerekli kredili dersleri baar ile tamamlamann azami sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldr. Bu sre iinde kredili derslerini baar ile tamamlayamayanlar veya genel not ortalamas 4.0 zerinden 3.0dan az olan rencilerin ilgili enstit ile iliii kesilir.

(3) Kredili dersleri baar ile bitiren, yeterlik snavnda baarl olan ve tez nerisi kabul edilen; ancak tez almasn bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen srelerde tamamlayamad iin, tez snavlarna giremeyen bir renciye; program anabilim dal bakannn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile ve jri nnde tezini savunmas iin en ok drt yaryl ek sre verilir.

(4) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, tezi iin ders kayd yaparak bir sonraki yarylda tekrar snava girer. Bu snavda da baarsz olan rencinin doktora program ile iliii kesilir.

Tez danman atanmas

MADDE 41 (1) Doktora program enstit anabilim dalndaki her retim yesi, her eitim-retim ylnn balamasndan en fazla bir ay nce; doktora tezi yaptrabilecei konular ve bu konular ile ilgili son be ylda yapt yaynlarn, bildirilerin, yrtt veya katld projelerin ve varsa dier akademik almalarnn listesini program anabilim dal bakanlna yazl olarak verir. Bu bilgiler ilgili enstit mdrlne gnderilir ve enstit mdrl tarafndan ilan edilir. Doktora rencisi, almak istedii doktora tez konusu ve tez danmann belirten bir dileke ile program anabilim dal bakanlna bavurur. Bu bavurular program anabilim dal bakanlnca deerlendirilerek, doktora programndaki her renci iin bir retim yesini en ge nc yaryln bana kadar belirler ve enstit mdrlne nerir. Tez danmannn belirlenmesi ve atanmas enstit ynetim kurulunun onay ile kesinleir.

(2) Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda, birinci tez danmannn ve/veya program anabilim dal bakanlnn nerisi ile ikinci tez danman, enstit ynetim kurulu tarafndan atanr. kinci tez danman en az doktora derecesine sahip olmak koulu ile niversite dndan da olabilir.

(3) Tez danman deiiklii, rencinin yazl mracaat ve tez danman retim yesinin ve program anabilim dal bakanlnn nerisi, enstit ynetim kurulu onay ile gerekleir.

Yeterlik snav

MADDE 42 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin bulunduu doktora programdaki temel konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadnn snanmasdr.

(2) Doktora yeterlik snavlar; Senato tarafndan belirlenen tarihlerde olmak zere ylda iki kez yaplr. Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge beinci yaryln, lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr. renci, yeterlik snavna girebilmek iin, yeterlik snavna girmek istediini belirten bir dilekeyi, yeterlik snav dnemlerinden nce ilan edilen takvime gre enstit mdrlne verir. lan edilen tarihte yeterlik snavna girmeyen renci baarsz saylr.

(3) Yeterlik snavlar, program anabilim dal bakanl tarafndan nerilen ve enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan tam zamanl olarak grev yapan be retim yesinden oluan doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite; farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amac ile snav jrileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Yazl snav sresi en az 90, en ok 120 dakika, szl snav sresi en az 60, en ok 90 dakikadr. Doktora yeterlik komitesi, snav jri nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr. Bu snavda da baarsz olan rencinin doktora program ile iliii kesilir. kinci snavda da baarsz olan veya ikinci snav hakkn kullanmayan rencinin doktora program ile iliii kesilir.

(6) Doktora programna lisans derecesi ile kabul edilen ve en az yedi dersini baar ile tamamlam bir renci yksek lisans programna kabul edilebilir. Yksek lisans programna geme koullar Senato tarafndan belirlenir.

(7) Yabanc uyruklular, kendi anadili dndaki dier yabanc dillerden veya Trkeden snava girer. Yabanc uyruklu rencilerin yabanc dil snavlar niversiteleraras Kurul tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

(8) Belirtilen yabanc dil snavlarnda baarsz olan doktora rencileri, Senatoca belirtilen esaslara gre yabanc dil hazrlk programna renci olarak kayt yaptrabilir. ngilizce hazrlk eitimi sresi en ok bir eitim-retim yl olup bu sre sonunda belirtilen yabanc dil snavlarnda da baarsz olan rencilerin enstit ile iliii kesilir. Yabanc dil hazrlk programnda geen sre doktora program retim sresine dhil edilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin, ilgili program anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile bir ay iinde tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili enstit anabilim dal iinden ve dndan birer ye yer alr. kinci tez danmannn olmas durumunda, ikinci tez danman dilerse toplantya katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili program anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 44 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci; en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde bir saat ierisinde szl olarak savunur. Savunma talebi, rencinin yazl bavurusu, danmann onay ile ilgili enstit mdrlne bildirilir ve szl savunma tarihi enstit mdrlnce ilan edilir.

(2) renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az onbe gn nce tez izleme komitesi yelerine datr. Tez nerisi savunmasnn tamamlanmasndan sonra, tez izleme komitesi, tez nerisi hakknda kabul veya ret kararn salt ounlukla verir ve bir tutanak dzenler. Bu tutanak program anabilim dal bakanl tarafndan gn iinde enstitye bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi, program anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci ay iinde, danman ve tez konusu deitiren bir renci ise alt ay iinde tez nerisi savunmasna alnr. Tez nerisi bu savunmada da reddedilen rencinin enstit ile iliii kesilir.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine tez almasnn gelimesi ile ilgili yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonra yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir ve bir tutanakla program anabilim dal bakanl aracl ile enstit mdrlne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafndan st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz bulunan rencinin enstit ile iliii kesilir.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 45 (1) Doktora programndaki bir renci, elde ettii sonular Senatonun belirledii tez yazm klavuzundaki esaslara uygun olarak hazrlamak, danmannn sunu yazs ile birlikte enstitye teslim etmek ve jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Doktora tez jrisi, ilgili program anabilim dal bakanlnn nerisi ile enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir ve atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be retim yesinden oluur. ki danman olan tezlerde iki danman da jride yer alr. Enstit ynetim kurulu ayrca, birisi niversite iinden ve dieri niversite dndaki baka bir yksekretim kurumunun retim yelerinden olmak zere iki yedek ye seer. Kesin zorunluluklar nedeniyle jriye katlamayacak yeler, katlamama sebeplerini gerekeli olarak en ge on gn iinde enstit mdrlne yazl olarak bildirir.

(3) Enstit tarafndan tezin on be gn sre ile incelemeye ak tutulduu, Rektrle, fakltelere ve dier enstitlere ilan edilmek zere duyurulur. Tezin incelemeye ak tutulduu sre ierisinde tezle ilgili gelen yazl grler varsa, enstit mdrlnce jri yelerine ayr ayr yazl olarak bildirilir. Jri yeleri adayn sunduu doktora tezini, bilimsel ve biimsel ynden inceleyerek tez hakknda ayrntl kiisel rapor hazrlar. Jri yeleri hazrladklar bu raporlar, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge yirmi gn iinde ve rencinin tez snavna alnmasndan nce enstit mdrlne verir. Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Doktora tez snavnn tarihi ve yeri ilgili enstit mdrlnce belirlenir, jri yelerine ve rencilere yazl olarak bildirilir. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Tez snav herkese ak olup, renciye yaln