25 Ocak 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28184

YNETMELK

Aksaray niversitesinden:

AKSARAY NVERSTES NLSANS, LSANS ETM - RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac ve kapsam; Aksaray niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarda rencilerin program/ders kayt ilemlerinde, retimin dzenlenmesinde, ders geme ve snavlarda uygulanacak esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) niversite: Aksaray niversitesini,

b) Senato: niversite Senatosunu,

c) Rektr veya Rektrlk: niversite Rektrn veya Rektrln,

) Birim: niversitenin herhangi bir fakltesini, yksekokulunu veya meslek yksekokulunu,

d) Blm Program Anabilim dal: Aksaray niversitesinin herhangi bir faklte/yksekokul/meslek yksekokul kapsamndaki bir blm, program veya anabilim daln,

e) lgili Kurul: Fakltelerde faklte kurulunu, yksekokullarda yksekokul kurulunu, meslek yksekokullarnda meslek yksekokul kurulunu,

f) lgili Ynetim Kurulu: Fakltelerde faklte ynetim kurulunu, yksekokullarda yksekokul ynetim kurulunu, meslek yksekokullarnda meslek yksekokul ynetim kurulunu,

g) AKTS veya ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

) Ortak zorunlu dersler: Trk Dili, Atatrk ilkeleri ve inklap tarihi, yabanc dil hazrlk snf olmayan programlardaki yabanc dil dersleri ile Senatonun tm renciler iin alnmasn zorunlu klaca dersleri,

h) Eitim-retim plan: Bir blm, program veya anabilim dalnda okutulan zorunlu ve semeli derslerin tmn, mezun olunmas iin rencinin yerine getirmesi zorunlu olan dier faaliyetleri ieren haftalk plan,

) Akademik Takvim: niversitede bir eitim-retim ylnda yrtlecek faaliyetlerin planland ve tarihlerinin belirlenerek ilan edildii plan,

i) Transkript: rencinin ald dersleri, bu derslerin kredi miktarlarn, her bir dersten ald notlar ile yaryl sonu ve arlkl genel not ortalamasn gsteren belgeyi

ifade eder.

KNC BLM

Eitim retimle lgili Esaslar

renci katk pay

MADDE 4 (1) renci katk pay ve renim cretleri, ilgili yaryl balarnda denir. Akademik takvimde belirtilen sreler iinde katk pay veya renim cretini demeyenler ve mazeretleri ilgili ynetim kurullarnca kabul edilmeyenler niversite Ynetim Kurulunun belirledii oranda cezay demek suretiyle Rektrln belirleyecei sreler iinde kayt yaptrabilirler. Buna ramen katk pay veya renim cretini demeyenler o yaryl iin kayt yaptramazlar.

(2) renci katk pay/renim cretini demeyen renci, rencilik haklarndan yararlanamaz. Bu rencinin, salk hizmetleri ve harcamalar niversite tarafndan karlanmaz, renci belgesi veya niversiteden talep edecei herhangi bir belge verilmez, askerlikle ilgili ilemlerde askerlik ubesine bilgi verilir.

(3) Btn derslerinden baarl olduu halde zorunlu stajn tamamlamad iin mezun olamayan renci, her yaryl banda katk payn demek zorundadr.

niversiteye ilk kayt

MADDE 5 (1) niversiteye renci olma hakkn kazanan adaydan, SYM tarafndan belirlenen ve niversite tarafndan istenen belgelerin asl veya onayl rnei, kayt srasnda istenir. Adli sicil belgesi ve askerlikle iliiinin bulunup bulunmadna dair belge istenmez, bunlarn yerine, renci adaynn beyan esas alnr ve kayd yaplr. Sresi iinde kesin kaydn yaptrmayan aday, renci olma hakkn kaybeder.

renci danmanl

MADDE 6 (1) Her renciye ilgili blm bakanl tarafndan bir danman retim eleman grevlendirilir. Danman renciyi izler, eitim-retim almalar ve niversite yaam ile ilgili sorunlarn zmnde renciye yardmc olur. rencinin zerinden ders ekletme sildirme ilemleri akademik takvimde belirlenen srelerde danman onay ile yaplr.

(2) Danman, danmanln yrtt rencilerin ilemlerini zamannda yapmak zorundadr. lgili birim yneticileri danmanlk grevinin dzgn bir ekilde yerine getirilmesi iin gerekli tedbirleri zamannda alr.

retim dili

MADDE 7 (1) Bilim alan bir yabanc dil olan eitim-retim programlar dnda, eitim-retim dili Trkedir. Ancak ilgili kurullarn nerisi, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulunun onay ile baz programlarda tamamen veya ksmen yabanc dilde eitim-retim yaplabilir.

Yabanc dil hazrlk program

MADDE 8 (1) Yabanc dil hazrlk snf bulunan eitim-retim program rencileri niversiteye kayt yaptrdktan sonra yabanc dil yeterlik-dzey belirleme snavna girerler.

(2) Yeterlik-dzey belirleme snavn baaranlar ya da ilgili mevzuatta belirtilen artlar salayarak yeterli grlenler kaytl olduklar eitim-retim programna balar. Yeterlik dzeyi belirleme snavnda baarl olamayanlar ile bu snava girmeyenler yabanc dil hazrlk programna devam eder. Bu renciler hakknda ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Eitim-retim trleri

MADDE 9 (1) niversiteye bal birimlerde esas itibariyle rgn retim yaplr. Ancak ilgili kurullarn gerekeli nerileri, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulunun onay ile ikinci retim, uzaktan, yaygn, ak retim ve dardan retim de yaplabilir.

