30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATTA UYGUNLUK DENETİMİNE DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili standartlara veya mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Ek-1’de belirtilen ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ hükümleri şahsi eşya ve numuneler ile Ek-1’de belirtilen ve yatırım teşvik mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat ithalatında, 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında ithal edilen ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalat ile Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP Belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan ürünü veya örneği,

c) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari olmadığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

ç) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

Uygunluk denetimi

MADDE 4 (1) Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatında uygunluk denetimi Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılır.

(2) Ek-1’de belirtilen ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, uygunluk denetimi yapılmasını teminen, Ek-2’deki Başvuru Formunu doldurarak TSE’nin en yakın temsilciliğine başvurur. 

(3) Uygunluk denetimi Ek-1’de belirtilen standartlara göre yapılır. İthalatçının talebi halinde uygunluk denetimi Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına veya varsa ürünle ilgili uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere göre yapılabilir.

(4) Başvuru formunda denetimde esas alınacak standart belirtilir.

(5) Ürünün ilgili standart kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, kapsam dışı yazısı düzenlenir ve bir örneği ilgili gümrük idaresine iletilir. Keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

Belge düzenlenmesi

MADDE 5 (1) Uygunluk denetimi, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınana kadar sürdürülerek tamamlanır.

(2) Ürünün ilgili standarda uygun olması halinde uygunluk belgesi düzenlenir. Düzenlenen uygunluk belgesi gümrük idaresine iletilir ve bir nüshası ithalatçıya veya temsilcisine verilir.

(3) Olumsuz sonuçlanan testten sonraki testler yapılmaz ve gerekçeli uygunsuzluk yazısı düzenlenir. Uygunsuzluk yazısı gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.

(4) İthalatçının talebi halinde, uygunluk denetimi olumsuz sonuçlanan ürün, Ek-2’deki Başvuru Formunda belirtilen diğer standart ve/veya standartlara göre yeniden denetime tabi tutulabilir.

Akredite kuruluşlardan alınan raporların ibrazı

MADDE 6 ‒ (1) Aşağıdaki durumlarda uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış raporların TSE’ye ibrazı yeterlidir.

a) Testlerin yurt içinde yapılamaması,

b) Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi,

c) Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi,

ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi,

d) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi gibi teknik problemlerle karşılaşılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, ibraz edilen rapordaki test sonucunun ilgili standardı karşılaması halinde TSE tarafından uygunluk belgesi, aksi takdirde uygunsuzluk yazısı düzenlenir.

Teknik problem      

MADDE 7 (1) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında; 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin uygulanamaması halinde, TSE tarafından verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, ithalatçıdan Ek-3’deki taahhütname alınarak, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ithalatçıya İthal Malı Belgesi verilir. Bu belgenin münhasıran teknik zorunluluklar nedeniyle düzenlendiği belgede belirtilir.

(2) TSE’nin bilahare yapacağı uygunluk denetiminin olumlu sonuçlanması halinde uygunluk belgesi verilir; olumsuz sonuçlanması halinde ise keyfiyet, olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte, ithalatçıya veya temsilcisine taahhütlü yazıyla bildirilir. Ayrıca, olumsuz test raporu, taahhütnamenin aslı, başvuru formu ve firmadan alınmış diğer belgeler Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

Müteakip ithalatta denetim

MADDE 8 (1) Ek-1’de yer alan ve 5 inci maddede belirtilen testlerden olumlu sonuç alan ürünlerin test sonuçları oniki ay süreyle GTİP’i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda kabul edilir. Bu ürünler tekrar teste tabi tutulmaz ve evrak üzerinden kontrol edilir.

(2) İthalatçının sunduğu belgelerin gerçeğe aykırılığının veya başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin tutarsızlığının tespiti halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz ve ürün teste tabi tutulur.

(3) İthalatçının test edilen partiden sonraki ithalatlarında, ürünlerin test edilen ürünlerle aynı olup olmadığı ve ilgili mevzuata uygunluğu yıl içinde değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçılarının müteakip ithalatlarında aynı GTİP’li ürünler kontrole tabi tutulur. Bu kapsamda yapılan uygunluk denetiminden olumlu sonuç alındıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilir.

