17 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28176

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim; bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Bir Anabilim/Anasanat dalında lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması yöneten, Üniversitedeki tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

c) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan Anabilim/Anasanat Dalı Başkanını,

ç) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: EABD/EASD Başkanı başkanlığında, Akademik Kurul Üyesi olma şartıyla varsa yardımcıları ve EABD/EASD’nı oluşturan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Kredisi: Bir dersten başarılı olunabilmesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

f) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı (EABD/EASD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan Anabilim/Anasanat dalını,

g) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan Anabilim/Anasanat dalı Başkanlarından oluşan ve Fakülte Dekanları ile Yüksekokul Müdürlerinin oy hakkı olmaksızın katılabileceği kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Enstitü: Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ı) GMAT: Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Management Admission Testi,

i) GRE: Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Record Examination sınavını,

j) Kredi: EK kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde, bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamı ile bulunan değeri,

k) Müdür: İlgili Enstitünün Müdürünü,

l) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) Sanatta Yeterlik Eseri: Sanatta, yüksek lisans programları öğrencilerinin sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,

o) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,

p) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

r) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

s) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Giriş Sınavları,

Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABD/EASD tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar Enstitü Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.

Lisansüstü programlara başvuru esasları

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvurular EABD/EASD’nın önerisi, EYK kararındaki nitelikler ve aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için adayların;

1) Lisans diplomasına sahip olmaları,

2) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

gerekir.

b) Tezli Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için adayların;

1) Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’ e girmiş olma koşulu aranmaz.

3) ÜDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınava girmiş olmaları. Bu sınavlara girmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır sayılacaktır.

4) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan ÜDS’ye veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınava girmiş olmaları gerekir.

c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

1) Bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık, fen-edebiyat, fen, edebiyat ve dil tarih coğrafya fakülteleri mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

2) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

3) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

4) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan ÜDS’ye girmiş olup bu sınavdan en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

gerekir.

ç) Sanatta Yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların;

1) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

2) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’in sözel kısmından 60 lisans diplomasıyla başvuranlardan 70 puan almaları ve bu koşulların yanı sıra portfolyö sunmaları,

3) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

4) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan ÜDS’ye girmiş olup bu sınavdan en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

gerekir.

d) Temel Tıp Bilimlerinde Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

1) Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları, lisans diplomasına ve 55 temel tıp puanına sahip olmaları veya ALES’in sayısal kısmından en az 60 puan almaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri 1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0.70, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.30 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

2) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES’in sayısal kısmından en az 60 puan almaları, ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

3) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan ÜDS’ye girmiş olup bu sınavdan en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

gerekir.

e) Birleştirilmiş Yüksek Lisans-Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

1) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

2) Lisans mezunları, kontenjanlar dahilinde ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen değerlendirme ilkeleri çerçevesinde birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına başvurabilirler.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar için;

1) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır.

2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve bilim mülakat sınavı puanının %20’si alınarak elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır.

b) Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar için;

1) EABD/EASD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak bilim mülakat sınavına katılmış olmaları,

2) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bilim mülakat sınavına katılabilmeleri için; ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %25’i, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil puanının %25’inin toplamı, 100 üzerinden en az 50 puana sahip olmaları şartı aranır. Başarı değerlendirilmesinde bilim mülakat sınavında alınan puanla beraber bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendindeki oranlar uygulanır.

3) Başarı değerlendirmesinde; ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil puanının %15’i ve bilim mülakat sınavı puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan almaları,

4) Güzel sanatlar ve konservatuvar alanlarında başarı değerlendirmesinde; lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil puanının %20’si, bilim mülakat ve yetenek sınavlarının %50’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan almaları,

şartları aranır.

c) Doktora programlarına başvuran adayların;

1) Doktora programlarına başvuracaklar için ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları,

2) EABD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak bilim mülakat sınavına katılmış olmaları,

3) ALES’in GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil puanının %15’i ve bilim mülakat sınavı puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

gerekir.

ç) Sanatta Yeterlik (çalışması) programlarına başvuran adaylar için;

1) Sanatta Yeterlik (çalışması) programlarına başvuracaklar için ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları,

2) EASD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak bilim mülakat sınavına katılmış olmaları,

3) Güzel sanatlar ve konservatuvar mezunu olan adayların başarı değerlendirilmesinde lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, yabancı dil sınavının %20’si, bilim mülakat ve yetenek sınavlarının %50’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

4) Güzel sanatlar ile konservatuvar mezunu olmayan adayların başarı değerlendirilmesinde ALES’in %50’si, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil puanının %10’u, yüksek lisans ortalamasının %10’u, bilim mülakat sınavı, yetenek sınavı ve portfolyö sonuçlarının %30’unun toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

şartları aranır.

d) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuran adaylar için;

1) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuracaklar için ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası kurulca kabul edilen bir sınavdan (KPDS, TOEFL, IELTS gibi) bu puan muadili bir puan almış olmaları,

2) EABD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak bilim mülakat sınavına katılmış olmaları,

3) ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil puanının %15’i ve bilim mülakat sınavı puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

4) Tıp Fakültesi mezunları için ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si veya temel tıp puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil puanının %15’i ve bilim mülakat sınavı puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

şartları aranır.

e) Birleştirilmiş Yüksek Lisans-Doktora programlarına başvuran adaylar için;

1) Birleştirilmiş Yüksek Lisans-Doktora programlarına başvuracaklar için ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası kurulca kabul edilen bir sınavdan (KPDS, TOEFL, IELTS gibi) bu puan muadili bir puan almış olmaları,

2) EABD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak bilim mülakat sınavına katılmış olmaları,

3) ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil puanının %15’i ve bilim mülakat sınavı puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

şartları aranır.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında başarı sıralaması, kontenjan sayısı kadar en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. İlan edilen kontenjan dahilinde başarılı olan asıl adayların sayısı kadar yedek öğrenci listeleri Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(3) Yüksek lisans ile doktora/sanatta yeterlik programları için yapılan Bilim Mülakat Sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavları

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavları; EABD/EASD önerisi ve EYK tarafından belirlenen en az üç kişilik bir sınav jürisi tarafından yapılır. Giriş sınav sonuçları ve belgeleri, sınav gününü izleyen günün sonuna kadar jüri başkanlığınca bir yazı ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonuçları Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

b) Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu adaylardan Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış olanlar, lisansüstü eğitime başvurabilirler.

c) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine, lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla alınan araştırma görevlileri; üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun da kararı ile sınavsız olarak lisansüstü programlarına kabul edilirler.

ç) Rektörlük; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları, EYK kararı doğrultusunda ilanla duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yükseköğretim lisans mezunları veya öğrencileri, belirli konuda bilgisini artırmak için EABD/EASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile en az bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. EABD/EASD’ları için özel öğrenci kontenjanları, Enstitünün öğrenci alımları için en son ilana çıkılan/çıkılacak kontenjan sayısının %20’sini geçmemek kaydıyla yükseköğretim veya mezuniyet belgesine sahip olması ve öğrenci katkı payını, her yarıyılın kayıt yenileme döneminde yatırması koşuluyla, özel öğrenciliğe kabul edilir. %20’lik kontenjan EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararıyla artırılabilir. Lisans programının son sınıfında bulunan öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul edilebilmeleri için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.

(2) Özel öğrenciler, kabul edildiği programlardaki derslerin toplam kredi sayısının en çok %50’sini alabilirler. Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilere öğrenci kimliği ve öğrenci belgesi verilmez, askerlik tehir işlemleri yapılmaz. Ancak bu öğrencilere; alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı ve diğer esaslar hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

(3) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, yazılı başvurması halinde aldığı dersleri veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma ve unvan verilmez.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci kabulü, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD/EASD Başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir. Öğrenci, normal öğrenci katkı payını ödemekle yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi Hükümetinden burslu olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenci katkı payını ödemekle yükümlü değildir.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD/EASD Başkanlığının görüşü, EYK kararı ve Senato onayı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Tüm yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ALES ya da bu sınava eşdeğer sayılan sınavlardan alınan puan şartı aranmaz. Başvuran adayların lisans ya da yüksek lisans ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.50 olması gerekir.

(4) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adaylardan, yabancı dil puanı istenmez.

(5) Kayıtlar her yıl Akademik Takvimde belirlenen Enstitü kayıt süresi içerisinde, diğer öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde Enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma ya da Mezuniyet Belgesi ve onaylı tercümesi,

b) Not Döküm Belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi,

c) Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizeli Pasaport Örneği (transkript) ve onaylı tercümesi.

(6) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD/EASD Başkanlığının görüşü doğrultusunda, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde Türkçe bilgisine sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz olmaları durumunda Türkçe Hazırlık Sınıfına alınırlar. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı süresine dahil edilmez.

(7) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD/EASD Başkanlığının görüşü doğrultusunda, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde Bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz olmaları durumunda “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınırlar. Bilimsel hazırlık programı uygulamalarında, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Enstitü dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına EABD/EASD Başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler EABD/EASD Başkanlığının uygun görüşü ve EYK tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl için Akademik Takvimde belirlenen süre içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

a) Aynı programda olmak koşulu ile diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda kayıtlı olması,

b) Yüksek lisans programı için en az bir yarıyılı tamamlamış ve en çok dört yarıyılı tamamlamamış olması,

c) Yüksek lisans programı için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00; 100 üzerinden en az 65 olması,

ç) Doktora/sanatta yeterlik programı için en az bir yarıyılı tamamlamış ve en çok yedi yarıyılı tamamlamamış olması,

d) Doktora/sanatta yeterlik programı için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50; 100 üzerinden en az 75 olması,

e) Başarısız dersi bulunmaması,

f) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı için öngörülen ALES ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki yabancı dil şartlarını taşıması,

g) Disiplin cezası almamış olması,

şartlarını sağlaması gerekir.

(2) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez. Program isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programlara EYK kararı gerekir.

b) Tezsiz lisansüstü programlardan, tezli lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

c) Örgün Öğretimden Uzaktan Eğitim Programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir, ancak Uzaktan Eğitim Programlarından Örgün Öğretim Programlarına yatay geçiş kabul edilmez.

ç) Program adı aynı olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

d) Tezsiz Lisansüstü Programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Enstitü araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir Üniversitede Lisansüstü eğitim gören öğrenciler, EYK kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

f) Bulundukları EABD/EASD’ında Lisansüstü Programı olmadığı için bir başka üniversitede veya Enstitümüzün bir başka programında öğrenim gören ve Afyon Kocatepe Üniversitesinde Araştırma Görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları EABD Lisansüstü Program açılması durumunda, ilgili EABD/EASD Başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile Yatay Geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

g) Yatay geçişi kabul edilen (Araştırma Görevlisi kadrosunda olanlar hariç) öğrenci, kabul edildiği öğrenci katkı payını ödemek zorundadır.

ğ) Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları sırasında yapılabilir.

Yatay geçiş başvurusu için gerekli evraklar

MADDE 12 – (1) Noter veya kayıtlı olduğu üniversite tarafından onaylanmış olmak koşulu ile aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır:

a) Diploma sureti,

b) ALES Belgesi sureti,

c) ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri Yabancı Dil Sınav Belgesi sureti,

ç) Not Döküm Belgesinin (Transkript) aslı ya da sureti,

d) Disiplin cezası alınmadığına dair belge,

e) Yurt dışında bulunan üniversitelerden başvuru olması halinde Denklik Belgesi.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Adayların eksiklerini gidermek amacıyla EABD/EASD tarafından Bilimsel Hazırlık Programı açılabilir ve Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir. Hangi adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacağı ve alınacak olan dersler ile toplam kredi miktarı EABD/EASD Kurulunun teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.

(2) Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, lisans programlarından alınır. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel Hazırlık Programında alınan dersler, lisansüstü programındaki ağırlıklı not ortalamasına etki etmez. Bilimsel Hazırlık Programına alınan öğrenci; programı başarı ile tamamlamadan lisansüstü programlardan ders alamaz.

(3) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme gibi konularda ilgili lisansüstü programların esasları uygulanır.

(4) Öğrencinin Bilimsel Hazırlıkta aldığı ders notu, lisansüstü yönetmeliğine göre değerlendirilerek başarı notu belirlenir.

(5) Öğrenci, bilimsel hazırlık süresi içerisinde Üniversite bünyesinde açılmayan lisans derslerini EABD/EASD önerisi ve EYK kararı ile başka üniversitelerden alabilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı süresine dahil edilmez.

(6) Bilimsel Hazırlık programında başarılı olan adaylar EABD/EASD tarafından Enstitüye bildirilir.

Lisansüstü eğitim programlarına kesin kayıt

MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday, kayıt hakkı kazanır.

(2) Yerleştirilmeye hak kazanmış adayların kesin kayıt yaptırabilmesi için; herhangi bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünde açılmış bir lisansüstü programda kayıtlı öğrenci olmadıklarını belirten dilekçelerini Enstitüye vermeleri gerekir. Belgelerinde eksiklik veya tahribat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların ve aynı anda başka bir yükseköğretim kurumunda da kayıtlı olduğu anlaşılanların kaydı yapılmış olsa bile iptal edilir.

(3) Aynı anda tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptırılmaz.

(4) Kesin kayıt sırasında öğrenci katkı payını ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri seçerek ders kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenci, katkı payını yatırdığına dair makbuzun bir nüshasını Enstitü öğrenci işlerine teslim eder. Kayıt yenileme sırasında öğrenci katkı payını ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez.

(2) Süresi içinde öğrenci katkı payını yatıran, derse/teze yazılamayan öğrencilere, mazeretleri uygun görüldüğü takdirde, açılmış olan derslere yazılma hakkı verilir. Ancak süresi içerisinde olmak kaydıyla, ilgili dönemin öğrenci katkı payını yatıran fakat derse/teze yazılma talebi bulunmayan öğrencilerin, öğrenim sürelerinden sayılmak şartıyla öğrencilik kayıtları devam eder. Programa kaydı yapılan öğrenciler, programlarıyla ilişkili azami süresini geçirmemesi şartıyla öğrenci statüsünde olup her türlü öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

(3) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkumiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirilir. Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde danışmanının onayı ile ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

(5) Öğrenciler, EABD/EASD’nın önerisi ve EYK tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilir. Bu derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelikte belirtilen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(6) Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

Danışman atanması

MADDE 16 – (1) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları; EABD/EASD Kurulunun görüşüne istinaden öğrenci talepleri de dikkate alınarak EABD/EASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile danışman atanır. Danışman atanıncaya kadar görevi EABD/EASD Başkanı yürütür. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı danışmanlık ücretinden faydalanamaz. Danışman değişikliği teklifleri için de bu usul uygulanır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları, atanan danışman tarafından yürütülür. Danışman; lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, EABD/EASD Başkanlığınca her yarıyılın akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri içerisinde Enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD Başkanı yürütür. Danışmanın altı aydan fazla yurt içi veya yurt dışı görevlendirilmesi durumunda EABD/EASD, EYK onayı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(3) Lisansüstü programlarda en fazla; profesör sekiz, doçent altı, yardımcı doçent dört, doktoralı öğretim görevlisi iki danışmanlık yürütebilir. Yüksek lisans program süresi altı yarıyılı geçen ya da Tez Savunma Sınavında başarısız olan öğrenciler, yukarıda belirtilen toplam danışmanlık sayılarını aşması durumunda öğrenci danışmanlıkları bu kısıtlamalara dahil edilmez.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarında toplam sayıyı aşmamak şartıyla en fazla; profesör dört, doçent üç, doktorasını tamamladıktan sonra fiili olarak en az iki yıl görev yapan ve en az bir yüksek lisans tezini yönetip tamamlayan yardımcı doçent, bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisine danışman olarak atanabilir. Ancak doktora/sanatta yeterlik program süresi 12 yarıyılı geçen ya da Tez Savunma Sınavında başarısız olan öğrenciler, yukarıda belirtilen toplam danışmanlık sayılarını aşması durumunda öğrenci danışmanlıkları bu kısıtlamalara dahil edilmez.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarındaki öğrenci danışmanlıkları bu sınırlamanın dışında olup, konuyla ilgili sınırlama EYK tarafından belirlenir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 17 – (1) Danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak, danışman, uzmanlık alan dersi açar. Lisansüstü öğrencileri, danışmanı atandıktan sonra uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak ve devam sağlamak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan Yeterli (YT) veya Yetersiz (YZ) olarak değerlendirerek Enstitüye bildirir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisine dahil edilmez.

(2) Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır.

(3) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK tarafından uygulanır.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında, EABD/EASD Başkanlığı her öğrenci için tez konusunu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye teklif eder. EABD/EASD Başkanının teklifi EYK’da karara bağlanır.

Tez konusu değiştirilmesi

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde EABD/EASD önerisi ve EYK kararıyla tez konusu değişikliği yapılabilir.

a) Tezli yüksek lisans programlarında;

1) Azami sürenin dolmasına en az iki yarıyıl kalıncaya kadar,

2) Adayın Tez Çalışması, danışmanlık gibi derslerde üst üste iki, aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ) bulunması durumunda,

3) Tez savunma sınavında jüri tarafından tezi reddedilen ya da Tez savunma sınavında üç ay düzeltme alıp ilgili sürenin sonundaki Tez Savunma Sınavında da adayın başarısız sayılması durumunda,

4) Tez aşamasındaki adayın kendisine tanınan ek süre içerisinde de (dört yarıyıl) tezini bitirememesi durumunda,

tez konusu değişikliği yapılır. Ayrıca Tez Konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, zorunlu haller dışında, EYK karar tarihinden itibaren bir yılı geçmeden Tez Savunma Sınavına giremez. Kayıt yenilemediği, kayıt dondurduğu ve izinli sayıldığı yarıyıllar bu süreye ilave edilir.

b) Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarında, öğrencinin tez izleme komitesine sunduğu yeni tez önerisinin komite tarafından kabul edilmesi şartıyla ve ayrıca;

1) Azami sürenin dolmasına en az üç yarıyıl kalıncaya kadar,

2) Adayın Tez Çalışması, danışmanlık gibi derslerde üst üste iki, aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ) bulunması durumunda,

3) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki, aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ) bulunması durumunda,

4) Tez savunma sınavında jüri tarafından tezi reddedilen ya da Tez savunma sınavında altı ay düzeltme alıp ilgili sürenin sonundaki Tez Savunma Sınavında da adayın başarısız sayılması durumunda,

tez konusu değişikliği yapılır. Ayrıca tez izleme komitesince ve EYK kararı ile tez önerisi kabul edilen öğrenci, zorunlu haller dışında, EYK karar tarihinden itibaren 18 ay geçmeden Tez Savunma Sınavına giremez ve bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hükümler uygulanır.

Tez başlığının değiştirilmesi

MADDE 20 – (1) Tez başlığı değişikliği önerisi, lisansüstü programlarda tez çalışmasının her aşamasında Tez Başlığı Değiştirme Formu doldurulmak suretiyle verilebilir. Ayrıca tez savunması sırasında jüri üyelerinin ortak kararıyla ve tutanakla tez başlığı değişikliği önerilebilir.

(2) Tez konusunda veya tez başlığında değişiklik önerisi EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrencilerin ilgili kurulların kararı ile teorik derslere %70, uygulamalara %80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Devam, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve EABD/EASD Başkanı aracılığıyla ilgili Yarıyıl Sonu Genel (Final) Sınavlarından önce Enstitüye bildirilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ile Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle bir dersten devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenci, o dersin Yarıyıl Sonu Genel (Final) Sınavlarına giremez.

(3) Dersi başarısızlık nedeniyle ikinci kez alanlar; dersi ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa derse devam etme zorunluluğu aranmaz, ancak devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler için derslere devam zorunluluğu aranır.

(4) Devamsızlık nedeniyle dönem sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edilir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak Devamsız (DZ) notu verilir.

(5) Uygulaması olan derslerden kalan öğrenci, devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olsa bile kaldığı dersin uygulamasına devam etmek zorundadır.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu veya seçmeli dersleri öncelikle tekrarlamak ve dersin açıldığı ilgili yarıyılda almak zorundadırlar. Dersin herhangi bir nedenle açılamaması durumunda;

a) Başarısız olunan ders zorunlu ise; danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda EABD/EASD Kurulu kararı ve EYK’nın onayı ile eşdeğer tutulan başka bir dersi ya da başka bir lisansüstü programdaki eşdeğer olan dersi,

b) Başarısız olunan ders seçmeli ise; danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda EABD/EASD Kurulu kararı ve EYK’nın onayı ile eşdeğer tutulan ve açılan başka bir seçmeli dersi,

alabilir.

Ders saydırma

MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış ve kaydı silinen öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programında alması zorunlu olan toplam kredi saatinin %50 sini geçmemek şartıyla başarılı oldukları dersleri EABD/EASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile saydırabilirler. Bu şekilde derslerini saydıran öğrenciler, EABD/EASD programındaki derslere notlarıyla birlikte ders intibakları yapılır. İntibakı yapılacak dersin başarı notu 100’lük not sistemine göre ise Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki Harf Notu uygulanır. Başarısız olunan derslerin ders intibakları yapılmaz.

(2) Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme, Notlara İtiraz, Ortalama,

Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Sınavlar

MADDE 24 – (1) Sınav türleri aşağıda tanımlanan; ara sınav (vize), yarıyıl sonu (final) sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar, ders programlarında belirtildiği gibi, yazılı, sözlü, sözlü-yazılı ya da uygulamalı olarak yapılır. EABD/EASD Başkanlığı açılan derslerin sınavlarının yazılı, sözlü veya pratik çalışma türlerinden hangisi ile yapılacağına karar vererek, yarıyıl başında Enstitü Müdürlüğüne bildirir.

a) Ara (Vize) Sınav: Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınavı yapılır.

b) Mazeret Sınavı: Sadece Ara Sınavlarından herhangi birine, Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, EYK kararı ile mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler; o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihini takip eden 10 gün içinde, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Enstitüye başvurmak zorundadır.

c) Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: Her yarıyıl sonunda final sınavı yapılır.

ç) Bütünleme Sınavı: Tezsiz Yüksek Lisans programları için her yarıyıl sonunda final sınavı neticesinde başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

d) Tek Ders Sınavı: Lisansüstü öğrencilerinin ders aşamasındaki ve programındaki tüm dersleri alan (Seminer, Uzmanlık Alan Dersleri ve Danışmanlıklar hariç), derslere devam şartını yerine getiren, ders tekrarlarında en az bir yarıyıl devam şartını yerine getiren ve tek dersten başarısız olan öğrencileri kapsar. Bu durumdaki öğrenciler Enstitüye dilekçe ile müracaat ederek durumlarının incelenmesi ve uygun bulunması halinde, EYK’nın belirlediği tarihlerde sınava girerler. Tek Ders Sınavlarında ders başarı notu yüksek lisans programları için 65-CC, doktora/sanatta yeterlik programları için 70-CB’dir. Tek Ders Sınavı neticesinde başarısız olan öğrencilerin bu sınavdan aldıkları not geçersiz sayılır ve traskriptlerine işlenmez. Tek Ders Sınavlarının not değerlendirmesinde yarıyıl içerisinde alınan diğer notlar dikkate alınmaz.

(2) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını resmî süresi içerisinde Üniversitenin not sistemine girer ve ilan eder. Bir nüshası Enstitüye teslim edilir. Sınav tutanağının bir nüshası, sınav evrakları, ödev dosyaları ve notların teslim edildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.

Değerlendirme

MADDE 25 – (1) Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ders başarı puanı yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının katkı oranlarına bağlı olarak yine 100 puan üzerinden hesaplanır.

(2) Öğrencinin bir dersten başarı notu dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve harf notu olarak takdir edilir. Bu amaçla bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yöntemlerinden istatistiksel ölçütlere göre uygun olan yöntem kullanılır. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Başarı Notu               AA              BA          BB          CB            CC         DC           FF         DZ

Katsayısı                    4.0              3.5           3.0          2.5            2.0         1.5                 0.0

Yüzde Karşılığı      90-100         85-89       75-84      70-74        65-69     50-64          49 ve altı

 

(3) Diğer harf notları şunlardır:

a) YT (Yeterli-Başarılı): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje, tez çalışmaları ve benzeri başarılı olduğunu gösterir.

b) YZ (Yetersiz-Başarısız): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje, tez çalışmaları ve benzeri başarısız olduğunu gösterir.

c) DZ (Devamsız): Kredili derslerde devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve başarı ortalamasına katılır.

Sınavlarda kopya

MADDE 26 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren; ödev, rapor, bitirme tezi ve benzeri çalışmalarda referans vermeden alıntı yapan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ayrıca, öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne tabidirler.

Notlara itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne yapılır. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca incelenir. Öğretim elemanının raporu EYK tarafından karara bağlanır.

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi

MADDE 29 – (1) Öğretim Üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne gerekçe ve otomasyona hatalı giriş, eksik ve/veya yanlış hesaplama gibi nedenlerini, belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi EYK kararı ile kesinleşir.

Not ortalaması

MADDE 30 – (1) Not ortalaması, öğrencinin bir yarıyılda aldığı her dersin notu ile kredisinin çarpımları sonucu elde edilecek toplamın, krediler toplamına bölümüdür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

Genel not ortalaması

MADDE 31 – (1) Genel not ortalaması; not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not ile bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise, en son alınan dersin notu katılır.

Ortalamanın yükseltilmesi

MADDE 32 – (1) Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere, lisansüstü öğrenimi süresi içinde tekrarlayabilirler. Tekrarlanacak ders/derslerin, bu dersten geçer not aldıkları yarıyıldan sonraki yarıyıl içinde alınması gerekir. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlarda öğrencilerin kayıt dondurma ve izinli sayılmaları aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci, Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve bu mazeretin EYK tarafından kabul edilmesiyle kayıt dondurabilir. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez, sınava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz. Kayıt dondurma, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar.

b) İzinli Sayılma: Doğal afet, anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri öngörülemeyen durumlarda; öğrencinin mazeretli-izinli sayılabilmesi için olayın vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 15 gün içinde dilekçe ve mazeretini kanıtlayan belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurması durumunda EYK öğrencinin ne kadar süre ile mazeretli-izinli sayılacağına karar verir. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazereti kabul edilenlerin kaydı dondurulmuş sayılmaz. Öğrencinin mazeretli-izinli olduğu günlerde girmesi gerekli olduğu ders/dersler, Öğretim Üyesine yazılı olarak bildirilir.

c) Öğrenci Değişim Programı Sebebiyle İzinli Sayılma: Rektörlük onayı ile öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin durumları, EABD/EASD Başkanlığınca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından karara bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, toplam öğrenim süresi dahilinde izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde Uzmanlık Alan Dersinden muaf tutulur.

İlişik kesme nedenleri

MADDE 34 – (1) Öğrencinin Enstitüyle ilişiğinin kesilmesi sadece öğrencinin kendi isteği doğrultusunda gerçekleşir. Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitüye başvurur. Bu takdirde ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans

MADDE 35 – (1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim şeklinde yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yedi dersten, 21 krediden ve 60 AKTS (ECTS)’den az olmamak koşuluyla bir seminer çalışması, tez çalışması ve uzmanlık alan dersinden oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans derslerinden, danışman ve EABD/EASD Başkanlığının önerisi, EYK kararı ile seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programlarının süresi

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programını normal tamamlama süresi, en az iki yarıyıl ders ve en az iki yarıyıl da tez olmak üzere dört yarıyıldır. Azami süre altı yarıyıldır.

(2) Ders sayı ve kredisini dört yarıyıl sonunda tamamlayan öğrenciye EABD/EASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile tez çalışması için iki yarıyıl ek süre verilir.

(3) Normal ders tamamlama süresini zamanında tamamlayamayan öğrenciler ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla kaydını yenileyebilir. Azami süreyi aşması durumunda öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini Enstitülerde mevcut yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanat çalışması yapan bir öğrenci ise bu sanatsal çalışmasını sunmak ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek Lisans Tez Jürisi; EABD/EASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile oluşur. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir Anabilim/Anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur. İki danışmanlı tezlerde ise yüksek lisans tez jürisi beş üyeden oluşur. EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, söz konusu tezin üyelere teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından önce Danışmana ve Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

(4) Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika süreli olup, tezin sunum kısmı dinleyicilere açıktır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD/EASD Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen aday, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini sınav tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye teslim etmesinin ardından tez teslim tutanağını danışmanı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Üç ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan adayın tezi reddedilmiş sayılır. Aday tezini ilk savunma sınavında kararlaştırılan düzeltme sınav tarihinde veya danışman tarafından önerilen üç aylık süre şartına aykırı olmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen aday hakkında bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Gerekirse EABD/EASD önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilerek, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder.

(7) Tezi ilk savunma sınavında reddedilen veya azami sürenin altıncı yarıyıl sonunda tezini teslim etmeyen öğrencinin, EYK kararı ile tez konusu, gerekirse EABD/EASD önerisi ile EYK kararı ile danışmanı değiştirilerek, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ancak azami süreyi (altı yarıyıl) dolduran öğrenciler, derse devam ve tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 40 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az yedi adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu tez merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, Enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi halinde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(2) Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir dosyayı Enstitüye teslim eder.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ders yükü

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup Yeterli (YT) veya Yetersiz (YZ) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda Enstitü Müdürlüğüne yazılı bir rapor vermek zorundadır. EABD/EASD Başkanlığının önerisi ile EYK, tezsiz yüksek lisans programının sonunda, yeterlik sınavının yapılıp yapılmayacağına karar verir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, danışman ve EABD/EASD Başkanlığının önerisi, EYK kararı ile seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç, en fazla altı yarıyıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması ve dönem projesinden Yeterli (YT) notu alması gerekir.

(3) Dönem projesi üçüncü yarıyılda başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam edebilir.

(4) Dönem projesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ) notu alan öğrencinin, EABD önerisi ve EYK kararı ile dönem projesi, gerekirse EABD önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilerek, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ayrıca azami süreyi dolduran öğrenciler, derse devam ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve yüksek lisans çalışmasıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavı; derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere, EABD/EASD Başkanının önerisi ve EYK’nın onayıyla seçilen üç kişilik yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır.

(3) Proje danışmanı; bu jürinin doğal üyesidir. Üyelerden biri, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden veya ilgili Enstitünün farklı bir anabilim dalından tayin edilir.

(4) Bu sınav, öğrencinin derslerinde başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde sözlü olarak yapılır. Jürinin kararı, çoğunlukla alınır ve bir tutanakla Enstitüye bildirilir.

(5) Başarısız olma halinde, üç ay içerisinde yeterlik sınavı tekrarlanır. Aynı durum tekrar ederse öğrencinin, EABD önerisi ve EYK kararı ile dönem projesi, gerekirse EABD önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilerek, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ayrıca azami süreyi dolduran öğrenciler, derse devam ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 45 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarıyla İlgili Esaslar

Doktora programının amacı

MADDE 46 – (1) Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği ilkeler çerçevesinde, öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Birinci öğretim ve uzaktan öğretim şeklinde yapılabilir.

Doktora programlarında ders yükü

MADDE 47 – (1) Doktora programları, toplam yedi dersten, krediden ve 90 AKTS (ECTS)’den az olmamak koşuluyla bir seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlilik aşamasına geçebilir.

(2) Birleştirilmiş Yüksek Lisans-Doktora programı ise, toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 ders, en az iki seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersinden oluşur.

(3) Dersler; danışmanın önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Danışman önerisi ve EYK’nın onayı ile lisans dersleri alınabilir, ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Doktora programlarının süresi

MADDE 48 – (1) Doktora programını normal tamamlama süresi ders ve tez aşaması dahil en az sekiz yarıyıldır. Azami süre 12 yarıyıldır.

(2) Doktora programını belirtilen en az süre içinde tamamlayabilmek için, tez önerisi kabulünden altı ay sonra, altı ay ara ile yapılacak en az iki tez izleme komitesi ara toplantısından başarılı olunması gerekir.

(3) Doktora programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden “YT”, “CB” veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.50 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen; ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, EABD önerisi ve EYK’nın onayı ile tezini jüri önünde savunması için, en fazla dört yarıyıla kadar ek süre verilebilir.

(5) Birleştirilmiş Yüksek Lisans-Doktora programı süresi ders ve tez aşaması dahil 10 yarıyıldır. Azami süre 14 yarıyıldır.

(6) Bu programdaki öğrenciler için, süreler dışında diğer doktora öğrencilerine uygulanan Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

(7) Bu program için dersleri tamamlama süresi altı yarıyıldır. Tez çalışmasını 10 yarıyılda tamamlayamayan ve tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Öğrenci, yeterlik sınavına; doktora için gerekli olan yabancı dil puan şartını ve bu Yönetmeliğin 47 nci ve 48 inci maddesinde belirtilen ilgili şartları sağlaması koşuluyla yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, kayıt yenileme dönemlerinde bu isteğini yazılı olarak Enstitüye bildirir.

(3) Doktora yeterlik sınavı yılda iki kez yapılır ve sınav tarihleri EYK tarafından belirlenir.

(4) Doktora yeterlik sınavı; Enstitünün her anabilim dalı için EABD kurulu görüşüne istinaden EABD Başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beşer kişilik Doktora Yeterlilik Sınav Jürileri kurabilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi; sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(7) İki defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak Doktora Yeterlik Komitesinin önereceği en az üç ders daha almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; EABD Kurulunun görüşüne istinaden, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, EABD içinden bir, dışından bir üye yer alır. EABD’da öğretim üyesinin bulunmaması halinde EABD dışından iki üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılır, ancak Tez İzleme Komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi

MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken üç ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci, yeni bir tez konusu önermek koşuluyla üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin danışmanı ve tez Konusu EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile değiştirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ilk toplantısını Doktora Yeterlilik sınavından en az altı ay sonra olacak şekilde, biri Ocak-Haziran ve biri de Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere altı ay arayla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, komite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından Yeterli (YT/Başarılı) veya Yetersiz (YZ/Başarısız) olarak belirlenir ve en geç üç gün içerisinde Enstitüye bir tutanakla teslim edilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ/ Başarısız) bulunan öğrenciye bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Gerekli hallerde danışmanı ve tez izleme komitesi EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile değiştirilerek ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 52 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, Enstitülerde mevcut yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere en az beş kişiden oluşur. İki danışmanlı tezlerde ise doktora tez jürisi yedi üyeden oluşur. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri, biri ikinci danışman ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumu içindeki EABD’na ait öğretim üyesi olmak üzere yedi kişiden oluşur.

(3) Doktora tez jürisi, söz konusu tezin üyelere teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından önce Danışmana ve Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez Savunma Sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika süreli olup, tezin sunum kısmı dinleyicilere açıktır.

(6) Tez Savunma Sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında salt çoğunlukla Kabul, Ret veya Düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini sınav tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye teslim etmesinin ardından tez teslim tutanağını danışmanı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Altı ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Öğrenci tezini ilk savunma sınavında kararlaştırılan düzeltme sınav tarihinde veya danışman tarafından önerilen altı aylık süre şartına aykırı olmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde yeniden savunur.

(9) Tezi ilk savunma sınavında reddedilen veya altı ay içinde yapılan düzeltmeden sonraki savunmada da tezi yetersiz görülen öğrencinin, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi olan hükümler uygulanır. Gerekli hallerde EABD’nın önerisi ve EYK kararı ile danışmanı ve Tez İzleme Komitesi değiştirilerek, yeni tez konusu için bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin hükümleri uygulanır.

(10) Öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ancak azami süreyi dolduran öğrenciler, derse devam ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Doktora diploması

MADDE 53 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tez merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi halinde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması -Sanatta Yeterlik

Programları ile İlgili Esaslar

Sanatta yeterlik programının amacı

MADDE 54 – (1) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise, üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Birinci öğretim ve uzaktan öğretim şeklinde yapılabilir.

Sanatta yeterlik programlarında ders yükü

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı; toplam yedi dersten ve uygulamalardan, 21 krediden ve 90 AKTS (ECTS) den az olmamak koşuluyla tez veya sergi, proje, resital-konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan, uzmanlık alan derslerinden oluşur.

(2) Dersler; danışmanın önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Danışman önerisi ve EYK’nın onayı ile lisans dersleri alınabilir, ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(3) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı entegre sanatta yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Sanatta yeterlik programlarının süresi

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programını normal tamamlama süresi ders ve tez aşaması dahil en az sekiz yarıyıldır. Azami süre 12 yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programını belirtilen en az süre içinde tamamlayabilmek için, tez önerisi kabulünden altı ay sonra, altı ay ara ile yapılacak en az iki tez izleme komitesi ara toplantısından başarılı olunması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, CB veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.50 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen; ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, EASD önerisi ve EYK’nın onayı ile tezini jüri önünde savunması için, en fazla dört yarıyıla kadar ek süre verilebilir.