Eitim-retim dnemleri

MADDE 10 (1) Eitim-retim yaryl esasna gre dzenlenir. Ancak, ilgili kurullarn nerisi zerine, eitim-retim planlarnda belirtilmek suretiyle, Senato, bir blmn eitim-retim programnn yl esasna gre dzenlenmesine veya bir dersin yl boyu /iki yaryl okutulmasna karar verebilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen bir eitim-retim yl, gz ve bahar olmak zere iki yaryldan oluur. Bir yaryl, ders dneminin balangc ile yaryl sonunda yaplan final snavlarnn balamas arasndaki tarih araldr. Bir yaryl en az 14 haftadr. Senato gerek grdnde bu sreyi uzatabilir. Resmi ve bayram tatillerinde yaplamayan derslerin telafileri, akademik takvimde belirtilmi ise ilgili tarihlerde yaplr.

(3) Senato, gz ve bahar yaryllarna ek olarak yaz okulu almasna karar verebilir. Senato, yaz okulu amaya karar verdiinde bu Ynetmeliin 18 inci maddesinin nc fkrasnn () bendinde tanmlanan btnleme snavlarn geriye dnk bir hak tekil etmeden tmden kaldrma yetkisine sahiptir. Yaz okulunun almas ve yrtlmesi ile ilgili esaslar ynerge ile dzenlenir.

Eitim-retim sresi

MADDE 11 (1) renci, bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn nlisans programlarn azami drt yl, lisans programlarn azami yedi yl, lisans ve yksek lisans derecesini birlikte veren programlarn azami dokuz ylda tamamlamak zorundadr.

(2) niversiteden uzaklatrma cezas alan rencilerin bu sreleri, birinci fkrada belirtilen renim srelerinden saylr.

Eitim-retim planlar

MADDE 12 (1) Eitim-retim planlar, ilgili blm/anabilim/anasanat dal kurulunun nerisi zerine faklte, yksekokul veya meslek yksekokul kurullarnn uygun gr ve Senatonun onay ile kesinleir. Eitim-retim planlarnda yaplacak deiiklikler, her yl en ge Mays ay sonuna kadar Senatoya sunulmak zorundadr.

(2) Eitim-retim planlar, ortak zorunlu dersler dnda, toplamda, be yllk lisans programlar iin en az 160, drt yllk lisans programlar iin en az 128, iki yllk n lisans programlar iin en az 64 kredilik dersleri kapsar.

(3) Eitim-retim planlar haftalk program halinde hazrlanr ve toplam kredisi, ortak zorunlu dersler hari olmak zere en az 15 ve en ok 22 kredi olacak ekilde dersler dzenlenir. Bu snrlamalar zorunlu durumlarda ancak Senato karar ile deiebilir.

(4) Eitim-retim planlar, teorik dersler ve/veya seminer, staj, atlye, laboratuvar, klinik alma, saha uygulamas, okul uygulamalar ve benzeri adlardaki dier faaliyetleri ierir. Uygulama yaplacak dersler ile hangi uygulamalarn ders saylaca ilgili kurullarn nerileri zerine, Senato tarafndan karara balanr.

(5) Staj zorunluluu olan programlarda stajlar, ilgili blm/program/anabilim dalnca kabul edilen kamu veya zel kurulularda yaplabilir. Teorik derslerle bir btnlk oluturan, bu derslerin devam ve tamamlaycs niteliinde kabul edilen uygulamal ders ve stajlar, ilgili birimin grevlendirecei retim elemanlarnn gzetim ve denetiminde yaplr.

(6) rencilerin her yaryl/yl alaca zorunlu ve semeli dersler eitim-retim planlarnda gsterilir. Mezun olunmas iin alnmas gerekli semeli ders says, semeli derslerin hangi yaryl/yllarda okutulaca ve yaplmas gerekli dier faaliyetler eitim-retim planlarnda aka belirtilir.

(7) niversitenin ar-ge ve sanayi-ticari-eitim ibirlii erevesinde protokol imzalayarak yrtecei eitim-retim faaliyetlerinde uygulayaca eitim-retim planlar iin, protokollerin geerli olduu sre boyunca protokol hkmlerine gre ilemler yrtlr.

Dersler

MADDE 13 (1) Dersler, kredili veya kredisiz, zorunlu veya semeli, n artl veya artsz olarak eitim-retim planlarnda yer alr. Derslerin kredili veya kredisiz olmasna eitim-retim planlarnda gsterilmek suretiyle Senato karar verir.

(2) Bir dersin kredisi o dersin haftalk programda dier ders ve faaliyetlere gre arln belirtir. Bir yaryl iinde haftada bir saatlik teorik ders bir kredidir. Laboratuvar uygulamalar, klinik uygulamalar, seminer, dnem projesi, bitirme devi ve benzeri adlar altnda yaplan dier faaliyetlerin kredisi be krediyi amamak zere ilgili birimin teklifi ve Senatonun onayyla belirlenir. Krediler tam say ile ifade edilir.

(3) Ortak zorunlu derslerin kredisine Senato karar verir.

(4) AKTS ye karlk gelen kredi deerleri bu Ynetmelik esaslarna gre ve Uluslararas likiler Ofisinin nerileri dorultusunda Senato tarafndan dzenlenir.

(5) niversitede verilen dersler;

a) Zorunlu dersler, rencinin mezun olabilmesi iin, kayt olup, baarl olmas gereken ve eitim-retim plannda yer alan derslerdir.

b) Semeli dersler, rencinin, mezun olabilmesi iin, eitim-retim plannda belirtilen sayda ve belirli dersler ve/veya ders gruplar arasndan seerek kayt olup, baarl olmas gereken derslerdir. Bir semeli dersin alabilmesi iin en az ka rencinin semesi gerektiine Senato karar verir.

c) n artl dersler, alnabilmesi iin alt yaryl veya yllarda yer alan ve eitim-retim plannda gsterilen derslerden bir veya birkann baarlmas ve/veya devam artnn yerine getirilmesi gereken derslerdir. n artl dersler, ilgili kurullarn nerisi ve Senatonun kararyla belirlenir.

) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatrk ilkeleri ve inklap tarihi, Trk Dili ve yabanc dil hazrlk snf olmayan birimlerdeki yabanc dil dersleri ile Senatonun tm niversitedeki rencilerin almasn zorunlu klabilecei dersleri ifade eder.

d) Staj dersleri, eitim-retim plannda aksi belirtilmedike, kredisiz derslerdir. Staj dersleri yaryl iinde veya yaryl tatillerinde yaplabilen derslerdir. Bu derslerin yrtlmesi ile ilgili uygulamalar eitim-retim planlarnda belirtilir.

Ders kayt

MADDE 14 (1) Yeni kayt yaptran renciye kaydolduu birimin eitim-retim plannn birinci ve ikinci yarylndaki dersler zorunlu olarak yklenir. Muafiyeti ilgili birim ynetim kurulunca uygun grlen dersler bu rencinin zerinden silinir.

(2) nceki yllardan kaytl renci, her yaryl banda akademik takvimde gsterilen sre iinde, renci katk payn/renim cretini yatrdktan sonra ders kaydn yapar. Ders kayt ilemlerinin tmnden renci sorumludur.

(3) Katk payn/renim cretini belirtilen sre iinde yatrm, ancak ders kaydn belirtilen tarihte yapmam renci, mazereti ilgili ynetim kurulunca kabul edildii takdirde, akademik takvimde belirtilen ekle-sil gnlerinde ders kaydn yaptrabilir.

(4) Katk payn/renim cretini belirtilen sre iinde yatrm, ancak ders kaydn belirtilen tarihte yapmam olan renci, hakl ve geerli bir mazereti yok ise, cezal duruma der. niversite Ynetim Kurulunun bu gecikmeler iin belirleyecei cezay deyen renci akademik takvimde belirtilen gnlerde ders kaydn yaptrabilir.

(5) Ders kaydn drdnc fkrada belirtilen srelerde de yaptrmam olan renci, o yaryl kayt yaptrmam saylr ve derslere devam edemez, snav haklarndan faydalanamaz. Bu durumdaki rencilerin ders kayt ilemlerinin yaplmas ynnde birimler ynetim kurulu karar alamazlar.

Ders alma, ekle-sil ve deitirme ilemleri

MADDE 15 (1) renci ncelikle baarszl nedeniyle tekrarlamak zorunda olduu derslere, sonra, alt yaryllardan almad derslere kayt yaptrmak mecburiyetindedir.

(2) Kayt yaptrd eitim-retim ylnn gz veya bahar yaryl sonunda tek ders snavna girebilecek ve mezun olabilecek durumdaki son snf rencisi, akademik takvimde belirtilen ekle-sil gnleri iinde, danman onay ile birimine dileke ile bavurarak, devam artn salad ve tekrarl olduu sadece bir dersini o yaryl almayabilir.

(3) Lisans programlarnda, ilk drt yaryl sonunda arlkl genel not ortalamas 1,80in altnda olan renci, arlkl genel not ortalamasn 1,80 ve zerine karmadka st yaryllardan ders alamaz.

(4) rencinin bir yarylda alabilecei derslerin haftalk toplam kredi limiti, ortak zorunlu dersler hari aada belirtildii ekilde uygulanr:

a) Arlkl genel not ortalamas 2,00 nin altnda olan renci, st yaryllardan olmamak kaydyla o yaryl iin belirlenmi kredi limitinin %25 fazlasna kadar kredilik ders alabilir.

b) Arlkl genel not ortalamas 2,00-2,99 aralnda olan renci, st yaryllardan olmamak kaydyla o yaryl iin belirlenmi kredi limitinin %35 fazlasna kadar kredilik ders alabilir.

c) Arlkl genel not ortalamas en az 3,00 olan ve nceki yaryllardan kaydolmad veya baarsz olduu bir dersi bulunmayan renci, bulunduu yaryl iin belirlenmi kredi limitinin %50 fazlasna kadar st yaryldan da ders alabilir.

) Kayt yaptrd yarylda tm derslerini alarak mezuniyet aamasnda olabilecek renci, danman onay ile birimine dilekeyle bavurarak, o yaryl iin belirlenmi kredi limitinin %50 fazlasna kadar kredilik ders alabilir.

d) Yatay geile gelen renci, niversiteye kayt yaptrd yaryl iin eitim-retim plannda belirlenen kredi miktarndan fazla kredilik ders alamaz.

e) Dikey gei ile niversiteye kayt yaptran renciye, intibaknn yapld ilk iki yaryl iin, st yaryllardan olmamak artyla, blmnn almasn uygun grd dersler, kredi snrna baklmakszn verilir.

(5) Kredi miktarlarnn hesaplanmas srasnda, noktann sandaki ondalk saylar bir st tam sayya tamamlanr.

(6) n art olan derslerden baarsz olunmas halinde, buna bal olarak alnmas gereken dersler, n art salanmad srece alnamaz.

(7) Ders kayt gnleri bitimine kadar, bir semeli derse kayt yaptran renci says, Senato tarafndan belirlenen sayya ulam ise, o semeli ders alm saylr, yeterli renci saysna ulamayan semeli ders almam saylr ve akademik takvimde belirtilen ekle-sil gnleri balangcnda kapatlr. Bu durum ilgili blm bakanl tarafndan rencilere ekle-sil gnleri balangcnda ilan edilir. Kapatlan bir semeli derse kayt yaptrm olan renci, ekle-sil gnleri iinde, almas kesinlemi dier semeli dersler arasndan baka bir semeli derse kayt yaptrabilir. Danmanlar, almas kesinlemi bir semeli dersi, ekle-sil gnlerinde, renciye braktrma ilemiyle, belirlenen saynn altna dremezler, rencinin bu yndeki talebine onay veremezler. lgili blm bakanl eitim-retim plannda, rencinin almas zorunlu olduu saydaki semeli ders/dersleri, seen renci saysna baklmakszn amak zorundadr.

(8) Semeli bir dersi tekrar alma durumuna den renci, bu ders yerine baka bir semeli dersi alabilir, ancak yeni ald ders iin devam zorunluluu ortadan kalkmaz. renci kaytl olduu blm/program/anabilim dal bakanlnn onayyla farkl blm/program/anabilim dallarnn dersleri arasndan da, eit veya fazla kredili semeli dersi alabilir.

(9) Akademik takvimde belirtilen tarihten sonra, muafiyet, yatay gei ve intibak durumlar hari olmak zere, hibir ekilde, rencinin zerine ders yklenmesi veya zerinden ders silinmesi yaplmaz, bu ynde birimler ynetim kurulu karar alamaz ve ilem yapamaz.

(10) renci, sresi iinde usulne uygun olarak kayt yaptrmad derslere devam edemez ve bu derslerin snavna giremez, girse bile notu iptal edilir.

Derslere devam

MADDE 16 (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik saatlerin % 30undan, uygulama saatlerinin de % 20sinden fazlasna katlmayan renci o dersin final ve btnleme snavna giremez, girse bile notu iptal edilir.

(2) Tekrar alnan derslerin teorik ksm iin nceki yaryllarda devam art yerine getirilmi ise, ilgili birim ynetim kurulunca aksi ynde bir karar alnmadka, devam art aranmaz ancak uygulama ksm iin devam art aranr.

(3) Sportif, kltrel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda ulusal/uluslararas dzeyde niversiteyi veya lkeyi temsil eden renci iin, izinli olduu sreler devamszlk sresinden saylmaz; ancak bu ekildeki izinlerin toplam bir yaryln % 70inden fazla olamaz. Bunlarn dndaki tm mazeretler veya raporlu olunan sreler, devamszlk sresine dahil edilir.

Dier niversitelerden ders alma

MADDE 17 (1) renci, ilgili ynetim kurulundan nceden izin almak artyla, yurt iindeki dier niversitelerden eitim-retim planndaki zorunlu dersler iin edeer olanlar, semeli dersler iin izin verilen dersleri alabilir ve bu derslerden ald notlar bir sonraki yaryln final snavlar sonuna kadar transkriptine iletmelidir. Bu ekilde alnan edeer dersler eitim-retim planndaki derslerin, semeli dersler ise alnd niversitenin ders ad ve koduyla transkriptine ilenir.

(2) Dier niversitelerden alnan derslerin notlar, ilgili blm bakanlnca bu Ynetmeliin 20 nci maddesindeki notlara dntrlr.

Snavlar

MADDE 18 (1) Snavlar, Senato tarafndan aksini belirtir bir karar olmadka, yazl olarak yaplr. Ancak, Senato tarafndan onaylanmak ve eitim-retim plannda belirtilmek kaydyla, yaryl iinde yaplan almalar, uygulamalar veya devler yazl snav yerine geebilir.

(2) Birinci ve ikinci retim yrtlen bir blmde, adaleti tesis etmek asndan, ayn retim eleman tarafndan verilen ayn derslerin snavlar birlikte yaplr. Ancak snavlarn birlikte deerlendirilip deerlendirilmeyeceine dersin sorumlu retim eleman karar verir.

(3) Snavlar; ara snav, mazeret snav, final snav, btnleme snav, yaryl sonu tek ders snav ve muafiyet snavndan oluur.

a) Ara snav, yaryl sonundan nce ilgili birim kurulunun belirledii tarihlerde yaplan snavdr. Eitim-retim plannda yer alan her ders iin her yarylda en az bir kez ara snav yaplr. Ayn yaryldaki derslerden en ok ikisinin ara snav ayn gnde yaplabilir. Ara snav program ilgili yaryldaki ilk ara snav tarihinden en az bir hafta ncesine kadar ilgili birim tarafndan ilan edilir. Mazeretsiz ara snava girmeyen renci, o ara snavdan sfr (0) notu alm saylr.

b) Mazeret snav, sadece ara snav yerine kullanlr. Mazereti nedeniyle ara snavlara giremeyen renci, mazeretini belgeleyerek, ara snavlarn bitimini takip eden i gn iinde ilgili dekanlk/mdrle yazl olarak bavurur. Sresi iinde bavurmayan rencinin mazereti geersiz saylr. lgili ynetim kurulu, en ge, ara snavlarn bitimini takip eden beinci i gnnde mazeretleri karara balar. lgili ynetim kurulu rencinin mazeretini geerli bulmas halinde, rencinin mazeretli olduu gnlerdeki tm ara snavlar iin, final snavlarnn balamasndan nce belirlenecek bir tarihte mazeret snav yaplr. Mazeret snavna girmeyen renci o ara snavdan sfr (0) notu alm saylr. Mazeret snav iin tekrar mazeret beyan edilemez.

c) Final snav, ilgili dersin tamamland yaryl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr. Bu snava sadece dersin devam zorunluluunu yerine getiren renciler girebilir. Ancak, ilgili birim ynetim kurulu karar ile belirlenen dersler iin, dnem ii uygulamasndan baarsz olan renci, o derslerin final snavna giremez. Final snavna her ne sebeple olursa olsun girmeyen renci, o dersten sfr (0) notu alm saylr. Final snavnn mazereti btnleme snavdr, dolaysyla ayrca bir mazeret snav yaplmaz.

