30 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATTA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/12)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı Ek-1’de yer alan ve ürün denetmenleri tarafından ithalatta zorunlu standart ve ticari kalite denetimi yapılan ürünlerin, ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulmak istenen ve Ek-1’de yer alan ürünlerin ithalatında, Ek-2’de belirtilen Grup Başkanlıkları tarafından yapılacak zorunlu standart ve kalite denetimlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’nin 3 üncü Mükerrerinde yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 11 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar testini,

ç) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

d) TAREKS referans numarası: TAREKS üzerinden yapılan başvuru sonucunda, ürünün ithal edilebileceğine dair sistem tarafından oluşturulan numarayı,

ifade eder.

Firma tanımlaması

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

Denetim başvurusu

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılır.

(2) Tebliğ kapsamında bulunan ürünlerin ithalatında, Ek-2’de yer alan Grup Başkanlıklarına yapılacak başvurular, firma adına yetkilendirilen kullanıcılar tarafından Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” uygulaması ile TAREKS üzerinden gerçekleştirilir.

(3) TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, Ek-3 Başvuru Formu ve eki belgeler firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru tarihini takip eden en geç bir iş günü içinde TAREKS’e elektronik ortamda yüklenir ya da ithalatçı veya temsilcisi tarafından ilgili Grup Başkanlığına sunulur.  Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir.

(4) Firmaya tanınan süre içinde istenilen belgelerin TAREKS yoluyla ya da doğrudan Grup Başkanlığına iletilmemesi durumunda, denetim başvurusu doğrudan iptal edilir.

Fiili denetim

MADDE 7 - (1) Başvuru kapsamındaki ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük ve ilgili Türk standardına ilişkin hükümler çerçevesinde denetime tabi tutulur.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ithalatının fiili denetiminde, ürünün Dahilde İşleme İzin Belgesinde belirtilen vasıfları esas alınır.

(3) İhraç edildikten sonra geri gelen ürünün fiili denetime tabi tutulması yerine, ihraç edilen ürün ile aynı olduğunun tespiti yeterlidir.

(4) Fiili denetim sonucunda ürünlerin ilgili mevzuatına uygun olması ya da kapsam dışında olduğunun belirlenmesi veya geri gelen ürünün ihraç edilen ürün ile aynı olduğunun tespit edilmesi durumlarında, TAREKS vasıtasıyla TAREKS referans numarası oluşturulur.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 8 - (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla gerçekleştirir.

(2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin bildirimler, 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimlerde ürünün ticari kalite yönünden ilgili standardına uygun bulunmaması halinde, durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya veya temsilcisine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 9 - (1) TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

İdari yaptırımlar

MADDE 10 - (1)  Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında,  21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 - (1) 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/42 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK- 1

İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

 

GTİP

Madde İsmi

İlgili Standart

0307.60.90.00.00

Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç) (Diğerleri)

TS/89 Salyangoz

0407.21.00.00.00

Tavuk yumurtaları

TS/1068 Tavuk Yumurtası -Kabuklu

0701.90.50.00.00

Taze patates (1 Ocak’tan 30 Haziran’a kadar olanlar)

TS/1223 Turfanda Patates

0701.90.90.00.00

Diğerleri (Patates)

TS/1222 Patates

0702.00.00.00.00

Domates (Taze veya soğutulmuş)

TS/794 Domates

0703.10.19.00.11

Kuru Soğan

TS/ 796 Kuru Soğan

0703.20.00.00.11

Taze Sarımsak

TS/1131 Sarımsak

0703.20.00.00.12

Kuru Sarımsak

0703.90.00.00.11

Pırasa

TS/795 Pırasa

0704.10.00.00.11

Karnabahar

TS/1074 Karnabahar

0704.20.00.00.00

Brüksel lahanası

TS/13169 Brüksel Lahanası

0704.90.10.00.11

Beyaz lahana

TS/1075 Başlahana

0704.90.10.00.12

Kırmızı lahana

0704.90.90.00.00

Diğerleri

0705.11.00.00.00

Baş marul

TS/1194 Yeşil Salata ve Marul

0705.19.00.00.00

Diğerleri

0705.21.00.00.00

Başlı Hindiba

TS/13151 Acı Marul

0705.29.00.00.00

Diğerleri

0706.10.00.00.11

Havuçlar

TS/1193 Havuç

0706.90.10.00.00

Kök kerevizi

TS/1206 Sap ve Kök Kereviz

0709.40.00.00.00

Yaprak kerevizleri

0707.00.05.00.00

Hıyarlar

TS/1253 Hıyar

0707.00.90.00.00

Kornişonlar

0708.10.00.00.11

Kabuklu bezelye

TS/798 Taze Bezelye

0708.20.00.00.11

Fasulye

TS/797 Taze Fasulye

0708.20.00.00.12

Barbunya (Kabuklu)

