30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/5)

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tabi ekli listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulmak istenen ekli listelerde yer alan ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Ön bildirim

MADDE 4 ‒ (1) Tebliğ eki listelerden;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik,

b) Ek-2’de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik,

hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.

Uygunluk denetimi

MADDE 5 ‒ (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de belirtilen ürünlerin ithalatında Ek-9 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygunluk yazısı düzenlenir.

(2) Uygunluk yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ibrazı gerekir.

(3) Uygunluk yazısı;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B kapsamı ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine,

b) Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de yer alan ürünler için ithalatçıya iletilir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir uygunluk yazısı düzenlenir.

Uygunsuzluk yazısı

MADDE 6 ‒ (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, Ek-10 gerekçeli uygunsuzluk yazısı düzenlenir. Uygunsuzluk yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.

Veteriner Giriş Belgesi

MADDE 7 ‒ (1) Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Ek–1/A ve Ek–1/B kapsamı ürünler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

Kontrol Belgesi

MADDE 8 ‒ (1) Ek-1/A, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’te yer alan ürünlerin ithalatında uygunluk yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır.

(2) Kontrol Belgesi alınması için Ek-8 Kontrol Belgesi formu, fatura veya proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurulur.

Kontrol Belgesinin geçerlik süresi

MADDE 9 ‒ (1) Kontrol Belgesi’nin geçerlik süresi düzenlendiği tarihten itibaren;

a) Ek-1/A kapsamı ürünler için 4 ay,

b) Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 kapsamı ürünler için 6 aydır.

(2) Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve uygunluk yazısı başvurusu yapıldıktan sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol Belgesinin geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanır.

Muafiyetler

MADDE 10 ‒ (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabi olması ve uygunluk yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek–1/A’da yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülki ve askeri erkâna hediye edilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabi olması ve uygunluk yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek-1/A’da yer alan ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesi kapsamındaki ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(3) İthal edilmek istenen;

a)    Ek-2, Ek-5 ve Ek-6 kapsamı ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması,

b) Ek-6 kapsamı ürünlerin bitki koruma ürünü hammaddesi sanayiine verilmeyecek olması,

c)    Ek-2 ve Ek-4 kapsamında bulunan ve karşılarında kullanım amacı belirtilen ürünlerin, bu amaçlar ile hayvan sağlığı ve beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması ve zirai karantina kontrolüne tabi olmaması,

ç)    Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması

            durumunda Kontrol Belgesi ve/veya uygunluk yazısı düzenlenmez.

Gümrük işlemleri

MADDE 11 ‒ (1) Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan muafiyetler kapsamında olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince doğrudan izin verilir.

(3) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli uygunsuzluk yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, ürünün ithaline gümrük idarelerince izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(4) Uygunsuz çıkan ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün sahibine ait olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır.

İdari yaptırımlar

MADDE 12 (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar ile sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında,

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,

b) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı,

c) 21/3/2007 tarihli 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İlgili diğer mevzuat hükümleri

uygulanır.

Yetki

MADDE 13 ‒ (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 ‒ (1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı 5. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2011/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğine tabidir. Ancak, söz konusu işlemlere bu Tebliğin lehteki hükümleri de uygulanır.

(2) 2011/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında alınmış Kontrol Belgeleri, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 15‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız