11 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28170

YÖNETMELİK

Muğla Üniversitesinden:

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/1999 tarihli ve 23833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.