14 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28173

YÖNETMELİK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP

VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2007 tarihli ve 26396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gelir” ibaresi çıkarılmış, aynı fıkradaki ve üçüncü fıkrasındaki “Merkez Bankası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasındaki “gelir hesabına” ibaresi “hesaplarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zamanaşımına uğrayan kıymetler, ilgili bankanın beyanını veya yapılacak tebliği müteakip en geç bir ay içinde gecikme zammı ile birlikte Fonun Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına, emanetler ise Fona veya Fon adına muhafaza edilmek üzere Merkez Bankasına devredilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “gelir hesabına” ibareleri “hesaplarına” olarak değiştirilmiş ve “Merkez Bankası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Zorunlu karşılık ve umumi disponibilite cezai faizleri Merkez Bankası tarafından tespit ve tahsil olunarak Fonun Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına yatırılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/1/2007

26396

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/11/2008

27062

2-

31/3/2009

27186