30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA

TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/6)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ithalat işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğin Ek-1 sayılı listesinde yer alan kimyasalların ithalatında, bunların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde ithalatçı  kayıt belgesi

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğin Ek-1 sayılı listesinde yer alan kimyasalların ithalatı için alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gereklidir. Bu belgeyi almak için ithalatçı firma tarafından;

a) Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

b) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

c) İmza sirküleri (noterden onaylı),

ç) Taahhütname (Ek-4),

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni ‘Ozon Tabakasını İncelten Madde Takip Sistemi’nde yer alan Kayıt Talep Yazısı,

e) Üzerinde firmanın açık ismi ve “OTİM İthalatçı Kayıt Belgesi” ifadesi bulunan, İthalatçı Kayıt Belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı

ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.

(3) 2011 yılı içerisinde verilmiş olan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçısı ve Dağıtıcısı Kayıt Belgesi, 2012 yılı için geçerli değildir. 2011 yılı ve öncesinde bu belgeyi almış olan firmalar, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçı Kayıt Belgesi almak için birinci fıkra kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurur.

Kontrol belgesi

MADDE 6 - (1) Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında Kontrol Belgesi (Ek-3) alınabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu (2 nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİP’i, kg. cinsinden miktarı, ilgili maddenin toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gereklidir.),

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açık bir şekilde yazılması ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gereklidir.),

ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde üretici firma ismi veya logosu, CAS numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gereklidir.),

d) Ek-1 sayılı listede yer alıp da, aynı zamanda kotaya tabi olan maddeler için Ekonomi Bakanlığından (İthalat Genel Müdürlüğü) alınacak İthalat Lisansı

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulur.

Belgelerin süreleri

MADDE 7- (1) Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasallar için verilen Kontrol Belgeleri, düzenlendikleri tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Bu süreler değiştirilemez.

(2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır.

Kontrol belgesinin iadesi

MADDE 8- (1) Kontrol belgesi alan ithalatçılar;

a) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsamı kimyasalın ithalatının gerçekleştirilememesi halinde, Kontrol Belgesinin aslını ve kotaya tabi maddeler için verilmiş İthalat Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini,

b) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde, ihracatçı tarafından verilen faturanın ithalatçı tarafından onaylı bir nüshası, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış sureti,  Kontrol Belgesinin aslı ve kotaya tabi maddeler için verilmiş İthalat Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini,

Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmekle yükümlüdürler. Müteakip Kontrol Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde değerlendirmeye alınır. 

İthalatı yasak kimyasallar

MADDE 9 - (1) Ek-2 sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatı yasaktır.

Gümrük işlemleri

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğin Ek-1 sayılı listesinde yer alan kimyasalların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulmaları halinde, Kontrol Belgesi gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 - (1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek-1 : Ozon Tabakasını İncelten Kimyasallar

 

GTİP

MADDE İSMİ

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

2903.72.00.00.00

Diklorotrifloroetanlar

2903.73.00.00.00

Dikolorofloroetanlar

2903.74.00.00.00

Klorodifloroetanlar

2903.75.00.00.00

Dikloropentafloropropanlar

2903.78.00.00.00

Diğer perhalojenlenmiş türevler

2903.79.11.00.11

Flordiklormetan

2903.79.11.00.13

Klorflormetan

2903.79.11.00.14

Flortetrakloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.15

Diflortrikloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.17

Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.18

Flortrikloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.21

Diklordifloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.22

Klortrifloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.25

Klorfloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.26

Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.27

Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.28

Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.31

Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.33

Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.34 

Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.35

Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.36

Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.37

Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.38

Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.41

Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.42

Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.43

Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.44

Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.45

Flortriklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.46

Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.47

Klortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.48

Flordiklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.51

Klordiflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.52

Klorflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.59

Diğerleri

2903.79.19.00.00

Diğerleri

2903.79.21.00.00

Metan, etan veya propandan olanlar

2903.79.29.00.00 

Diğerleri

2903.79.90.00.00

Diğerleri

3824.74.00.00.12

142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

3824.79.00.00.00

Diğerleri (Polibromlu bifeniller (PBBs), Poliklorlu bifeniller (PCBs), Poliklorlu terfeniller (PCTs) hariç)

         

Ek-2 : İthali Yasak Kimyasallar

 

      GTİP

MADDE İSMİ

CAS

EC

2524.10.00.00.00

Krisidolit (Krosidolit)(Crocidolite)

12001-28-4

 

2524.90.00.00.11

Amozit (Amosite)

12172-73-5

310-127-6

2524.90.00.00.12

Antofillit (Anthophylite)

77536-67-5

310-127-6

2524.90.00.00.13

Aktinolit (Actinolite)

77536-66-4

310-127-6

2524.90.00.00.14

Tremolit (Tremolite)

77536-68-6

310-127-6

2524.90.00.00.15

Krizotil (Beyaz asbest)(Chrysotile)

12001-29-5

132207-32-0

 

2524.90.00.00.19

Diğerleri

 

 

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür 

 

 

2903.19.10.00.00

1,1,1- Trikloroetan (metilkloroform)

 

 

2903.77.10.00.00

Trikloroflorometan

 

 

2903.77.20.00.00

Diklorodiflorometan

 

 

2903.77.30.00.00

Triklorotrifloroetanlar

 

 

2903.77.40.00.00

Diklorotetrafloroetanlar

 

 

2903.77.50.00.00

Kloropentafloroetan

 

 

2903.77.90.00.00

Diğerleri

 

 

2903.99.90.00.15

Polibromlu difenil

 

 

2903.99.90.00.19

Polibromlu bifeniller

(Polibrominated biphenyls)

(PBB ler);

Hekzabromobifenil

Oktabromobifenil

Dekabromobifenil

 

 

 

36355-01-8

27858-07-7

13654-09-6

 

 

 

252-994-2

248-696-7

237-137-2

2903.99.90.00.21

Poliklorlu terfeniller

(Polichlorinated terphenyls)

(PCT ler)

61788-33-8

262-968-2

2903.99.90.00.22

Poliklorlu bifeniller

(Polichlorinated biphenyls)

(PCB ler)

1336-36-3

215-648-1

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

 

 

3824.82.00.00.00

Poliklorine edilmiş bifeniller

(PCBs)

Poliklorine edilmiş terfeniller

(PCTs)

Polibromine edilmiş bifeniller

(PBBs) içerenler

 

 

3824.90.97.90.25

Polibromlu bifeniller

(Polybrominated biphenyls)

(PBB ler);

Hekzabromobifenil

Oktabromobifenil

Dekabromobifenil

 

 

 

36355-01-8

27858-07-7

13654-09-6

 

 

 

252-994-2

248-696-7

237-137-2

3824.90.97.90.25

Poliklorlu terfeniller

(Polychlorinated terphenyls)

(PCT ler)

61788-33-8

262-968-2

3824.90.97.90.25

Poliklorlu bifeniller

(Polychlorinated biphenyls)

(PCB ler)

1336-36-3

215-648-1

6811.40.00.00.00

Amyant içerenler

 

 

6812.80.10.00.00

İşlenmiş lifler; amyant veya magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışımlar

 

 

6812.80.90.10.00

İplikler

 

 

6812.80.90.20.00  

Dokunmuş veya örme mensucat

 

 

6812.80.90.90.00  

Diğerleri

 

 

6812.91.00.00.00  

Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar

 

 

6812.92.00.00.00  

Kağıt, cilt kartonu ve keçe

 

 

6812.93.00.00.00  

Sıkıştırılmış amyant  lif contalar (yaprak veya rulo halinde)

 

 

6812.99.10.10.00  

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

 

6812.99.10.90.00  

Diğerleri

 

 

6812.99.90.10.00  

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

 

6812.99.90.20.00  

İplikler

 

 

6812.99.90.30.00  

Dokunmuş veya örme mensucat

 

 

6812.99.90.90.00  

Diğerleri

 

 

6813.20.00.21.00  

Fren balataları

 

 

6813.20.00.29.00  

Diğerleri

 

 

6813.20.00.90.00  

Diğerleri

 

 

 

 

 

Ek-3 : Kontrol Belgesi

 

T.C.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

                                                  KONTROL BELGESİ

 

Kontrol Belgesi Tarihi        :

 

İthalatçı Kayıt Belgesi No  :

 

Kontrol Belgesi No             :

Kimyasalın GTİP’i:                

 

Kimyasal maddenin ismi *    :

 

Kimyasalın net miktarı (ton, kg veya metreküp):

 

Üretici firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

 

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

 

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası :

 

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi  :

 

Kimyasalı kullanacak firmanın/firmaların

ticaret unvanı, adresi ve telefon numarası(2):

 

Kimyasalın menşe ülkesi:

 

Kimyasalın yükleneceği ülke:

 

Transfer yapılacak ülke/ülkeler:

 

Kimyasalın kullanım amacı:

 

Kimyasalın giriş gümrüğü:

 

* Maddenin, proforma faturada yer alan kimyasal ve varsa ticari isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

- Bu belge 31/12/2012 tarihine kadar geçerlidir.

- Firma bu belgeyi, geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ulaştırmakla yükümlüdür. 

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/6) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

           Firmanın kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

                İmza

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/6) hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ilişik proforma fatura kapsamındaki kimyasalın ithali, çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür.       

Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

 

               İmza ve Mühür

                       Tarih

 

 

 

 

Ek-4 : Taahhütname

 

EKONOMİ BAKANLIĞINA

 

              ../../20..

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/6)  çerçevesinde, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçı Kayıt Belgesi kapsamında 2012 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alacağımız tüm Kontrol Belgeleri için geçerli olmak üzere,

- Tebliğin (Ek-1) sayılı listesinde yer alan kimyasalların tarafımızdan yapılacak tüm ithalatı ve dağıtımı sırasında;

- İlgili kimyasalı Tebliğ ve Kontrol Belgesinde belirtilen niteliklere uygun olarak ithal edeceğimizi,

- Kimyasalın son kullanıcıya intikaline kadar niteliklerinin korunması için her türlü tedbiri alacağımızı,

-Kimyasalı, belgelerinde belirtilen fabrika/tesis/son kullanıcılara teslim edeceğimizi,

- İzin verilen amaçlar dışında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayını almadan satmayacağımızı, kullanmayacağımızı, 

aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

                                                                                                                                                           

                Firma Unvanı

Yetkilinin İsmi ve İmzası

Tarih

 

 

 

Firmanın adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi sicil numarası

:

Firma yetkilisinin e-posta adresi

:

 

Not: Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilecektir.