17 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28176

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ

SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Bingöl Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bingöl Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bingöl Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bingöl Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Merkez: Bingöl Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini (BİNUZALCBS),

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bingöl Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin kurulma amacı:

a) Lisans ve lisansüstü düzeyde; uzaktan algılama, sayısal görüntü işleme, coğrafi bilgi sistemleri, uydu ve uzay teknolojileri, küresel konumlama sistemi ve benzeri alanlarda eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek, geliştirmek, uygulama projeleri planlamak, önermek ve hayata geçirmek.

b) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

c) Kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların meslek uzmanlarına uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularında kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek.

ç) Araştırmalarla ilgili olarak veri bankası oluşturmak, Üniversite içinde ve hizmetin gerektirdiği her yerde uluslararası düzeyde bilime, teknolojiye ve ülke ekonomisine yönelik etkinliklerde bulunmak.

d) Mevcut arazi kullanımını (ekili alanlar, sulanabilen sahalar, otlaklar, orman sınırları, dağlık kısımlar ve benzeri) ve ileriye yönelik arazi kullanımını araştırmak.

e) Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularında, ulusal ve uluslararası projeler yapmak ve bunların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak.

f) Bölgenin çeşitli yönlerden risk durumlarının (taşkın olma olasılığı olan yerlerin, don olma tehlikesi olan alanların ve heyelan bölgelerinin ve kar yüklerinin) tespiti ve izlenmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Amaca uygun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak.

b) Amaca uygun olarak çeşitli uydulardan alınan uydu görüntüleri yardımıyla değerlendirme yapmak ve arazi kontrolüyle desteklemek.

c) Bölgedeki kentsel ve kırsal yer seçimlerinin ekolojik, fiziksel ve sosyo-ekonomik kriterlere dayalı olarak planlanmasını sağlamak.

ç) Çalışma alanına giren konularda kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs, özel günler ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, ulusal ve uluslararası projeler yapmak, çalışmalarla ilgili gelişmeleri kamuoyuna duyurmak.

d) Bölgedeki ormanların ve çayır-meraların amenajman planlarının yapılması, kaba yem, kereste ve odun gibi ham madde üretiminin alan ve ürün bazında tespitinin yapılması, ağaçlandırma çalışmalarının alansal organizasyonu ve havza planlamalarının yapılması, orman ve çayır-meralara müdahalelerinin izlenmesini sağlamak.

e) Erozyon ve sel alanlarının belirlenmesi, orman yangınlarında çekirdek ateşin ve maden ocağı (yeraltındaki) yangınlarının tespiti ve yanardağ faaliyetlerinin kontrolünü yapmak.

f) Ziraat Fakültesi bünyesi altındaki bölümler (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Biyosistem Mühendisliği, Su Ürünleri, Zootekni, Peyzaj Mimarlığı), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bölümleri, Fen-Edebiyat Fakültesi altındaki bölümler ve özellikle Coğrafya Bölümü ile sıkı bir iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek.

g) Yukarıda sayılan faaliyet alanlarına ilişkin olarak uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri temeline dayalı bilimsel metotlar geliştirmek ve bu metotların uygulamaya aktarılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından, Üniversitede Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda çalışan, uzman öğretim üye ve görevlileri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi ile biri uzaktan algılama diğeri de coğrafi bilgi sistemleri konusunda uzman Üniversitedeki öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili konularda Merkez Müdürünün vereceği işleri yaparlar ve kurulların toplantılarına katılabilirler. Merkez Müdürü kısa süreli ayrılışlarında vekâleti yardımcısına bırakır.

(3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, her yıl sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak etkinlik raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği ilkeler ve hedefler doğrultusunda Merkezi yönetmek, akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu ya da özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim programlarını düzenlemek.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve yardmcıları ile Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği Üniversitede tam gün çalışan öğretim üye ve görevlisi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulunda görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan fazla süreyle görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün başkanlığında ayda en az bir defa toplanarak, Merkezin etkinlikleri ve yönetimi ile ilgili konuları görüşmek ve idari kararlar almak.

b) Merkez Müdürünün her yıl hazırlayacağı etkinlik raporunu görüşmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını onaylamak.

Alt çalışma birimleri

MADDE 10 – (1) Alt çalışma birimleri aşağıdaki esaslara göre kurulur:

a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen konularda Merkezin faaliyetlerini uygulamak ve belirlenecek programa göre gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Çalışma programı tamamlanan alt birimlerin görevi sona erer.

b) Alt çalışma birimi için fakülte veya ilgili öğretim üyeleri de teklif yapabilir.

c) Belirli projelere belirli süre tahsis olunacak laboratuar, atölye ve personel için fakülte veya diğer birimlerle işbirliği yapılır.

ç) Merkez Müdürü, alt çalışma birimlerinin faaliyetlerini yürütmek üzere bir birim yürütücüsü seçer. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

d) Fakülteler ve diğer birimlerle işbirliği kapsamında görevlendirmelerle ilgili olarak dekan veya Rektörün onayı alınır.

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Projelerde çalıştırılmak üzere Merkez Müdürünün onay vereceği lisans veya yüksek lisans öğrencileri çalıştırılabilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her tür alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.