30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/14)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygunluğunun ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı,         

b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS):  Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuar testinden biri veya birkaçını,

ç) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

d) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1 ve Ek-2’de belirtilmekle birlikte, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünü,

e) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan ürünü veya örneği,

f) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,

g) Risk analizi: Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olmama ihtimali çerçevesinde, TAREKS vasıtasıyla firmaya ilişkin bilgiler; geçmişte yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası ve modeli; fiyat ve miktar; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke; risklerin tespiti için kullanılabilecek diğer bilgiler dikkate alınarak, fiili denetime tabi tutulması gereken ürünlerin belirlenmesi işlemini,

ğ) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari olmadığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 - (1) Yapı malzemelerinin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamı denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

 (2)  Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece Grup Başkanlığı nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 - (1) A.TR belgeli, şahsi eşya, numune veya kapsam dışı olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlara 12 nci madde hükümleri uygulanır.

(3) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime tabi tutulabilir.

Risk analizi 

MADDE 7 - (1) Firma adına işlem yapan kullanıcılar tarafından TAREKS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, fiili denetime tabi tutulacak ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 8 - (1) Fiili denetime tabi tutulmasına karar verilen ürünler için Ek-3’teki Başvuru Formu ve eki belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dahil olmak üzere başvuru tarihinden itibaren iki iş günü içinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir veya Ek-4’te belirtilen ilgili Grup Başkanlığına sunulur. Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi veya ilgili Grup Başkanlığına sunulmaması halinde, başvuru iptal edilir.

(2)   Firmalardan gerek görülen durumlarda ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3)   Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

 (4)  İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili Grup Başkanlığına sunulmaması durumlarında, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve denetimin sonucu TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 9 - (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2)   Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3)   Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya veya temsilcisine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 10 - (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 11 - (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Yapı Malzemeleri Yönetmeliği dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2)   Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3)   Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithal işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

İdari yaptırımlar

MADDE 12 - (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerinin 29/12/2010 tarihli ve 27800 5 inci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/14 sayılı Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ne uygun şekilde yürütülerek sonuçlandırılmasına Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 - (1) 2011/14 sayılı Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, 2011/14 sayılı Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ne göre sonuçlandırılır.

(2)   Bu Tebliğin Ek-1’inde ve Ek-2’sinde belirtilen, ancak 2011/14 sayılı Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Ek-1’inde ve Ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında kırkbeş gün süreyle bu Tebliğin hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA

İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERIN LİSTESİ

(CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKENLER)

 

GTİP

Madde İsmi

2523.21.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar (Beyaz Portland Çimento hariç)

2523.29.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar (Sülfatlara Dayanıklı Çimento hariç)

2523.29.00.00.19

Diğerleri

2523.30.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

2523.30.00.00.19

Diğerleri

2523.90.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

2523.90.00.00.19

Diğerleri

2713.20.00.00.11

 

Penetrasyon asfalt

2713.20.00.00.19

 

Diğerleri

3824.40.00.00.00

Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar

3921.11.00.00.00

Stiren polimerlerinden olanlar

4504.10.99.00.19

Diğerleri

6806.10.00.00.00

Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil) (kütle, levha,yaprak ve rulo halinde)

6806.20.90.00.13

Genleştirilmiş Perlitten Harçlar

6807.10.00.00.00

Rulo Halinde

6807.90.00.00.00

Diğerleri

6808.00.00.00.00

Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri (çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş)

6811.81.00.00.00

Oluklu levhalar

7214.99.71.00.00

80 mm. veya daha fazla olanlar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.79.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.79.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.79.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.79.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.10.11

Dört köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.10.12

Altı köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.10.19

Diğer çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.90.11

Dört köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.90.12

Altı köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.90.19

Diğer çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

8301.40.11.00.00

 

Silindirli kapı kilitleri

 

8301.40.19.00.00

                   

Diğerleri

8531.10.30.00.19

 

Diğerleri

8531.10.95.00.00

 

Diğerleri

8531.90.85.00.00

 

Diğerleri

 

EK-2

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA

İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

(CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKMEYENLER)

 

GTİP

Madde İsmi

TS NO

İlgili Standart

2523.21.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

TS 21

Çimento Beyaz Portland

2523.21.00.00.19

Diğerleri

2523.29.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

TS 10157

Çimento-Sülfatlara Dayanıklı

7214.20.00.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

TS 708

Beton Çelik Çubukları

7214.20.00.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.20.00.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.20.00.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.20.00.00.15

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.20.00.00.16

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.20.00.00.19

Diğer köşeli çubuklar

 

 

7214.30.00.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.14

Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.15

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.30.00.00.16

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.30.00.00.19

Diğer köşeli çubuklar

 

 

7214.91.10.00.00

Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler

 

 

7214.91.90.00.00

Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler

TS 708

 

 

TS 3941

Beton Çelik Çubukları

 

Alaşımsız Takım Çelikleri

7214.99.10.00.00

Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar

TS 708

Beton Çelik Çubukları

 

7214.99.31.00.00

80 mm. veya daha fazla olanlar

 

 

7214.99.39.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.39.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.39.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.39.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.50.00.11

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.99.50.00.12

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.99.50.00.19

Diğer çubuklar

 

 

7214.99.71.00.00

80 mm. veya daha fazla olanlar

TS 708

 

TS 3941

Beton Çelik Çubukları

Alaşımsız Takım Çelikleri

7214.99.79.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.79.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.79.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.79.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.95.10.11

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.99.95.10.12

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.99.95.10.19

Diğer çubuklar

 

 

7214.99.95.90.11

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.99.95.90.12

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.99.95.90.19

Diğer çubuklar

 

 

7312.10.61.00.00

Kaplanmamış

TS 5680

Çelik Demetler (Toronlar)-Öngerilmeli Beton İçin

7314.20.10.00.11

Demir veya çelik tellerden örgüler

TS 4559

Beton Çelik Hasırları

8301.60.00.00.00

Aksam ve parçalar 

TS EN 1303

Bina Hırdavatı - Kilit Silindirleri - Özellikler ve Deney Metotları

 

 

 

                   

 

EK-3

BAŞVURU FORMU

 

EKONOMİ BAKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                                ..... / ...... / ........

..................... Bölge Müdürlüğü

Ürün Denetmenleri …………… Grup Başkanlığına                                              

 

                    İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için TAREKS referans numarası almak istiyoruz. İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

                                                                                                                          

                                                                                                              İthalatçının veya Temsilcisinin

                                                                                                              İsmi/Unvanı

                                                                                                              Yetkili İmza

                                                                                                             

Fiili Denetim Başvurusunda İstenen Belgeler:

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

− Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

− Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

− Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. Mevzuata uygunluğu gösteren belgeler (İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri ile birlikte): (*)

                    a) Ek-1’de belirtilen ürünler için, ürünün tabi olduğu uygunluk teyit sistemine göre;

                    - Uygunluk teyit sistemi 1, 1+, 2 ve 2+ olan ürünlerde AT Uygunluk Beyanı (EC Declaration of Conformity) ve AT Uygunluk Belgesi,

                    - Uygunluk teyit sistemi 3 olan ürünler için AT Uygunluk Beyanı ile onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmiş Başlangıç Tip Deneyi Raporu,

                    - Uygunluk teyit sistemi 4 olan ürünler için AT Uygunluk Beyanı ile üretici tarafından düzenlenmiş Başlangıç Tip Deneyi Raporu.

b)       Ek-2’de belirtilen yapı malzemelerinin;

a. G işareti taşıması halinde; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği EK III.4.2 ile belirtilen bilgiler ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek III-4.3’te belirtilen dokümanlardan uygulanabilir olanlar veya

b. G işareti taşımaması halinde, ulusal standartlara veya bunlara karşılık gelen Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) veya Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanan standartlara uygunluğu gösteren test raporları ve test raporlarının yabancı dilde hazırlanmış olmaları halinde Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri

 

* Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine “Aslı Görülmüştür” ibaresi iliştirilerek muhafaza edilir.

 


EK-4

ÜRÜN DENETMENLERİ GRUP BAŞKANLIKLARI

VE GÖREV ALANLARINDAKİ GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜKLERİ

 

 

Ekonomi Bakanlığı

Bölge Müdürlükleri

 

Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları

 

 

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/4, Kızılay/Ankara

Tel: 0312 431 66 40, 0312 431 66 41

Faks: 0312 430 61 09

Ankara

Ankara

 

Konya

Marmara Bölge Müdürlüğü

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21

Faks: 0212 454 08 22

İstanbul

İstanbul

İzmit

Edirne

Edirne

Yenişehir

Bursa

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:7, Basmane/İzmir

Tel: 0232 483 40 26

Faks: 0232 483 77 24

İzmir

İzmir

Antalya

Antalya

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Camişerif  Mahallesi, Çakmak Caddesi, Buğdaycı Apt. Kat:6, No:27/32, Mersin

Tel: 0324 237 62 31, 0324 239 07 37

Faks: 0324 237 19 59

Mersin

Mersin

Antakya

İskenderun

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Yeni Valilik Binası, Kat:5, No:533, Gaziantep

Tel: 0342 230 78 52 0342 230 78 53

Faks: 0342 221 21 44

Gaziantep

Şanlıurfa

Malatya

Gaziantep

Habur

Hakkari

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Meydanı, Özel İdare İşhanı, Kat:2, Samsun

Tel: 0362 431 22 00

Faks: 0362 435 96 40

Samsun

Samsun

Sinop

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Hükümet Konağı, Üst Zemin Kat, C Blok, Trabzon

Tel: 0462 230 19 82

Faks: 0462 229 73 09

Trabzon

Trabzon

Gürbulak

Hopa