18 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28177

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Mersin Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

b) Korunmaya ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuğu,

c) Merkez: Mersin Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

f) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,

g) Üniversite: Mersin Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde ilgili Anabilim dalları ve öncelikle Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Psikiyatrisi, Adli Tıp ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak; korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair uygulama ve araştırmaların yapılacağı ortamı sağlamak ve yapmak,

b) Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların ihmal ve istismardan korunması için çalışmak, bu çocukları değerlendirmek, tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerini gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İhmal ve istismara uğrayan çocukların tanı, tedavi ve izlenmelerini gerçekleştirmek,

b) Suça sürüklenen çocuğun cezai sorumluluğunun belirlenmesinde gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak,

c) Çocukların kronolojik yaşını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Çocuğun soy bağının ortaya konması için danışmanlık yapmak ve ilgili laboratuarlarla işbirliği içinde olmak,

d) Merkeze başvurulara ait kayıtların standart bir şekilde tutulmasına yönelik çalışmalar yaparak veri tabanı oluşturmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkezleriyle iletişim içinde olmak,

e) Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkezleri ile iletişim içinde olmak,

f) Üniversite içinde öğretim üyesi, öğrenci, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek; hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

g) Eğitim programlarını yaygınlaştırarak, toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

ğ) Program ve projeler geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek,

h) Danışmanlık hizmeti vermek,

ı) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, desteklemek ve bu konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde programlar düzenlemek,

i) Basılı, görsel ve elektronik yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Çalışma Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcısı,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü, merkez müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; ilgili bilim dallarında uzmanlaşmış ve bu konuda akademik, tıbbi ve tercihen idari deneyime sahip Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdür Yardımcısı, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir, süresi biten Merkez Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürüne, Merkez Müdür Yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez Yönetim Kuruluna üye ve Merkez Müdür Yardımcısı seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Merkez Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

d) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

e) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

f) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

g) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmasını denetlemek,

h) Diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdürünün bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan anabilim dallarından önereceği, Rektör tarafından görevlendirilecek toplam yedi üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir ve yeni üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. Gerektiğinde Merkezde çalışan diğer personel, oy hakkı olmadan, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilir.

(2) Merkez Müdürü; Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve Merkez Yönetim Kurulu en az altı ayda bir Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Müdürü gerek duyulduğunda Merkez Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda toplantıya Merkez Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

(3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma birimleri oluşturarak çalışma ve araştırma programlarını yapmak,

b) Merkezde verilen hizmetin ve araştırma çalışmalarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma birimleri oluşturulur.

(2) Çalışma birimlerinde; Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Üniversitede görev yapan diğer öğretim elemanları ve araştırma görevlileri görevlendirilebilir. Bu birimler için gerekli hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden destek alınabilir.

(3) Çalışma birimleri; Merkez tarafından izlenen olguları tartışmak, tedavi ve izlenmeleri konusunda yöntemler belirlemek ve izleme sonuçlarını değerlendirmek üzere en az ayda bir toplanır. Her hastaya ilişkin bilgiler ve toplantı tutanakları özel dosyalarda saklanır. Bu kayıt ve dosyalar Merkezin ilgili çalışma birimlerinde, gizlilik ilkesine bağlı olarak korunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.