) Btnleme snav, final snavna girebilme artlarn tayan ve final snav sonucuna gre, dersten baarl olamayan veya final snavna giremeyen renciler iin yaplan snavdr. Ayrca final snav notunu ykseltmek isteyen renciler de ilgili birime dileke ile bavurmak kayd ile btnleme snavna girebilir ancak bu rencilerin final snav notu geersiz saylr ve btnleme snavndan aldklar not geerli olur. renci btnleme snav iin mazeret beyan edemez.

d) Yaryl sonu tek ders snav, final snavna girme artn yerine getirmi olduu halde mezuniyet iin tek dersi kalan renci iin yaplan snavdr. Bu durumdaki renci, dilekeyle bavurmas halinde, ilgili ynetim kurulu kararyla akademik takvimde belirtilmi olan tarihte, yaryl sonu tek ders snavna girer. Bu snavda ara snav notu aranmaz, en az (CC) notu almak baarl olmak iin yeterlidir. Baarl olamayan renci, takip eden yarylda katk pay veya renim cretini yatrmak zorundadr. Bu durumdaki renci takip eden yarylda dileke vermek artyla ayn dersten yaryl sonu tek ders snavna tekrar girebilir.

e) Muafiyet snavlar, Senato tarafndan belirlenen dersler iin belirlenen bir tarihte, niversiteye yeni kayt yaptran renciler iin, birinci yaryln en ge ikinci haftasnda bir sefere mahsus yaplan snavlardr. Yeni alan program/blmlerde rencilerin tm ek yerletirme ile gelmi ise kaytlarn sona erdii tarihten itibaren iki hafta iinde muafiyet snavlar yaplr. Muafiyet snavlarnda baarl olmak iin en az 60 notu almak yeterlidir. Baarsz olan renci dersi ilgili yaryllarda almak zorundadr.

(4) Final ve btnleme snav program ayn tarihte, final snavlarnn balangcndan en ge bir hafta nce ilgili birim tarafndan ilan edilir.

(5) renci snavlara ilan edilen gn, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek baka belgeleri yannda bulundurmak zorundadr. Aksi halde snavlar geersiz saylr. rencinin, hak etmedii bir snava girmesi durumunda ald not, ilan edilmi olsa dahi iptal edilir.

(6) Snavlarn dzeni birim ynetimince salanr. Snavlarda kopya eken, kopya ekme giriiminde bulunan, snava hile kartran veya kopya ektii ilgili retim elemannca snav evraknn incelenmesi sonucu sonradan anlalan renciye, o snav iin sfr (0) notu verilir ve ilgili renci hakknda, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre ilem yaplr.

(7) Yazl snav belgeleri en az iki yl ilgili birimin renci ileri tarafndan saklanr.

(8) Gerekli hallerde ilgili ynetim kurulu karar ile resmi tatiller hari, cumartesi ve pazar gnleri de snav yaplabilir.

(9) Snavlarn deerlendirmesi 100 tam not zerinden yaplr.

Baarnn llmesi ve deerlendirilmesi

MADDE 19 (1) Bir dersteki baar durumu ders baar notu ile belirlenir. Ders baar notu, dersin ham baar notu esas alnarak bal deerlendirme yntemi kullanlarak hesaplanr. Bal deerlendirme yntemi uygulama esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(2) Bir dersin ham baar notu, rencinin yaryl iindeki ara snav notunun % 40 ile final snavnn veya btnleme snavnn % 60nn toplanmas ile belirlenir ve bu Ynetmeliin 20 nci maddesinde, alm ve katsaylar belirtilen harf notlarndan birine dntrlerek ders baar notu halini alr.

(3) Bir dersten, devamszlk nedeni ile final snavna giremeyen rencinin final snav notu (DZ) olarak girilir ve ders baar notu (DZ) olur.

(4) Bir dersin ham baar notu 35in altnda olmas halinde ders baar notu (FF) olur.

(5) Bir dersin final veya btnleme snavndan 40n altnda bir puan alan rencinin ara snav notuna baklmakszn ders baar notu (FF) olur.

(6) Bir yaryldaki baar durumu, bu Ynetmeliin 22 nci maddesinin nc fkrasna gre hesaplanan yaryl arlkl not ortalamas ile belirlenir.

Notlar ve katsaylar

MADDE 20 (1) Ders baar notlarnn katsaylar aada belirtildii gibi uygulanr:

Notlar Katsaylar

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

DC 1,50

DD 1,00

FD 0,50

FF 0,00

BL: Kredisiz dersler iin baarl.

BZ: Kredisiz dersler iin baarsz.

DZ: Devamsz.

M: Muaf (niversiteye kayt olan renciye nceden alm olduklar ve denklii blm bakanlnn nerisi zerine ilgili ynetim kurulunca tannan dersler ile muafiyet snav sonucunda baarl olunan dersler iin verilir.

Ders baar notlarnn deerlendirilmesi

MADDE 21 (1) Final snav sonunda, bir dersin ders baar notu, (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) veya (BL) notlarndan birisi ise renci o dersi baarm saylr.

(2) Final snav sonunda bir dersin ders baar notu (DZ) ise, renci, o dersten devamszlk nedeni ile baarsz saylr ve btnleme snavna giremez.

(3) Final snav sonunda bir dersin ders baar notu (DD), (FD), (FF) veya (BZ) olan renci o ders iin btnleme snavna girer.

(4) Final snav sonunda hesaplanan yaryl arlkl not ortalamas en az 2,00 olan renci, o yaryl, final snav sonucuna gre ders baar notu (DC) olan derslerinden de baarl saylr. Bu sonu, (C) olarak transkripte ilenir. (C) notunun katsays (DC) notunun katsaysna eittir.

(5) Final snav sonunda hesaplanan yaryl arlkl not ortalamas 2,00nin altnda olan renci, o yaryl, ders baar notu (DC) olan derslerinden btnleme snavna girer.

(6) Btnleme snav sonunda, bir dersin ders baar notu, (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) veya (BL) notlarndan birisi ise renci o dersi baarm saylr.

(7) Btnleme snav sonunda, bir dersin ders baar notu, (DD), (FD), (FF) veya (BZ) ise renci, o dersten baarsz saylr.

