3 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28162

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 281)

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyette bulunan bankaların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri muhtasar beyannamelerinin tek merkezden verilebilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Gelir Vergisi Kanununun,

98 inci maddesinde; “94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır.”,

119 uncu maddesinde ise; “94 üncü madde gereğince yapılan vergi tevkifatı, vergi kesenler tarafından beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılır

hükümlerine yer verilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 31 inci maddesinde, anılan Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince vergi kesintisi yapmak zorunda olanların bu vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı oldukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirmek zorunda oldukları, muhtasar beyanname konusunda Gelir Vergisi Kanununda belirlenen usûl ve esasların, bu maddelere göre verilecek muhtasar beyannameler hakkında da uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler uyarınca, bir ay içinde ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin, muhtasar beyanname ile ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilmesi ve aynı ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, muhtasar beyannameler, tevkifata tabi kazanç ve iratlara ilişkin ödeme veya tahakkukların banka şubeleri tarafından yapılmış olması halinde, banka şubeleri tarafından; söz konusu ödemelerin banka genel müdürlüklerince tahakkuk ettirilerek istihkak sahiplerinin banka hesabına yatırılmak veya havale edilmek suretiyle yapılmış olması halinde ise banka genel müdürlükleri tarafından verilebilmektedir.

Öte yandan,

- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı olduklarının vergi kanunları ile belirleneceği, ancak, Maliye Bakanlığının gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin işyeri ve ikametgâh adresleri ile il ve ilçelerin idarî sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkili olduğu,

- 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Maliye Bakanının aynı il sınırları içinde kalmak kaydıyla mükelleflerin, işyeri ve kanuni merkezlerine bağlı kalınmaksızın belirlenecek ölçütlere göre hangi vergi dairesi müdürlüğü veya başkanlığına bağlı olacağını belirlemeye yetkili olduğu, Bakanın bu yetkisini madde hükmünde yer alan sınırlamalara bağlı kalmaksızın vergi uygulamaları bakımından gerekli gördüğü hallerde mükelleflerin bağlı olacağı vergi dairesi müdürlüğü veya vergi dairesi başkanlığını belirlemek ve bu belirlemeye bağlı olarak bu dairelerin yetki alanını yeniden oluşturmak şeklinde de kullanabileceği

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Vergi Usul Kanununun 4 üncü ve Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddeleriyle verilen yetkilere istinaden, bankaların talep etmeleri durumunda 2012 hesap döneminden itibaren kurumlar vergisi yönünden Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olmaları ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olan bankaların şubeleri tarafından bağlı olunan vergi dairelerine verilmesi gereken Ocak 2012 ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait muhtasar beyannamelerin, anılan bankaların genel müdürlüklerince tek merkezden Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilebilmesi uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, bankaların genel müdürlükleri tarafından Türkiye genelindeki tüm şubelere ait tevkifata tabi kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif edilen vergilere ait bilgiler ve vergilendirmeye esas diğer bilgiler toplanarak tek bir muhtasar beyannameyle beyan edilebilecektir. Bankaların genel müdürlüklerince verilecek söz konusu muhtasar beyannamelere, il bazında banka şubelerinin adı, vergi kimlik numarası başta olmak üzere tarhiyata esas olacak ödemenin türü, matrahı, vergi tutarı, varsa yararlanılacak teşvik tutarları, her bir şube itibarıyla yapılan mahsup tutarı ile mahsup sonrası ödenecek/iade edilecek vergi tutarı bilgilerini ihtiva eden bir liste eklenecektir.

Öte yandan, 5084 sayılı Kanun uyarınca gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olan bankaların genel müdürlükleri tarafından, anılan Kanunun uygulamasına ilişkin Genel Tebliğler ekinde yer alan bildirimlerin bir örneği zikredilen Vergi Dairesi Başkanlığına verilecek, bir örneği ise teşvikten yararlanan işyerlerinin bulunduğu ilgili vergi dairelerine ayrıca gönderilecektir.

Bu Tebliğ uyarınca verilecek muhtasar beyannamelerin, 3401 ve 3462 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

Diğer taraftan, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olan ve muhtasar beyannamelerini tek merkezden veren bankaların şubelerinin muhtasar beyannamelere ilişkin mükellefiyet kaydı, Aralık 2011 vergilendirme dönemine ilişkin muhtasar beyannamelerin verilmesinden sonra ilgili vergi dairesi müdürlüklerince kapatılacaktır.

Ancak, bu kapsamda mükellefiyet kaydının kapatılması, anılan şubelerin önceki dönemlere ilişkin olarak tarha yetkili vergi dairelerine olan yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.

Tebliğ olunur.

 

------------------------------------------

1  30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2  3/3/2005 tarih ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.