30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

TELSİZ ve TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ
İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/8)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin, 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygunluğunun ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuar testinden biri veya birkaçını,

ç) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

d) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1 ve Ek-2’de belirtilmekle birlikte, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünü,

e) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan ürünü veya örneği,

f) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,

g) Risk analizi: Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygun olmama ihtimali çerçevesinde, TAREKS vasıtasıyla firmaya ilişkin bilgiler; geçmişte yapılan denetim sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası ve modeli; fiyat ve miktar; menşe, çıkış sevk veya ticaret yapılan ülke; risklerin tespiti için kullanılabilecek diğer bilgiler dikkate alınarak, fiili denetime tabi tutulması gereken ürünlerin belirlenmesi işlemini,

ğ) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari olmadığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 - (1) Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının ithalat denetimi ile ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

 (2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece Grup Başkanlığı nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.

(4) 23/10/2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, kriptolu olduğu TAREKS üzerinden beyan edilen tüm ürünler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan “kurum onayı” elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir veya ilgili Grup Başkanlığına sunulur.

(5) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 - (1) Ek-1’de belirtilen ürünlerden A.TR belgeli olanlar ile şahsi eşya, numune veya kapsam dışı olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlara 12 nci madde hükümleri uygulanır.

(3) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime tabi tutulabilir.

Risk analizi

MADDE 7 - (1) Firma adına işlem yapan kullanıcılar tarafından TAREKS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, fiili denetime tabi tutulacak Ek-1’de yer alan ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Ek-2’de belirtilen ürünler risk analizi uygulanmadan fiili denetime tabi tutulur.

(3) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 8 - (1) Fiili denetime tabi tutulmasına karar verilen ürünler için Ek-3’deki Başvuru Formu ve eki belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dahil olmak üzere başvuru tarihinden itibaren iki iş günü içinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir veya Ek-4’te belirtilen ilgili Grup Başkanlığına sunulur. Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi veya ilgili Grup Başkanlığına sunulmaması halinde, başvuru iptal edilir. 

(2) Ek-2’de belirtilen ürünler A.TR belgeli de olsa bildirim formu (sınıf 2) denetimine tabi tutulur.

(3)  Firmalardan gerek görülen durumlarda ilave bilgi ve belge istenebilir.

(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili Grup Başkanlığına sunulmaması durumlarında, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve denetimin sonucu TAREKS’de ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 9 - (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya veya temsilcisine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 10 - (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 11 - (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik  Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ek-1’de belirtilen ürünlerden “kısa mesaj” hizmeti verebilme özelliğini haiz cihazların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan 16/5/2009 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.

(3) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(4) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithal işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(5) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını takip eden onbeş gün içinde gümrük beyannamesi ile birlikte elektronik kimlik bilgilerini (IMEI numaraları) elektronik ortamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunar.

İdari yaptırımlar

MADDE 12 - (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerinin 29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı Resmî Gazete’nin 5 inci mükerrerinde yayımlanan 2011/8 sayılı Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğine uygun şekilde yürütülerek sonuçlandırılmasına Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 - (1) 2011/8 sayılı Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, 2011/8 sayılı Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1

 

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ FREKANS VE/VEYA LİSANS KISITLAMASI OLMAYAN (SINIF 2 BİLDİRİM FORMU GEREKTİRMEYEN) ÜRÜNLERİN LİSTESİ

 

GTİP

Madde İsmi

8517.12.00.00.11

 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

8517.18.00.00.11

 Otomatik olanlar

8517.18.00.00.19

 Diğerleri

8517.69.90.90.17

 Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları (yüzer araç üzerinde      gelenler hariç)

8526.91.80.00.19

 Diğerleri

8526.92.00.90.13

 Elektro manyetik dalgalarla çalışan uzaktan kumanda cihazları  (remote control)

 

 

EK-2

                 

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ FREKANS VE/VEYA LİSANS KISITLAMASI OLAN

(SINIF 2 BİLDİRİM FORMU GEREKTİREN) ÜRÜNLERİN LİSTESİ

 

GTİP

Madde İsmi

8517.11.00.00.00

 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

8517.61.00.10.00

 Hücresel ağ için olanlar

8517.69.31.00.00

 Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar

8517.69.39.00.00

 Diğerleri

8517.69.90.90.11

 Alıcısı bulunan verici deniz telsiz telefon verici cihazları (yüzer araç  üzerinde gelenler hariç)

8517.69.90.90.12

 Alıcısı bulunan verici kara telsiz telefon verici cihazları

8517.69.90.90.16

 Alıcısı bulunan verici telemetri cihazları

8517.69.90.90.18

 Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları

8517.69.90.90.22

 Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcı-verici cihazları hariç)

