10 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28169

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   9/1/2012

             KARAR NO        :   2012/02

             KONU                  :   Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 22/9/2011 tarih ve 5690 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 12/7/2007 tarih ve 2007/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınarak 18/1/2008 tarih ve 2008/03 sayılı Kararımız ile “Blok Satış” yoluyla özelleştirilmesine karar verilen Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.nin tamamı ödenmiş 20.000.000.- (Yirmimilyon) TL sermayesi içinde 11.217.845.- (Onbirmilyonikiyüzonyedibinsekizyüzkırkbeş) TL tutarında sermayeyi temsil eden İdare’ye ait %56,09 oranındaki hissenin 4046 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Blok Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartları Belgesi hükümleri çerçevesinde İdare tarafından gerçekleştirilen ihale neticesinde;

1) Söz konusu hissenin İhale Şartları Belgesi çerçevesinde; 7.260.000.- (Yedimilyonikiyüzaltmışbin) ABD Doları bedelle Yücel Grup Kuyumculuk İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne satılmasına, Yücel Grup Kuyumculuk İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek 7.220.000.- (Yedimilyonikiyüzyirmibin) ABD Doları bedelle ikinci sıradaki teklif sahibi Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.ne satılmasına, Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.nin Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek 5.640.000.- (Beşmilyonaltıyüzkırkbin) ABD Doları bedelle üçüncü sıradaki teklif sahibi Burcu Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne satılmasına, Burcu Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek 5.300.000.- (Beşmilyonüçyüzbin) ABD Doları bedelle dördüncü sıradaki teklif sahibi Verusa Girişim Sermayesi A.Ş.ne satılmasına, Verusa Girişim Sermayesi A.Ş.nin de Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

2) Bu karar çerçevesinde Hisse Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.