Parti teşkil etmeyen eşya

MADDE 9 (1) Ek-1’de belirtilen ve parti teşkil etmeyen ürünlerde, TSE tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak ürünün can ve mal güvenliği, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı değerlendirilir ve yazılı olarak ilgili gümrük idaresine bildirilir. 

İstisnalar

MADDE 10 (1) Ek-1’de belirtilen geri gelen eşya kapsamındaki ürünler TSE tarafından numuneleri alınmak suretiyle, uygunluk belgesine gerek olmaksızın ithal edilebilir. Bu ürünler için, TSE tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak ürünlerin ilgili standartlara veya mevzuata uygun olup olmadığını gösteren bir rapor düzenlenir ve TSE tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne iletilir.

(2) AQAP, GMP belgesi veya otomotiv üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin, kendi ihtiyaçları için Ek-1’de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, bu belgelerin ilgili gümrük idaresine sunulması halinde TSE’den alınan uygunluk belgesi aranmaz.

Özel durumlar

MADDE 11 (1) TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatında TSE markası sahibi sanayicilere TSE tarafından verilen, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenecek ve uygunluk denetiminden muaf olarak ithal edilebilecek ürünlerin GTİP’lerini içerecek yazı ilgili gümrük idaresine iletilir.

(2) Ek-1’de belirtilen ve Avrupa Birliği mevzuatına göre belgelendirilerek Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmiş ürünlere eşlik eden belge ve/veya işaretlerin (“E” işareti gibi), birlik mevzuatına uygun olup olmadığının kontrolü amacıyla ithalattan önce ithalatçı veya temsilcisi tarafından TSE’ye iletilmesi halinde, uygunluk belgesi yerine geçmek ve ilgili gümrük idaresine sunulmak üzere, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve ürünlerin uygunluk denetiminden muaf olarak ithal edilebileceğini belirten bir yazı verilir. Ancak, gerekli görülmesi halinde ithalatçıdan veya temsilcisinden ürünün teknik dosyası istenebilir ve ürün kontrole tabi tutulabilir.

(3) Ek-1’de belirtilen ve 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma çerçevesinde “E” işareti almış olan ve uyum sağlanan mevzuat kapsamına giren ürünlerde, ürüne ilişkin tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun ithalattan önce TSE’ye iletilmesi halinde, uygunluk belgesi yerine geçmek ve ilgili gümrük idaresine sunulmak üzere, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin uygunluk denetiminden muaf olarak ithal edilebileceğini belirten bir yazı verilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 12 (1) Gümrük idarelerince, Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin ithalatında TSE tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya kapsam dışı yazısı aranır.

(2) Gümrük idarelerince, 9 uncu ve 11 inci maddeler kapsamında TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithaline izin verilir.

(3) Gümrük idarelerince, 10 uncu madde kapsamındaki ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir.

(4) Gümrük idarelerince, 7 nci madde kapsamındaki ürünlerin ithalatında, TSE tarafından düzenlenen İthal Malı Belgesi aranır.

(5) Gümrük idarelerince, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına veya 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı ürünün özet beyanına ve taşıma belgesine iliştirilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 13 (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki

MADDE 14 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 (1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, 2011/1 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ne göre sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğin Ek-1’inde belirtilen, ancak 2011/1 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 45 gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük                                                                     

MADDE 16 (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1

İTHALATTA UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER

 

GTİP

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

TS EN 417

Gaz kartuşları (tüpler) - Yeniden doldurulamayan – Metalik –Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ( LPG) için – Vanalı veya vanasız – Taşınabilir cihazlarda kullanılan – İmalât, muayene, deneyler ve işaretleme

 

2849.10.00.00.00

 

Kalsiyum karbür

 

TS 2222

 

Karpit (Kalsiyum Karbür)-(Asetilen Üretiminde Kullanılan)

 

3605.00.00.00.00

 

Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

 

TS 3778 EN 1783

Kibritler – Performans Özellikleri, Emniyet ve Sınıflandırma

3813.00.00.00.13

Bromoklordiflometan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenler

TS EN 615

Yangından Korunma – Yangın Söndürücü Maddeler – Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç)  İçin Özellikler

 

3813.00.00.00.14

Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler

TS EN 1568-1

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 1: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Orta Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

3813.00.00.00.15

Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler

TS EN 1568-2

Yangın Söndürücü Maddeler - Köpük Konsantreleri – Bölüm 2: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri

 

3813.00.00.00.16

Bromoklormetan içerenler

TS EN 1568-3

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 3: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

 

3813.00.00.00.17

Diğerleri

TS EN 1568-4

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 4: Suyla Karışabilen Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

3917.33.00.00.00

Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)(bağlantı elemanları olan)

TS ISO 7375-1

Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: Boyutlar

 

 

 

TS ISO 7375-2

Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri

3920.30.00.00.00

Stiren polimerlerinden olanlar

TS 5914

PVC Filmler-Tarımda Kullanılan

 

3920.49.10.00.00

Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler

 

 

4009.11.00.00.00

Bağlantı elemanları olmayanlar

TS 1846

Hortumlar (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Havagazı İçin)

 

4009.21.00.90.11        

Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar

TS EN ISO 6134

Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler

 

4009.41.00.90.00

Diğerleri

TS 745 EN ISO 2398

Lâstik Hortumlar-Bez Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları- Özellikler

 

 

 

TS  EN 559

Gaz Kaynak Donanımları – Kaynak Yapma, Kesme ve Benzeri İşler İçin Lastik Hortumlar

 

4010.11.00.00.00

Sadece metalle takviye edilmiş olanlar

TS 198

V-Kayışları

4010.12.00.00.00

Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar

 

 

4010.19.00.00.00

Diğerleri

 

 

4010.31.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.32.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.33.00.00.00

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.34.00.00.00

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez  şeklinde (V-kolanlar) olan   (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.35.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar

 

 

4010.36.00.00.00

Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar

 

 

4010.39.00.00.00

Diğerleri

 

 

4014.90.00.00.11

 

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya

TS EN 14350-1

Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler

 

 

 

TS EN 14350-2

Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler

 

 

TS 4270-1 EN 1400-1

 

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Mamul Özellikleri

 

 

TS 4270-2 EN 1400-2

 

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 2: Mekanik Özellikler ve Deneyler

 

 

TS 4270-3 EN 1400-3

 

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 3: Kimyasal Özellikler ve Deneyler

 

5207.10.00.00.00

Ağırlık itibariyle %85 veya  daha fazla pamuk içerenler

TS 11846

Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri

 

5207.90.00.00.00

Diğerleri

 

 

5406.00.00.10.00

Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla) 

 

 

5406.00.00.90.00

Diğerleri

 

 

5511.10.00.00.00

Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)

 

 

5511.20.00.00.00

Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik devamsız lif içerenler)

 

 

5511.30.00.00.00

Suni devamsız liflerden

 

 

7013.41.10.00.00

7013.41.90.00.00

7013.49.10.00.00

7013.49.91.00.00

7013.49.99.00.00

El imali olanlar

Makina imali olanlar

Sertleştirilmiş camdan olanlar

El imali olanlar

Makina imali olanlar

TS EN 14350-1

Çocuk kullanım ve bakım

 eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler

 

 

 

TS EN 14350-2

Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler

 

7209.15.00.90.00

Diğerleri

TS 4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

 

 

 

TS EN 10130

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller - Soğuk şekillendirme için - Teknik teslim şartları

 

7209.17.10.00.19

7209.18.10.00.19

Diğerleri

Diğerleri

TS EN 10341

Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden

 

7209.25.00.90.00

Diğerleri

TS 4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

 

7210.12.20.00.11

Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

TS EN 10202

 

Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller-Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik

 

7210.12.20.00.80

Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7210.50.00.10.11

Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7210.50.00.90.11

Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7211.23.20.10.00

Şeritler

TS EN 10341

Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden

 

7211.23.20.20.00

Yassı çubuklar

 

 

7211.29.00.10.11

Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon  içerenler

TS 4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

 

7217.20.30.00.11

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye  kadar olanlar

TS EN 50189

Hava Hattı İletkenleri İçin Çinko Kaplanmış Çelik Teller

 

7217.20.30.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar

 

 

7217.20.50.00.12

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar

 

 

7217.20.50.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar

 

 

7217.20.90.00.00

 

 

 

 

Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler

 

 

 

 

7218.10.00.00.00

Külçe veya diğer ilk şekillerde

TS EN 10213

Basınç Amaçlı Çelik Dökümler

Nitrürlenebilen Çelikler - Teknik Teslim Şartları 

 

7218.91.10.00.11

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

TS EN 10085

7218.91.10.00.12

Dövülmüş

 

7218.91.80.00.11

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

 

7218.91.80.00.12

Dövülmüş

  

7218.99.11.00.11

Levha blokları

 

7218.99.11.00.12

Sac platinaları

 

 

7218.99.11.00.19

Diğerleri

 

7218.99.19.00.00

Dövülmüş

 

 

7218.99.20.00.00

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

 

7218.99.80.00.11

Levha blokları

 

 

7218.99.80.00.12

Sac platinaları

 

 

7218.99.80.00.19

Diğerleri

 

 

7224.90.03.00.11

Blumlar

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

 

7224.90.03.00.12

Kütükler

 

 

7224.90.18.00.11

7224.90.18.00.12

7225.30.10.00.00

Blumlar

Kütükler

Takım çeliğinden olanlar

 

 

7225.30.30.00.11

Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7225.30.30.00.19

Diğerleri

 

 

7225.30.90.00.00

Diğerleri

 

 

7225.40.12.00.00

Takım çeliğinden olanlar

 

 

7225.50.20.00.31

Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

TS  EN 10130

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller - Soğuk şekillendirme için - Teknik teslim şartları

 

7225.50.20.00.39

Diğerleri

7226.19.10.00.19

Diğerleri

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

 

7226.20.00.00.11

Sadece sıcak haddelenmiş

 

 

7226.20.00.00.12

Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm. yi geçmeyenler

 

 

7226.20.00.00.13

Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler

 

 

7226.20.00.00.21

Diğerleri

 

 

7226.91.20.00.00

Takım çeliğinden olanlar

 

 

7226.91.91.00.00

Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar

 

 

7226.91.99.00.00

Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar

 

 

7227.90.95.00.00

Diğerleri

 

 

7304.31.80.90.00

Diğerleri

TS EN 10305-1

Çelik borular - Hassas uygulamalar için - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular

 

7307.23.10.00.11

7307.23.10.00.12

7307.23.90.00.00

Dirsekler

Kavisler

Diğerleri

 

TS 2649

 

Boru Bağlantı Parçaları Çelik (Kaynak Ağızlı veya Flanşlı)

 

7307.91.00.00.00

Flanşlar

TS EN 1092-1

 

 

 

 

 

 

TS EN 1759-1

 

Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-PN kısa gösterişli Bölüm 1: Çelik flanşlar

 

Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar - Sınıf kısa gösterilişli - Bölüm 1: Çelik flanşlar, NPS ½ ila NPS 24

 

7307.93.11.00.11

7307.93.11.00.12

7307.93.19.00.00

Dirsekler

Kavisler

Diğerleri

TS 2649

 

Boru Bağlantı Parçaları Çelik (Kaynak Ağızlı veya Flanşlı)

 

7309.00.30.00.12

Demir veya çelikten olanlar

TS 1911

 

Düşey Hidrofor (Su Basınçlardırma) Tankları

 

7310.10.00.90.00

Diğerleri

TS 11490

 

Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları, Yatay

 

7313.00.00.00.11

Dikenli teller

TS 1113 EN 10223-1

Çelik Teller ve Tel Mamuller-Çitler İçin-Bölüm 1: Çinko ve Çinko Alaşımı Kaplanmış Dikenli Çelik Tel

7315.20.00.00.00

Patinaj zincirleri

TS 663

Karayolu taşıtları -Patinaj Zincirleri

7403.19.00.10.00

Elektrolitik bakırdan

TS EN 13601

Bakır ve bakır alaşımları - Bakır çubuk, tellik çubuk ve tel - Genel elektriksel amaçlar için

7408.11.00.00.11

Elektrolitik tel

TS EN 13602

Bakır ve bakır alaşımları - Çekilmiş yuvarlak kesitli bakır tel - Elektriksel iletkenlerin imalatı için

7408.19.10.00.11

Elektrolitik tel

 

7408.19.90.00.11

Elektrolitik tel

 

7419.99.30.00.00

Bakır yaylar

TS 1440

 

 

 

Yaylar, (Basınca Çalışan) Silindirik-Helisel; Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış

 

 

TS 1441

Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik – Helisel; Yuvarlak Çubuktan, Sıcak Sarılmış

 

 

TS 1442

 

Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik - Helisel-Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış

 

 

TS 11772

Karayolu Taşıtları-Jant Balans Ağırlıkları-Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar) İçin

