31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT:  2012/14)

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde EK-1, 2, 3 ve 4’te gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu kapsamda belirlenen kotaların dağıtımına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak 7. Maddede belirlenmiştir.

İthalat işlemleri

MADDE 2 ‒ (1) Montreal Protokolünün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan (EK-A’da yer almayan) ülkelerden, EK-1’de GTİP’leri ile isimleri belirtilen eşyanın,

(2) Montreal Protokolünün Pekin Değişiklikleri uyarınca, Pekin Değişikliklerine taraf olmayan (EK-B’de yer almayan) ülkelerden, EK-2 ve EK-3’te GTİP’leri ile isimleri belirtilen eşyanın,

ithalatı yapılamaz.

Kotalar

MADDE 3- (1) EK-3’te GTİP ve isimleri verilen eşyanın, EK-B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı, EK-C’de belirtilen Laboratuvar ve Zorunlu Kullanım Alanları için gerek duyulan ithalat hariç olmak üzere, Ekonomi Bakanlığının (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Bakanlıkça 2012 yılı için verilecek toplam izin miktarı, aşağıdaki tabloda yer alan GTİP ve eşya tanımlarının karşılarında belirtilen miktarları geçemez. Bu miktarların dağıtımı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Aşağıdaki tabloda yer alan eşya hariç olmak üzere, EK-3’te GTİP ve tanımları verilen diğer eşyanın her biri için izin verilecek ithalat miktarı ise, 2012 yılı için bir  tondur.    

(3) EK-3’te GTİP ve tanımları yer alan eşyanın EK-C’de belirtilen Laboratuvar ve Zorunlu Kullanım Alanları için gerek duyulan, EK-B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

 

GTİP

EŞYANIN TANIMI

İZİN VERİLECEK İTHALAT MİKTARI (Ton)

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

3.000

2903.72.00.00.00

Diklorotrifloroetanlar

10

2903.73.00.00.00

Diklorofloroetanlar

1.500

2903.79.11.00.17

Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

1

3824.74.00.00.12

142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

500

 

İthalatı yasak olan eşya

MADDE 4 ‒ (1) Aşağıda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.

 

GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform)

2903.77.10.00.00

Trikloroflorometan

2903.77.20.00.00

Diklorodiflorometan

2903.77.30.00.00

Triklorotrifloroetanlar

2903.77.40.00.00

Diklorotetrafloroetanlar

2903.77.50.00.00

Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

 

İlgili kurumlardan izin alınacak eşya

MADDE 5 ‒ (1) Zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalat hariç olmak üzere, aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Söz konusu eşyanın zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabidir.

 

GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.39.11.00.00

Bromometan (metil bromür)

3808.91.90.00.11 3808.92.20.00.11 3808.92.90.00.11 3808.93.27.00.11 3808.93.30.00.11 3808.93.90.00.11 3808.94.90.00.11 3808.99.10.00.11 3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

İlgili kurumlardan izin alınacak eşya

MADDE 6 ‒ (1) Aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ancak, EK-C/2’de Zorunlu Kullanım Alanları için kullanılmış ve rehabilite edilmemiş halon ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

 

GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

Kotaların dağıtım esasları

MADDE 7 ‒ (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ithalatı Bakanlığın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan eşya ile ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi beş gün içerisinde EK-D’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Talep edilen miktarın toplam kota miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı ve ithalat performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(3) Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eşya için talep edilen miktarın tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım, firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.

(4) Başvuruda bulunacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kayıt olmaları zorunludur.

İthal lisansının düzenlenmesi

MADDE 8 ‒ (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesi kapsamında verilecek ithal izinleri için Bakanlıkça ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin bir sureti gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Ancak, düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin edilen kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır.

İthal lisansı işlemleri

MADDE 9 ‒ (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

(2) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

(3) İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece bu Tebliğ’in ekindeki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı gümrük kapılarından yapılabilir. İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Bakanlıkça uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi

MADDE 10 ‒ (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip on gün içerisinde söz konusu lisansın firmaya verilen nüshasının aslı Bakanlığa iade edilir. İthalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının 1/8/2012 günü mesai bitimine kadar Bakanlığa iade edilmesi gerekir.

