17 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28176

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “uzman tabip” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “klinik şefi, klinik şef yardımcısı” ibaresi “eğitim görevlisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personele Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personel; en az sekiz haftalık gebe veya ruhsal hastalıklarda yüzde yirmi beş, diğer durumlarda yüzde kırk iş kaybı olduğunu veya birinci dereceden bir yakınının engelli olduğunu veya vefat ettiğini veya çocuğunun iki yaşından küçük olması veya ilköğretimde eğitim gördüğünü belgelendirmesi halinde talepte bulunduğu ile altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir.

Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış personel, şiddete maruz kalıp da, bu durumu adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmeleri halinde, dava süresince C veya D hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir. Bu hüküm doğrultusunda görevlendirilen personel, görevlendirildiği tarihten itibaren altı ayda bir, boşanma davasının görülmekte olduğu mahkemeden almış olduğu davanın safahatı ile ilgili belgeyi çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine” ibaresi “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, merkez teşkilatı kadrolarına, kararname ile atama yapılan kadrolara ve il müdürü kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kur’a şartı aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “uzman tabip” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzman diş tabipleri,” ibaresi eklenmiş, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan “klinik şefleri, klinik şef yardımcıları” ibaresi “eğitim görevlileri” şeklinde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrada yer alan “Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne” ibaresi “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “(c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde;” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısa çalışma ödeneğinin ödendiğini veya” ibaresi eklenmiş ve onuncu fıkrada yer alan “Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne” ibaresi “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim görevlisi ve başasistanlık görevlerini en az iki yıl sürdüren ve bu görevlerden ayrılmak isteyen uzman tabipler ise Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri yere her zaman atanabilirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinde görev yapan personel, unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması halinde Bakanlıkça 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere atanabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6 sında yer alan “klinik şefi, klinik şef yardımcısı” ibaresi “eğitim görevlisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıda belirtilen ek 5 inci madde eklenmiştir.

“EK MADDE 5 – 16, 17, 26 ve 29 uncu maddelere göre eğitim araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin, başasistanlık atanma şartlarını taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.