7505.21.00.00.00

Alaşımsız nikelden olanlar

TS 4850

Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri Elektrikli Isıtma Amaçlı

 

7505.22.00.00.00

Nikel alaşımlarından olanlar

 

7506.20.00.00.13

Şeritler

 

7612.10.00.00.00

Tüp şeklinde esnek kaplar

TS 4812 EN 13046

Ambalajlama – Bükülebilir Silindirik Metalik Tüpler – Boyutlar ve Toleranslar

 

 

TS 4936

Bükülebilir Alüminyum Göz Merhemi Tüpleri

7612.90.90.10.00

Tüp şeklinde sert kaplar 

 

TS 5463

Alüminyum Tüpler-Katı Formdaki İlaçlar İçin

8204.11.00.00.00

Ağzı sabit olanlar

TS 81

Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Açık ağızlı anahtarlar

8204.12.00.00.00

Ağzı ayarlanabilir olanlar

TS 3793

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Geçme (Lokma) anahtarlar

8204.20.00.00.00

Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)

TS 3794

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı anahtarlar

 

 

TS ISO 1174-1

Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

TS ISO 1174-2

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

TS ISO 2725-1

Cıvata ve  Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle  Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar

 

 

TS ISO 2725-3

Cıvata ve Somunlar  İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar (“Darbesiz”)-Boyutlar

 

 

TS ISO 3315

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan  Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler

 

 

 

 

TS 3796

 

Anahtar- Borular İçin

 

 

 

TS 3797

Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Girme anahtarlar

 

 

 

TS 3798

Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri İçin-Metrik

 

8205.40.00.00.00

8205.90.90.00.00

Tornavidalar

Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya

TS 11489

Tornavidalar-Elektriğe Karşı Yalıtılmış-El ile Kullanılan

 

8206.00.00.00.00

82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)

TS 3794

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı anahtarlar

 

 

TS ISO 1174-1

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

TS ISO 1174-2

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar  

 

 

TS ISO 3315

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan  Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler

 

 

TS ISO 2725-1  

Cıvata ve  Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle  Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar

 

 

TS 3796

Anahtarlar- Borular İçin

 

 

TS 3797

Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Girme anahtarlar

 

8307.10.00.00.11

Metal körükler

TS 10880

Kompansatörler-Çelik Körüklü-Gaz Boru Hatları ve Tesisatında Kullanılan

 

8307.10.00.00.19

Diğerleri

TS 6114

Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları

 

8307.90.00.00.12

Bağlantı  fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri  (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)

TS 10670

Hortumlar-Esnek, Ondüleli-Paslanmaz Çelik (1,6MPa'a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin

8307.90.00.00.19

Diğerleri

TS 11394

(Bağlantı Fişli Gaz Hortumları ve Gaz Bağlantı Armatürleri-Emniyetli (10 kpa’a kadar) Gaz Tüketim Cihazlarında Kullanılan-

8311.10.00.00.00

Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

TS EN ISO 2560

Kaynak Sarf Malzemeleri - Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar – Sınıflandırma-

 

 

 

8416.20.20.00.19   8416.20.80.00.19

Diğerleri                                    Diğerleri

TS EN 230

Sıvı yakıt brülörleri için otomatik brülör kontrol sistemleri

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

TS 733

Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan

8431.39.00.00.00

Diğerleri

TS 2264

Segmanlar, (Makina

8431.41.00.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve  cihazlara ait olanlar

 

 

Pistonları İçin) 

 

 

8431.41.00.19.00

Diğerleri

 

 

8431.41.00.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.41.00.29.00

Diğerleri

 

 

8431.41.00.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.41.00.39.00

Diğerleri

 

 

8431.42.00.00.00

Buldozer ve angledozer bıçakları

 

 

8431.43.00.00.00

8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme                          veya sondaj  makinalarına ait aksam ve parçalar

 

 

8431.49.20.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.20.19.00

Diğerleri

 

 

8431.49.20.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.20.23.00

8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar                                     

 

 

8431.49.20.29.00

Diğerleri

 

 

8431.49.20.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.49.20.39.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar                                          

 

 

8431.49.80.19.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt  pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.80.25.00

8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar                                         

 

 

8431.49.80.29.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.49.80.39.00

Diğerleri

 

 