İthalatı yasak olan eşya

MADDE 11 ‒ (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen eşyadan herhangi birini içeren EK-4/A’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan EK-4/B’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.

 

GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1,-Trikloroetan (metilkloroform)

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.10.00.00

Trikloroflorometan

2903.77.20.00.00

Diklorodiflorometan

2903.77.30.00.00

Triklorotrifloroetanlar

2903.77.40.00.00

Diklorotetrafloroetanlar

2903.77.50.00.00

Kloropentafloroetan

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

 

(2) Diğer taraftan, 2903.73.00.00.00 GTİP’li Diklorofloroetanlar, 2903.74.00.00.00 GTİP’li Klorodifloroetanlar ve 3824.74.00.00.12 GTİP’li 142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan)] karışımı hariç olmak üzere bu Tebliğin EK-3’ünde belirtilen eşyadan herhangi birini içeren EK-4/A’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile yine EK-3’te belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan EK-4/B’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.

Diğer mevzuat

MADDE 12 ‒ (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 ‒ (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/14) ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Kota Dağıtımı Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ İthalat: (2011/21)  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1      

G.T.İ.P.

 

Eşyanın Tanımı

2903.76.10.00.00

 

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

 

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

 

Dibromotetrafloroetanlar

 

 

                                                                                                   EK-2      

G.T.İ.P.

 

Eşyanın Tanımı

2903.39.11.00.00

 

Bromometan (metil bromür)

2903.79.21.00.00

 

Flordibrom metan

 

 

Bromdiflor metan

 

 

Florbrom metan

 

 

Flortetrabrom metan

 

 

Diflortribrom metan (tüm izomerleri)

 

 

Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Flortribrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Diflordibrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Flordibrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Florbrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Florpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Triflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Flortribrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflordibrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Flordibrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Florbrom propan (tüm izomerleri)

3808.91.90.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.92.20.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.92.90.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.93.27.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.93.30.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.93.90.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.94.90.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.99.10.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.99.90.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

 

 

 

 

                                                                                               EK-3               

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

 

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

 

2903.72.00.00.00

Diklorotrifloroetanlar

 

2903.73.00.00.00

Diklorofloroetanlar

 

2903.74.00.00.00

Klorodifloroetanlar

 

2903.75.00.00.00

Dikloropentafloropropanlar

 

2903.79.11.00.11

Flordiklormetan

 

2903.79.11.00.13

Klorflormetan

 

2903.79.11.00.14

Flortetrakloretan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.15

Diflortrikloretan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.17

Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.18

Flortrikloretan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.21

Diklordifloretan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.22

Klortrifloretan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.25

Klorfloretan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.26

Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.27

Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.28

Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.31

Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.33

Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.34

Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.35

Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.36

Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.37

Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.38

Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.41

Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.42

Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.43

Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.44

Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.45

Flortriklorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.46

Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.47

Klortriflorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.48

Flordiklorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.51

Klordiflorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.52

Klorflorpropan (tüm izomerleri)

 

2903.79.11.00.59

Diğerleri

 

2903.79.19.00.00

Diğerleri

 

2903.79.21.00.00

Flordibrom metan

 

 

Bromdiflor metan

 

 

Florbrom metan

 

 

Flortetrabrom metan

 

 

Diflortribrom metan (tüm izomerleri)

 

 

Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Flortribrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Diflordibrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Flordibrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Florbrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Florpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Triflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Flortribrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflordibrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Flordibrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Florbrom propan (tüm izomerleri)

 

2903.79.29.00.00

Diğerleri

 

2903.79.90.00.00

Diğerleri

 

3824.74.00.00.12

142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

 

3824.79.00.00.00

Diğerleri

 

 

 

 

 

                                                                                                               EK-4           

 

 

 

G.T.İ.P.

 

                                                                                                         EK-4/A        

Eşyanın Tanımı

 

3305.30.00.00.00

 

Saç spreyleri

 

3307.10.00.90.11

 

Yalnız traş jelleri

 

3307.10.00.90.19

 

Yalnız traş köpükleri

 

3307.20.00.00.00

 

Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

 

3307.49.00.00.00

 

Yalnız sprey şeklinde olanlar

 

34.05

 

Yalnız sprey boya ve cilalar

 

38.08

 

Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

 

3910.00

 

Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

 

8424.10

 

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        EK-4/B          

 

G.T.İ.P.

 

Eşyanın Tanımı

 

84.15

 

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)

 

84.18

 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-A

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişikliklerine Taraf Ülkeler Listesi

AFGANİSTAN

HİNDİSTAN

NİJERYA

ALMANYA

HOLLANDA

NİKARAGUA

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

HONDURAS

NİUE

ANDORRA

IRAK

NORVEÇ

ANGOLA

İNGİLTERE

ORTA AFRİKA CUM.

ANTİGUA VE BARBUDA

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

ÖZBEKİSTAN

ARJANTİN

İRLANDA

PAKİSTAN

ARNAVUTLUK

İSPANYA

PALAU

AVRUPA BİRLİĞİ

İSRAİL

PANAMA

AVUSTURALYA

İSVEÇ

PAPUA YENİ GİNE

AVUSTURYA

İSVİÇRE

PARAGUAY

AZARBEYCAN

İTALYA

PERU

BAHAMA ADALARI

İZLANDA

POLONYA

BAHREYN

JAMAİKA

PORTEKİZ

BANGLADEŞ

JAPONYA

ROMANYA

BARBADOS

KAMBOÇYA

RUANDA

BELÇİKA

KAMERUN

RUSYA FEDERASYONU

BELİZE

KANADA

SAMOA

BENİN

KARADAĞ

SAN MARİNO

BELARUS

KATAR

SAO TOME AND PRINCIPE

BHUTAN

KAZAKİSTAN

SENEGAL

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KENYA

SEYŞELLER

BOLİVYA

KIRGIZİSTAN

SIRBİSTAN

BOSNA HERSEK

KİRİBATİ

SİERRA LEONE

BOTSVANA

KOLOMBİYA

SİNGAPUR

BREZİLYA

KOMOR

SLOVAKYA

BRUNEİ DARUSSLAM

KONGO

SLOVENYA

BULGARİSTAN

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

SOLOMON ADALARI

BURKİNA FASO

KORE CUMHURİYETİ

SOMALİ

BURUNDİ

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

SRİ LANKA

CAPE VERDE

KOSTA RİKA

ST. KİTTS VE NEVİS

CEZAYİR

KUVEYT

ST. LUCİA

CİBUTİ

KÜBA

ST. VİCENT VE THE GRENADINES

COOK ADALARI

LAO DEMOKRATİK HALK CUM.

SUDAN

ÇAD

LESOTO

SURİNAM

ÇEK CUMHURİYETİ

LETONYA

SURİYE

ÇİN

LİBERYA

SUUDİ ARABİSTAN

DANİMARKA

LİBYA

SVAZİLAND

DOMİNİK

LİHTENŞTAYN

ŞİLİ

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LİTVANYA

TACİKİSTAN

EKVATOR

LÜBNAN

TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ

EKVATOR GİNESİ

LÜKSEMBURG

TAYLAND

EL SALVADOR

MACARİSTAN

TİMOR-LESTE

ENDONEZYA

MADAGASKAR

TOGO

ERİTRE

MAKEDONYA

TONGA

ESTONYA

MALAVİ

TRİNİDAD VE TOBAGO

ETYOPYA

MALDİVLER

TUNUS

FAS

MALEZYA

TUVALU

FİJİ

MALİ

TÜRKMENİSTAN

FİLDİŞİ SAHİLLERİ

MALTA

UGANDA

FİLİPİNLER

MARSHALL ADALARI

UKRAYNA

FİNLANDİYA

MAURİTİUS

UMMAN

FRANSA

MEKSİKA

URUGUAY

GABON

MISIR

ÜRDÜN

GAMBİYA

MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ

VANUATU

GANA

MOĞOLİSTAN

VATİKAN

GRENADA

MOLDOVA CUM.

