17 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28176

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesinde yürütülen İngilizce Hazırlık Okulu Eğitim-Öğretiminde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atılım Üniversitesinin öğretim dili İngilizce olan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerden, öğretim yılı başında yapılacak Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavında ya da eşdeğerliliği kabul edilen ingilizce sınavlarından birinde başarılı olamayarak, İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmek ve başarmak zorunda olan öğrencilerle ilgili hususları ve hazırlık eğitim-öğretimini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49’uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Desteklemeli Eğitim: A, B ve C kurlarını başarı ile tamamlayan, ancak yıl sonunda yapılan yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilere verilen eğitimi,

b) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

ç) Yeterlik Sınavı: Her akademik yıl başında tüm öğrencilerin girebildiği, yıl başı sınavını veya A, B ve C kurlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerin girmeye hak kazandığı yıl sonu sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim – Öğretim, Sınavlar, Öğretim Süresi, İlişik Kesme ve Devam Zorunluluğu

İngilizce hazırlık okulundaki eğitim-öğretimin amacı

MADDE 5 – (1) Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulundaki eğitim-öğretimin amacı, öğrencilere kayıtlı oldukları programların öngördüğü yabancı dilde dersleri ve dersler ile ilgili her türlü yayını izleyebilme, seminer ve tartışmalara etkin olarak katkıda bulunabilme ve ayrıca akademik ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dilde iletişimi sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.

(2) İngilizce Hazırlık Okulunda her akademik yılbaşında İngilizce Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınavdan başarılı olanlar bölümlerine geçer. Başarısız olanların ise İngilizce seviyelerini ölçmek ve kur’unu tespit etmek için Seviye Tespit Sınavı yapılır. En az üç farklı seviyede kur düzenlenebilir ve bunların haftalık ders saati ise yirmi ile otuz saat arasında değişir. Öğrencilerden A kur’una ayrılanlar sadece üçüncü kur düzeyini, B kur’una ayrılanlar ikinci ve üçüncü kur düzeylerini, C kur’una ayrılanlar ise birinci, ikinci ve üçüncü kur düzeylerini başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Belirtilen kur düzeylerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciler yeterlik sınavına giremezler.

(3) Üçüncü kuru başarı ile tamamlayan öğrenciler kur’u takip eden ilk yeterlik sınavına girerler. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarından itibaren geçecek iki akademik yıl içerisinde açılacak yeterlik sınavlarına girme hakkı vardır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencileri bu sınava hazırlamak amacı ile kur biçiminde desteklemeli eğitim düzenlenir. Bu grup öğrencilerin yapılacak ara sınavlara girmesi, verilecek ödev ve projeleri yapması zorunludur. Desteklemeli eğitim programında aldıkları notun %15’i yeterlik sınavı notuna yansıtılır. Desteklemeli eğitim programında başarısız olan öğrenciler yeterlik sınavına girme haklarını yitirmezler.

Yeterlik ve dış sınavlar

MADDE 6 – (1) Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu Yeterlik sınavları her akademik yılın başında, ortasında ve sonunda yapılır. İngilizce yeterlik sınavında başarı notu 60 olup İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim Tercümanlık bölümleri için ise 65'tir. Eşdeğerliği kabul edilen sınavlar; İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık bölümleri için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) 81, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 81, eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından olan International English Language Testing System (IELTS)-Akademik 6.5, First Certificate Exam (FCE) C, Test of English as a Foreign Language (TOEFL-IBT) 76, TOEFL (Paper based) 492; diğer bölüm öğrencileri için, KPDS 76, ÜDS 76, IELTS-Akademik 6.0, FCE (C), TOEFL (IBT) 71, TOEFL (Paper based) 482’dir.

(2) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencileri, hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

(3) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen Hukuk Fakültesi ve Mimarlık Bölümü öğrencileri, hazırlık sınıfında, C, B ve A kurlarını başarı ile tamamlayıp Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olamasalar bile bölümlerine geçebilirler.

(4) Hazırlık Okulu, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kurum dışı sınav sonuçlarının sınavı veren kurum tarafından üniversiteye gönderilmesini isteyebilir, sınav sonuçları hakkında araştırma yapabilir, geçerliliği kanıtlanmamış kurum dışı sınav sonuçlarını kabul etmeyebilir ve sınavların belli merkezlerde yapılmış olmasını isteyebilir. Dış sınavların kabulü ile ilgili kriterleri (puanlar, sınav merkezleri, sonuçların bildirilmesi, sınav neticesinin kabulü ve benzerleri) belirlemeye Üniversite Senatosu yetkilidir.

