30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından;

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ
DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve  4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2011 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,26 (yüzde on virgül yirmi altı) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2012 tarihinden 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

 

4703 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin;

Alt Limit

Üst Limit

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı

2.717 TL

6.795 TL

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı

13.591 TL

33.981 TL

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı

2.717 TL

6.795 TL

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı

2.717 TL

6.795 TL

(e) bendinde öngörülen ceza miktarı

1.358 TL

3.397 TL

(f) bendinde öngörülen ceza miktarı

6.795 TL

16.989 TL

(g) bendinde öngörülen ceza miktarı

33.981 TL

84.953 TL

(h) bendinde öngörülen ceza miktarı

6.795 TL

16.989 TL

 

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.