4 Ocak 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28163

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS GIDALARIN AT OLDUU PARTY TANIMLAYAN

ARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2012/7)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, gdann ait olduu partinin tanmlanmasn salayan iaretlemeye ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli,

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine dayanlarak,

b) Gdalarn Ait Olduu Partiyi Tanmlayan aretler veya Semboller Hakknda 89/396/EEC sayl Komisyon Direktifine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Dorudan sat iin hazr ambalajl hale getirilmi olan gda: Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde tanmlanan gdalar,

b) Hazr ambalajl gda: 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (n) bendinde tanmlanan gdalar,

c) Parti: Ayn koullarda retilen, imal edilen veya ambalajlanan bir gdann sat birimleri topluluunu,

ifade eder.

Temel kurallar

MADDE 4 (1) Ait olduu partinin tanmlanmasn salayan bir iaret veya numara tamayan gdalar piyasaya arz edilemez.

(2) Birinci fkra, aadaki durumlarda uygulanmaz:

a) Geici depolara, hazrlama veya ambalajlama tesislerine satlan veya gnderilen tarmsal rnlere; retici birliklerine sevk edilen tarmsal rnlere; hazrlama veya ileme tesislerinde hemen kullanlmak zere toplanan tarmsal rnlere,

b) Son tketiciye sat noktasnda; hazr ambalajl olmayan gdalarda, satn alan kiinin talebi dorultusunda paketlenen gdalarda veya dorudan sat iin hazr ambalajl hale getirilmi olan gdalarda,

c) En geni yzeyi 10 cm2 den kk olan ambalajlarda,

) Partinin tanmlanmasn salayan iaretin veya numarann birleik ambalaj zerinde yer almas kouluyla, kiiye servis edilen porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlarda.

Parti iaretinin veya numarasnn belirlenmesi ve bildirimi

MADDE 5 (1) Parti, her seferinde, bahse konu gdann reticisi, imalats veya ambalajlaycs veya ithal edilen gdalar iin lke iindeki ilk satcs tarafndan belirlenir.

(2) Parti iareti veya numaras, birinci fkrada bahsedilen iletmecilerden biri veya dierinin sorumluluu altnda belirlenir ve iaretlenir. Etiket zerindeki dier iaretlemelerden aka ayrt edilebildii durumlar hari olmak zere, parti iaretinin veya numarasnn nnde P veya L harfi yer alr.

(3) Hazr ambalajl gdalarda parti iareti veya numaras ve gerektiinde P veya L harfi, dorudan hazr ambalajn zerinde veya bu ambalaja yaptrlm bir etiket zerinde yer alr.

(4) Hazr ambalajl olmayan gdalarda parti iareti veya numaras ve gerektiinde P veya L harfi, paketin veya kabn zerinde veya bunlarn olmamas durumunda ilgili ticari belgelerin zerinde yer alr.

(5) Parti iareti veya numarasnn, her durumda, kolayca grlebilecek, aka okunabilecek ve silinmeyecek ekilde olmas salanr.

(6) Etiket zerinde tavsiye edilen tketim tarihi veya son tketim tarihi yer alyorsa, bu tarihin en azndan gn ve ay olarak bu srayla kodlanmadan belirtilmesi kouluyla, parti iaretinin veya numarasnn gdann zerinde yer almasna gerek yoktur.

dari yaptrm

MADDE 6 (1) Bu Teblie aykr davrananlar hakknda 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine gre idari yaptrm uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 7 (1) 6/2/2002 tarihli ve 24663 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda Maddelerinin Parti Numaralarna Ait aretlerin veya Sembollerin Belirlenmesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2002/6) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.