30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN

İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/4)

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ve Ek-1 sayılı listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 ‒ (1) Ek-1 sayılı listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatı 12/6/1933 tarihli ve  2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

(2) Ek-1 sayılı listede yer alan madde ve müstahzarların insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Sağlık Bakanlığınca Ek-2 deki  kontrol belgesi ile belgelenir. 

(3) Kontrol belgesi, ithalatçı veya temsilcisi tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.

(4) Kontrol belgesinin süresi altı  aydır.

Başvuru

MADDE 5 ‒ (1) Kontrol belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığının İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Kontrol belgesi formu (3 nüsha),

c) Proforma fatura veya fatura,

ç) Analiz sertifi­kası,

d) Menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümesi.

(2) Kontrol belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlara sahip ürünün müteakip ithalatlarında, daha önce alınan kontrol belgesi için Sağlık Bakanlığına tevdi edilen sağlık sertifikasına göre işlem yapılır. Ancak, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.

(3) Doğrudan tüketiciye intikal eden maddelerin ithalatın­da, gerekli hallerde aşağıda belirtilen bilgilerin Sağlık Bakanlığına sunulması gerekir.

a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,

b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,

c) Süreli mallarda son kullanma tarihi,

ç) Kullanım amacı ve günlük dozu.

Kontrole tabi maddelerin ithaline mahsus ruhsatname

MADDE 6 ‒ (1) Ek-1 sayılı listede yer alan madde ve müstahzarları ithal edenler, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç onbeş gün içinde, Sağlık Bakanlığınca bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen mevzuat ve Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik gereğince verilen kullanım süresi altı ay olan Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatnamenin gümrüklerce onaylı D  nüshasını ve ilgili gümrük beyannamesi örneğini Sağlık Bakanlığının İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür. Aynı ruhsatnamenin bir suretinin mala refakat etmesi zorunludur.

(2) Ek-1 sayılı listede yer alan ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  kapsamında olup, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname ile ithalatçı tarafından gümrüğe getirilen kimyasal madde/narkotik prekürsörlerin ithalatında, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen bir yıl geçerli Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi aranır. İthalatçı veya temsilcisi, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç onbeş gün içinde gümrüklerce onaylanmış belgenin aslı, ilgili gümrük beyannamesi örneği, fatura ve dağıtıcı firma tarafından ithalatçı firmaya düzenlenen ve ithalatın hangi ruhsatnameye istinaden gerçekleştirildiğini gösteren belgeyi Sağlık Bakanlığının İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

Kapsam dışı yazısı

MADDE 7 (1) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) itibariyle Ek-1 sayılı listede yer alan ancak, özel izne tabi olmayan ürünler için Bakanlıkça Ek-3’deki Kapsam Dışı Yazısı düzenlenerek ilgili gümrük idaresine iletilir, keyfiyet ayrıca ithalatçı veya temsilcisine bildirilir. Bu ürünlerin Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/20) dahil başka bir mevzuat kapsamına girmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Gümrük işlemleri

MADDE 8 (1) Ek-1 sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında gümrük idarelerince;

a) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen kontrol belgesi veya Kapsam Dışı Yazısı gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatnamenin D nüshası onaylanır.    

b) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi onaylanır.

(2) İlgili gümrük idaresince, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelere ilişkin yapılacak işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır.

İdari yaptırımlar

MADDE 9 (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 13/10/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Veri bildirimi

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve belgeler Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ihtiyaçlara uygun olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına iletilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11 ‒ (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığının Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 ‒ (1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığından Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Sağlık Bakanlığından Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/4) kapsamında alınmış kontrol belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir. 

