31 Aralk 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28159

TEBL

Maliye Bakanlndan:

EMLAK VERGS KANUNU GENEL TEBL

(SER NO: 59)

1. Giri

2012 ylna ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi deerleri ile 2012 ylnda mkellef olacaklarn emlak vergi deerlerinin hesabnda dikkate alnacak asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin tespiti hususunda aadaki aklamalarn yaplmasna gerek duyulmutur.

2. 2011 Ylna Ait Yeniden Deerleme Orannn Tespiti

Bakanlmzca, 2011 ylna ait uygulanacak yeniden deerleme oran, 410 Sra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii(1) ile % 10,26 (on virgl yirmi alt) olarak tespit ve ilan edilmi bulunmaktadr.

3. 2012 Yl Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Deerleri ile Asgari lde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Deerlerine Uygulanacak Orann Belirlenmesi

213 sayl Vergi Usul Kanununun(2) mkerrer 49 uncu maddesinin (b) fkrasnda, takdir komisyonlarnn drt ylda bir arsalara ve araziye ait asgari lde metrekare birim deerlerini takdir edecekleri hkme balanmtr. Bu hkm uyarnca 2009 ylnda sz konusu takdirler yaplmtr.

1319 sayl Emlak Vergisi Kanununun(3) 9/b ve 19/b maddelerinde, bina ve arazi vergisi mkellefiyetinin, drt ylda bir yaplan takdir ilemlerinde takdir ileminin yapld tarihi takip eden bte ylndan itibaren balayaca hkme balanmtr. Asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deer takdirleri 2009 ylnda yapldndan, bu hkmler uyarnca bina ve arazi vergisi mkellefiyeti 2010 ylndan itibaren balam bulunmaktadr.

1319 sayl Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fkrasnda, vergi deerinin, mkellefiyetin balang yln takip eden yldan itibaren her yl, bir nceki yla ait vergi deerinin Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca ayn yl iin tespit edilen yeniden deerleme orannn yars nispetinde artrlmas suretiyle bulunaca; nc fkrasnda da, 33 nc maddede yer alan vergi deerini tadil eden sebeplerle (8 numaral fkra hari) mkellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mkerrer 49 uncu maddesinin (b) fkrasna gre takdir komisyonlarnca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin, takdir ileminin yapld yl takip eden ikinci yln bandan balamak suretiyle her yl, bir nceki yl birim deerinin Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre ayn yl iin tespit edilmi bulunan yeniden deerleme orannn yars nispetinde artrlmas suretiyle dikkate alnaca hkme balanmtr.

te yandan, 1319 sayl Kanunun 29 uncu maddesinin beinci fkrasnda, Bakanlar Kurulunun bu maddede belirtilen art orann sfra kadar indirmeye veya yeniden deerleme oranna kadar artrmaya yetkili olduu hkme balanm olup bu hkm uyarnca hazrlanan 22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayl Bakanlar Kurulu Karar(4) ile emlak vergisi mkelleflerinin 2012 yl bina, arsa ve arazi vergi deerleri ile bu yla ait asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin hesabnda uygulanacak art oran %10,26 (on virgl yirmi alt) olarak tespit edilmitir.

Ayrca, 1319 sayl Kanunun 29 uncu maddesinin drdnc fkrasnda, vergi deerinin hesabnda bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alnmayaca belirtilmitir.

2011 ylndan nceki yllarda emlak vergisi mkellefi olanlarn 2012 ylna ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alnacak vergi deerinin (matrahn) hesab ile bina, arsa veya araziye 2011 ylnda malik olunmas halinde mkellefiyetin balang yl olan 2012 yl vergi deerinin hesab aada belirtilen esaslar erevesinde yaplacaktr.

3.1. 2011 Yl ve nceki Yllarda Mkellef Olanlarn 2012 Ylna Ait Emlak Vergi Deerlerinin Hesab

Bu mkelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2012 yl vergi deerleri, 2011 yl vergi deerlerinin bu yla ait yeniden deerleme oran olan 10,26 (on virgl yirmi alt) orannda artrlmas suretiyle bulunacak tutarlar olacaktr.

RNEK 1- Mkellef (A)nn Antalya li, Alanya Belediyesi snrlar iindeki inaat 2005 ylnda sona eren ve 2011 yl vergi deeri 250.000,00 TL olan meskeninin 2012 yl emlak vergi deeri aada belirtildii ekilde hesaplanacaktr.

 

1

Meskenin 2011 ylna ait emlak vergi deeri

250.000,00 TL

2

2011 ylna ait yeniden deerleme oran

% 10,26

3

Meskenin 2012 yl emlak vergi deeri [1+(1x2)]

275.650,00 TL

4

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alnmayacandan verginin tahakkukunda esas alnacak emlak vergi deeri

 

275.000,00 TL

 

3.2. 2012 Yl tibaryla Mkellef Olacaklarn Emlak Vergi Deerlerinin Tespiti

Mkellefiyeti 2012 ylnda balayanlarn, mkellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatna esas alnacak vergi deerinin hesabnda; takdir komisyonlarnca 2009 ylnda takdir edilen ve 2010 ylnda uygulanan asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerleri; 401 Sra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii(5) ile 2010 ylna ait belirlenen yeniden deerleme orannn yars olan (%7,7/2=) % 3,85 ( virgl seksenbe) nispetinde artrlmas suretiyle bulunacak 2011 yl deerinin, bu yla ait yeniden deerleme oran olan % 10,26 (on yirmi alt) nispetinde artrlmak suretiyle dikkate alnacaktr.

RNEK 2- Mkellef (B) 2011 ylnda Konya li, Karatay lesi snrlar iinde 900 m2 byklnde bir arsa satn alm ve bu arsaya ilikin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermitir. Arsann bulunduu cadde iin takdir komisyonunca 2010 ylndan itibaren uygulanmak zere takdir edilen asgari lde arsa metrekare birim deeri 100,00 TLdir.

2010 ylna ait yeniden deerleme orannn yars % 3,85, 2011 ylna ait yeniden deerleme oran ise % 10,26 olduuna gre, mkellefiyeti 2012 ylnda balayacak bu mkellefin 2011 ylnda satn ald arsann 2012 yl arazi (arsa) vergisine esas vergi deeri aada belirtildii ekilde hesaplanacaktr.

 

1

2010 ylndan itibaren uygulanmak zere 2009 ylnda takdir edilen asgari lde arsa metrekare birim deeri

100,00 TL

2

2011 ylna ait asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin hesabnda uygulanacak art oran

% 3,85

3

2011 yl emlak vergi deerine esas asgari lde arsa metrekare birim deeri [1+(1x2)]

103,85 TL

4

2012 ylna ait asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin hesabnda uygulanacak art oran

% 10,26

5

2012 yl emlak vergi deerine esas asgari lde arsa metrekare birim deeri [3+(3x4)]

114,51

6

Arsann yzlm

900 m2

7

Arsann 2012 yl vergi deeri (5x6)

103.059,00 TL

8

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alnmayacandan verginin tahakkukunda esas alnacak emlak vergi deeri

103.000,00 TL

 

RNEK 3- Mkellef (C) 2011 ylnda Eskiehir li, Odunpazar Belediyesi snrlar iinde 1000 m2 arsa zerinde ina edilen ve inaat 2005 ylnda sona ermi olan bir iyerini satn almtr. Betonarme karkas, 2 nci snf olan inaatn dtan da yzlm 125 m2dir. Bu iyeri iin 2012 ylna ait uygulanacak bina metrekare normal inaat maliyet bedeli 459,61 TLdir. Arsann bulunduu cadde iin 2010 ylnda uygulanan asgari lde arsa metrekare birim deeri 180 TLdir. 2011 ylna ait asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin hesabnda uygulanacak art oran %3,85, 2012 ylna ait asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin hesabnda uygulanacak art oran ise % 10,26 olarak tespit edildiine gre mkellefiyeti 2012 ylnda balayan bu mkellefin, iyerinin 2012 yl vergi deerinin tespitinde emlak (bina) vergi deeri aadaki ekilde hesaplanacaktr. (Vergi deerinin hesabnda asansr, klima veya kalorifer pay ilavesi ile anma pay indirimi ihmal edilmitir.)

 

1

naatn tr ve snfna gre 2012 ylna ait uygulanacak bina metrekare normal inaat maliyet bedeli

459,61 TL

2

Binann dtan da yzlm

125 m2

3

Binann maliyet bedeli (1x2)

57.451,25 TL

4

2009 ylnda takdir edilen asgari lde arsa metrekare birim deeri

180,00 TL

5

2011 ylna ait asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin hesabnda uygulanacak art oran

% 3,85

6

2011 yl emlak vergi deerine esas asgari lde arsa metrekare birim deeri [4+(4x5)]

186,93 TL

7

2012 ylna ait asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin hesabnda uygulanacak art oran

% 10,26

8

2012 yl emlak vergi deerine esas asgari lde arsa metrekare birim deeri [6+(6x7)]

206,11 TL

9

Arsann yzlm

1000 m2

10

Arsann vergi deeri (8x9)

206.110,00 TL

11

Binann 2012 yl vergi deeri (3+10)

263.561,25 TL

12

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alnmayacandan verginin tahakkukunda esas alnacak emlak vergi deeri

263.000,00 TL

 

Tebli olunur.

 

 

(1) 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(2) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(3) 11/8/1970 tarihli ve 13576 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(4) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(5) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.