31 Aralk 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28159

TEBL

Maliye Bakanlndan:

HARLAR KANUNU GENEL TEBL

(SER NO: 65)

492 sayl Harlar Kanununun(1) 5281sayl Kanun(2) ile deitirilen mkerrer 138inci maddesinde,

...

Her takvim yl bandan geerli olmak zere nceki ylda uygulanan maktu harlar (maktu ve nispi harlarn asgari ve azami miktarlarn belirleyen hadler dahil) o yl iin tespit ve ilan olunan yeniden deerleme orannda artrlr.

Bu suretle hesaplanan har tutarlarnn 10 Yeni Kurua kadarki kesirleri nazara alnmaz.

... Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bal tarifelerde yer alan maktu harlar veya bu harlarn yeniden deerleme oran uygulanmak suretiyle belirlenmi olan tutarlar (maktu ve nisp harlarn asgar ve azami miktarlarn belirleyen hadler dahil) ile nisp harlar, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayr ayr olmak zere; maktu harlarda yirmi katna, nisp harlarda ise bir katna kadar artrmaya, uygulanmakta olan maktu harlar yarsna, nispi harlar ise Kanunla belirlenen oranlarn onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasnda yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.

hkmne yer verilmitir.

Bakanlmzca 2011 yl iin yeniden deerleme oran % 10,26 (on virgl yirmi alt) olarak tespit edilmi ve (410) Sra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii(3) ile ilan edilmi bulunmaktadr.

22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yrrle girmek zere, 492 sayl Harlar Kanununa bal tarifelerde yer alan ve 2011 ylnda uygulanan maktu har tutarlar yeniden deerleme oran dahil olmak zere (maktu ve nispi harlarn asgari ve azami miktarlarn belirleyen hadler dahil), %15 orannda artrlmtr. Artrlan bu tutarlar 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak zere Tebli ekindeki tarifelerde gsterilmitir

Ekli (2), (5) ve (7) sayl tarifelerin baz fkralarnda beher rsum tonilatosu birim deeri zerinden alnacak maktu har tutarlar yer almaktadr. Sz edilen maktu har tutarlarnn, birim deerler toplamna tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasnda kalan harcn 10 Kurua kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebli olunur.

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.

(2) 31/12/2004 tarihli ve 25687 nc M. sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.

(3) 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.

 

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz