31 Aralk 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28159

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

D PROTEZ LABORATUVARLARI YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASI HAKKINDA YNETMELK

MADDE 1 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayl Resm Gazetede yaymlanan Di Protez Laboratuvarlar Ynetmeliinin 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 Laboratuvarlarda bulundurulmas gereken ortak ara ve gereler unlardr:

a) Vakumlu toz emicili alma masas.

b) Bek veya devaml olarak alev olmasn nleyen s kaynaklarnn kullanlmas.

c) Al kesme motoru.

d) Vibratr.

e) Korumal polisaj motoru.

f) Mikromotor ya da tur motoru.

g) Kompresr.

h) Laboratuvarda alan tm personel iin gvenlik gzlkleri ve en az TS EN 149 Standardna uygun endstriyel tip toz maskeleri.

Yrtlen hizmet ve bu hizmetin gerektirdii altyap zelliklerine gre laboratuvarlar aadaki ekilde snflandrlmtr.

A) ok Amal Di Protez Laboratuvar: Bu Ynetmelikte tanmlanan laboratuvar trlerinden en az iki tr bnyesinde bulunduran laboratuvarlardr. Bu laboratuvar trleri iindeki ayn ara-gereler tek olarak bulundurulabilir.

B) Metal Dkm Di Protez Laboratuvar: Az ii protezlerin metal alt yaplarnn hazrland laboratuvarlardr. Bu laboratuvarlarda bulunacak asgari ara ve gereler unlardr:

a) Al ve Rvetman Blm:

1) Al ve rvetman hazneleri.

b) Dublikasyon Blm:

1) Eritme nitesi ( elektrikli veya manuel ).

2) Dublikasyon kalplar.

c) Modelasyon Blm:

1) lm aleti ( Paralelometre ).

d) Dkm Blm:

1) n stma frn.

2) Dkm makinesi.

3) Dkm ve lehim iin alome takm.

e) Tesviye ve Polisaj Blm:

1) Kumlama cihaz.

2) Korumal tesviye motoru.

3) Elektroliz cihaz.

4) Korumal polisaj motoru.

C) Hareketli Di Protez Laboratuvar: Az ii hareketli metal ve klasik protezler ile ene yz protezlerinin bitim ve tamir ilerinin yapld laboratuvarlardr. Bu laboratuvarlarda bulunacak asgari ara ve gereler unlardr:

a) Di Dizimi ve Akril Blm:

1) Artiklatr ve oklzr.

2) Kaynatma iin herhangi bir enerji kayna ile alan ocak.

3) Basnl polimerizasyon nitesi.

4) Hidrolik veya mekanik pres.

5) Inl base plak cihaz.

6) Mufla ama ve mum eritme dzenei.

7) Mum eliminasyonu cihaz.

8) Mufla ve birit.

9) Tm alanlar iin kimyasal maruziyeti engelleyebilen i gvenlii eldiveni.

b) Tesviye ve Polisaj Blm:

1) Korumal tesviye motoru.

2) Korumal polisaj motoru.

D) Sabit Di Protez Laboratuvar: Metal ve dier malzeme destekli dkm ve bitim ilerinin yapld laboratuvarlardr. Bu laboratuvarlarda bulunacak asgari ara ve gereler unlardr:

a) Al Blm:

1) Artiklatr ve oklzr.

2) Al hazneleri.

b) Dkm Blm:

1) n stma frn.

2) Dkm ve lehim iin alome takm.

3) Dkm makinesi.

c) Modelasyon ve Tesviye-Polisaj Blm:

1) Kumlama cihaz.

2) Korumal tesviye motoru.

3) Korumal polisaj motoru.

d) Porselen Blm:

1) Porselen frn.

2) Porselen zel spatl ve fras.

3) Mikromotor.

E) Ortodontik Amal Di Protez Laboratuvar: Ortodontik apareylerin retildii ve tamir ilerinin yapl laboratuvarlardr. Bu laboratuvarlarda bulunacak asgari ara ve gereler unlardr.

a) Mufla ve birit.

b) Kaynatma yapmak iin ocak.

c) Basnl polimerizasyon nitesi.

d) Pres hidrolik ya da mekanik.

e) Korumal polisaj motoru.

f) Vakum ile plaka ekillendirme cihaz.

g) Mikromotor ya da tur motoru.

h) Ortodontik pens.

) Punto kaynak cihaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesine aadaki bent eklenmitir.

h) Di protez teknisyenlii meslek hastalna sebebiyet verebilecek olan al, tesviye, akril hazrlama gibi ilemlerin yapld alma alanlarnda, ortama kimyasal madde/toz yaylmn engelleyen akril hazrlama kabini, maske, eldiven gibi ara ve gereler kullanlr ya da bu ilemlerin yapld alann genel ortamdan ayr bamsz bir havalandrma art oluturulur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (h) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki bent eklenmitir.

h) Mesul mdr dahil tm alanlar iin 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ar ve Tehlikeli ler Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-IIdeki Ar ve Tehlikeli lerde alacaklara Ait e Giri/Periyodik Muayene Formu.

k) Mesul mdr dhil tm alanlarn, iki ylda bir, radyoloji uzman tarafndan raporlanm byk boy akcier filmleri.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 10 uncu maddeye gre yaplan bavuru; bu Ynetmelik hkmlerine uygun olup olmad il denetim ekibince ncelikle dosya zerinden deerlendirilir. Uygun grlmesi halinde alacak laboratuvar yerinde incelenir. Gerekli artlar tamas halinde laboratuvara, valilike tek nsha halinde dzenlenen ve bir rnei Ek-2de yer alan Di Protez Laboratuvar Ruhsat Belgesi verilir.

Mdrlke dzenlenen her bir ruhsatn asl gibidir onayl bir rnei Bakanla gnderilir.

Ruhsat verilen di protez laboratuvar iin mdrlk tarafndan, mesul mdr adna Ek-3teki Di Protez Laboratuvar Mesul Mdrlk Belgesi dzenlenir. Mesul mdr tarafndan dier alanlarn her birine Ek-4teki Di Protez Laboratuvar Personel alma Belgesi dzenlenir ve mdrlke onaylanr. kier nsha halinde dzenlenen bu belgeler ile bavuru dosyasnn bir rnei mdrlkte saklanr. Asl nshalar imza karl mesul mdre teslim edilir.

Bu Ynetmelik kapsamndaki laboratuvarlarn nakli, devri, kapanmas, personel hareketleri, mdrle verilen kat ve yerleim plannda yaplmas dnlen kkl deiikler en ge 15 gn iinde mdrle bildirilir.

Laboratuvar ruhsat; tanma, sahiplik, isim ve unvan deiiklii ile ruhsatn kaybolmas veya okunmasn engelleyecek ekilde tahrip olmas halinde yeni ruhsat numaras dzenleme tarihi verilmek suretiyle yenilenir. Ruhsatn herhangi bir sebepten dolay yenilenmesi durumunda arka ksmna yenilenme gerekesi ilk dzenleme tarihi ile birlikte erh edilir.

Ayn sahiplikte birden fazla laboratuvar almas halinde her bir laboratuvar bu Ynetmelik kapsamnda ayr ayr ruhsatlandrlr ve ruhsat belgesinde ube ibaresi belirtilir.

ok amal di protez laboratuvarlarnda, bnyesinde oluturduu trler ruhsat belgesinde (Ek-2) aka belirtilir. Bu laboratuvarlardaki tr ilavesinde; laboratuvar trne ait ara gere listesi ve yeni yerleim plan, ruhsat dosyasna eklenmek zere mdrle gnderilir ve bu laboratuvarlar mdrlke yerinde incelenir.

O ilde ruhsat alan laboratuvarlarn kaytlar mdrlke tutulur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin ikinci fkrasna aadaki bentler eklenmitir.

e) Ek-10daki Di Protez Laboratuvar alanlar Deerlendirme Formunu doldurmak.

f) Laboratuvarlarda protez yapmnda kullanlan metallerin insan salna zararl alamlar iermediinin ve TS EN SO 22674 sayl Standarda uygunluunun tespiti amacyla denetim yaplan laboratuvarlardan rastgele seilecek protez metallerinin Bakanlka belirlenecek usul ve esaslar dorultusunda metalrjik testlerinin yaptrlmasn salamak ile sonularndan Bakanla bilgi vermek.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie aadaki ek madde eklenmitir.

Yardmc personel altrlmas

EK MADDE 1 Di protez laboratuvarlarnda di protez teknisyenlerine aada belirlenen ilerde yardmc olmak zere Salk ve Mill Eitim Bakanlklar arasnda dzenlenecek Di Protez Laboratuvarlarnda alan Yardmc Personelin Sertifika Eitimi Birlii Protokol kapsamnda verilecek eitim sonunda dzenlenecek sertifikaya sahip personel altrlabilir.

birlii protokolnde; eitime alnacak adaylardan istenilecek belgeler, eitimin sresi, eitim merkezleri ve eitime ilikin dier hususlar belirlenir. Eitim bavuru ilan Mill Eitim Bakanl resm internet sitesinde yaplr.

Yardmc personelin yapaca iler unlardr:

a) l dezenfeksiyonu.

b) Al model (dayl daysz) hazrlama.

c) Kak hazrlama.

d) Kutulama.

e) Base plak.

f) Mum ablon.

g) Artiklatre / oklzre model balama.

h) Di eti modelaj iin mum yma.

i) Muflaya alma.

j) Mum atm ve izolasyonun salanmas.

k) Akril polimerizasyonu.

l) Mufladan kartma temizleme.

m) Polisaj.

n) Krk tamiri di/kroe ilavesi.

o) Besleme.

p) Mum modelaj yaplm kron kprnn tijlenmesi.

r) Rvetmann hazrlanarak kron kprnn manete alnmas.

s) Dkm sonras kronun temizlenmesi.

t) Polisaj.

u) Opak.

v) Glaze.

y) Dublikasyon.

Bu madde kapsamnda sertifika alarak di protez laboratuvarlarnda alacak personel, Kanunun Ek 4 nc maddesinde tanmlanan di protez teknisyeni yetkisinde olan ve aada saylan ileri yapamaz, bu ileri yaptnn tespiti halinde Kanunun Ek 8 inci maddesi hkmleri uygulanr.

a) Protez planlamas.

b) Kpr modelaj.

c) Dkmn yaplmas.

d) Kron kpr tesviyesi.

e) Porselen tepimi.

f) Porselen tesviyesi.

g) Di dizimi.

h) Di eti modelaj.

i) Akril tepimi.

j) Total-parsiyel tesviyesi.

k) skelet modelaj.

l) skelet tesviyesi.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-2, Ek-4, Ek-7 ve Ek-8 ekteki ekilde deitirilmi ve ayn Ynetmelie ekte yer alan Ek-10 eklenmitir.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz