31 Aralk 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28159

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

SIVILATIRILMI PETROL GAZLARI (LPG) DEPOLAMA

KURALLARI LE LGL TEBL (TS 1446)

(TEBL NO: MSGTD2011/ 12)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) Bu Tebli 12/7/1998 tarihli ve 23400 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mecburi Standard Teblii (98/6-7) ile mecburi uygulamaya konulan TS 1446 Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG)Depolama Kurallar Standardnn 2.7.2 Deneyler maddesi Trk Standardlar Enstits (TSE) tarafndan tadil edilmitir. Tadil edilen standard imalat ve sat safhalarnda zorunlu olarak uygulanacaktr.

MADDE 3 (1) Tadil edilen Standard kapsamna giren mallar reten ve satanlarn bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 4 (1) Sz konusu Standard tadili, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sayfasndan ulalr.

MADDE 5 (1) Bu Tebli hkmleri, yaym tarihinden itibaren onbe gn sonra yrrle girer.

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.