İngilizce hazırlık okulu öğretim süresi

MADDE 7 – (1) İngilizce Hazırlık Okulu’nun eğitim süresi her biri sekiz-on iki hafta olan üç kur’dan oluşur. Önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden kur’unda başarısız olup kur tekrarı yapanlar ile yeterlik sınavında başarısız olanlar için bu süre en fazla iki akademik yıldır. Bu süre içinde eğitimlerini tamamlayamayan veya yeterlik sınavını veremeyen İngilizce dilinde eğitim yapan bölümlerin öğrencilerinin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

Hazırlık okulu tekrar etme-ilişki kesme

MADDE 8 – (1) Öğrencinin, başarısız olduğu takdirde bulunduğu kur’u en fazla iki kez daha tekrar etme hakkı vardır. Son hakkında da başarılı olamadığı takdirde derslere devam hakkını kaybeder, ancak dışarıdan kendisi ile aynı tarihte kayıt olan öğrencilerin aldığı yeterlik sınavlarına girme hakkı vardır. Bu haktan yararlanan öğrenciler, devam eden diğer öğrenciler gibi öğretim ücretinin tamamını öderler. Dışarıdan yeterlik sınavına girmesi için üçüncü kez başarısız olduğu kur bitim tarihinden itibaren en az bir kur dönemi geçmesi gerekir. İki akademik yılın sonuna kadar bu şekilde gireceği yeterlik sınavlarında başarılı olamayan öğrencinin Atılım Üniversitesi ile ilişkisi kesilir. Bu öğrencilerin Türkçe eğitim yapan bölümlere yerleştirilmeleri için ÖSYM Başkanlığına başvuru hakları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme, Yaz Öğretimi, Mazeretler ve Sınav Sonucuna İtirazlar

Devam zorunluluğu

MADDE 9 – (1) İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri derslere %80 devam etmek zorundadırlar. Birinci derece akrabalarının (anne, baba, kardeşler ve eşin) vefatında ölüm raporu getirmeleri halinde en fazla üç gün izinli sayılırlar.

(2) Devamsızlıkta en az üç doktor tarafından imzalanmış sağlık raporu dikkate alınır. Şartları taşımayan diğer sağlık raporları ve disiplin cezası ile uzaklaştırma dikkate alınmaz Bir kur döneminde devamsızlığı %20’yi geçen öğrenciler ikinci ara sınava giremezler. Kur eğitimlerini başarı ile tamamlamış ancak yeterlik sınavında başarısız olmuş öğrenciler için verilecek takviye eğitimde de aynı kural geçerlidir.

Başarı notu ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Hazırlık Okulundaki öğrencilerin başarı durumları bulundukları kur’da aldıkları Kur Başarı Notu ile ölçülür. Kur Başarı Notu; kur döneminde aldıkları ara sınavların, proje çalışmalarının, yazı dersi ödevlerinin ve küçük sınavların (quiz’lerin) ağırlıklı puanlarının toplamından oluşur. Öğrencinin bulunduğu kur’da başarılı sayılabilmesi için Kur Başarı Notunun 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

Yaz kursu

MADDE 11 – (1) Yaz Kursu, 16/8/1999 tarihli ve 23788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre öğrencilerin İngilizce düzeyini geliştirme amacı ile açılır.

(2) Hazırlık Okulunda akademik yıl sonunda kurunda ve yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler için Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca yedi-sekiz hafta süren yabancı dil yaz öğretimi programı açılır. Bu programa katılan öğrencilerden tekrar ettikleri kurda başarılı olanlar izleyen akademik yılda açılacak olan kurlardan kendilerine uygun olanlara alınırlar. Üçüncü kurunu başarılı bir şekilde bitirmiş ve daha önceki yeterlik sınavında başarısız olup yaz öğretimine devam etmiş öğrencilere program sonunda yeterlik sınavı hakkı verilir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler bölüm programlarına devam etme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarısız olanların ise akademik yıl başında açılan yeterlik sınavına girme hakkı saklıdır.

(3) Kurlarını tamamlamamış öğrenciler için kur açılması yetkisi Üniversite Yönetim Kuruluna aittir. Yaz öğretimi programına katılacak öğrencilerden Mütevelli Heyet tarafından tespit edilen ücret alınır.

Mazeretler

MADDE 12 – (1) Geçerli sayılan bir mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten resmi sağlık kuruluşlarından veya özel hastanelerden aldıkları rapor veya diğer belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren üç gün içinde Hazırlık Okulu Müdürlüğüne vermeleri halinde, ara sınavlar için bir sonraki kur başlamadan önce mazeret sınavı açılır. Yeterlik sınavı için mazeret sınavı açılmaz. Öğrenciler mazeretli sayıldıkları rapor süresi içinde herhangi bir sınava girerlerse, aldıkları notlar geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren üç gün içinde Hazırlık Okulu Müdürlüğüne yazılı olarak başvurup maddi hata itirazında bulunabilirler. İtiraz üzerine, Hazırlık Okulu Müdürlüğü, yapılacak inceleme sonucunda, maddi hata belirlerse, Hazırlık Okulu İdaresince düzeltme yapılır ve inceleme sonuçları üç gün içinde öğrenciye bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 13/8/2000 tarihli ve 24139 sayılı Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği, disiplin ile ilgili hususlarda ise 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 16/ 8/1999 tarihli ve 23788 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.