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırkbeş  gün süreyle Sağlık Bakanlığından Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/4) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek-1 : İthali Özel İzne Tabi Maddeler ve Müstahzarlar

 

GTİP

MADDE İSMİ

2707.20.10.00.00

Toluol (toluen) güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar

2707.20.90.00.00

Toluol (toluen) diğer amaçlar için kullanılanlar

2806.10.00.00.11

Saf hidroklorik asit

2806.10.00.00.12

Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu)

2807.00.00.00.11

Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf)

2807.00.00.00.19

Diğerleri

2807.00.00.00.29

Oleum

2841.61.00.00.00

Potasyum permanganat

2902.30.00.00.00

Toluen (toluol)

2904.10.00.00.12

Toluensülfonik asitler ve tuzları (Yalnız p-toluene sülfonik asit ve tuzları)

2905.51.00.00.00

Ethchlorvynol (INN)

2909.11.00.00.00

Dietil eter (eter)

2914.11.00.00.00

Aseton (propanon)

2914.12.00.00.00

Butanon (metil etil keton)

2914.13.00.00.00

4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)

2914.39.00.00.15

1-phenyl-2-propanone

2914.39.00.00.16

3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone

2915.24.00.00.00

Asetik anhidrit

2915.39.00.99.14

Ethylidene di acetate

2915.90.70.00.31

Asetil klorür

2916.34.00.00.00

Fenilasetik asit ve tuzları

2918.99.90.00.14

Misoprostol

2919.90.00.90.21

Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)

2921.30.99.00.11

Propylhexedrine

2921.43.00.00.11

Toluidin (o-m-p) (Yalnız o-toluidin)

2921.43.00.00.12

Toluidin (o-m-p) hidroklorürleri (Yalnız o-toluidin hidroklorürleri)

2921.43.00.00.19

Toluidinlerin türevleri ve bunların diğer tuzları (Yalnız o-toluidinin türevleri ve diğer tuzları)

2921.46.00.00.13

Benzfetamin (INN)

2921.46.00.00.15

Etilamfetamin (INN)

2921.46.00.00.16

Fenkamfamin (INN)

2921.46.00.00.17

Lefetamin (INN)

2921.46.00.00.18

Mefenoreks (INN)

2921.46.00.00.22

Levamfetamin (INN)

2921.49.00.00.21

DOB (Brolamfetamin) (INN)

2921.49.00.00.22

Fenfluramine (INN)

2921.49.00.00.23

Dexfenfluramine (INN)

2921.49.00.00.24

MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)

2921.49.00.00.25

DMA [(±)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]

2921.49.00.00.26

MDMA [(±)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)

2921.49.00.00.27

MMDA [2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine]

2921.49.00.00.28

N-ethyl MDA [(±)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]

2921.49.00.00.31

N-hydroxy MDA [(±)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]

2921.49.00.00.32

PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)

2922.19.85.00.21

Bornaprin

2922.39.00.00.12

Cathinone (INN)

2922.39.00.00.13

Metcathinone (INN)

2922.39.00.00.14

Ketamin hidroklorür

2922.43.00.00.00

Antranilik asit ve bunun tuzları

2922.50.00.90.15

Tramadol hidroklorür

2924.11.00.00.00

Meprobamat (INN)

2924.24.00.00.00

Etinamat (INN)

2924.29.98.00.38

Diğerleri (Yalnız N-acetyl antranilik asit)

2925.12.00.00.00

Glutetimit (INN)

2926.30.00.00.11

Fenproporeks (INN)

2926.90.95.00.29

Diğerleri (Yalnız isoaminil sitrat)

2929.90.00.00.18

Diğerleri (Yalnız isoaminil siklamat)

2930.90.99.90.62

α-methyl-4-methylthiophenethylamine-(4-MTA)

2932.20.20.00.00

Gamma-bütirolaktan

2932.91.00.00.00

İzosafrol

2932.93.00.00.00

Piperonal

2932.94.00.00.00

Safrol

2932.99.00.90.00

Diğerleri (Yalnız N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB))

2933.29.90.00.13

Etomidat

2933.32.00.00.11

Piperidin

2933.32.00.00.12

Piperidinin tuzları

2933.33.00.00.14

Bromazepam (INN)

2933.33.00.00.16

Difenoxylate (INN)

2933.33.00.00.26

Phencyclidine (INN) (PCP)

2933.49.30.00.00

Dekstrometorfan (INN) ve tuzları

2933.53.10.00.11

Fenobarbital (INN)

2933.53.10.00.12

Fenobarbital sodyum tuzu

2933.53.10.00.21

Barbital (INN)

2933.53.90.00.11

Butabarbital (INN)

2933.53.90.00.12

Pentobarbital (INN)

2933.53.90.00.13

Allobarbital (5,5-diallilbarbutirik asit)

2933.53.90.00.14

Amobarbital (INN)

2933.53.90.00.15

Siklobarbital (INN)

2933.53.90.00.16

Metilfenobarbital (INN)

2933.53.90.00.17

Sekbutabarbital (INN)

2933.53.90.00.18

Sekobarbital (INN)

2933.53.90.00.21

Vinilbital (INN)

2933.53.90.00.22

Butalbital(INN)

2933.54.00.00.11

Zopiklon (INN)

2933.54.00.00.12

Mephobarbital (Prominal) (INN)

2933.54.00.00.13

Methobarbital (Metil amino) (INN)

2933.54.00.00.14

Proxibarbal (INN)

2933.54.00.00.15

Thiopental Na (INN)

2933.55.00.00.11

 Loprazolam (INN)

2933.55.00.00.12

Zipeprol (INN)

2933.55.00.00.13

Meklokualon (INN)

2933.55.00.00.14

Metakualon (INN)

2933.59.95.00.29

Piperazinin diğer tuz ve türevleri (Yalnız BZP (1-benzylpiperazine))

2933.72.00.00.11

Klobazam (INN)

2933.72.00.00.12

Metiprilon (INN)

2933.91.10.00.00

Klordiazepoksit (INN)

2933.91.90.00.11

Alprazolam (INN)

2933.91.90.00.12

Camazepam (INN)

2933.91.90.00.13

Clonazepam (INN)

2933.91.90.00.14

Clorazepate (INN)

2933.91.90.00.15

Delorazepam (INN)

2933.91.90.00.16

Diazepam (INN)

2933.91.90.00.17

Estazolam (INN)

2933.91.90.00.18

Ethylloflozepate (INN)

2933.91.90.00.21

Fluduazepam (INN)

2933.91.90.00.23

Flurazepam (INN)

2933.91.90.00.24

Halazepam (INN)

2933.91.90.00.25

Lorazepam (INN)

2933.91.90.00.26

Lormetazepam (INN)

2933.91.90.00.27

Mazindol (INN)

2933.91.90.00.28

Medazepam (INN)

2933.91.90.00.31

Midazolam (INN)

2933.91.90.00.32

Nimetazepam (INN)

2933.91.90.00.33

Pinazepam (INN)

2933.91.90.00.34

Prazepam (INN)

2933.91.90.00.35

Pyrovalerone (INN)

2933.91.90.00.36

Temazepam (INN)

2933.91.90.00.37

Tetrazepam (INN)

2933.91.90.00.38

Triazolam (INN)

2933.91.90.00.41

Nitrazepam (INN)

2933.91.90.00.42

Nordazepam (INN)

2933.91.90.00.43

Oxazepam (INN)

2933.91.90.00.49

Diğerleri (Yalnız klordiazepoksit tuzları)

2933.99.80.90.16

Buspiron (INN)

2933.99.80.90.17

WY 3185 (Okzazepam intermedia)

2933.99.80.90.18

WY 4088 (Propozepam intermedia)

2933.99.80.90.26

Trihexyphenidyl (INN)

2933.99.80.90.27

Tenocyclidine (INN)

2933.99.80.90.28

Biperiden (INN)