0708.90.00.00.11

Kabuklu baklagiller

TS/2123 Taze Bakla

0709.20.00.00.00

Kuşkonmazlar

TS/1254 Kuşkonmaz

0709.91.00.00.00

Enginarlar

TS/1133 Enginar

0709.30.00.00.00

Patlıcanlar

TS/1255 Patlıcan

0709.51.00.00.00

Agaricus cinsi mantarlar

TS/2410 Sebzeler-Yemeklik Kültür Mantarı

0709.60.10.00.11

Sivri biber

TS/1205 Taze Biber

0709.60.10.00.12

Dolmalık biber

0709.60.10.00.13

Çarliston biber

0709.60.10.00.14

Kırmızı biber (Paprika)

0709.60.10.00.19

Diğerleri

0709.70.00.00.11

Ispanak

TS/1130 Ispanak

0709.93.10.00.00

Dolmalık kabak

TS/1898 Yazlık Kabak

0709.93.90.00.00

Diğerleri (Sakız kabağı)

0709.99.90.00.11

Bamya

TS/2122 Taze Bamya

0709.99.90.00.13

Maydanoz

TS/1816 Maydanoz

0713.20.00.00.19

Diğerleri (Nohut)

TS/142 Nohut

0713.31.00.00.19

Diğerleri (Vigna mungo (L.) Hepper veya vignaradiata (L.) wilczek  türü fasulyeler)

TS/141 Kuru Fasulye

0713.32.00.00.19

Diğerleri (Küçük kırmızı (Adzuki) fasulye)

0713.33.90.00.00

Diğerleri (Adi fasulye, beyaz fasulye dâhil)

0713.39.00.00.19

Diğerleri

0713.90.00.00.15

Barbunya

0713.40.00.00.12

Yeşil mercimek

TS/143 Mercimek (Kabuklu ve İç) ve TS/4201 Sarı Mercimek (Kara

Mercimek İçi)

0713.40.00.00.13

Kırmızı mercimek

0713.40.00.00.19

Diğerleri

0802.31.00.00.00

Kabuklu Cevizler

TS/1275 Kabuklu Ceviz

0802.32.00.00.00

Kabuksuz Cevizler

TS/1276 Ceviziçi

0802.21.00.00.00

Kabuklu fındık

TS/3074 Kabuklu Fındık

0802.22.00.00.00

Kabuksuz fındık

TS/3075 İç Fındık ve TS/1917 İşlenmiş İç Fındık

0802.41.00.00.00

Kestane (Castanea Spp.) (Kabuklu)

TS/1072 Kestane

0802.51.00.00.00

Antep fıstığı (Kabuklu)

TS/1279 Kabuklu Antep Fıstığı ve TS/1280 İç Antep Fıstığı

0802.52.00.00.00

Antep fıstığı (Kabuksuz)

0804.20.10.00.00

Taze incir

TS/1813 Taze İncir

0804.20.90.00.00

İncir-Kurutulmuş

TS/541 Kuru İncir

0804.40.00.00.00

Avokado Armudu

TS/11305 Avokado

0805.10.20.00.00

Portakal (Tatlı, taze)

TS/34 Turunçgil Meyveleri

0805.20.10.00.00

Mandarin (Klemantin )

0805.20.30.00.11

Monreale

0805.20.30.00.12

Satsuma

0805.20.50.00.00

Mandarin ve vilking

0805.20.70.00.00

Tanjerin

0805.20.90.00.00

Diğerleri (Mandarin)

0805.40.00.00.00

Greyfurt (Pomelolar dâhil)

0805.50.10.00.00

Limon (Citrus limon, Citrus limonum)

0805.50.90.00.00

Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805.90.00.00.11

Diğer taze turunçgiller

0806.10.10.00.00

Üzümler (Taze, sofralık)

TS/101 Sofralık Üzüm

0806.20.30.00.00

Sultani üzümü (Kurutulmuş üzüm)

TS/3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm

0806.20.90.00.00

Diğerleri (Kurutulmuş üzüm)

TS/3410 Çekirdekli Kuru Üzüm

0807.11.00.00.00

Karpuzlar

TS/1132 Karpuz

0807.19.00.00.00

Diğerleri (Kavun)

TS/1073 Kavun

0808.10.80.00.11

Elma (Golden cinsi )

TS/100 Elma

0808.10.80.00.13

Starking elma

0808.10.80.00.14

Starkrimson elma

0808.10.80.00.19

Diğerleri (Elma)

0808.30.90.00.00

Armut (Diğerleri)

TS/184 Armut

0808.40.00.00.00

Ayva

TS/1817 Ayva

0809.10.00.00.00

Kayısı (Zerdali dâhil)

TS/791 Kayısı

0809.21.00.00.00

Vişne (Prunus cerasus)

TS/793 Kiraz ve Vişne

0809.29.00.00.00

Diğerleri (Kiraz)

0809.30.90.00.00

Diğerleri (Şeftali)

TS/42 Şeftali  

0809.40.05.00.11

Can eriği

TS/792 Erik

0809.40.05.00.13

Mürdüm eriği

0809.40.05.00.19

Diğer erikler

0810.10.00.00.00

Çilek

TS/185 Çilek

0810.50.00.00.00

Kivi

TS/11306 Kivi

0810.90.75.00.11

Nar

TS/4953 Nar

0813.10.00.00.00

Meyveler (Kurutulmuş)-Kayısı (Zerdali dâhil)

TS/485 Kuru Kayısı

0910.99.91.00.11

Mahlep

TS/1049 Mahlep

1106.30.90.00.12

İncir ezmesi

TS/542 İncir Ezmesi

1202.41.00.00.00

Diğerleri (Kabuklu yer fıstığı)

TS/310 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç)

1202.42.00.00.00

Kabuksuz yer fıstığı (Kırılmış olsun olmasın)

1404.90.00.92.14

Palamut

TS/1016 Palamut ve Palamut

Tırnakları

1404.90.00.92.15

Palamut tırnağı

1507.90.90.00.00

Diğerleri (Soya yağı-yemeklik)

TS/890 Yemeklik Soya Yağı

1508.90.90.00.00

Diğerleri (Yer fıstığı yağı-yemeklik)

TS/891 Yemeklik Yer Fıstığı Yağı

 

Zeytinyağı ve fraksiyonları (Saf zeytinyağı)

TS/341 Yemeklik Zeytinyağı

1509.10.90.00.11

Net ağırlığı 1 kg’a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar 

1509.10.90.00.12

Net ağırlığı 1-2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar

1509.10.90.00.13

Net ağırlığı 2-5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar

1509.10.90.00.14

Diğerleri

 

Zeytinyağı ve fraksiyonları (Diğerleri)

1509.90.00.00.14

Net ağırlığı 1 kg’a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar

1509.90.00.00.15

Net ağırlığı 1-2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar

1509.90.00.00.16

Net ağırlığı 2-5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar

1509.90.00.00.18

Diğerleri

 

Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları

1516.20.91.00.14

Zeytinyağı

1510.00.90.00.11

Prina yağı 

TS/5269 Prina Yağı

1511.90.99.00.19

Diğerleri (Palm yağı-yemeklik)

TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)

1512.19.90.00.11

Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik)

TS/886 Yemeklik Ayçiçek Yağı

1516.20.91.00.16

Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik)

1512.19.90.00.19

Aspir yağı (Yemeklik)

TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)

1512.29.90.00.00

Diğerleri (Pamuk tohumu yağı-yemeklik)

TS/887 Yemeklik Pamuk Yağı

1513.19.91.00.00

Diğerleri  (Hindistan cevizi yağı-yemeklik), net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar

TS/12303 Yemeklik Hindistan Cevizi Yağı

1513.19.99.00.00

Diğerleri (Hindistan cevizi yağı-yemeklik)

1513.29.50.00.00

Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar (Yemeklik palm çekirdeği ve babassu yağları ve bunların fraksiyonları)

TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)

1513.29.90.00.11

Palm çekirdeği yağı

1513.29.90.00.19

Babassu yağı

1514.19.90.00.00

Diğerleri (Yemeklik rep, kolza (kanola) ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları)

TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan), TS/892 Yemeklik Rapiska Yağı

1514.99.90.00.00

Diğerleri (Diğerleri-Yemeklik rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları)

1515.29.90.00.00

Diğerleri (Mısır yağı-yemeklik )