8517.69.90.90.23

 Ortak kullanımlı (Trunking) abone telsiz alıcı-verici cihazları

8517.69.90.90.29

 Diğerleri

8525.50.00.00.11

 Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar

8525.50.00.00.12

 Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar

8525.50.00.00.13

 Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil)

8525.50.00.00.19

 Verici diğer cihazlar (yüzer araçlar üzerinde gelenler hariç)

8525.60.00.00.15

 Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar)

8525.60.00.00.17

 Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları (Uplink  cihazları dahil yüzer araç üzerinde gelenler hariç)

8525.60.00.00.29

 Alıcısı bulunan verici diğer cihazlar

8526.10.00.00.12

 Meteorolojik radarlar

8526.10.00.00.19

 Diğerleri

8526.91.20.00.00

 Telsiz seyrüsefer alıcıları (yüzer araç üzerinde gelenler hariç)

8526.91.80.00.11

 İstikamet bulucular

8526.92.00.20.00

 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

EK-3

BAŞVURU FORMU

 

EKONOMİ BAKANLIĞI                                                                                        ..... / ..... / .....

..................... ...............................Bölge Müdürlüğü

Ürün Denetmenleri ..................... Grup Başkanlığına                                         

 

               

                İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için TAREKS referans numarası almak istiyoruz. İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza

 

Fiili Denetim Başvurusunda İstenen Belgeler:

 

 

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

 

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

 

2. Fatura veya proforma fatura (*)

 

3. AT Uygunluk Beyanı (Ek-5) - İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)

 

4. Ek 2’de yer alan ve frekans ve/veya lisans tahsisi gerektiren ürünler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylanmış Sınıf 2 Bildirim Formu (Sınıf 2 Bildirim Formu ile onay alarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu internet sayfasında yayımlanan ürünler için tekrar Sınıf 2 Bildirim formu aranmaz.)

 

5. Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu

 

6. Ürünün 23/10/2005 tarih ve 25975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği kapsamına girmesi durumunda,

- AT Uygunluk Beyanı - Sadece A.TR belgesini haiz olmayan üçüncü ülke menşeli ürünler için, (İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte) (*)

 

* Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine “Aslı Görülmüştür” ibaresi iliştirilerek muhafaza edilir.

 

EK-4

ÜRÜN DENETMENLERİ GRUP BAŞKANLIKLARI

VE GÖREV ALANLARINDAKİ GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜKLERİ

 

 

Ekonomi Bakanlığı

Bölge Müdürlükleri

 

Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları

 

 

 

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/4, Kızılay/Ankara

Tel: 0312 431 66 40, 0312 431 66 41

Faks: 0312 430 61 09

 

Ankara

 

 

Ankara

 

Marmara Bölge Müdürlüğü

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul

Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21

Faks: 0212 454 08 22

İstanbul

 

İstanbul

 

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:7, Basmane / İzmir

Tel: 0232 483 40 26

Faks: 0232 483 77 24

İzmir

 

İzmir

 

 

 

EK-5

R&TTE DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)

We, ……………………………………………………………………………………………

       name and address of the manufacturer and/or if applicable of his authorised representative issuing the declaration

(contact information)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

declare under our sole responsibility that the product:

product name:      ………………………………………………………………........................

trade name:          ………………………………………………………………........................                                         .

type or model:     ………………………………………………………………........................

relevant supplementary information:  ........................................................................................                                           

                                         (e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items)

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:

SAFETY (art 3.1.a): ...................................................................................................................                                         

     (Based on LVD DoC: o)                (title and/or  number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

EMC (art 3.1.b):  ........................................................................................................................                                         

    (Based on EMC DoC: o)             (title and/or  number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

 

SPECTRUM (art 3. 2): ...............................................................................................................

                                                          (title and/or  number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

OTHER : ....................................................................................................................................                                         

 (incl. art 3.3 and  vol. specs)           (title and/or  number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))                                   

 

 

Supplementary information:

               Notified body involved:          ...............................................................................................

                                                               ...............................................................................................

                                                               ...............................................................................................

                                                               ………..………………………..…………………………...

                 Technical file held by:           ...............................................................................................

                                                               ………..…………………………………………………….

                                                               ………..………………………..…………………………...

                                                               ………..………………………..…………………………...

Place and date of issue (of this DoC): ………..………………………..………………………                                         

Signed by or for the manufacturer: ………..………………………..………………………....                                          

     (Signature of authorised person)

Name (in writing): ………..………………………..………………………..............................                                         

Title: ………..………………………..………………………...................................................