2933.99.80.90.31

Chloramino Ketone

2933.99.80.90.32

Delta 9-Tetra hydrocannabinol

2933.99.80.90.33

Rolicyclidine (INN)

2933.99.80.90.34

Etrytamine (INN)

2933.99.80.90.35

Zolpidem tartrate

2934.91.00.00.11

Aminorex (INN)

2934.91.00.00.12

Brotizolam (INN)

2934.91.00.00.13

Clotiazepam (INN)

2934.91.00.00.14

Cloxazolam (INN)

2934.91.00.00.16

Haloxazolam (INN)

2934.91.00.00.17

Ketazolam (INN)

2934.91.00.00.18

Mesocarb (INN)

2934.91.00.00.21

Oxazolam (INN)

2934.91.00.00.22

Pemoline (INN)

2939.11.00.00.17

Buprenorphine (INN)

2939.19.00.00.19

Diğerleri (Yalnız Oripavine)

2939.20.00.90.11

Barbiturate de kinidin

2939.41.00.00.11

Efedrin

2939.41.00.00.12

Efedrin hidroklorür

2939.41.00.00.19

Efedrinin diğer tuzları

2939.42.00.00.11

Pseudoefedrin

2939.42.00.00.12

Pseudoefedrinin tuzları

2939.43.00.00.11

Katin (INN)

2939.43.00.00.12

Katinin tuzları

2939.44.00.00.00

Norephedrine ve bunların tuzları

2939.49.00.00.15

Barbexaclon

2939.59.00.00.12

Dimenhidrinat

2939.61.00.00.00

Ergometrin (INN) ve tuzları

2939.62.00.00.00

Ergotamin (INN) ve tuzları

2939.63.00.00.00

Liserjik asit ve tuzları

2939.69.00.00.13

Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları

2939.99.00.90.22

Psilocybine

2939.99.00.90.23

Psicain Neu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2 : Kontrol Belgesi

 

T.C.

Sağlık Bakanlığı

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

 

KONTROL BELGESİ

Maddenin ismi (*)  

:

Malın GTİP’i

:

Malın yer aldığı liste

: Ek 1- Özel İzne Tabi Maddeler

Özel İzin Belgesi/Permi Tarih/No

:

İthalatçının ticaret unvanı, adresi ve telefonu

:

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil no

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi

:

Malın kullanılacağı yer

:

Malın miktarı

:

Malın menşe ülkesi

:

Malın yükleneceği ülke

:

Malın giriş gümrüğü

:

Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefonu

:

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki A ve/veya B ve/veya C ve/veya D harflerini yuvarlak içine alınız.

A- Avrupa Birliği,

B- FDA,

C- Dünya Sağlık Teşkilatı

spesifikasyonlarına uygundur.

D- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

(*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

     Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Sağlık Bakanlığı’nın Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/4) hüümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

 

Firmanın kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğe göre yapılan inceleme sonucunda ilişik onaylı fatura kapsamı maddenin insan sağlığı ve güvenliği yönünden ithali uygun görülmüştür.

Bu belge ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

 

 

 

İmza ve mühür

Tarih

 

 

 

 

 

Ek-3 : Kapsam Dışı Yazısı

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

.......................................................................

../../20..

Sayı        :

Konu  :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE/İLGİLİ FİRMAYA

İthal edilmek üzere ………. firması tarafından beyanı yapılan ………..GTİP’li ve ………… isimli ürün, ............ mevzuat hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı’nın Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/4)  uyarınca denetlenen ürün listeleri kapsamı dışındadır. *

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                          ......................................

 

 

Belge Cinsi

 

 

Belge Tarihi

 

 

Belge No

 

 

Ürün Adı

 

 

GTİP

 

 

Miktar

 

 

Fatura Tarihi

 

 

Fatura No

 

 

 

        Dağıtım:

-          İlgili Gümrük İdaresi

-          İlgili Firma

 

-------------------------------

* Bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/20) dahil başka bir mevzuat kapsamına girmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.