TS/888 Yemeklik Mısır Yağı

1515.50.99.00.00

Diğerleri (Susam yağı-yemeklik)

TS/889 Yemeklik Susam Yağı

2008.19.19.00.11

Kıyılmış fındık (Beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)

TS/1917 İşlenmiş İç Fındık

2008.19.19.00.12

Dilinmiş fındık (Beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)

2008.19.19.00.13

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık

2008.19.19.00.15

Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık

2008.19.19.00.16

Beyazlatılmış kabuksuz fındık

2008.19.19.00.17

Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık

2008.19.19.00.18

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (Çıkıntısı ayrılmamış)

2008.19.19.00.29

Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar

2008.19.95.00.11

Kıyılmış fındık (Beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)

2008.19.95.00.12

Dilinmiş fındık (Beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)

2008.19.95.00.13

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık   

2008.19.95.00.15

Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık

2008.19.95.00.16

Beyazlatılmış kabuksuz fındık 

2008.19.95.00.17

Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık 

2008.19.95.00.18

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (Çıkıntısı ayrılmamış)

2008.19.95.00.29

Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar 

1509.10.10.00.00

Lampant zeytinyağı

TS/341 Yemeklik Zeytinyağı

Standardı, 2004/30 sayılı DTS Tebliğinin 3. maddesi hükmü

1510.00.90.00.19

Diğerleri-Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları

0803.90.10.00.00

Diğerleri (Muz)

TS/1802 Muz

7. Fasıl

Yalnızca 7. Fasıldaki karışık olarak olarak 3 kg’a kadar ambalajlanmış yaş sebzeler

TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları

8. Fasıl

Yalnızca 8. Fasıldaki karışık olarak olarak 3 kg’a kadar ambalajlanmış yaş meyveler

TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları

 

 

 

EK- 2

EKONOMİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE BAĞLI GRUP BAŞKANLIKLARI

 

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Adresleri

Görev Alanındaki Grup Başkanlıkları

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:7, Basmane, İzmir

Tel: 0 232 483 40 26 - 445 10 53 - 441 97 94 - 489 68 55

Faks: 0 232 483 77 24

İzmir

Antalya

Aydın

Balıkesir

Denizli

Manisa

Alaşehir

Fethiye

Kumluca

Ödemiş

Söke

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Meydanı, Özel İdare İşhanı Kat: 2, Samsun

Tel: 0 362 432 64 13 - 432 60 06 - 431 22 00

Faks: 0 362 435 96 40

Samsun

Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Cad., Kuloğlu Mah. Özel İdare İş Merkezi, Kat:1, Erzurum

Tel: 0 442 235 61 65 - 234 75 49

Faks: 0 442 235 61 66

Iğdır

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Hükümet Konağı, Üst Zemin Kat Trabzon

Tel: 0 462 230 19 82 - 230 19 83

Faks: 0 462 229 73 09

Trabzon

Giresun

Rize

Ordu

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. Kat:6 No:32, Mersin

Tel: 0 324 237 62 31- 239 07 37

Faks: 0 324 237 19 59

Mersin

Adana

İskenderun

Antakya

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Valilik Binası Kat:5 Gaziantep

Tel: 0 342 230 78 52 / 53 - 221 21 42 - 221 21 43 - 230 17 26

Faks: 0 342 221 21 44

 

Gaziantep

Malatya

Diyarbakır

Kahramanmaraş

Şanlıurfa

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Cad., No:18/4, Kızılay, Ankara

Tel: 0 312 431 66 40 / 41 / 42 - 430 61 07 / 08

Faks: 0 312 430 61 09

Ankara

Konya

Niğde

Marmara Bölge Müdürlüğü

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul

Tel: 0212 454 08 20 / 21

Faks: 0212 454 08 22

 

 

İstanbul

Bursa

Adapazarı

Edirne

Akçakoca

Yenişehir

                                                                                                                                            

 

EK- 3

BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

EKONOMİ BAKANLIĞI                                                                                        ..... / ..... / .....

..................... ...............................Bölge Müdürlüğü

Ürün Denetmenleri ..................... Grup Başkanlığına     

               

               İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için TAREKS referans numarası almak istiyoruz. İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

                                                                                                             

 

İthalatçının veya Temsilcisinin 

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza

 

Ekler:

-             Fatura veya proforma fatura fotokopisi

-             Antrepo Beyannamesi veya Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)

-             Dâhilde İşleme İzin Belgesi örneği (Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta)