19 Ocak 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28178

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Akademik takvim: Eğitim-Öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),

c) Ders: Öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesinde öğretim elemanı tarafından yürütülen ve elli dakika süren eğitim-öğretim çalışmasını,

ç) Öğretim Planı: Öğrenim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim-öğretim faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,

d) Önkoşullu ders: Kayıt olunabilmesi için daha önce bir veya birkaç dersin başarılması koşulu aranılan dersi,

e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

f) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteyi,

g) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulu,

ğ) Birim/ilgili birim: Üniversiteye, fakülteye veya yüksekokula bağlı bölümü/programı,

h) İlgili Yönetim Kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunu,

ı) İlgili Kurul: İlgili fakülte/yüksekokul/bölüm kurulunu,

i) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,

l) Rektörlük: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ifade eder.

Öğrencilik işlemleri

MADDE 5 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, derse yazılma, sınavlar, intibak, çift anadal, geçişler, ilişik kesme ve benzeri her türlü işlemleri, ilgili fakülte/yüksekokul ve bölümlerce yapılır. Bunlardan gerekli görülenler, Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir.

(2) Öğrencilik işlemleri ile ilgili sorunlarla karşılaşılması durumunda ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurulur. Fakülte yönetim kurulu (FYK)/yüksekokul yönetim kurulu (YOYK) kararı gerektirmeyen durumlarda karar ilgili bölüm başkanlığınca verilir. Bölüm kararına itirazlar ve yönetim kurulunun yetki alanına giren konularla ilgili kararlar, FYK/YOYK tarafından verilir. FYK/YOYK kararına itirazlar Üniversite Yönetim Kurulunda (ÜYK) sonuçlandırılır.

Disiplin

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci katkı payı

MADDE 7 – (1) Önlisans/Lisans öğrencileri, her öğretim yılında, ilgili mevzuatla belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücreti öderler. Katkı payını yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz. Derslerin başladığı günün mesai saati bitimine kadar yapılan başvurular dışında, kayıt silme halinde alınan katkı payları iade edilmez.

(2) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir yarıyıl için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre yarıyıl sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir yarıyıl için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre yarıyıl sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

(4) İkinci ve üçüncü fıkraların uygulanmasında; azami öğrenim süresini doldurmamış olan öğrenciler dikkate alınır. Yaz öğretiminde alınan dersler hesaba katılmaz. Yıl sistemine göre öğretim uygulayan programlarda sıralama ikinci dönem sonunda yapılır. Önceki yarıyıllarda başarısız dersi olanlar değerlendirmeye alınmaz. İlk yüzde ona giren öğrenci sıralamasında olan öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan öğrenci de bu haktan yararlanır.

(5) Öğretim planındaki dersleri tamamlayan, sadece stajı kalan öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı/öğrenim ücreti, yaz öğretiminde kredi başına alınan ücretler dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

Akademik takvim

MADDE 8 – (1) İlk kayıt, öğretime başlama ve bitiş tarihleri, kayıt yenileme, sınav ve benzeri tarihleri gösteren akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) YTܒnde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak programlarda %30 ve daha yüksek oranlarda yabancı dilde de öğretim yapılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul Esasları, Kesin Kayıt, Yatay ve Dikey Geçişler, Çift Anadal ve Özel Öğrenciler

Kabul esasları ve kesin kayıt

MADDE 10 – (1) Kabul esasları ve kesin kayıtla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır.

b) YTÜ Önlisans programlarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.

c) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına kayıt için, ilgili fakülte tarafından yapılacak olan sınavda da başarılı olma şartı aranır.

ç) Kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir ve yürütülür.

d) Kayıt işlemlerini süresi içinde ilgili birime yaptırmayan veya istenen belgeleri zamanında sağlamayan öğrenci adayları, kayıt olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler.

e) Geçerli mazereti bulunan öğrenci adayları, vekalet verdikleri vekilleri aracılığıyla kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

f) Kayıt işlemlerini tamamlayan aday öğrenci YTÜ öğrencisi olur ve mevzuatın öngördüğü tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

g) Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi veya öğrencinin başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olması hallerinde, kesin kayıt yapılmış olsa bile kayıt iptal edilir.

ğ) En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Üniversitenin ilgili birimlerine yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Üniversitenin lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Geçiş yolu ile YTܒye kayıt olan öğrencilerin intibak işlemleri YTÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları çerçevesinde yapılır.

Çift anadal öğretimi

MADDE 12 – (1) Çift Anadala ait hususlar “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Öğrencilere intibak işlemlerinin yapılmasında, YTÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları dikkate alınır.

Özel öğrenciler

MADDE 13 – (1) YTÜ öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer üniversite öğrencilerinin YTÜ programlarından veya en az lise mezunu olmak şartıyla yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenci statüsünde olmayanların, YTÜ programlarından ilgili mevzuat hükümlerine göre açılan dersleri almaya ilgili yönetim kurulu kararı ile izin verilebilir. Bu öğrencilere ilgili birim tarafından durumlarını gösterir belge verilir. Senato tarafından belirlenen ders alma usul ve işlemleri, YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılı, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları hariç her biri en az on dört haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Üniversite Senatosu kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ilkeleri YTÜ Yaz Okulu Yönergesi hükümleri uyarınca belirlenir.

Yabancı dil öğretimi

MADDE 15 – (1) Üniversite Senatosunca belirlenen programlarda 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik çerçevesinde hazırlık öğretimi İngilizce yapılır. Hangi bölümde İngilizce hazırlık öğretimi yapılacağına, ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Senato karar verir.

(2) İngilizce hazırlık öğretimi, lisans eğitim-öğretimine başlamadan önce ve iki yarıyıl süreyle yapılır. İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre azami süreden sayılmaz.

(3) İngilizce hazırlık öğretimini güz yarıyılı sonunda tamamlayan öğrenciler, bahar yarıyılında lisans öğrenimlerine başlarlar. Bu öğrencilerin öğrenim süreleri bahar yarıyılı itibari ile başlamış olur. Bahar yarıyılında lisans öğrenimlerine başlamak istemeyen öğrenciler, izinli sayılmak için ilgili bölüm başkanlığına dilekçe ile başvururlar. İzinli olunan bu yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılmaz. İngilizce hazırlık sınıfını bahar yarıyılı sonunda tamamlayan öğrenciler, yaz okulunda ders alabilirler. Yaz okulunda ders almaya başlayan bu öğrencilerin öğrenim süreleri yaz okulunu takip eden güz yarıyılında başlamış olur.

(4) İngilizce hazırlık öğretimi ile ilgili usul ve esaslar YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi ile belirlenir.

Öğretim biçimi

MADDE 16 – (1) Öğretim biçimi aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim türlerinde öğretim yapılabilir.

b) Birimler, uygulayacağı öğretim modelini/modellerini kendileri belirler.

c) Birinci öğretim pazar günleri dışında, saat sekiz (08.00) ile on sekiz (18.00) arasında; ikinci öğretim, cumartesi ve pazar günleri dışında saat on altı (16.00) ile yirmi üç (23.00) arasında, cumartesi günlerinde ise saat sekiz (08.00) ile on sekiz (18.00) arasında yapılabilir. Gerekli görüldüğünde öğretim gün ve saatleri Senatoca değiştirilebilir.

ç) İkinci öğretimde, birinci öğretimdeki eğitim-öğretim esasları geçerlidir.

d) Uzaktan öğretim ile ilgili usul ve esaslar, YTÜ Uzaktan Eğitim-Öğretim Yönergesi ile belirlenir.

Öğrenim süresi

MADDE 17 – (1) Öğrenim süresi aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversitenin lisans programlarında azami öğrenim süresi, hazırlık sınıfı hariç yedi yıldır. Önlisans programlarında ise azami öğrenim süresi dört yıldır.

b) Bu sürelerin sonunda mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma, staj ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Öğretim planı

MADDE 18 – (1) Öğretim planı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğretim Planı; teorik dersler, uygulamalar, proje, stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.

b) YTÜ Lisans Programı Açma ve Yürütme Esasları çerçevesine göre hazırlanan ‘Bölüm/program öğretim planları’, bölüm kurulunun önerisi, fakülte kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

c) Önlisans programlarında öğretim planları, bölüm kurulunun önerisi, yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

ç) Bölüm/program öğretim planlarının kredisi, hem yerel kredi hem de AKTS kredisi ile belirlenir. Yerel kredilerin hesabında, teorik derslerin haftalık bir saati bir kredi, uygulama ve laboratuvar çalışmasının haftalık iki saati bir kredi olarak değerlendirilir. AKTS kredisi hesabında Bologna kriterleri uygulanır. Her yarıyıl başına AKTS kredisi 30’dur. Lisans programlarında ders ve uygulama kredisi toplamı 240 AKTS’dir. Önlisans programlarında ders ve uygulama kredisi toplamı 120 AKTS’dir.

Dersler

MADDE 19 – (1) Derslerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğretim planlarında dersler, zorunlu ve seçmeli olarak yarıyıllık planlanır.

b) Zorunlu dersler ilgili bölüm/programın öğretim planında yer alan ve öğrencilerin almak zorunda olduğu derslerdir.

c) Seçmeli dersler ilgili bölüm/programın öğretim planında yer alan belirli ders grupları içinden seçerek alınabilecek derslerdir.

ç) Belli bir dersin başarılmış olması, başka bir dersin alınabilmesinin önkoşulu olabilir. Hangi ders ya da derslerin bir başka dersin önkoşulu olduğu ilgili öğretim planında belirtilir.

Kayıt yenileme ve derse yazılma

MADDE 20 – (1) Kayıt yenileme ve derse yazılma ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kayıt yenileme; öğrenci katkı payının ödenmesi ve ders seçim işleminden oluşur.

b) Kayıt yenileme işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmak zorundadır. Kayıt yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.

c) Mazeret durumunda kayıt yenileme; kayıt yenileme süresi içerisinde mazereti nedeniyle katkı payını yatırmayan ve ders seçimi yapamayan öğrenciler yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Mazereti uygun görülen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı ile ders kayıtları kabul edilir.

ç) Kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Senato tarafından kabul edilen YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları doğrultusunda yapılır.

d) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Danışmanlık

MADDE 21 – (1) Danışmanlıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan Üniversiteyle ilişiği kesilene kadar geçen süre içinde, kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, ilgili bölüm/program başkanı tarafından bir danışman (öğretim yardımcıları hariç) atanır.

b) Danışman, danışmanlığını yaptığı öğrencilere öğrenimi süresince eğitim-öğretim ve diğer hususlarda yardımcı olur ve öğrencinin öğrenimini öğretim programına uygun bir şekilde tamamlamasını takip eder. Danışmanlık hizmetleri Üniversite Senatosu tarafından onaylanan bir yönerge ile yürütülür.

Bitirme çalışması

MADDE 22 – (1) Bitirme çalışması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Her öğrenci, mezun olacağı lisans programının öğretim planında öngörülen meslek düzeyine ulaştığını belgeleyen bir bitirme çalışması yapar. Bitirme çalışması, öğretim planında sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır.

b) Bir öğrencinin Bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

c) Bitirme çalışmaları, Senato tarafından belirlenen YTÜ Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri kapsamındaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Staj

MADDE 23 – (1) Lisans öğretim planlarında yer alan stajlar, Senato tarafından belirlenen YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi kapsamında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, her bölümün özelliğine göre, ilgili fakülte kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Önlisans programlarının öğretim planlarında yer alan stajlar, Üniversite Senatosu tarafından onaylanan bir yönerge çerçevesinde yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı veya başarısızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.

