10 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28169

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi      : 7/12/2011

Karar No           : 410

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 24/3/2005 tarihli ve 188 sayılı Kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250 nci maddesinde sayılan suç ve davalara bakmak üzere yetkilendirilen Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına alınmış olan Sivas İlinin;

Coğrafi durum, iş yoğunluğu, Sivas-Erzurum ve Sivas-Malatya arası mesafe ve ulaşım koşulları değerlendirilerek; Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250 nci maddesinde sayılan suç ve davalara bakmak üzere yetkili Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak; Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250 nci maddesinde sayılan suç ve davalara bakmak üzere yetkili Malatya Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına dahil edilmesine karar verilmiştir.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi      : 7/12/2011

Karar No           : 412

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2/2 nci maddesi gereğince;

Batman İlinde idare mahkemesi kurulması ve yargı alanının Batman ve Siirt illeri olarak belirlenmesi hususunda Maliye ve İçişleri Bakanlıklarından görüş sorulmuş, her iki Bakanlıkça da olumlu görüş bildirilmiş olup, Batman İlinde 30/6/2008 tarihli Bakan Olur'u ile idare mahkemesi kurulmuş ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 4/7/2011 tarihli ve 1159 sayılı Kararı ile 25/7/2011 tarihinden itibaren bu mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir.

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2/b maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na sunulan Adalet Bakanlığı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirme sonunda;

Bölgenin coğrafi durumu, iş hacmi, ulaşım ve yakınlık dereceleri göz önünde tutularak;

Batman ve Siirt illerinin Diyarbakır İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak, Batman İdare Mahkemesi yargı alanının Batman ve Siirt illeri, bölgesinin 3 üncü bölge olarak belirlenmesine karar verilmiştir.