4 Ocak 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28163

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS GLUTEN NTOLERANSI OLAN

BREYLERE UYGUN GIDALAR TEBL

(TEBL NO: 2012/4)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, gluten intolerans olan bireylerin zel beslenme ihtiyalarnn salanmas iin zel olarak formle edilen, ilenen veya hazrlanan zel beslenme amal gdalarn tekniine uygun ve hijyenik ekilde retim, hazrlama, ileme, muhafaza, depolama, tama ve pazarlamasn salamak zere zelliklerini dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Bebek Formlleri Teblii ile 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Devam Formlleri Teblii kapsam dndaki gdalar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine dayanlarak, 41/2009/EC sayl Gluten ntolerans nsanlara Uygun Gda Maddelerinin Bileimi ve Etiketlenmesi ile ilgili Avrupa Birlii Komisyon Tzne paralel olarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Buday: Tm Triticum trlerini,

b) Gluten: Baz bireylerin tolere edemedii, suda ve 0,5 M NaCl zeltisinde znmeyen; buday, arpa, yulaf, avdar veya bunlarn melezlerinde ve trevlerinde bulunan protein fraksiyonunu,

c) Gluten intolerans olan bireyler iin retilen gdalar: Gluteni tolere edemeyen bireylerin zel diyet ihtiyalarn karlamak zere zel olarak retilmi, hazrlanm ve/veya ilenmi zel beslenme amal gdalar,

) Normal tketim amal gdalar: Doal yaps gluten intolerans olan bireylerin kullanm iin uygun olan ve genel tketime sunulan gdalar,

ifade eder.

rn zellikleri ve buna bal etiketleme kurallar

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki, gluten intolerans olan bireyler iin retilen gdalarn bileimi ve etiketlenmesi aada belirtilen kurallara uygun olur:

a) Gluten intolerans olan bireyler iin retilen, gluten seviyesini drmek iin zel olarak ilenmi buday, arpa, yulaf, avdar veya bunlarn melez eitlerinden elde edilmi bir veya daha fazla bileen ieren veya bunlardan oluan, son tketiciye sunulacak gdada gluten miktar 100 mg/kgyi aamaz.

b) (a) bendinde belirtilen rnlerin etiketlenmesi, reklam ve tantmnda ok dk glutenli ibaresi kullanlr. Son tketiciye sunulacak gdadaki gluten seviyesinin 20 mg/kgyi amamas kouluyla glutensiz ibaresi kullanlabilir.

c) Gluten intolerans olan bireyler iin retilen gdalarn ieriinde bulunan yulafn; buday, arpa, avdar veya bunlarn melez eitlerinin bulamas nlenecek ekilde zel olarak retilmesi, hazrlanmas veya ilenmesi gerekir. Bu yulafn gluten ierii 20 mg/kgyi aamaz.

) Son tketiciye sunulmak zere gluten intolerans olan bireyler iin retilen, melez eitleri de dahil olmak zere buday, arpa, yulaf veya avdarn yerini tutan bir veya daha fazla bileen ieren veya bunlardan oluan gdada gluten miktar 20 mg/kgyi aamaz. Bu rnlerin etiketlenmesinde, reklamnda ve tantmnda glutensiz ibaresi kullanlr.

d) Melez eitleri de dahil olmak zere buday, avdar, arpa veya yulafn yerini tutan bileenler ile gluten seviyesini drmek iin zel ileme tabi tutulmu buday, avdar, arpa, yulaf veya bunlarn melez eitlerinden yaplm bileenleri birlikte ieren gluten intolerans olan bireyler iin retilen gdalara (a), (b) ve (c) bentleri uygulanr, () bendi uygulanmaz.

e) (b) ve () bentlerinde yer alan ok dk glutenli veya glutensiz ibareleri, gdann etiketi zerinde, gdann adna yakn bir yerde bulunur.

Katk maddeleri

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda Katk Maddeleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Aroma maddeleri

MADDE 7 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde sadece, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme zellii Tayan Gda Bileenleri Ynetmeliinde yer alan maddeler kullanlabilir.

Bulaanlar

MADDE 8 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Bulaanlar Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Pestisit kalntlar

MADDE 9 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerdeki pestisit kalnt miktarlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Pestisit Kalntlar Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Hijyen

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Ynetmeliinde yer alan kurallara uygun olarak retilir.

Ambalajlama

MADDE 11 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin ambalajlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmeliinde yer alan kurallara uygun olur.

Etiketleme

MADDE 12 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

(2) Birinci fkrada belirtilen genel kurallara ek olarak gluten intolerans olan bireyler iin retilen gdalarn etiketlenmesi, 5 inci maddede belirtilen kurallara uygun olur.

(3) Gluten intolerans olan bireylerin kullanm iin uygun olan aada belirtilen gdalarn etiketlenmesi, reklam ve sunumunda; Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde yer alan hkm sakl kalmak artyla, son tketiciye sunulan gdada, gluten seviyesinin 20 mg/kgyi amamas kouluyla glutensiz ibaresi kullanlabilir. Ancak, aada yer alan gdalarn etiketlenmesi, reklam ve tantmnda ok dk glutenli ifadesi kullanlamaz:

a) Normal tketim amal gdalar.

b) Gluten intolerans olmayan bireylerin zel beslenme ihtiyalarn karlamak iin zel olarak formle edilmi, ilenmi veya hazrlanm ancak yine de bileimleri gerei gluten intolerans olan bireylerin de zel diyet ihtiyalarn karlamaya uygun, zel beslenme amal gdalar.

Numune alma ve analiz metotlar

MADDE 13 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerden Trk Gda Kodeksi Ynetmeliinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alnr ve uluslararas kabul grm analiz metotlar uygulanr.

dari yaptrm

MADDE 14 (1) Bu Teblie aykr davrananlar hakknda 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine gre idari yaptrm uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 15 (1) 27/9/2003 tarihli ve 25242 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Glutensiz Gdalar Teblii (Tebli No: 2003/33) yrrlkten kaldrlmtr.

Uyum zorunluluu

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihinden nce faaliyet gsteren gda iletmecileri 1/12/2012 tarihine kadar bu Tebli hkmlerine uymak zorundadr.

(2) Bu Tebliin yaym tarihinden nce bu Tebli kapsamnda faaliyet gsteren gda iletmecileri, bu Tebli hkmlerine uyum salayana kadar 27/9/2003 tarihli ve 25242 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Glutensiz Gdalar Teblii hkmlerine uymak zorundadr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.