14 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28173

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYIN SEÇME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde, ikinci cümlesinde yer alan “dokuz” ibaresi “on” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığınca” ibaresi “Şube Müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiştir.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü, ilgili Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Şube Müdürü, yayımlardan sorumlu Daire Başkanı ile Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürü Kurulun daimi üyeleridir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.