30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN
İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞi

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/19)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta ekli listelerde yer alan ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, bildiriminin yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ekli listelerde yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğü konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin 31/3/2008 tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile;

a) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

b) 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

c) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

ç) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

d) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

hükümlerine uygun olması zorunludur.

Uygunluk belgesi

MADDE 5 - (1) Ek-1’de belirtilen etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri, yaprak sigara kağıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca uygunluk belgesi düzenlenir.

Bildirim

MADDE 6 - (1) İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek Ek-2’de belirtilen alkollü içkilerin ithalatında, ilgili mevzuat çerçevesinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna alkollü içki bildirimi yapılması zorunludur.

İthal edilemeyecek ürünler

MADDE 7 - (1) Ek-3’te belirtilen dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı, nakli ve ithali yapılamaz.

Kapsam dışı

MADDE 8 - (1) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) itibariyle Tebliğ eki listelerde yer almakla birlikte, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun görev alanına girmediği tespit edilen ürünler için ithalatçıya Ek-4 kapsam dışı yazısı verilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 9 - (1) Ek-1’de yer alan ürünlerin ithalatında, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenen uygunluk belgesi veya kapsam dışı yazısı beyannamenin tescili sırasında gümrük idarelerine ibraz edilir.

(2) İthalatçı, ithal edeceği ürünlerin denetlenmesinden ve kapsam dışı beyanından sorumludur.

İdari yaptırımlar

MADDE 10 - (1) İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin her halükârda 4 üncü maddede belirtilen mevzuata uygun olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

Yetki

MADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 - (1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı 5. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği  (Tebliğ No: 2011/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

İthalatta Uygunluk Belgesine Tabi Ürünler

 

GTİP

MADDE İSMİ

22.07

Alkol derecesi hacim itibariyle %80 veya daha fazla olan  tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (damıtım  yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler hariç)

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan  tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler  hariç)

24.01

Yaprak  tütün ve tütün döküntüleri

24.02

Tütün veya tütün yerine geçen  maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün  hülasa ve esansları

2905.11

Metanol (metil alkol)

4813.10

Defter veya boru halinde

5601.22.10.00.11

Sigara filtresi

 

 

Ek-2

İthalatta Bildirime Tabi Ürünler

 

GTİP

MADDE İSMİ

2203.00

Malttan üretilen biralar (perakende satışa hazır hale getirilmiş)

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) (perakende satışa hazır hale getirilmiş); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (üzüm şırası hariç)

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler ve kokulu maddelerle aromalandırılmış) (perakende satışa hazır hale getirilmiş)

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer  almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente  edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları (perakende satışa hazır hale getirilmiş)

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (perakende satışa hazır hale getirilmiş)  (Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol  hariç)

 

 

Ek-3

İthal Edilemeyecek Ürünler

 

GTİP

MADDE İSMİ

2203.00

Malttan üretilen biralar (dökme)

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) (dökme)

2204.30

Diğer üzüm şıraları (dökme)

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (dökme)

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları (dökme)

2207.20.00.10.15

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş tarım ürünlerinden elde edilen alkollü içkiler

2207.20.00.90.15

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş diğer alkollü içkiler

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (dökme) (Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç)

 

 

 

 

Ek-4

Kapsam Dışı Yazısı

 

 

T.C.

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

............................................................

 

 

Tarih

Sayı    :                                                                                                                           

 

Konu  :

 

İLGİLİ FİRMAYA

 

Firmanızca ithal edilmek üzere beyan edilen işbu yazı konusu ürün/ürünler, aşağıda belirtilen mevzuat uyarınca Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/19) eki ürün listelerinin kapsamı dışındadır.

 

                Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Belge Cinsi

Belge Tarihi

Belge No

GTİP

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatura Tarihi

Fatura No

Miktar

İlgili Mevzuat