Yurtdışı/yurtiçi anlaşmalı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programları

MADDE 25 – (1) Öğrenci değişim programları (Farabi, Erasmus ve benzeri) çerçevesinde ilgili yönetim kurulunun izniyle bir veya iki yarıyıl, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Değişim programı süresince öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin, yurtiçindeki veya yurtdışındaki diğer üniversitelerde aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, ilgili yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Yurt dışı/yurt içi öğrenci değişim programlarında alınan dersler YTÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Öğrencinin almış olduğu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci bu dersler yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun gördüğü ve ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca kabul edilen dersleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölçme, Değerlendirme ve Mezuniyet

Başarı değerlendirmesi

MADDE 26 – (1) Başarı değerlendirmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

c) Yarıyıl içi notu için, öğrenciler ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarına (ödev, proje, kısa sınav, seminer, sunum, laboratuar uygulaması, arazi çalışması, eskiz, rapor ve benzeri veya ikinci bir ara sınav) tabi tutulurlar.

ç) Birden fazla yarıyıl içi çalışmalarına ait ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin türü ve ağırlıklarının ne olacağı % 60’lık dilim içinde belirlenir ve öğretim elemanı tarafından öğrenciye derslerin ilk haftası içerisinde duyurulur.

d) Proje, projeye yönelik tasarım dersi, bitirme çalışması ve seminer türündeki dersler için yarıyıl içi sınavı yapılması zorunlu değildir. Yarıyıl sonu sınavı ise çalışmanın türüne bağlı olarak yazılı sınav, mülakat ve benzeri şeklinde olabilir.

Başarı notu

MADDE 27 – (1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir:

a) Öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Ders başarı değerlendirmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu sınavından aldığı notlar birlikte değerlendirilerek yapılır.

b) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu               Katsayı                   Açıklama

AA                              4.00                         Mükemmel

BA                              3.50                         Pekiyi

BB                               3.00                         İyi

CB                               2.50                         Orta

CC                               2.00                         Yeterli

DC                              1.50                         Koşullu Başarılı

DD                              1.00                         Başarısız

FD                               0.50                         Başarısız

FF                               0.00                         Başarısız

F0                                0.00                         Devamsız

G: Geçer

K: Kalır

İ: İzinli

M: Muaf

c) Başarı notu olarak kullanılan harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:

1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersten başarılı kabul edilir.

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır ve AGNO hesabına katılır.

4) Bir dersten (F0) harf notunu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır ve AGNO hesabına katılır.

5) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

6) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

7) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

8) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Not ortalamaları (AGNO, YANO, ANO)

MADDE 28 – (1) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), G, K, İ, M notları hariç, her dersten alınan notun o dersin Yerel/AKTS kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin Yerel/AKTS kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Elde edilen bu değer, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir. AGNO, öğrencinin almış olduğu tüm dersler dikkate alınarak hesaplanır. YANO, öğretim planındaki aldığı derslere göre yarıyıl bazında hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. ANO ise öğretim planındaki sorumlu olduğu derslere göre hesaplanan not ortalamasıdır. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi için bu not ortalaması kullanılır. AGNO ve YANO her yeni not girildiğinde, ANO ise gerektiğinde güncellenir ve not çizelgesine (transkript) yansıtılır.

(2) Not ortalamaları hesabında, tekrar edilen derslerden alınan son başarı notu geçerli sayılır.

(3) Öğrencinin, Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu tüm derslerin en son not durumları, not çizelgesinde (transkript) gösterilir.

(4) Lisans öğrencilerinden, ardışık iki yarıyıl AGNO'su 2.00'ın altında olan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu kural beşinci yarıyıl başından itibaren uygulanır.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 29 – (1) Sınavları, ilgili dersi vermekle görevli öğretim elemanı (öğretim yardımcıları hariç) düzenler ve yönetir. Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için bölümdeki bütün öğretim yardımcıları görevlendirilebilir.

(2) Yarıyıl içi notları ile yarıyıl sonu sınav notunun, yarıyıl sonu başarı notları ilan edilmeden önce otomasyon sistemine girilmesi zorunludur.

(3) Yarıyıl sonu başarı notları, en geç akademik takvimde belirtilen tarihe kadar otomasyon sistemine girildikten sonra, listesi imzalı iki kopya halinde bölüm/program başkanlığına teslim edilir. İmzalı kopyalarından biri bölüm/program başkanlığında diğeri ise Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında saklanır.

