30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN

İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/17)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme materyallerinin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme materyallerinin ithalat işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğin Ek-1 sayılı listesinde yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan orman yetiştirme materyallerinin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygunluğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkili birimlerince tespit edilir.

(2) Ek-1 sayılı listede yer alan materyallerin ithalatında, ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ek-2’de yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığına başvurulur. Uygun görülen talepler için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Kontrol Belgesi, bu belgeye istinaden de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli olan belge düzenlenir.

(3) Kontrol Belgesinin süresi 4 aydır. Bu süre değiştirilemez.

Uygunluk ve uygunsuzluk yazısı

MADDE 5 - (1) Kontrol Belgesine istinaden ithal edilmek istenen orman yetiştirme materyallerinin ithalatının, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygun görülmesi halinde, bu materyallerin ithalatı için anılan Bakanlık tarafından Uygunluk Yazısı düzenlenir ve ithalatçıya iletilir.

(2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ithali uygun görülmeyen materyale ilişkin Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet ilgili gümrük idaresi ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

 (3) Uygunsuz bulunan materyal, 10 (on) gün içinde ithalatçı veya temsilcisi tarafından mahrecine iade edilir veya masrafları ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere imha suretiyle tasfiye edilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 6 - (1) İlgili gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idaresi tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.

 (2) İthali uygun görülmeyen materyale ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresi tarafından materyalin taşıma belgesine veya özet beyanına iliştirilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE  7 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 - (1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı (5. mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan materyallerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/17) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.   

Yürürlük

MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

  

 

Ek-1 : Orman Yetiştirme Materyalleri

 

GTİP

MADDE İSMİ

0602.90.41.00.11

Çelikler

0602.90.41.00.12

Fidanlar

0602.90.41.00.29

Diğerleri

1209.99.10.00.00

Orman ağaçlarının tohumları

 

 

Ek-2 : Kontrol Belgesi

 

T.C.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Orman Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ

 

Kontrol Belgesi Tarihi                  :

 

Kontrol Belgesi No                       :

GTİP’i

:

Madde ismi

:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon numarası

:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi 

:

Ürünün kullanılacağı yer

:

Ürünün miktarı

:

Ürünün menşe ülkesi

:

Ürünün yükleneceği ülke

:

Ürünün giriş gümrüğü

:

Yukarıda belirtilen ve ekli proforma faturada(1) yer alan orman yetiştirme materyalleri ile ilgili bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederiz.  

 

Tarih

Firmanın Kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

             6831 Sayılı Orman Kanunu ile 645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; yukarıda belirtilen orman yetiştirme materyallerinin yurda getirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 

           İthal edilecek orman yetiştirme materyallerinin beyannamenin tescili öncesinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak kontrollerde; insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygun bulunması halinde, ithali uygun görülmüştür.

 

             İşbu Kontrol Belgesi, Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/17) hükümleri çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimine sunulmak üzere düzenlenmiştir.

 

Adı ve Soyadı

Unvanı

İmza ve Mühür

(1) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.