8481.10.99.00.00

Diğerleri

TS 5310

Musluklar (LPG Piknik Tüpleri İçin)

 

 

 

TS EN ISO 2503

Gaz Kaynak Donanımı, Basınç Regülatörleri (300 Bar’a Kadar) – Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin

8482.10.10.00.11

Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler

TS 6269

Rulmanlı Yataklar-Bir

8482.10.10.00.12

Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler

 

 Sıra Bilyalı-Radyal

8482.10.90.00.11

Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler

 

 

8482.10.90.00.12

Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler

 

 

8482.10.90.00.13

Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar

 

 

8483.50.20.00.12

Kasnaklar

TS 148

Kasnaklar – Kayışlar İçin

8536.69.90.00.11

 

Ev tipi fişler ve soketler

 

TS 40

 

 

 

TS IEC 60884-1

Fişler ve Prizler – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan- Standard Föyler

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel özellikler

 

8547.20.00.00.00

Plastik maddelerden izole edici

TS 3066

PVC Kuru Yer Buvatları

 

 

 bağlantı parçaları

TS 3112

 

PVC Nemli Yer Buvatları (Antigron Buvatları)

 

Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 1: Genel özellikler

 

 

 

 

Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 21: İlgili özellikler – Rijit boru sistemleri

 

 

TS 5104

Sıva Altı Montaj Kutuları - Sıva Altı Anahtarlar İçin - Evlerde ve Benzeri Yerlerde Sabit Elektrik Tesisatında Kullanılan - Standard Föyler

8708.70.10.00.00

Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli   içten yanmalı pistonlu motorlu  87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar

TS 8987

Karayolu Taşıtları - Otomobiller - Hafif Alaşımlı Döküm jantlar

8708.70.50.00.13

Jantlar

 

 

8708.70.99.00.13

Jantlar

 

 

8708.80.20.00.00

 

Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar

 

TS 3034

 

Karayolu taşıtları -Süspansiyon sistemleri -Amortisörler

8708.80.35.00.00

Süspansiyon amartisörleri

 

 

9303.20.10.00.00

Yivsiz, tek namlulular

TS 870

 Tüfekler-Yivsiz, Setsiz, Ateşli Kara Avcılığı ve Müsabakalar   İçin

9303.20.95.00.00

Diğerleri

 

9306.21.00.00.00

Fişekler

TS 1889

Av Fişekleri

9306.29.00.00.00

Diğerleri

TS 352

Kurşun Av Saçmaları

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

TS EN ISO 9994

Çakmaklar-Emniyet Kuralları

9613.20.00.00.11

Ateşleme sistemi elektrikli olanlar

 

 

9613.20.00.00.19

Diğer ateşleme sistemli olanlar

 

9613.80.00.00.12

Masa Çakmakları

9613.80.00.00.19

Diğer çakmaklar

 

EK-2

 

BAŞVURU FORMU

 

TSE .....................                                                                                                ...... / ...... / 20..

Temsilciliğine

 

                İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

                                                                                                                            

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

Yetkili İmza

 

Ekleri:   

-         Fatura veya proforma fatura fotokopisi

-         İmza sirküleri veya vekaletname sureti

-         Aşağıdaki belgelerden biri:

-         Antrepo Beyannamesi

-         Özet Beyan

-         Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

 

İTHALATÇININ:

-          Unvanı ve Adresi

-          Telefon ve Faks Numarası

 

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

-          Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

-          Menşei ve markası    

-          Cinsi, sınıfı, modeli

-          Miktarı

 

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

 

 DEĞERLENDİRMEYE ESAS STANDART (*):

TS

ISO

EN

IEC

Diğer

 

*Denetimde esas alınacak standardın ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            EK-3

 

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞI’NA

 

2012/1 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ uyarınca, ithal etmek istediğimiz…………………GTİP’li ve……………………………………………… isimli ürünü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen “Teknik Problem” raporunda belirtilen süre içerisinde denetimi yapılıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE’nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda ürünün standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyetin TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde yurtdışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithal konusu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

 

 

 

 

 

 

 

İthalatçının açık unvanı ve adresi

:

İlgili gümrük idaresi

:

Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı

:

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

İthalatçının vergi sicil numarası

:

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası

:

İthal konusu maddenin CİF değeri

:

 

Not: Taahhütname Türk Standardları Enstitüsü’ne verilecektir.