14 Ocak 2012 Tarihli ve 28173 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6264     Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi Statüsüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6265     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/2585     Türk Kamu Görevlilerinin Avrupa Komisyonu’nda Görevlendirilmelerine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/2625     Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında NATO Evrensel Silah Arayüzü Hassas Güdüm Kiti Gösterim Projesi Düzenlenmesi ile İlgili Olarak NATO Hava Silahlanma Grubu (NAFAG) Gösterim Projelerinin Geliştirme ve Uygulanması Konulu Mutabakat Muhtırası Kapsamında Gösterim Projesi Düzenlenmesi No.5’in Onaylanması Hakkında Karar

2012/2639     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik AB Mali Yardımına İlişkin İşbirliği ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Beşinci Bileşeni-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Kapsamındaki Yardımın Uygulanması İçin Kurallar Hakkında Anlaşma’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/2683     Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyelerinin Aylık Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

2012/2650     Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

—   Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2011/2489     Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik

—  Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

—  Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği

—  Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/1)

—  Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/9)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/1/2012 Tarihli ve 4529 Sayılı Kararı

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

Tıklayınız


13/01/2012 tarihli ve 28172 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.


 

 

Tıklayınız


14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, 2012 Yılı Yatırım Programı yayımlanmıştır.