VENEZUELLA

GUATEMALA

MONAKO

VİETNAM

GUINEA BISSAU

MORİTANYA

YEMEN

GUYANA

MOZAMBİK

YENİ ZELLANDA

GÜNEY AFRİKA

MYANMAR

YUNANİSTAN

GÜRCİSTAN

NAMİBYA

ZAMBİA

HAİTİ

NAURU

ZIMBABVE

HIRVATİSTAN

NİJER

 

 

 

EK-B

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin  Değişikliklerine Taraf Ülkeler Listesi

AFGANİSTAN

HONDURAS

NİJERYA

ALMANYA

İNGİLTERE

NİUE

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

IRAK

NORVEÇ

ANDORRA

İRLANDA

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

ANGOLA

İSPANYA

ÖZBEKİSTAN

ANTİGUA VE BARBUDA

İSRAİL

PAKİSTAN

ARJANTİN

İSVEÇ

PALAU

ARNAVUTLUK

İSVİÇRE

PANAMA

AVRUPA BİRLİĞİ

İTALYA

PARAGUAY

AVUSTURALYA

İZLANDA

POLONYA

AVUSTURYA

JAMEİKA

PORTEKİZ

BAHAMALAR

JAPONYA

ROMANYA

BANGLADEŞ

KAMBOÇYA

RUANDA

BARBADOS

KAMERUN

RUSYA FEDERASYONU

BELARUS

KANADA

SAİNT LUCİA

BELÇİKA

KARADAĞ

SAMOA

BELİZE

KATAR

SAN MARİNO

BENİN

KIRGIZİSTAN

SAO TOME AND PRINCIPE

BHUTAN

KİRİBATİ

SENEGAL

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KOLOMBİYA

SEYŞELLER

BOSNA HERSEK

KOMOR

SİERRA LEONE

BREZİLYA

KONGO

SİNGAPUR

BRUNEİ DARUSSLAM

KONGO DEMOKRATİK CUM.

SIRBİSTAN

BULGARİSTAN

KORE CUMHURİYETİ

SLOVAKYA

BURKİNA FASO

KORE DEMOKRATİK HALK CUM.

SLOVENYA

BURUNDİ

KOSTA RİKA

SOMALİ

CAPE VERDE

KUVEYT

SOLOMON ADALARI

CEZAYİR

KÜBA

SRİ LANKA

COOK ADALARI

LAO DEMOKRATİK HALK CUM.

ST.KİTTS VE NEVİS

ÇEK CUMHURİYETİ

LESOTO

ST VİNCENT VE THE GRENADİNES

ÇİN

LETONYA

SUDAN

DANİMARKA

LİBERYA

SURİNAM

DOMİNİK

LİHTENŞTAYN

SVAZİLAND

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LİTVANYA

ŞİLİ

EKVATOR GİNESİ

LÜBNAN

TACİKİSTAN

ELSAVADOR

LÜKSEMBURG

TANZANYA BİRLEŞİK CUM.

ENDONEZYA

MACARİSTAN

TAYLAND

ERİTRE

MADAGASKAR

TİMOR-LESTE

ESTONYA

MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM)

TOGO

ETYOPYA

MALDİVLER

TONGA

FİJİ

MALEZYA

TRİNİDAD VE TOBAGO

FİLİPİNLER

MALAVİ

TUNUS

FİNLANDİYA

MALİ

TUVALU

FRANSA

MALTA

TÜRKMENİSTAN

GABON

MARSHALL ADALARI

UGANDA

GAMBİYA

MAURİTİUS

UKRAYNA

GANA

MEKSİKA

UMMAN

GRENADA

MISIR

URUGUAY

GUATEMALA

MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ

ÜRDÜN

GUİNEA BİSSAU

MOĞOLİSTAN

VANUATU

GUYANA

MOLDOVA

VATİKAN

GÜNEY AFRİKA

MONAKO

VENEZUELLA

GÜRCİSTAN

MOZAMBİK

VİETNAM

HİNDİSTAN

NAMİBYA

YEMEN

HIRVATİSTAN

NAURU

YENİ ZELANDA

HOLLANDA

NİJER

YUNANİSTAN

 

 

ZAMBİA

 

EK-C

1-LABORATUVAR

Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları:

a) Çözücüler, seyreltik çözeltiler veya kimyasal analizlerde;

1) Referans çözeltiler, ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolü ve uçucu organik bileşiklerin analizi, zehirli maddelerin sentezi,

2) Ayırma işlemleri; yiyeceklerde, böcek ilacı kalıntısı ve ağır metal analizleri, su ve topraktaki atık yağ analizleri, yiyecekler içindeki katkı maddeleri ve renk analizi,

3) Seyreltici olarak; bitkilerde ve yiyeceklerde çinko, bakır ve kadmiyum analizleri, mikro kimyasal metotlarla molekül ağırlığı veya oksijenin belirlenmesi, ilaçlarda saflık ölçümü ve kalıntı miktarının belirlenmesi, laboratuvar aletlerinin sterilizasyonu işlemleri,

4) Taşıyıcı olarak; Emniyet’te parmak izi alımı, yaş kimyasal yöntem kullanılarak yapılan analizler,

5) Analitik cihazlarda; spektroskopi cihazları, IR (kızıl ötesi), UV (mor ötesi), Nükleer Manyetik Rezonans, Floresans, Kromatografi cihazları (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi, Gaz Kromatografisi, İnce Tabaka Kromatografi),

6) Kalıntı araştırmalarında; sağlık alanları,

7) Muhtelif alanlarda; test amaçlı katkı maddesi analizleri, kimyasal madde analizleri,

b ) Biyokimyasal amaçlı araştırmalarda;

1) Laboratuvar yöntemlerinin geliştirilmesi,

2) Çözücü kullanımı için örnek hazırlanması,

3) Isı transferi çalışmaları,

c) Kimyasal reaksiyonlar için tepkimeye girmeyen çözücülerde;

ç) İnhaler üretiminde.

2- ZORUNLU KULLANIM AMAÇLARI

Hidrokloroflorokarbonların (HCFC) Kullanımına İlişkin Esaslar:

Yukarıdaki hususlara ek olarak HCFC’lerin zorunlu kullanım alanları şunlardır:

a) Diğer kimyasalların üretiminde sanayi işlem hammaddesi ve işlem etken maddesi olarak,

b) Mevcut bulunan yangından korunma sistemlerinde, yangınla mücadele maddeleri olarak Halonlara alternatif olarak

 

EK-D

 

MÜRACAAT FORMU

 

·       G.T.İ.P

:

·       Eşyanın tanımı

:

·       Ticari ismi

:

·       Kimyasalın adı, açık formülü

:

·       İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks numarası, Ankara irtibat telefonu (varsa) 

 

:

·       İhracatçı firmanın  unvanı, adresi

:

·       213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası

 

:

·       Eşyanın kullanılacağı yer

:

·       Eşyanın miktarı

:

·       Eşyanın menşe ülkesi

:

·       Eşyanın sevk ülkesi

:

·       Eşyanın giriş yapacağı gümrük kapısı

:

 

 

  Firma Unvanı

Yetkili  İmza

 

ARANACAK DİĞER BELGELER

A- Dilekçe

B- Proforma fatura

C- İmza sirküleri (Noter tasdikli)

D- İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge

E- Varsa üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren  geçerli kapasite

raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti

F- Bu Tebliğin EK-3’ünde belirtilen eşyanın ithalatına dair başvurularda firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kayıt olduklarına dair belge

G- Bakanlıkça istenebilecek diğer belgeler