10 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28169

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSܒNÜN

(TSE) GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ULUSAL TEKNİK ONAY UYGUNLUK

DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE YAPI MALZEMELERİ

YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA AVRUPA TEKNİK ONAY

FAALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-01)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ulusal teknik şartnamelere tabi ürünlerin uygunluk teyidinin, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında belirlenen onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde esas alınan temel kriterlere göre yapılacak başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, Bakanlıkça görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin hükmünün yerine getirilme esaslarının belirlenmesi ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Avrupa Teknik Onay Kuruluşunun görevlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, “Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA” adresinde yerleşik Türk Standardları Enstitüsü (TSE) nün Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Avrupa teknik onay faaliyetlerini ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından görevlendirilen teknik onay kuruluşları tarafından yayımlanmış teknik onayların uygunluk değerlendirmesi işlemlerine ve talep olması halinde daha evvel EOTA üyesi teknik onay kuruluşları tarafından yayımlanmış teknik onayların uygunluğunun değerlendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte belirtilen tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

a) İmalatçı: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; imalatçının Türkiye dışında olması halinde, imalatçı tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen ve ürünün yönetmelik hükümlerine uygunluğundan ve G işareti iliştirilmesinden nihai olarak sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

b) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Yapı malzemesinin, ilgili teknik şartnameye uygunluğunun deneyle tespit edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunmak üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen tüzel kişiliği,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) TSE, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Avrupa Teknik Onay Kuruluşu, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında da Ulusal Teknik Onay Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak, EK-1’de belirtilen yapı malzemesi ürün alanları için uygunluk değerlendirmesi ve EK-2’deki kapsamlarda Avrupa Teknik Onay Organizasyonu (EOTA)’na üyeliğinin kabulüyle birlikte Avrupa Teknik Onay yayımı ve uygunluk değerlendirmesi yapar.

(2) TSE, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre verilen teknik onayların tanınmasının temini amacıyla Türkiye’yi temsilen EOTA ve İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren Avrupa Teknik Onay Kuruluşları Organizasyonu (UEATc)’na üye olur.

(3) TSE, Uyumlaştırılmış teknik şartnamesi bulunmayan EK-1’de yer alan malzeme alanlarındaki yapı malzemelerinin piyasaya arz edilebilmeleri için Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde öngörülen yönteme göre uygunluk değerlendirmesi yapar.

(4) TSE, uygunluk teyit sistemi 1 ve 1+ kapsamında yapacağı uygunluk değerlendirmesi sonucunda; Avrupa Teknik Onayına sahip ürünlere AT Uygunluk Belgesi, Ulusal Teknik Onaya sahip ürünlere G Uygunluk Belgesi, uygunluk teyit sistemi 2 ve 2+ kapsamında yapacağı uygunluk değerlendirmesi sonucunda; Fabrika Üretim Kontrolü Belgesi, uygunluk teyit sistemi 3 kapsamında ise; Başlangıç Tip Deneyi Raporu düzenler.

(5) TSE, üründe eksik ürün karakteristiği olması ve/veya üst bir uygunluk teyit sistemi ile değerlendirilmesinin gerektiği durumlarda Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususlara göre ürünün uygunluk değerlendirmesini yürütür.

(6) TSE, görevlendirildiği uygunluk teyit sistemleri kapsamında gerçekleştireceği uygunluk değerlendirmesi/teyidi ve belgelendirmesi faaliyetlerini doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirir, bu faaliyetlerine ilişkin bir listeyi yılda bir defadan az olmamak kaydıyla belirli periyotlarda Bakanlığa sunar.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.