17 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28176

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

b) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,

c) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

ç) Merkez: Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezini (ÜSAKMER),

d) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sanayi Kuruluşlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sanayi kuruluşlarının sorunları ve çözüm önerileri

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kuruluş kararına uygun olarak Üniversite birimleri ile sanayi kuruluşları arasında, ikinci fıkrada sayılan sanayi kuruluşlarının üretim ve insan kaynakları sorunlarının çözümü ve buna benzer konularda işbirliği imkanlarını araştırmak, uygulamak ve koordine etmektir.

(2) Sanayi kuruluşlarının var olan üretim ve insan kaynakları sorunları ve çözüm önerileri;

a) Sanayi kuruluşlarının, üretim araçları ve insan kaynaklarını kalite ve kapasite açısından geliştirilebilirliği,

b) Sanayi kuruluşlarının, yeni ürün ve üretim konularında araştırma ve yatırım yapabilme imkan ve kabiliyetlerinin varlığı,

c) Sanayi kuruluşlarının, araştırma ve geliştirme çalışmaları için ihtiyaç duydukları laboratuvar cihazları ve insan kaynaklarının bir bölümünü üniversite imkanlarından sağlayarak kaynak israfının önlenebilirliği,

ç) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma gibi konularda sanayideki işletmelerin sorunları, ihtiyaçları veya talepleri doğrultusunda çalışılabilirliği,

d) Üniversitede görev yapan araştırmacıların sanayi kuruluşları ile birlikte çalışarak kendilerini yenileme ve geliştirme imkanlarının sağlanabilirliği,

e) Üniversite öğrencilerinin sanayi kuruluşlarının aktif projelerinde yer almaları sağlanarak, öğrencinin eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılması ile birlikte öğrencinin çalışma hayatına hazırlanmasının sağlanabilirliği,

f) Üniversitede görev yapan araştırmacılar ile sanayi kuruluşlarında çalışanların ihtiyaç duydukları her türlü konularda karşılıklı işbirliği yapılabilirliği,

g) Üniversitede görev yapan araştırmacıların yapacakları çalışmalara, sanayicinin maddi katkıları ile tecrübelerinin yansıtılması yapılan çalışmaların verim ve kalitelerinin arttırılabilirliği,

ğ) Yukarıda sayılamamış üniversite birimleri ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları benzer ve diğer konular.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Üniversite sanayi işbirliği alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek.

b) Sanayi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların insan kaynakları, üretim, pazarlama, teknolojik yapı gibi konularda karşılaştıkları sorunlar, bu sorunlara çözüm önerileri gibi konularda araştırmalar yapmak.

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, üniversite sanayi işbirliği alanında proje, mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

ç) Üniversite ile sanayi sektörü arasında ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak.

d) Merkezin faaliyet alanı konularında konferanslar, seminerler, sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruşlara bilimsel destek vermek.

e) Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlamak.

f) Üniversite sanayi işbirliği ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

g) Üniversiteler, belediyeler, teknoloji merkezleri, KOSGEB, kalkınma ajansları, bakanlıkların il temsilcilikleri, ticaret ve sanayi odaları, odalar, birlikler, dernekler, vakıflar, kamu ve özel şirketler gibi kişi veya kuruluşlar ile Aksaray Üniversitesinin yapmış olduğu her türlü işbirliklerden Rektörlüğün uygun gördüklerinin uygulama ve yürütümünü yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Merkez Müdürünün Atanması ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürünün atanması

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü ve müdür yardımcılarının atanması;

a) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürü görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile Rektör tarafından üç yıl için yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

b) Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan üniversitenin öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanı Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez müdür yardımcıları Merkez Müdürünün vereceği işleri yürütür. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Merkez Müdürünün belirlediği bir Merkez müdür yardımcısı yerine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Ancak Merkez Müdürünün olağanüstü nedenlerle görevinin sona ermesi halinde Rektör Müdür Yardımcılarından birini, yeni Merkez Müdürü seçilinceye kadar Merkez Müdürlüğüne vekaleten görevlendirebilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

e) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ait çalışma programı hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Yönetim Kurulunun oluşumu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşur:

a) Yönetim Kurulu; Doğal üyeler olan Merkez Müdürü, Merkez Müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcıları dışındaki Üniversite öğretim görevlileri ve öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az iki üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yenileri kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından görevlendirilir.

b) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti ile toplanır ve Merkez Müdürü tarafından sunulan konuları karara bağlar.

c) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa toplanır, toplanma nisabı salt çoğunluktur.

ç) Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır eşitlik halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.