31 Aralk 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28159

YNETMELK

Devlet Opera ve Balesi Genel Mdrlnden:

DEVLET OPERA VE BALES GENEL MDRLNDE SZLEMEL

OLARAK GREV YAPAN SANATKAR MEMUR, UYGULATICI UZMAN

MEMUR VE UZMAN MEMURLAR HAKKINDA SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayl Resm Gazetede yaymlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Mdrlnde Szlemeli Olarak Grev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatc Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakknda Snav Ynetmeliinin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Devlet Opera ve Balesi Genel Mdrlnde 1309 sayl Devlet Opera ve Balesi Genel Mdrl Kuruluu Hakknda Kanun kapsamnda szlemeli olarak grev yapan personelde aranacak artlar ile uygulamal snav ve mlakatn yaplmasna ve deerlendirilmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

c) 23/9/1971 tarihli ve 13965 sayl Resm Gazetede yaymlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Mdrl Ynetmeliinde yabanc dil art aranan unvanlara bavuranlar iin ngilizce, Almanca, Franszca, talyanca, spanyolca ve Rusa dillerinden en az birini bilmek,

(2) Pozisyon deiiklii snavlarnda birinci fkrann () bendinde belirtilen ya art ile (d) bendinde belirtilen belge art aranmaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(3) Bavuru tarihinin sona ermesinden sonra en ge 3 i gn ierisinde snava katlma hakk kazanan adaylarn isim listeleri kurum panolarnda ve kurumun internet sitesinde ilan edilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi yrrlkten kaldrlm ve (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Yabanc dil bilme art aranan unvanlar iin buna dair yazl beyan,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Snavlara yaplacak bavurular, ahsen, posta yoluyla veya kurumun internet sitesinden yaplabilir. Posta yoluyla veya internet sitesinden bavuru yapan adaylar istenen belgeleri posta yoluyla en ge bavurularn sona erdii tarihe kadar idareye ulatrmak zorundadrlar. Postadaki gecikmeler dikkate alnmaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Snavlar uygulamal snav ve mlakat eklinde yaplr. Genel Mdrlk tarafndan gerekli grlmesi halinde uygulamal snav ve mlakat ile birlikte not verilmeksizin deerlendirilmek zere Uygulatc Uzman Memur ve Uzman Memur pozisyonlarna mracaat eden adaylardan opera, bale, mzik, tiyatro konularnda genel bilgi ve birikimlerini deerlendiren yazl kompozisyon istenebilir.

(2) Yabanc dil koulu aranan unvanlar iin ayrca uygulamal snav ve mlakat ncesi yabanc dil seviyesi deerlendirmesi Genel Mdrlke belirlenen usul ve esaslara gre yaplr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci, drdnc, beinci, yedinci ve onbirinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve onnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Devlet Opera ve Balesine alnacak sanatkar, uygulatc uzman ve uzman memur giri snavlar ile kurum ii unvan ve pozisyon deiiklii snavlar Genel Mdrlk teknik kurulunca, stajyerliklerin kaldrlmasna ilikin snavlar ilgili Devlet Opera ve Balesi Mdrlnn teknik kurulunca yaplr. Genel Mdrlk kendi yapt snavlarda, dier Devlet Opera ve Balesi Mdrlklerinden veya kurum dndan uygun grd sayda bran uzman danman ve ilgili Devlet Opera ve Balesi Mdrlerini not verme hakk olmakszn danman olarak grevlendirebilir. Devlet Opera ve Balesi Mdrlkleri tarafndan yaplacak snavlarda ise, kurum ii veya dndan en fazla bran uzman danman not verme hakk olmakszn Devlet Opera ve Balesi Mdr tarafndan grevlendirilir. Ayrca Genel Mdrlk, mdrlklerde yaplan snavlarda not verme hakk olmakszn bir ya da iki gzlemci grevlendirebilir. Snavlarda not verme ve deerlendirme srasnda teknik kurul yelerinden baka hi kimse snav salonunda bulunamaz.

(4) Uygulamal snav ve mlakat iin yaplacak olan deerlendirmeler 100 puan zerinden ve her aama iin ayr ayr yaplr.

(5) Adayn snavn her bir aamas iin baar notu, tm komisyon yelerinin notlarnn ortalamas alnarak belirlenir. Adaya verilen en dk not ile en yksek not arasnda 30 puan ve zerinde fark olmas halinde en dk ve en yksek birer not ortalamaya katlmaz.

(7) Her aama iin baar sralamas, ayn pozisyonda ve unvanda snava giren adaylarn aldklar not sralamasna gre yaplr. Snavlarn her bir aamasnda 70 puan ve zerinde not alan adaylar en yksek puan alandan balamak zere pozisyon saysnn iki katna kadar sralanr. En stten balamak zere pozisyon saysna kadar olanlar asl, sonrakiler ayn sralamayla yedek olarak snav kazanm saylrlar.

(11) Snava alnan adayla birinci ve ikinci derecede akrabalk ba bulunan veya adayn meslek dersi reticiliini yapm olanlar o branta komisyon yesi olamazlar.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin bal Snavlarn yaplaca yer ve zaman olarak ve ayn maddenin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Merkez ve tara mdrlklerinde 1309 sayl Kanun kapsamnda istihdam edilecek Uygulatc Uzman ve Uzman Memurlardan, Genel Mdrlke gerekli grlmesi halinde istenecek yazl kompozisyon uygulamas 6 nc madde uyarnca ilan edilecek olan snav programlarnda belirtilen yer ve zamanda yaplr. Snav yer ve zamannn herhangi bir nedenle deimesi halinde deiiklik ayn yntemle ilan edilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin ekindeki Ek-1 sayl Uygulama Mfredatnn Orkestra Snavlar ksmnn A-Orkestra Stajyer Sanat Giri Snav blmnn Viyola alt blmnn 2. Aamasnda yer alan b) Deifraj; Komisyonca snav srasnda belirlenecek nemli orkestra eserlerinden semeler. ibaresinden sonra gelen b) Mlakat bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Mlakat.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin ekindeki Ek-1 sayl Uygulama Mfredatnn Orkestra Snavlar ksmnn B-Orkestra Stajyer Sanatlktan Sanatkarla Gei Snav blmnde yer alan c) Deifraj bendinden sonra gelmek zere aadaki () bendi eklenmi ve ayn blmn Not alt blmnde yer alan (E) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Mlakat.

E) Tm orkestra alglarnn snavlarnda alnan konerto formundaki eserlerin piyano elikli alnmas zorunludur. Arp ve vurmal alglarn 2. Aamalarnda piyano elii zorunlu deildir. Sonat formundaki eserlerin, eserin besteleni ekline gre elikli veya eliksiz olarak orijinal ekliyle seslendirilmesi zorunludur.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin ekindeki Ek-1 sayl Uygulama Mfredatnda yer alan ORKESTRA EFL: ksmnn bal ORKESTRA EFL VE ORKESTRA EF YARDIMCILII: olarak deitirilmi ve bu baln altnda yer alan 2. Aamasna aadaki () bendi eklenmitir.

) Mlakat.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin ekindeki Ek-1 sayl Uygulama Mfredatnda yer alan KORO EFL: ksmnn bal KORO EFL VE KORO EF YARDIMCILII: olarak deitirilmi ve bu baln altnda yer alan 2. Aamasna aadaki () bendi eklenmitir.

) Mlakat.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin ekindeki Ek-1 sayl Uygulama Mfredatnn Solist Snavlar ksmnn B-Solist Stajyer Sanatlndan Sanatkar Memurlua Gei Snav: blm aadaki ekilde deitirilmitir.

B-SOLST STAJYER SANATILIINDAN SANATKAR MEMURLUA GE SINAVI:

a) Solist Stajyer Sanatlktan Solist Sanatkar Memurluuna gei snavna giren adaylar kuruma giri snavndaki performanslar ierisinde sylemedii ve kurumda yl ierisinde grev almad, kendi seecei zgn dilinde bir opera eserinin kendi ses rengindeki barolnden komple sorumlu olur.

b) Solist Stajyer Sanatlktan Solist Sanatkar Memurluuna gei snavna giren adaylar mlakata tabi tutulurlar.

NOT : A) Adaylar stajyer sanatlktan sanatkar memurlua gei snavlarnda, Kuruma giri snavnda sunmu olduklar snav repertuarlarnn dnda bir program sunmak zorundadrlar.

B) Tm snavlar ezber olur.

C) Tm eserler zgn dilinde ve zgn tonunda sylenir.

D) Adaylar snavlara elikileri ile birlikte gelecektir. Eliki temin edemeyen adaylara eliki snav annda Devlet Opera ve Balesi Genel Mdrl ve Mdrlklerince temin edilir.

E) Adaylar snava programlarn hazrlayp gelecekler ve snav balamadan snav programlarn Snav Komisyonuna ksa bir zgemileri ile birlikte sunarlar.

F) Banda Recitatifi olan aryalar Recitatifleri ile birlikte sylenir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin ekindeki Ek-1 sayl Uygulama Mfredatnn Koro Snavlar ksmnn B-Koro Stajyer Sanatlndan Sanatkar Memurlua Gei Snav: blmne aadaki (c) bendi eklenmitir.

c) Mlakat.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin ekindeki Ek-1 sayl Uygulama Mfredatnn Bale Snavlar ksmnn A Bale Stajyer Sanatlna Giri Snav blmnn 2. Aamas aadaki ekilde deitirilmitir.

2. Aama

a) Adayn aadaki klasik eserlerden seecei birinin Grand Pas de Deuxsnden kzerkek variation ve coda:

1) Don Quixote

2) Uyuyan Gzel

3) Kuu Gl

4) Fndkkran

b) Yerli veya yabanc tannm koreograflarn eserlerinden serbest seilmi bir modern dans koreografisi (3 dakikay geemez).

c) Mlakat.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin ekindeki Ek-1 sayl Uygulama Mfredatnn Bale Snavlar ksmnn B Bale Stajyer Sanatlndan Sanatkar Memurlua Gei Snav blm aadaki ekilde deitirilmitir.

B-BALE STAJYER SANATILIINDAN SANATKAR MEMURLUA GE SINAVI:

a) Adayn aadaki klasik eserlerden seecei birinin Grand Pas de Deuxsnden kzerkek variation ve coda:

1) Don Quixote

2) Uyuyan Gzel

3) Kuu Gl

4) Fndkkran

b) Yerli veya yabanc tannm koreograflarn eserlerinden serbest seilmi bir modern dans koreografisi (3 dakikay geemez).

c) Mlakat.

MADDE 17 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 18 Bu Ynetmelik hkmlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/10/2009

27372