14 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28173

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2011/2489

             Ekli “Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 24/10/2011 tarihli ve 9952 sayılı yazısı üzerine, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 25/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                        B. ARINÇ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                                   Başbakan Yardımcısı V.

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                         Ö. DİNÇER

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                              Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                       H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                            E. GÜNAY                                                       M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                        Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                      İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                   Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                                                    B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                                                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TAZMİNATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TAZMİNAT

ORANLARINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı tazminatlı hayvan hastalıklarını ve tazminat oranlarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar dâhil omurgalı ve omurgasız canlıları,

c) Tazminat: Tazminatlı hastalıklar nedeniyle tazminat ödenmesine karar verilen hayvanlar ile hastalığa bağlı olarak imhasına karar verilen ürün ve ekipmanların imha ve dezenfeksiyonu için ödenecek bedeli,

ifade eder.

Tazminatlı hayvan hastalıkları, tazminat oranları ve uygulamalar

MADDE 4 – (1) Tazminatlı hayvan hastalıkları ve tazminat oranları ek-l'de belirtilmiştir. Tazminat ödenecek hayvanlar için tazminat bedeli, işletmenin bulunduğu mahallin rayiç bedelleri dikkate alınarak yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir.

(2) Bakanlık; bütçe imkânları, hastalıklarla ilgili bilimsel veriler ile eradikasyon ve kontrol programlarına göre, ek-l'de belirtilen tazminatlı hastalıklardan hangilerine tazminat ödemesi yapacağını, ödeme yapılacak yerleri ve uygulama zamanını belirler.

(3) Tazminatlı hastalıklara yakalanan hayvanlar ile tazminatlı hastalıktan şüpheli hayvanlara el konulur. Bu hayvanların kesim, itlaf ya da imha işleminin gerçekleştirilmesine kadar, bakım masrafları sahibi tarafından karşılanmak üzere, sahibine yediemin olarak teslim edilir.

(4) Tazminatlı hastalıklara yakalanan hayvanlar ile Bakanlığın kestirilmesini uygun gördüğü tazminatlı hastalıktan şüpheli hayvanlar otuz gün içerisinde kestirilir. Bu süre içerisinde uygun kesim yeri bulunamadığı takdirde söz konusu hayvanlar mahallinde Bakanlıkça itlaf ve imha edilir.

(5) Tazminatlı hastalıklar nedeniyle kestirilen hayvanların sarf ve tüketimi mümkün olan et, deri ve diğer kısımlarının bedeli hak ettiği tazminattan düşülür.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.