Mazeret sınavı

MADDE 30 – (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi (yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir) ve yarıyıl sonu sınavı için yapılır. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, YTÜ Yarıyıl İçi ve Yarıyıl Sonu Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları hükümlerine göre yürütülür.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) Öğrenci, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilan edilmesinden başlayarak bir hafta içinde bağlı olduğu Fakülte dekanlığına bir dilekçeyle başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Fakülte dekanı, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının saptanması için sınav kağıdını, ilgili öğretim üyesinin de aralarında bulunduğu üç kişilik bir komisyona inceletir. Not değişiklikleri, ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Diploma ve derecesi

MADDE 32 – (1) Bir bölümün/programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları fakülte, bölüm ve varsa program adının belirtildiği bir diploma verilir.

(2) Öğrenimlerini bitirenlere diplomanın yanı sıra öğrenimleri süresi içinde aldıkları her türlü dersi, başarı notlarını, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını ve bölümlerini belirten bir not çizelgesi (transkript) ve diploma eki verilir.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması 3.50-4.00 olan öğrenciler "yüksek onur", 3.00-3.49 olanlar ise "onur" öğrencisi sayılırlar. Bu değerlendirmeler not çizelgesinde belirtilir.

(4) Diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.

Dereceye girme

MADDE 33 – (1) Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere lisans öğrenimlerini tüm mezuniyet şartlarını yerine getirerek en fazla sekiz yarıyılda tamamlayan öğrenciler (önlisans öğrencileri için dört yarıyıl) (mezun olunan eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılı final sınavları sonuna kadar tamamlamış olanlar) derece için değerlendirmeye alınır. Dereceye giren öğrenciler YTÜ Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar uyarınca belirlenir.

Önlisans diploması

MADDE 34 – (1) Kendi isteği ile ilişiğini kestirmek isteyen ve dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili öğretim planında bulunan bütün dersleri başarı ile tamamlamış olan ve dördüncü yarıyıl sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencilerine, başvurmaları halinde, önlisans diploması verilir.

(2) Bu Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteyle ilişiği kesilmiş bulunan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Üniversiteden ayrıldıkları tarihte geçerli öğretim planına göre, yukarıdaki koşulları sağlamaları ve dilekçe ile başvurmaları halinde ön lisans diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzinli Sayılma ve İlişik Kesme

İzinli sayılma

MADDE 35 – (1) Öğrenciye, ilgili yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en çok bir yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenime devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(2) Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, mazeretini gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır ve kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izin, ancak yarıyıl başında verilebilir. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl başlangıcından başlayarak ilk üç hafta içinde yapılması zorunludur. Bu durumda izinli sayılan süre öğrenim süresinden sayılır.

(4) Yukarıda sayılan nedenlerle yarıyıl sonu sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında; bu izin, verildiği tarihten başlayarak geçerli olur ve öğrencinin izin aldığı tarihi izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde (yaz okulu ve dönem dışı açılan dersler hariç, öğrenci bu hakkını yaz okulunda ve/veya dersin dönem dışı açılması durumunda dönem dışında kullanmak isterse bir dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına başvurur) kullanılır.

(5) Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle izinli sayılan öğrencinin, nedenin ortadan kalkmasından başlayarak en geç bir ay içinde bir dilekçe ile kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına başvurması gerekir. Aksi takdirde nedenin ortadan kalkmasından sonra geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(6) Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.

İlişik kesme

MADDE 36 – (1) Kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde ödemiş oldukları harç ve ücretler geri ödenmez.

(2) Kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak isteyen, çıkarılan veya mezun olanların Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur. İlişik kesme işlemlerini tamamlamayan öğrencilere diploma veya dosyalarında herhangi bir belge verilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik, 2011 yılı ve öncesi birinci sınıf derslerine başlayan öğrencilerin 6111 sayılı Kanunun getirdiği değişiklikler dışında kalan kazanılmış hakları ve öğretim bütünlüğü göz önünde tutularak, tüm öğrencilere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.