(8) Btnleme snav sonunda, yaryl arlkl not ortalamas en az 2,00 olan renci, o yaryl, btnleme snav sonucuna gre ders baar notu (DC) olan derslerinden de baarl saylr. Bu sonu, (C) olarak transkripte ilenir. (C) notunun katsays (DC) notunun katsaysna eittir.

(9) Btnleme snav sonunda, yaryl arlkl not ortalamas 2,00nin altnda olan renci, o yaryl, btnleme snav sonucuna gre ders baar notu (DC) olan derslerinden de baarsz saylr.

(10) Kredisiz dersler ile ortak zorunlu derslerin ders baar notlar (BL) ve (BZ) notlar ile deerlendirilir.

Arlkl not ortalamalar

MADDE 22 (1) rencinin baar durumu, yaryl sonu arlkl not ortalamas ve arlkl genel not ortalamas ile belirlenir. Hesaplamalarda blme ilemi, virglden sonra iki basamak yrtlr.

(2) Arlkl not, bir dersin kredisi ile o dersten alnan ders baar notunun bu Ynetmeliin 20 nci maddesinde belirtilen katsaysnn arpm ile hesaplanr.

(3) Yaryl arlkl not ortalamas, o yaryl kayt olunan derslerin arlkl notlarnn toplamnn derslerin kredileri toplamna orandr. Ortak zorunlu dersler, (M) notu verilen dersler ve kredisiz dersler bu hesaba dahil edilmez.

(4) Arlkl genel not ortalamas, rencinin bulunduu yaryla kadar kayt olduu dersler iin geerli en son ders baar notuna gre hesaplanm arlkl notlarnn toplamnn derslerin kredileri toplamna orandr. Ortak zorunlu dersler, (M) notu verilen dersler ve kredisiz dersler bu hesaba dahil edilmez.

(5) rencinin tekrar ettii dersler olmas halinde, o derslerden ald en son ders baar notlar, arlkl not hesabnda geerli ders baar notlar olarak kullanlr.

Snav sonularnn ilan, itiraz ve notlarn kesinlemesi

MADDE 23 (1) Ara snav sonular final snavlarndan en ge iki hafta nce ve mazeret snav sonular final snavlarndan en ge bir hafta nce ilan edilir.

(2) Final ve btnleme snav sonular en ge renci leri Dairesi Bakanlnn belirttii tarihlerde ilan edilir.

(3) renciler snav sonularnn ilan tarihinden itibaren i gn iinde, maddi hata gerekesi ile ilgili birime yazl olarak bavurmak suretiyle snav sonularna itiraz edebilir. i gn srenin bitiminden sonra, gerek rencinin itiraz zerine, gerekse dersin sorumlu retim eleman tarafndan talep edilecek not deiiklikleri, birimler tarafndan ileme alnmaz.

(4) Sresi iinde yaplan itiraz zerine ilgili blm bakanl, blm retim yesi veya grevlilerinden oluacak iki kiiden oluan bir komisyona iki i gn iinde inceleme yaptrr. Yaplacak inceleme sonucu maddi hata olduu tespit edilirse, not dzeltmesi ile ilgili birim ynetim kurulu karar ivedilikle renci leri Dairesi Bakanlna gnderilir.

Ders tekrar

MADDE 24 (1) Eitim-retim plannda belirtilen zorunlu bir dersten baarsz olan renci, o dersten, baarl oluncaya kadar, dersin ald yaryllarda tekrar kayt olmak zorundadr.

(2) Eitim-retim plannda belirtilen semeli bir dersten baarsz olan renci, o dersten veya onun yerine saylabilecek bir baka semeli dersten, baarl oluncaya kadar dersin ald yaryllarda tekrar kayt olmak zorundadr.

Ders muafiyetleri

MADDE 25 (1) Ders muafiyeti ilemleri ilgili birim ynetim kurulu karar ile yaplr.

(2) Muaf tutulan derslerin notlar bu Ynetmeliin 20 nci maddesinde belirtilen notlara dntrlmez. Bu notlar rencinin transkriptine (M) notu olarak ilenir.

(3) rencinin bir dersten muaf olabilmesi iin baarl olduu dersin, eitim-retim planndaki bir derse kredi ve ierik ynnden denk olmas gereklidir. Muaf olunacak dersin kredisi, eitim-retim plannda denk tutulacak dersin kredisinden az olamaz. Birden fazla baarl olunmu dersler birletirilerek eitim-retim planndaki bir derse kredi ve ierik ynnden denk olmas salanabilir. Ortak zorunlu derslerin muafiyeti iin kredi denklii aranmaz.

Yatay/dikey geiler ve daha nce bir yksekrenim kurumunda eitim grm olmak

MADDE 26 (1) niversite iinden veya dier niversitelerden yatay geiler, Yksekretim Kurulunca karlan 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resmi Gazetede yaymlanan, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine ve Senatonun belirledii esaslara gre yaplr.

(2) Dikey geiler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

(3) Yatay veya dikey gei ile gelen rencinin ders muafiyet ilemleri bu Ynetmeliin 25 inci maddesinde belirtilen hkmler erevesinde gerekletirilerek, rencinin hangi yaryla kaydolacana ilgili birim ynetim kurulu karar verir. Bu rencilerin renim sreleri, kaydolduu yaryldan itibaren hesaplanr.

(4) Daha nce bir yksekrenim kurumunda eitim grm ve niversiteye kayt yaptran renci, daha nce renim grd yksekrenim kurumlarndan ald ve baarl olduu dersler iin bir defaya mahsus olmak zere muaf olma isteiyle ilgili birime akademik takvimde belirtilen sreler iinde yazl olarak bavurabilir. Bu srede bavurmayan rencinin muafiyet talebi dikkate alnmaz. Ek yerletirme ile gelen renciler iin bu sre kaytlarn bittii gn takip eden be i gndr. Bu tr muafiyet iin, yatay ve dikey geilerle gelenler hari, derslerin alnmasnn zerinden be yldan daha fazla sre gememi olmas gerekir. renci bavurusunda, muaf tutulmak istedii dersleri ve bu dersler yerine kredi snrlar dahilinde bir st yaryldan almak istedii dersleri de belirtir. Bavurular ilgili birim kurullar tarafndan bavuru sresinin bitimini takip eden be i gn sonunda sonulandrlr ve ilgili birim tarafndan renci leri Daire Bakanlna gnderilir.

Yabanc uyruklu renciler ve renci deiim programlar

MADDE 27 (1) Yabanc uyruklu rencilerin niversiteye kabul, Yksekretim Kurulu ve Senato kararlarna gre yaplr.

(2) niversite ile yurt iindeki veya yurt dndaki bir yksekretim kurumu arasnda yaplan anlama uyarnca renci deiim programlar uygulanabilir. Bu programlar erevesinde renciler bir veya iki yaryl anlama yaplan niversitelere gnderilebilir. Bu ekilde giden rencilerin ilgili yaryllar birbirine denk saylr.

(3) Avrupa Birlii yksekretim programlar erevesinde renci deiimi ile yurtdndaki niversitelere renim grmek zere gnderilen rencilerin alaca dersler blm koordinatr tarafndan belirlenir. rencinin bu ekilde ald derslerin eitim-retim planndaki dersler ile edeerlii ve not denklii ilgili birimi tarafndan yaplr. Ancak rencinin o yaryln nceki yaryllarna ait alttan dersi/dersleri var ise, ilgili blm rencinin o dersi/dersleri dndnde tekrar almasna karar verebilir.

(4) kili anlamalar erevesinde ift diplomaya ynelik ortak program yrten blmlerin rencilerinin ilgili niversitelerden aldklar dersler olduu gibi not dkm cetveline ilenir. Yurt dndaki anlamal niversitelerden niversiteye gelen rencilere aldklar dersleri ve baar durumlarn gsteren bir belge renci leri Daire Bakanl tarafndan verilir.

(5) renci deiim programlar erevesinde katk paylarnn nasl denecei ikili anlamalara gre yrtlr.

(6) AKTSye dahil niversiteler arasnda yaplacak geiler ve alnan derslerin transferi Yksekretim Kurulunun belirledii esas ve ilgili mevzuat hkmleri erevesinde yaplr.

liik kesme

MADDE 28 (1) rencinin hakknda alan disiplin soruturmas sonunda yksekretim kurumundan karma cezas almas halinde niversiteden iliii kesilir.

(2) renci kendi istei ile kaydn sildirmesi durumunda niversite ile iliii kesilir.

(3) rencinin kayt srasnda sahte, geree aykr veya eksik belge verdiinin anlalmas halinde niversite ile iliii kesilir. Bu durumda olan renci mezun olsa bile ald mezuniyet belgeleri iptal edilir ve gerekli hallerde hakknda yasal ilem balatlr.

Yan dal programlar

MADDE 29 (1) Yan dal programlar ilgili birimin nerisi ve Senatonun onay ile alr. Yan dal programyla ilgili hususlar Senato tarafndan belirlenir ve ilgili birimlerin ibirlii ile yrtlr.

ift ana dal program

MADDE 30 (1) ift ana dal program ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

NC BLM

Diplomalar

Diplomalar

MADDE 31 (1) Meslek yksekokulu mezunlar iin nlisans, faklte ve yksekokul mezunlar iin lisans, eitim fakltesi bnyesinde yrtlmekte olan ortaretim alan retmenlii lisansla birletirilmi tezsiz yksek lisans program mezunlar iin yksek lisans diplomas verilir. Diplomalar her dzey iin farkl, ancak niversitenin btn retim kurumlarnda mterek olmak zere dzenlenir.

(2) nlisans, lisans ve yksek lisans diplomas verilebilmesi iin, rencinin eitim-retim plannda belirtilen ve almas gereken zorunlu ve semeli derslerin tmnden baarl olmas, varsa staj ykmlln yerine getirmi olmas ve mezuniyet not ortalamasnn en az 2,00 olmas gerekir.

(3) Mezuniyet not ortalamas 3,00-3,49 arasnda olan renciler onur listesine geerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarnda belirtilir.

(4) Mezuniyet not ortalamas 3,50 veya daha yukar olan renciler yksek onur listesine geerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarnda belirtilir.

(5) Final snavlarnda mezun olanlara final snavlarnn bitimini takip eden ilk i gn, btnleme snavlar sonunda mezun olanlara btnleme snavlarnn bitimini takip eden ilk i gn, staj sonunda mezun olanlara ise, stajn bitirdii gn takip eden ilk i gn mezuniyet tarihi olarak belirlenir.

(6) Diplomalar hazrlanncaya kadar rencilere, diplomasn alrken iade edilmek zere geici mezuniyet belgesi verilir.

(7) Diploma bir defa verilir. Diplomasn kaybeden kii bavuru dilekesi, gazetede yaymlanm kayp ilan, onayl fotorafl nfus czdan sureti, iki adet vesikalk fotoraf ile renci leri Daire Bakanlna bavurur. Kayptan dolay renciye yeniden diploma dzenlenir ve ikinci nsha olduu belirtilir. Diplomasn ikiden fazla kaybedenlere diplomann kanc defa verildii belirtilmek kaydyla ikinci nsha olarak diploma dzenlenir.

