25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28184

YÖNETMELİK

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii (A.Ş.) (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. (TÜLOMSAŞ)

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL

SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünde 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporu vermeye yetkili birinci ve ikinci sicil amirlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca II sayılı cetvele tabi sözleşmeli statüde çalıştırılan personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi ve 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sicil amirleri

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirleri EK-1’de gösterilmiştir.

             Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii  Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

EK-1

 

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş.

(TÜLOMSAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ

SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

 

 

SİCİLİ VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI

I.SİCİL AMİRİ

II.SİCİL AMİRİ

1

Teftiş Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli
Personeli

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanı

2

Hukuk Müşavirliği Sözleşmeli
Personeli

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

3

Fabrika Müdürlükleri Sözleşmeli
Personeli

Şube Müdürü

Fabrika Müdürü

4

Daire Başkanlıkları Sözleşmeli
Personeli

Şube Müdürü

Daire Başkanı

5

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmeli Personeli

Şube Müdürü
Başuzman
Müşavir

Genel Müdür Yardımcısı

6

Diğer Sözleşmeli Personel

Şube Müdürü

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Fabrika Müdürü
Daire Başkanı