Sanatta yeterlik tez izleme komitesi

MADDE 57 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; EASD Kurulunun görüşüne istinaden, EASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, EASD içinden bir, dışından bir üye yer alır. EASD’ında öğretim üyesinin bulunmaması halinde EASD dışından iki üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılır, ancak Tez İzleme Komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak üyeliklerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi

MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken üç ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EASD Başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci, yeni bir tez konusu önermek koşuluyla üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin danışmanı ve tez konusu EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile değiştirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ilk toplantısını Sanatta yeterlik sınavından en az altı ay sonra olacak şekilde, biri Ocak-Haziran ve biri de Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere altı ay arayla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, komite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından Yeterli (YT/Başarılı) veya Yetersiz (YZ/Başarısız) olarak belirlenir ve en geç üç gün içerisinde Enstitüye bir tutanakla teslim edilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ/ Başarısız) bulunan öğrenciye bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Gerekirse danışmanı ve tez izleme komitesi EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile değiştirilerek ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder.

Sanatta yeterlik programının sonuçlanması

MADDE 59 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi veya proje, resital-konser, temsil gibi çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir metni belirlenen esaslara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta Yeterlik tez jürisi, EASD Başkanlığının önerisi ve EYK nın onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere en az beş kişiden oluşur. İki danışmanlı tezlerde ise doktora tez jürisi yedi üyeden oluşur. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri, biri ikinci danışman ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumu içindeki EASD’na ait öğretim üyesi olmak üzere yedi kişiden oluşur.

(3) Sanatta Yeterlik tez jürisi, söz konusu tezin üyelere teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından önce Danışmana ve Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez Savunma Sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika süreli olup, tezin sunum kısmı dinleyicilere açıktır.

(6) Tez Savunma Sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında salt çoğunlukla Kabul, Ret veya Düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini sınav tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye teslim etmesinin ardından tez teslim tutanağını danışmanı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Altı ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Öğrenci tezini ilk savunma sınavında kararlaştırılan düzeltme sınav tarihinde veya danışman tarafından önerilen altı aylık süre şartına aykırı olmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde yeniden savunur.

(9) Tezi ilk savunma sınavında reddedilen veya altı ay içinde yapılan düzeltmeden sonraki savunmada da tezi yetersiz görülen öğrenci hakkında, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Gerekli hallerde, EABD’nın önerisi ve EYK kararı ile danışmanı ve Tez İzleme Komitesi değiştirilerek, yeni tez konusu için bu Yönetmeliğin 58 inci maddesinin hükümleri uygulanır.

(10) Öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ancak azami süreyi dolduran öğrenciler, derse devam ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 60 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tez merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi halinde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişimi

MADDE 61 – (1) Yurt dışı ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders alma ile ilgili olarak, Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki başka bir üniversite/ileri teknoloji enstitüsü arasında yapılan anlaşmalar uyarınca; öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, EABD/EASD Başkanının teklifi ve EYK’nın onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS (ECTS) sistemine göre değerlendirilir. Aynı değişim kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

Öğrenci katkı payı

MADDE 62 – (1) Öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payını öder.

(2) Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme esnasında ikinci taksit ise diğer yarıyıl başında kayıt yenilerken ödenir.

(3) Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kayıtlarını kayıt yenileme döneminden önce donduran öğrencilerden dondurma süresini kapsayan yarıyıl/yarıyıllar için öğrenci katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili daha önce ödenmiş öğrenci katkı payı varsa iade edilmez.

(5) Öğrenci katkı paylarıyla ilgili diğer hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğrencilere yapılacak genel duyurular

MADDE 63 – (1) Öğrencilere yapılacak genel duyurular yazılı olarak birimlerdeki duyuru panoları veya Enstitünün internet sitesi vasıtasıyla ilan edilir. Şahsi tebligatlar ise öğrencinin kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya Enstitüde ilan edilmek suretiyle duyurulmuş sayılır.

Adres değişiklikleri

MADDE 64 – (1) Enstitüye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Enstitüye bildirmemiş, yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, bildirdiği adrese tebligat yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır ve öğrenci aksini iddia edemez.

Doktora/sanatta yeterlik yayın koşulu

MADDE 65 – (1) Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisinin; ulusal ve uluslararası alanda yayınlarının tanıtılması ve tartışılmasına olanak verilmesi, kalitenin yükseltilmesi, yayın yapmayı teşvik amacıyla ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren kayıt yaptıran;

a) Doktora öğrencisi, Enstitüye Doktora tezini teslim edebilmesi için, doktora tezi konusu ile ilgili olmak koşuluyla, ilgili anabilim dalında uluslararası indekslerde taranan dergilerde en az bir makale yayınlanması veya yayına kabul edilmesi şartı aranır.

b) Sanatta Yeterlik öğrencisi, Enstitüye Sanatta Yeterlik tezini teslim edebilmesi için eğitim-öğretim süresince tez-proje (konser-resital) ile ilgili en az bir makale yazma, ulusal/uluslararası sempozyum ve kongrelere katılma veya çalışması ile ilgili konser/resital verme şartı aranır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 66 – (1) 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans eğitimlerine 2010-2011 eğitim-öğretim yılından önce başlamış ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde mezun olamayanlar ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun geçici 58 inci maddesi hükümleri uyarınca başvuruda bulunup Üniversitedeki eğitimlerine yeniden başlayanlara ilişkin olarak aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır;

a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarındaki dersler ve diğer eğitim-öğretim esasları bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans hükümlerine tabidir.

b) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen ilkeler doğrultusunda yapılır.

c) Mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

Yürürlük

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.