Lisans programlarnn ilk iki yln tamamlayanlar iin nlisans diplomas verilmesi

MADDE 32 (1) Bir lisans programna kaytl rencinin nlisans diplomas alabilmesi veya bir meslek yksekokuluna intibak ettirilmesi; Yksekretim Kurulunca karlan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan, Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

DRDNC BLM

Mazeretler

Mazeretler

MADDE 33 (1) rencinin mazeretli saylmasna, hakl ve geerli nedenlerin varl halinde, ilgili ynetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabul iin hakl ve geerli nedenlerin, kantlayc belgelerle beraber, belirtilen sreler iinde ilgili birime renci tarafndan bildirilmesi gerekir. Zamannda yaplmayan bavurular kabul edilmez.

(2) Hakl ve geerli mazeretler unlardr:

a) rencinin; niversite hastaneleri, Aksaray niversitesi Mediko-Sosyal Merkezi veya resmi veya zel salk kurulularnca verilen raporla belgelenmi salkla ilgili mazereti,

b) 2547 sayl Kanunun 7 nci maddesi uyarnca, retimin aksamas sonucunu douracak olaylar nedeniyle renime Yksekretim Kurulu karar ile ara verilmesi,

c) Mahallin en byk mlki amirince verilecek belge ile belgelenmi olmas artyla, doal afetler nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda kalmas,

) Anne, baba, karde, e veya ocuklarnn ar hastal ve bakacak baka kimsenin bulunmamas nedeniyle, rencinin renimine ara vermek zorunda olduunu belgelemesi ve mazeretinin ilgili ynetim kurulunca kabul edilmesi,

d) Birinci derece yaknlar arasndan bir ferdin ehit olmas,

e) Ekonomik sebeplerle rencinin renimine ara vermek zorunda olduunu resmi belgelerle ispatlamas,

f) rencinin tecil hakkn kaybetmesi veya tecilinin kaldrlmas suretiyle askere alnmas,

g) rencinin eitim ve renimine katkda bulunacak niversite d burs, staj, aratrma ve benzeri imknlarn ortaya kmas ve bu sre ierisinde niversiteye devam edememe durumunda kalmas,

) Uluslararas spor msabakalarnda ili, niversiteyi ya da Trkiyeyi temsil etmesi ve mazeretinin ilgili birim ynetim kurulu tarafndan kabul edilmesi,

h) Yukardaki fkralarda saylan haller dnda ilgili birim ynetim kurulunun kabul edecei ve niversite Ynetim Kurulunun onaylayaca dier mazeretler.

Mazeretlerle ilgili ilemler

MADDE 34 (1) Mazereti ilgili ynetim kurulu karar ile kabul edilen renciler ancak mazeret haklarndan faydalanabilir.

(2) renci, mazeretinin bitiminde katk pay/renim cretini deyip ders kaydn yaparak renimine devam eder. Ancak; salk kurulu raporu ile izin kullananlar ayn usulle renimlerine devam edecek durumda olduklarn belgelemek zorundadrlar.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

zel renciler

MADDE 35 (1) niversitedeki dersleri izlemeye yeterli grlenler, bilgilerini artrmak amacyla ilgili birimin ynetim kurulu kararyla ders alabilirler. Bu kiiler yazld ders iin belirlenen btn kurallara uymak zorundadr. Bu statdeki kiilere diploma verilmez. Ancak, renci leri Daire Bakanl tarafndan kendilerine durumlarn gsteren bir belge verilir. Dersleri izlemeye yeterli grlenler Rektrlke belirlenen katk payn derler.

(2) Dier niversite rencileri, ilgili ynetim kurulu kararyla, zel renci olarak ders alabilirler. rencinin, zel renci olarak ald derslerin kredisinin toplam, kaytl olduu programn toplam kredisinin 1/3nden fazla olamaz. Bu renciler yazld ders iin belirlenen btn kurallara uymak zorundadr. Bu statdeki rencilere diploma verilmez. Ancak, renci leri Daire Bakanl tarafndan kendilerine durumlarn gsteren bir belge verilir.

(3) Daha nce herhangi bir yksekretim kurumundan iliii kesilenler zel renci olarak kabul edilmez.

Arlkl not ykseltme

MADDE 36 (1) Lisans programlarnda kaytl olan son snf rencisi, mezuniyet notunu ykseltebilmek amac ile beinci ve altnc yaryllara ait daha nce baarm olduu en fazla drt dersine, akademik takvimde belirtilen ekle-sil gnleri bitimine kadar danman onay ile ilgili birimine dilekeyle bavurmak artyla, yedinci ve sekizinci yaryllarda, bu Ynetmeliin 15 inci maddesinde belirtilen kredi limitleri dahilinde tekrar kayt olabilir. renci, bu ekilde kaydolduu derslerin vize snavlar ile final veya btnleme snavlarna girmek zorundadr. Bu snavlar sonunda ald ders baar notlar, transkriptine en son ders baar notlar olarak kaydedilir. renci, bu derslerden herhangi birinde baarsz olduu takdirde, o dersi baaramam saylr ve sonraki yaryllarda o derse kayt yaptrmak zorundadr.

Disiplin ileri

MADDE 37 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri; 2547 sayl Kanunun 54 nc maddesi ile 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 38 (1) Her trl tebligat, rencinin niversiteye kayt srasnda bildirdii adrese iadeli-taahhtl olarak yaplr.

(2) Kayt olurken bildirdikleri adresi deitirdiklerini renci leri Daire Bakanlna bildirmemi bulunan veya yanl ve eksik adres vermi olan rencilerin niversitede kaytl adreslerine tebligatn gnderilmesi halinde kendilerine tebligat yaplm saylr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 39 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri, Senato kararlar ve ilgili kurullarn kararlar uygulanr.

ntibak

MADDE 40 (1) Bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden nce niversiteye kaytl olan rencilerin intibak ilemleri Senato kararlarna gre yrtlr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 41 (1)18/9/2007 tarihli ve 26647 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aksaray niversitesi nlisans, Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelik 2011-2012 eitim-retim yl bahar yaryl balangcndan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Aksaray niversitesi Rektr yrtr.